AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Oczeretko, 2014-05-27
Kolbuszowa

Edukacja europejska, Regulaminy

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO w Zespole Szkół w Trzęsówce

- n +

SPIS TREŚCI:I. WSTĘP......................................................................................................str. 3
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE................................................................str. 5
III. OGÓLNE CELE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO...............str. 5
IV. SZCZEGÓŁOWE CELE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO..str. 6
V. ZADANIA SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO........................ str. 6
VI. FORMY DZIAŁALNOŚCI......................................................................str. 7


I.WSTĘP

Choć Europa coraz bardziej się integruje, nadal pozostaje związkiem państw o różnych tożsamościach narodowych, własnych doświadczeniach historycznych, odmiennych kulturach i potencjałach gospodarczych (...) Musimy uszanować kulturową mozaikę kontynentu, tę wielość w jedności, to wielkie, niepowtarzalne bogactwo i dorobek cywilizacyjny wszystkich Europejczyków.

ALEKSANDER KWAŚNIEWSKI

Europa nowych wyzwań, jednoczenia się i koniecznych przewartościowań przeszłości i teraźniejszości, wymaga także nowych i śmiałych koncepcji pedagogicznych. Różnorodność idei, wartości i dążeń stawia potrzebę stworzenia europejskiego ideału wychowania. Starania Polski o wejście do Unii Europejskiej wywierają coraz szerszy wpływ na różne aspekty życia naszego społeczeństwa. Dotyczy to szczególnie młodego pokolenia. W tej sytuacji zadaniem edukacji stało się przybliżenie wiedzy o integracji europejskiej i możliwościach, jakie ona daje dzieciom i młodzieży w perspektywie podejmowania decyzji życiowych.
Polska przygotowuje się do integracji z Unią Europejską. Wkrótce będziemy świadkami jednego z najważniejszych wydarzeń w historii naszego kraju. Aby młodzież i dzieci mogły w pełni wykorzystać szanse lepszego życia, muszą być odpowiednio przygotowane poprzez poznanie europejskich praw, obyczajów, dorobku.
Edukacja europejska to jasno określone treści i wymagania wynikające z "Podstawy programowej kształcenia ogólnego" (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku - Dz. U. Nr 61, poz. 625) opartej na trzech zasadniczych obszarach celów:
* nauczaniu o Europie - dostarczaniu podstawowej wiedzy w perspektywie lokalnej i globalnej (wspólna historia, dziedzictwo kulturowe, organizacje europejskie),
* nauczaniu w Europie - kształtowaniu umiejętności niezbędnych Europejczykom (uczenie się, porozumiewanie w kilku językach, korzystanie z nowoczesnych źródeł informacji, współdziałanie),
* nauczaniu dla Europy - przygotowaniu do życia w integrującej się Europie (kształtowanie postaw tolerancji, odpowiedzialności, poszanowania prawa, szacunku dla tradycji, otwartości, przełamywania barier i stereotypów).
Niniejszy program przeznaczony jest do pracy z dziećmi w szkole podstawowej. Realizacja zawartych w nim treści bez wątpienia przyczyni się do ukształtowania młodego człowieka otwartego na świat, tolerancyjnego, mającego świadomość różnorodności kultur, przynależności do swojej „małej” i „wielkiej” ojczyzny.
W sześcioletniej szkole podstawowej tematykę europejską odnajdujemy w celach i treściach kształcenia zintegrowanego oraz w klasach IV-VI. Oczywiście, zakres wiadomości dostosowany jest do predyspozycji wieku. W kształceniu zintegrowanym służy temu np. temat - obrazy z życia w innych krajach, czy podobieństwa i różnice między ludźmi, zrozumienie a tolerancja oraz zagadnienia regionalne - dziedzictwa kulturowego. W klasach IV-VI zakres treściowy rozbudowuje się - zarówno w przedmiotach nauczania jak i poprzez ścieżki edukacyjne.
Innowacyjne projekty kształcenia i wychowania propagują szkolne kluby europejskie, które są formą współpracy uczniów i nauczycieli na rzecz upowszechniania wiedzy o Europie. Idea tworzenia Szkolnych Klubów Europejskich trafiła do Polski w latach 90-tych. W ramach reformy systemu edukacji wprowadzono do szkół dodatkowe formy propagowania wiedzy z zakresu integracji europejskiej, a do tych niewątpliwie zaliczają się Szkolne Klubu Europejskie. Zadaniem ich jest nie tylko dążenie do rozwijania świadomości europejskiej, ale przede wszystkim promowanie określonych postaw. Otwartość, tolerancja, odpowiedzialność, szacunek dla tradycji – to słowa kluczowe w kanonie europeizmu.
Szkolne Kluby Europejskie działają podobnie jak koła zainteresowań, w których organizowane są wystawy, sztuki teatralne, współorganizowane festyny szkolne, redagowane konkursy i gazetki, opracowywane szkolne audycje radiowe lub imprezy artystyczne, których celem jest poznanie Europy, jej kultury, historii, sztuki, literatury itd. Szkolny Klub Europejski zajmuje się przede wszystkim rozpowszechnianiem wiedzy o Europie, państwach członkowskich Unii Europejskiej.
Dla dzieci i młodzieży zajęcia w klubie to dobrze wypełniony wolny czas. Można być pomysłowym, samodzielnym i zadowolonym ze statusu ucznia swojej szkoły, organizując np. „Dzień Szkoły”, „Dzień Europy”, „Dzień Unii Europejskiej” lub inną uroczystość ciekawą dla miasta, czy regionu. Realizacja planów w środowisku szkolnym wymaga od nauczycieli odpowiednich kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia, entuzjazmu i zaangażowania.
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Szkolny Klub Europejski (SKE) jest stowarzyszeniem wszystkich zainteresowanych edukacją europejską uczniów z klas IV-VI, I-III gimnazjum i nauczycieli.
2. Siedzibą SKE jest Zespół Szkół w Trzęsówce, zlokalizowany w Trzęsówce 231.
3. Opiekunami Szkolnego Klubu Europejskiego są p. Monika Oczeretko i p. xxxx, nauczycielki języka angielskiego w Zespole Szkół w Trzęsówce.
4. Szkolny Klub Europejski rozpoczął działalność dnia 1 września 2004 roku.
5. Działalność Szkolnego Klubu Europejskiego ukierunkowana jest w szczególności na społeczność uczniowską, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły.
6. Terminy spotkań Szkolnego Klubu Europejskiego ustalane są na bieżąco przez opiekuna Szkolnego Klubu Europejskiego.

