Katalog

magdalena gozdowiak, 2014-05-13
Śrem

Język angielski, Program nauczania

Język angielski z wiedzą o kulturze brytyjskiej w klasach II i III

- n +

Autor: mgr Magdalena Gozdowiak
Przedmiot: język angielski ( z wiedzą o kulturze brytyjskiej)
Etap edukacyjny: pierwszy - szkoła podstawowa
Język: angielski
Ilość godzin tygodniowo: 1
Całkowita ilość godzin: 15

I. Założenia programowe:
Niniejszy program dotyczy klas II i III, pierwszego etapu edukacyjnego,. Na tym etapie nauki języka obcego, wszelkie działania mają na celu ukazanie uczniom sensu posiadania takowej wiedzy i umiejętności posługiwania się obcym językiem. Praca nauczyciela ma zaowocować przede wszystkim zmotywowaniem swoich uczniów do nauki języka angielskiego.
Cele ogólne:
a. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
b. Motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez ukazanie potrzeby znajomości języka
c. Rozwijanie umiejętności językowych zapewniających minimum komunikacji językowej

Szczegółowe cele programu:
W oparciu o założenia podstawy programowej niniejszy program zakłada cele:
a. Rozwijanie umiejętności rozumienia ze słuchu
b. Rozwijanie umiejętności mówienia
c. Rozwijanie umiejętności czytania
d. Rozwijanie umiejętności pisania
e. Wzbogacanie słownictwa
f. Kształtowanie postawy patriotycznej oraz otwartości tolerancji wobec innych kultur
g. Kształcenie zainteresowania kulturowego i językowego

II. Treści nauczania:
1. Moduł 1 – „Geografia”
a. Położenie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej na kontynencie europejskim, podział Zjednoczonego Królestwa
b. Stolice oraz flaga Wielkiej Brytanii
2. Moduł 2 – „ Rodzina Królewska”
a. Rodzina Królewska
b. Pałac Buckingham
c. Królowa Elżbieta II
3. Moduł 3 – „ Londyn”
a. Big Ben, Buckingham Palace, London Eye
b. Autokary turystyczne, taksówki
c. Tamiza, metro, Muzeum Figur Woskowych
4. Moduł 4 – “ Kuchnia Brytyjczyków”
a) śniadanie, obiad, pudding
5. Moduł 5 – „Sport”
a) krykiet – ogólne zasady
6. Moduł 6 – „Szkoła”
7. Moduł 7 – „Literatura”
a) William Shakespeare
8. Moduł 8 – „ Muzyka”
a) The Beatles – poznanie grupy
b) The Beatles – poznanie i śpiewanie piosenki „Hello, goodbye song”

III. Funkcje i sytuacje:
a. witanie się,
b. przedstawianie siebie i innych,
c. wyrażanie swoich upodobań i zainteresowań,
d. przedstawianie swoich umiejętności,
e. opisywanie wyglądu i cech osób,
f. określenie stosunków interpersonalnych,
g. opisywanie cech przedmiotów (wielkość, kolor, kształt),
h. określanie posiadania i przynależności,
i. nazywanie produktów żywnościowych i posiłków,
j. opisywanie codziennych czynności,
k. nazywanie ubioru.
IV. Umiejętności podstawowe.
a. czytanie - równiez jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów,
b. myślenie matematyczne - umiejętność korzystania w życiu codziennym z podstawowych narzędzi matematycznych
c. myślenie naukowe - umiejętność formułowania wniosków opartych na empirycznych obserwacjach przyrody i społeczeństwa,
d. umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i obcym - zarówno w mowie, jak i piśmie,
e. umiejętność porozumiewania się za pomocą nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym wyszukiwanie informacji i korzystanie z nich,
f. umiejętność uczenia się, rozumianego jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata i przygotowania do dalszej edukacji,
g. umiejętność pracy w zespole

V. Planowane metody i formy pracy z uczniami.
Program głównie opiera się na komunikacyjnej metodzie nauczania gdzie komunikacja jest ważniejsza niż poprawność wypowiedzi.
a. Metoda reagowania całym ciałem – TPR (Total Physical Response) – która bazuje na rozumieniu i wykonywaniu instrukcji nauczyciela. Uczniowie nie muszą utrzymać werbalnego kontaktu z nauczycielem a sprawdzeniem zrozumienia poleceń jest wykonanie czynności ( zajęcia ruchowe).
b. Metoda audiolingwalna – kładąca nacisk na poprawne powtarzanie słów i fraz językowych za wzorem – chórem lub indywidualnie. Korekta następuje natychmiast po zakończeniu ćwiczenia. Ponieważ w tej metodzie istnieje prawdopodobieństwo szybkiego znużenia uczniów, należy zadbać o urozmaicanie technik powtarzania np. zmianę natężenia głosu, barwy czy tempa.
c. Metoda audiowizualna – wykorzystuje dźwięk w połączeniu z ilustracją i jest bardziej atrakcyjna dzięki wykorzystaniu różnych bodźców.


