AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Skurska, 2014-05-26
Kielce

Biologia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: Katarzyna Skurska
Stanowisko: nauczyciel biologii

Zadania podejmowane w okresie stażu wynikające z rozporządzenia

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły,
w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.
1.Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.
udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach metodycznych itd.) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły,
udział w szkoleniowych radach pedagogicznych,
zdobycie certyfikatu egzaminatora OKE i pełnienie funkcji egzaminatora w celu zdobywania nowych doświadczeń
2.Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności.
studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli,
korzystanie z programów multimedialnych, stron internetowych
3.Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego.
wspólne analizowanie wyników egzaminów maturalnych,
konsultowanie doboru właściwych metod nauczania do treści programowych, ustalania wymagań dla uczniów, ewaluacji PSO
szkolenia w obrębie zespołu matematyczno –przyrodniczego,
4.Współpraca z wychowawcami klas.
dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń zespołu wychowawczego,
przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów
5.Rozwijanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy i świadomości
oraz kształtowanie pozytywnych nawyków i zachowań uczniów
organizowanie konkursów szkolnych np. ekologicznego, wiedzy na temat AIDS, zdrowego stylu życia; akcji „Sprzątania świata”,
przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach pozaszkolnych, olimpiad np. wiedzy ekologicznej
motywowanie i angażowanie uczniów do zaangażowanie uczniów w akcje społeczne i charytatywne w ramach działalności szkolnego klubu PCK

§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i informacyjnych.
wykorzystanie edytora teksu do wykonywania materiałów
niezbędnych w pracy pedagogicznej: scenariuszy, konkursów,
sprawdzianów, itp.
korzystanie z Internetu w celu wyszukiwania materiałów przydatnych do pracy; poszerzenia swojej wiedzy, przygotowania zajęć; zasięgania informacji na temat szkoleń,
konkursów; studiowania publikacji innych nauczycieli
wykorzystanie programów graficznych do tworzenia dyplomów, podziękowań, programów imprez i itp.
przygotowanie i opublikowanie materiałów dydaktycznych na internetowych
komunikacja z rodzicami uczniów poprzez dziennik elektroniczny
2.Wykorzystanie komputera w codziennej pracy z uczniami.

§ 8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów.
1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli,
przygotowanie i wygłoszenie referatu szkoleniowego na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej oraz zebraniu zespołu przedmiotowego
współudział w tworzeniu scenariuszy imprez, uroczystości szkolnych
konsultacje w sprawach dydaktycznych i wychowawczych z innymi nauczycielami – opinie, wymiana doświadczeń, poszukiwanie rozwiązań
umieszczenie w zbiorach biblioteki szkolnej materiałów dotyczących pracy własnej: testów, referatów, scenariuszy, prezentacji multimedialnych,
publikowanie własnych materiałów dydaktycznych

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych bezpośrednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich
1.Opracowanie i wdrożenie programu, dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły
opracowanie i wdrożenie programu zajęć fakultatywnych przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego z biologii,
prowadzenie konsultacji dla uczniów mających zaległości w nauce,
dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia
opieka i realizacja planu pracy szkolnego koła PCK oraz Klubu 4H
opracowanie planu wychowawczego w korelacji z Programem Wychowawczym Szkoły

§ 8 ust.2 pkt.4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych
1.Uczestnictwo wraz z młodzieżą w różnych formach kultury.
organizowanie wycieczek dydaktyczno-krajoznawczych mających na celu zapoznanie uczniów z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju,
wyjścia do kina, muzeum
2.Poszerzenie bazy pomocy dydaktycznych.
systematyczne wzbogacanie szkolnych zasobów dydaktycznych o nowe środki np. książki, plansze, gry dydaktyczne, kasety audio i video, płyty CD
3.Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
rozmowy z rodzicami uczniów lub prawnymi opiekunami,
kontakty z pedagogiem szkolnym
4.Upowszechnianie i popularyzacja edukacji prozdrowotnej i ekologicznej.
propagowanie zdrowego stylu życia, higieny pracy, postaw ekologicznych poprzez konkursy, imprezy okolicznościowe, lekcje wychowawcze,akcje społeczne i profilaktyczne

§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1.Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi lub organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie rozwiązywania problemów dydaktyczno- wychowawczych oraz pomocy dla rodziców; skierowania na badania, opinie, konsultacje.
współpraca z policją, Domem Opieki Społecznej,
współpraca z biblioteką szkolną,
współpraca z rejonowym zarządem PCK w zakresie aktywizacji środowiska szkolnego w duchu humanitaryzmu i niesienia pomocy potrzebującym,
współudział w organizacji akcji na rzecz ochrony środowiska i propagowania postaw ekologicznych np. „Sprzątanie Świata” we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska UM, zbiórki surowców wtórnych

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
i innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony
1.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych
lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej,
sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja
2.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych, edukacyjnych lub opiekuńczych
zdiagnozowanie wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych,
obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego,
rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu,
współpraca z nauczycielami,pedagogiem w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności,
ustalenie i zastosowanie środków zaradczych,
dostosowywanie wymagań do możliwości ucznia,
konsultacje dla uczniów mających problemy w nauce
3.Zapobieganie patologiom i niewłaściwym zachowaniom uczniów.
przeprowadzenie lekcji na temat agresji, nałogów, zasad dobrego zachowania,
spotkania z pedagogiem szkolnym

Uwaga: Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 681


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.