III. OGÓLNE CELE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

1. Wprowadzenie podstawowej wiedzy o Unii Europejskiej.
2. Zrozumienie przez uczniów idei integracji europejskiej.
3. Budzenie poczucia tożsamości europejskiej budowanej na gruncie miłości do małej i wielkiej ojczyzny.
4. Ukazanie miejsca i roli Polski i Polaków w integrującej się Europie.
5. Dostrzeganie współzależności i powiązań naszego państwa z innymi krajami starego kontynentu.
6. Zdobywanie umiejętności potrzebnych w życiu codziennym, np. korzystanie z multimedialnych źródeł informacji.
7. Rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowań uczniów.
8. Rozwijanie chęci niesienia pomocy innym przy wykorzystaniu własnej umiejętności.

IV. SZCZEGÓŁOWE CELE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

1. Informowanie młodzieży szkolnej o działaniach Polski na rzecz integracji europejskiej.
2. Poszerzenie wiedzy na temat państw należących do Unii Europejskiej.
3. Poszerzenie wiedzy na temat państw kandydujących do Unii Europejskiej.
4. Zdobycie wiedzy na temat funkcjonowania instytucji i organizacji europejskich.
5. Poszerzenie wiedzy na temat symboli jednoczącej się Europy.
6. Poszerzenie wiedzy na temat symboli narodowych Rzeczpospolitej Polskiej.
7. Zrozumienie bogactwa i różnorodności dziedzictwa kulturowego Europy.
8. Doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
9. Rozwijanie poczucia akceptacji i tolerancji dla różnorodności prezentowanej przez narody i grupy etniczne Europy.
10. Rozwijanie tożsamości europejskiej opartej na wspólnym dziedzictwie, poszanowaniu kulturowej odmienności, praw człowieka, tolerancji, fundamentalnych zasad humanistycznych.
11. Budzenie odpowiedzialności za pokój.
12. Budowanie wśród uczniów poczucia własnej godności w oparciu o wartości duchowe, tradycje regionalne, ojczyste i europejskie oraz świadomość językową.
13. Zintegrowanie dzieci i młodzieży zainteresowanych problematyką europejską.
14. Propagowanie działań Szkolnego Klubu Europejskiego na forum szkoły.
15. Propagowanie nauki języków obcych oraz procesu komputeryzacji.
16. Propagowanie wartości kulturowych, historycznych i przyrodniczych naszego regionu.

V. ZADANIA SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

1. Organizowanie spotkań informacyjnych.
2. Przygotowanie i organizowanie konkursów związanych z Unią Europejską.
3. Zbieranie wiadomości o krajach Unii Europejskiej oraz o krajach kandydujących do Unii Europejskiej.
4. Nawiązanie współpracy z innymi krajowymi klubami europejskimi, z młodymi Europejczykami i organizacjami pracującymi na rzecz integracji europejskiej.

VI. FORMY DZIAŁALNOŚCI


1. Informowanie społeczności szkolnej i lokalnej o działalności Szkolnego Klubu Europejskiego:
• zamieszczanie artykułów w gazetce szkolnej: Perełka,
• zamieszczanie wiadomości na gazetce ściennej na korytarzu,
• utworzenie podstrony internetowej SKE.
2. Organizowanie spotkań o charakterze dydaktycznym, poświęconych krajom europejskim, instytucjom i historii Wspólnoty.
3. Gromadzenie, segregowanie i aktualizacja materiałów dotyczących Polski i Europy.
4. Opracowanie własnych materiałów, referatów np.: Co to jest Unia Europejska?
5. Organizowanie imprez ogólnoszkolnych, angażujących całą społeczność uczniowską.
6. Organizowanie wydarzeń kulturalnych, np.: tworzenie wystaw prac plastycznych, albumów i pocztówek związanych z Unią Europejską.
7. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na temat nazwy i logo Szkolnego Klubu Europejskiego.
8. Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów: wiedzy o Unii Europejskiej, integracji, poszczególnych krajach członkowskich w aspekcie historycznym, geograficznym, społecznym i kulturowym.
9. Zdobywanie informacji o krajach europejskich w celu poznania ich tradycji, kultury, gospodarki, środowiska naturalnego: wyświetlanie filmów (nagrań z programów telewizyjnych), wyszukiwanie wiadomości poprzez Internet, wykorzystanie puzzli, gier i zabaw dydaktycznych, współpraca z biblioteką szkolną.


DANE PODSTAWOWE SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

1. Nazwa Szkolnego Klubu Europejskiego:
2. Siedziba:
Zespół Szkół w Trzęsówce
Woj. podkarpackie
3. Opiekun SKE:
mgr Monika Oczeretko,
mgr xxxxxx,
4. Członkowie SKE: chętni uczniowie z klas IV – VI szkoły podstawowej oraz I-III gimnazjum.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 421


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.