Formy pracy:
a. Praca z całą klasą – nauczyciel inicjuje i kieruje pracą
b. Praca indywidualna – np. rysowanie, ciche czytanie
c. Praca w parach otwartych (dwójka dzieci „wystepuje” przed klasą)
d. Praca w parach zamkniętych – wszyscy uczniowie pracują podzieleni na pary
e. Praca w grupach
Sposoby pracy:
a. Nauka poprzez zabawę
b. Wykorzystanie piosenek
c. Wykorzystanie dramy
d. Zajęcia plastyczne
e. Projekty językowe

Techniki – powinny wykorzystywać naturalne predyspozycje dzieci czyli spontaniczność, emocjonalność oraz skupienie się na tym co dzieje się „tu i teraz”
a. Prezentacja i ćwiczenia nowych słów na podstawie kart obrazkowych, materiałów autentycznych i przedmiotów
b. Prezentacja i utrwalenie słownictwa na podstawie piosenek
c. Utrwalenie słownictwa przez zabawy z kartami obrazkowymi (flashcards)
d. Literowanie
e. Słuchanie / czytanie i wykonywanie poleceń nauczyciela
f. Przewidywanie na podstawie tytułu, ilustracji lub słów kluczy treści tekstu
g. Zrozumienie ogólnego sensu tekstu
h. Powtarzanie za wzorem – pisanie po śladzie
Techniki pomagające uczniom uwierzyć we własne możliwości i postępy w nauce:
a. Systematyczne wdrażanie do dokonywania samooceny
b. Monitorowanie świadomego uczenia się
c. Wdrażanie do pracy w grupie
d. Zachęcanie do wyrażania opinii na temat stopnia satysfakcji (I like/I dont like)
Techniki dramowe:
a. Ćwiczenia języka komunikacji niewerbalnej – mowa ciała np.: pantomima
b. Uczenie się na pamięć
c. Odgrywanie ról w scenkach sytuacyjnych
Techniki multimedialne:
a. Wyszukiwanie określonych informacji w Internecie
b. Zachęcanie do oglądania filmów i programów w oryginalnej wersji językowej

VI. Materiały nauczania i środki dydaktyczne.
W programie wykorzystano materiały pochodzące z różnych źródeł.
a. Podręczniki do języka angielskiego dla szkoły podstawowej
b. Podręczniki do pozyskiwania wiedzy o Wielkiej Brytanii
c. Internet
d. Teksty literackie
e. Środki dydaktyczne: nagrania CD, płyty DVD, adaptacje literackie, mapy, ilustracje

VII. Wykaz planowanych osiągnięć w zakresie umiejętności i wiedzy.
Po zakończeniu kursu uczeń powinien posiadać następujące umiejętności:
1. W zakresie kompetencji kulturoznawczej uczeń:
a. Zna podział Zjednoczonego Królestwa na kraje i stolice.
b. Potrafi określić położenie Zjednoczonego Królestwa na mapie
c. Zna flagę Wielkiej Brytanii
d. Zna członków rodziny królewskiej oraz potrafi rozpoznać budynek Pałacu Buckingham
e. Potrafi wymienić atrakcje turystyczne oraz znaki charakterystyczne Londynu
f. Posiada ogólną wiedzę na temat kuchni Brytyjczyków
g. Potrafi opisać zasady gry w krykieta
h. Zna system szkolnictwa
i. Posiada ogólna wiedzę o The Beatles i zna piosenkę „Hello, goodbye song”
j. Zna postać Williama Shakespeara i jego najbardziej znane powiedzenie
2. W zakresie umiejętności językowych uczeń:
a. Dysponuje bogatym zasobem słownictwa w zakresie materiału przewidzianego w kursie
b. Potrafi znaleźć wyraz niepasujący do zbioru
c. Rozumie znaczenie podstawowych struktur gramatycznych
d. Rozumie ogólny sens scenek bajek i innych tekstów słuchanych prezentowanych przez nauczyciela lub jako nagrania
e. Umie opisać przedmioty i ludzi
f. Umie korzystać z wyszukiwarki Internetowej
3. W zakresie rozwoju ogólnego uczeń:
a. Potrafi ocenić wagę znajomości języka angielskiego
b. Zna zasady pracy grupowej
c. Umie utworzyć proste projekty grupowe i indywidualne
d. Umie zorganizować swój warsztat pracy
e. Umie zorganizować swój czas pracy
f. Potrafi wykorzystać swoje umiejętności językowe do przygotowywania projektów o charakterze literackim i plastycznym
g. Potrafi korzystać z nowoczesnych źródeł informacji: Internetu
h. Potrafi wykazać się postawą otwartości na odmienność kulturową
VIII. Ewaluacja.
Ponieważ realizacja programu będzie odbywać się podczas zajęć lekcyjnych, działania uczniów będą podlegały ocenianiu. Oceniana będzie aktywność uczniów podczas zajęć, wkład włożony w przygotowane przez nich projekty, wiedza jaką wykażą się podczas prac pisemnych. Wszystkie projekty będą wystawione podczas specjalnej wystawy zorganizowanej podczas obchodów Dnia Języków Obcych.
Wyświetleń: 1106


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.