AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Artur Mikulski, 2014-05-20
Potworów

Historia, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego.

- n +

Nauczyciel historii gimnazjum.

Zadania związane z organizacją stażu:
Zadania
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego
2. Zapoznanie się z przepisami wewnątrzszkolnymi regulującymi funkcjonowanie szkoły
3. Zapoznanie się z przepisami oświatowymi regulującymi funkcjonowanie szkoły
4. Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego.

Formy realizacji

• Analiza znowelizowanej Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia o awansie zawodowym nauczycieli.
• Zapoznanie się z literaturą na powyższy temat, śledzenie materiałów internetowych.
• Zapoznanie się z na początku każdego roku szkolnego z dokumentami organizującymi pracę:
- statut szkoły,
- regulaminy,
- program wychowawczy,
- wewnątrzszkolny system oceniania uczniów,
- szkolne plany nauczania,
- podstawy programowe i zestaw programów nauczania,
- plan pracy szkoły,
• Analiza ustaw i rozporządzeń m.in.: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenia MEN ze szczególnym uwzględnieniem przepisów bhp dotyczących uczniów
i nauczycieli.
• Ciągłe aktualizowanie wiedzy na temat obowiązującego prawa
 Systematyczne gromadzenie dokumentów: zaświadczeń, świadectw, programów, scenariuszy lekcji, rozkładów materiału, zdjęć itp.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego.
Dowody realizacji

o Znajomość przepisów prawa oświatowego, sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
o Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły.
o Plany pracy wychowawczej.
o Przedmiotowe systemy oceniania.
o Notatki.
o Teczka nauczyciela.


Zadania wynikające z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


ZADANIA
1. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
2. Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia
3. Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć
4. Rozwijanie i doskonalenie warsztatu pracy własnej.
5. Praca w zespole przedmiotowym
6. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych
FORMY REALIZACJI
 Analiza dokumentów (plan rozwoju szkoły, Statut Szkoły, WSO, program wychowawczy).
 Aktywny udział w procesie mierzenia jakości pracy szkoły, opracowywanie dokumentów, wskaźników.
 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z kształceniem przedmiotowym oraz z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo - wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły.
 Wykorzystanie w pracy nowych rozwiązań merytorycznyc i metodycznych.
 Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych.
 Stosownie metod aktywizujących.
 Stosowanie na lekcjach historii zasady korelacji międzyprzedmiotowej (geografia, język polski, sztuka, muzyka)
 Samodzielne przygotowanie pomocy dydaktycznych.
 Gromadzenie literatury metodycznej, pomocy naukowych, materiałów autentycznych.
 Wzbogacanie sali lekcyjnej w nowe środki dydaktyczne oraz troska o wystrój i estetykę klasy.
 Analiza i opiniowanie programów przedmiotowych.
 Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami zespołu przedmiotowego ds. przedmiotów humanistycznych.
 Kontakty z rodzicami i wychowawcami, samoocena, pokonywanie trudności losowych, doskonalenie umiejętności pracy w zespole
DOWODY REALIZACJI
o Posiadanie bieżących wiadomości. Właściwe wykorzystywanie przepisów w codziennej pracy.
o Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego, opis przydatności szkolenia w pracy.
o Scenariusze lekcji.
o Zebrane materiały.
o Zebrane zbiory.
o Zdjęcia.
o Protokoły
o Potwierdzenia.

