Katalog

Iwona Sromek, 2014-05-19
Łososina Dolna

Matematyka, Ćwiczenia

Scenariusz lekcji - mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne

- n +

KONSPEKT


TEMAT LEKCJI: Mnożenie ułamków zwykłych przez liczby naturalne.

KLASA: IV

CELE LEKCJI:
Uczeń:
– zna pojęcie iloczynu i czynników,
– zna sposób mnożenia ułamków przez liczby naturalne,
– zna sposób mnożenia liczb mieszanych przez liczby naturalne,
– potrafi mnożyć ułamki zwykłe przez liczby naturalne,
– potrafi mnożyć liczby mieszane przez liczby naturalne,
– współpracuje w grupie.

METODY NAUCZANIA:
 metoda problemowa,
 metoda ćwiczeniowa.

FORMY ORGANIZACYJNE LEKCJI:
 praca indywidualna,
 praca w grupach 2-osobowych,
 praca z całą klasą.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
– kartki z zadaniami (załączniki),
– zestawy czterech kartek w kopercie z wyszczególnionymi minutami i godzinami po jednym zestawie dla każdego ucznia,
 zestaw „UŁAMKI” - części figur geometrycznych z magnesami,
 podręcznik,


OPRACOWAŁA: Iwona SromekPRZEBIEG LEKCJI:

I Część wstępna lekcji
1. Przywitanie uczniów i czynności porządkowe.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Przypomnienie podstawowych pojęć związanych z ułamkami zwykłymi.
II Część właściwa lekcji
1. Nauczyciel przykleja do tablicy kolejno trzy ćwiartki koła i poleca uczniom opisać tę czynność działaniem. Uczniowie proponują działanie dodawania: + + . Nauczyciel pyta, jakim działaniem zastępujemy dodawanie takich samych składników. Uczniowie proponują zastąpić dodawanie mnożeniem, nazywają iloczyn i czynniki.
2. Nauczyciel informuje, że celem lekcji będzie zdobycie przez uczniów umiejętności mnożenia ułamków przez liczby naturalne.
3. Zapisanie tematu lekcji.
4. Nauczyciel poleca zapisać działanie:
+ + = = =
Tłumaczy, że mnożymy licznik przez liczbę naturalną, a mianownik pozostawiamy bez zmian.
5. Nauczyciel daje każdemu uczniowi kartkę z figurami geometrycznymi częściowo zamalowanymi (załącznik nr 1) i prosi o zapisanie iloczynami zamalowanych części. Uczniowie zapisują działania mnożenia. Po przedyskutowaniu na forum klasy prawidłowych zapisów, wklejają kartki do zeszytu.
6. Nauczyciel wręcza każdemu uczniowi kartkę z trzema figurami geometrycznymi (załącznik nr 2). Prosi o zamalowanie w każdym zestawie wskazanych działaniem części figur i wykonanie mnożenia. Uczniowie kolorują w każdym kole żądaną część figur, obliczają iloczyny, po porównaniu wyników wklejają kartki do zeszytu.
7. Nauczyciel rozdaje uczniom kartki z zadaniami (załącznik nr 3), prosi o ich wykonanie zgodnie z poleceniami. Uczniowie obliczają iloczyny, konsultują wyniki, wklejają kartki do zeszytu.
III Część końcowa lekcji
1. Nauczyciel prosi uczniów o wykonanie ćwiczeń ze str 67 cw 8 i str 68 ćw 11 na tablicy interaktywnej.
1. Ocena pracy uczniów na lekcji.
2. Zadanie i omówienie pracy domowej (zadania 2, ze str. 85 z podręcznika ćw 1,2, 3 str 66).
3. Pożegnanie uczniów.ZAŁĄCZNIK NR 1


Opisz mnożeniem pokolorowanie części figur:

3 ∙ = + + = = =


(a) 4 ∙ =
∙ =ZAŁĄCZNIK NR 2

Pokoloruj wskazane działaniami części kół i oblicz iloczyny:
a). 6 ∙ =b). 3 ∙ =


ZAŁĄCZNIK NR 3

1. Oblicz iloczyny:
6 ∙ = 9 ∙ = 10 ∙ 2 = 7 ∙ 3 =
2. Ola zjadł pizzy, a Tomek trzy razy więcej. Oblicz, jaką część pizzy zjadł Tomek.
3. Olek przejechał na rowerze w ciągu dnia 1 km, a jego starszy brat Mateusz pokonał w tym samym dniu 2 razy dłuższą trasę. Jak długą trasę pokonał Mateusz?
Wyświetleń: 677


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.