§8 ust 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
ZADANIA
1. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
2. Wykorzystywanie Internetu.
3. Poszerzanie wiedzy informatycznej.
4. Prowadzenie dziennika klasy w formie elektronicznej
FORMY REALIZACJI
 Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy, gazetek.
 Opublikowanie konspektów zajęć na stronach portalu edukacyjnego. Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli. Śledzenie zmian
w przepisach prawa oświatowego.
 Ukończenie kursów on-line
 Utworzenie bazy danych uczniów. Prowadzenie bieżącej dokumentacji, okresowych zestawień i statystyk z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego.
DOWODY REALIZACJI
o Wzory dodatkowych kart pracy, scenariuszy, dyplomów itp.
o Potwierdzenie
o Zaświadczenia
o Potwierdzenie Dyrektora Przykładowe materiały§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIA
1. Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli oraz szkoły.
2. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych
FORMY REALIZACJI
 Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.
 Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów- organizowanie wspólnych przedsięwzięć.
 Praca w zespołach;
- wychowawczym,
- nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 Udział w procesie WDN
 Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, uroczystości szkolnych.
 przygotowanie materiałów na spotkania zespołu przedmiotowego warsztatów szkolnych,

DOWODY REALIZACJI
o Scenariusze, potwierdzenia nauczycieli.
o Przykłady opracowanych scenariuszy, programów itp.

§ 8 ust.2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA
1. Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych
2. Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych z historii
FORMY REALIZACJI
 Opracowanie i wdrażanie Indywidualnych Programów Zajęć Rewalidacyjno – Wychowawczych dla uczniów z orzeczeniami z poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
 Opracowanie programu i planu pracy.
 Prowadzenie zajęć.
DOWODY REALIZACJI
o Program, ewaluacje, potwierdzenia rodziców.
o program, plan pracy.


§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA
1. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych i międzyszkolnych.
2. Przygotowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
3. Działalność opiekuńczo - wychowawcza
4. Organizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów
5. Współpraca ze szkolnym kołem PCK
6. Organizowanie wycieczek szkolnych.
7. Współpraca nauczyciela i uczniów z różnymi instytucjami: z samorządem, biblioteka,
FORMY REALIZACJI
 Przeprowadzanie konkursów szkolnych z historii.
 Publikacja internetowa planu rozwoju zawodowego, materiałów dotyczących awansu zawodowego, opracowań.
 Stosowanie technik socjometrycznych.
 Aktywna praca nad zmniejszeniem agresji
 Zapraszanie psychologa na zajęcia godziny wychowawczej.
 Prowadzenie zajęć fakultatywnych przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego.
 Organizowanie i prowadzenie akcji charytatywnych.
 Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek przedmiotowych, edukacyjnych i integracyjnych.
 Udział w zajęciach organizowanych przez bibliotekę: lekcje biblioteczne, pogadanki, lekcje w muzeum regionalnym.
DOWODY REALIZACJI
o Przykładowe scenariusze, sprawozdania.
o Zaświadczenie o publikacji
o Ankiety, potwierdzenia, wpisy w dzienniku.
o Zapis w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
o Protokół przeprowadzonej zbiórki żywności .
o Karta wycieczki.
o Potwierdzenia współpracy, zdjęcia.

§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej.

ZADANIA
1. Współpraca z GOPS.
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczną –Pedagogiczną
3. Współpraca z komendą policji.
4. Stała współpraca z psychologiem szkolnym
FORMY REALIZACJI
 Analiza środowiska rodzinnego ucznia.
 Przedświąteczna zbiórka żywności dla rodzin najuboższych
 Kierowanie uczniów do poradni.
 Zapraszanie funkcjonariuszy na pogadanki na temat bezpieczeństwa.
 Rozmowy z psychologiem szkolnym , organizacja spotkań uczniów na godzinach wychowawczych.
DOWODY REALIZACJI
o potwierdzenie Dyrektora
o Opinie uczniów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
o Potwierdzenie współpracy
o Wpisy w dzienniku lekcyjnym

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.


ZADANIA
1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązywania problemów wychowawczych
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.
FORMY REALIZACJI
 Opis i analiza dwóch przypadków
 Rozwiązywanie zaistniałych problemów,
 Studiowanie literatury o tematyce problemów wychowawczych i uzależnień wśród młodzieży.
 Studiowanie literatury fachowej.
DOWODY REALIZACJI
o Dołączony opis i analiza dwóch przypadków.
o Spis lektur.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 775


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.