Katalog

Ewa Duklas, 2014-05-12
Rawa Mazowiecka

Język niemiecki, Program nauczania

Innowacja pedagogiczna z języka niemieckiego

- n +


Innowacja organizacyjno – programowa
z języka niemieckiego w oparciu o „Program nauczania
języka niemieckiego dla klas I – III gimnazjum – kurs podstawowy”
autor: Marta Wawrzyniak
dla klasy językowej
- język niemiecki i język angielski
na lata szkolne 2012/2015Spis treści:
1. Uwagi wstępne
2. Cele edukacyjne
2.1. Cele ogólne
2.2. Cele szczegółowe
2.3. Cele wychowawcze
3. Treści nauczania i oczekiwane osiągnięcia
3.1. Zakres tematyczny
3.2. Zakres gramatyczny
4. Realizacja celów kształcenia
4.1. Kontrola i ocenianie
http://www.multikurs.pl/jesien2013/lp_slowka_angielski.htmlI. Uwagi wstępne
„Sooftmal bist du Mensch , wieviel Sprachen du sprichst”, co w wolnym tłumaczeniu znaczy - „Tyle ile znasz języków, tyle razy jesteś człowiekiem”.
Kierując się tymi słowami, a także obserwując wymogi rynku pracy jak również oczekiwania wobec nas, Polaków, stawiane przez coraz szybciej rozwijający się świat, umiejętność posługiwania się przynajmniej jednym językiem obcym stała się niemalże obowiązkiem. Znajomość języków pomaga nam nie tylko w lepszym starcie w życiu zawodowym ale też społecznym, dlatego też tak istotne jest rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i zainteresowania językami obcymi, a w naszym założeniu językiem angielskim i niemieckim. Obserwując szybkie postępy w nauce języka angielskiego i niemieckiego niektórych uczniów, powstał pomysł innowacji programowo – organizacyjnej.
Innowacja obejmie grupę uczniów, którzy w roku szkolnym 2012/2013 rozpoczną naukę w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej oraz ten sam oddział klasy drugiej w roku 2013/2014 i klasy trzeciej w roku szkolnym 2014/2015. Będzie to klasa dwujęzykowa: angielsko-niemiecka.


Chętnymi powinni być uczniowie:
 zainteresowani nauką języków obcych na poziomie wyższym niż proponowany dotychczas
 pragnący zdobyć umiejętność komunikowania się w językach obcych poprzez intensywny trening w czasie lekcji oraz ewentualne kontakty z obcokrajowcami
 zainteresowani życiem rówieśników w innych krajach europejskich
 pragnący poznać możliwości zastosowania komputera, internetu i tablicy interaktywnej w nauczaniu języków obcych
 chętni na nawiązanie kontaktów z młodzieżą z krajów niemiecko- i anglojęzycznych

Do dwóch obowiązujących w Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej godzin języka niemieckiego dołożona zostanie jedna, która zostanie przeznaczona na zagadnienia związane z nauką i techniką, mediami, światem przyrody, zagrożeniami i ochroną środowiska oraz o treści realioznawcze i kulturoznawcze. Dotychczas uczniowie korzystali z podręcznika autorstwa Giorgio Motta - Magnet ( część I, II, III) – Wydawnictwo LektorKlett. Program nauczania języka niemieckiego dla klas I – III gimnazjum – kurs podstawowy zakładał naukę języka niemieckiego w wymiarze 2 godzin lekcyjnych w cyklu trzech lat jako drugiego języka nowożytnego od poziomu zerowego. Biorąc pod uwagę spostrzeżenia dyrekcji szkoły oraz własne, jak również zapotrzebowanie uczniów i ich rodziców na poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie języka niemieckiego program nauczania zostanie dostosowany z 6 do 9 godzin języka niemieckiego w trzyletnim cyklu kształcenia. Aby zapewnić uczniom możliwość rozszerzenia treści nauczania wprowadzona zostanie IV część podręcznika i zeszytu ćwiczeń Magnet, która przewidziana jest do nauki języka niemieckiego w zwiększonej liczbie godzin.
Wprowadzona innowacja przewiduje 2 godziny dodatkowe w tygodniu z języka angielskiego, w klasie I, II i III. Godziny te wykorzystane będą na rozwijanie kompetencji językowych na wszystkich płaszczyznach językowych, czyli umiejętności mówienia, pisania, słuchania i czytania ze zrozumieniem, jak również gramatyki. Założenia innowacji zakładają także pogłębienie wiedzy o krajach anglojęzycznych, kształtując tym samym postawy otwartości i tolerancji na inne kultury.

Warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do realizacji innowacji są zapewnione przez istniejące struktury organizacyjne oraz organ prowadzący szkołę.


Celem ogólnym innowacji jest umożliwienie uczniom:
 posługiwania się językiem niemieckim we wszystkich ważniejszych sytuacjach dnia codziennego,
 uczestniczenia w rozmowach na ogólne tematy i pisanie prostych tekstów,
 rozumienia tekstów pisanych oraz pisanie listu do osoby prywatnej lub firmy zgodnie z postawionym zadaniem,
 wyszukiwania określonych informacji w podanych materiałach,
 rozumienia tekstu (globalnie, szczegółowo, selektywnie),
 zrozumienia wypowiedzi ze słuchu,
 tworzenia dłuższej formy pisemnej na określony temat z uwzględnieniem wymaganych informacji oraz wiedzą leksykalno – gramatyczną,
 organizowanie szkolnych imprez o tematyce europejskiej, a zwłaszcza związanych z krajami niemieckojęzycznymi ,we współpracy z nauczycielami innych przedmiotów np. muzyki, plastyki, pozostałych języków obcych,
 organizowanie wycieczek do miejsc kulturowo związanych z wydarzeniami, osobami ważnymi zarówno dla historycznych, jak i współczesnych relacji pomiędzy Polską a krajami niemiecko- i anglojęzycznymi.


2. Cele edukacyjne:
2.1. Cele ogólne:
Cele ogólne wynikają z założeń „Podstawy programowej kształcenia ogólnego”. Zadania szkoły i nauczyciela w niej zawarte to:
 osiąganie przez uczniów poziomu opanowania języka obcego zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową,
 lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego – w tym wypadku krajów obszaru języka niemieckiego – rozwijanie postawy ciekawości, tolerancji i otwartości wobec innych kultur,
 rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, między innymi przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych,
 stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego przez rozwijanie gotowości do korzystania ze źródeł informacji w języku obcym, również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych,
 zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych,
 rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.


2.2. Cele szczegółowe
Cele szczegółowe określają przewidywane umiejętności językowe zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów” dla czterech sprawności językowych. Są to:

 rozwijanie umiejętności porozumiewania się poprzez mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie,
 doskonalenie poprawności fonetycznej oraz płynności mówienia,
 wzbogacenie zasobu słownictwa,
 motywowanie uczniów do wzmożonej pracy nad rozwojem umiejętności językowych,
 położenia nacisku na samokształcenie i pracę indywidualną każdego uczestnika zajęć,
 wdrażanie do systematycznej i rzetelnej pracy z językiem,
 przygotowanie do konkursów językowych,
 kształtowaniu umiejętności korzystania ze słowników multimedialnych i interaktywnych,
 umożliwienie poznania historii, tradycji i kultury Niemiec,
 uczenie tolerancji i otwartości wobec innych kultur.


2.3. Cele wychowawcze

Zgodnie z podstawą kształcenia ogólnego nauczyciele wspierają rodziców w procesie wychowania przez:

 umożliwienie odnajdowania w szkole środowiska wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym),
 rozwijanie w uczniach dociekliwości poznawczej, ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie,
 rozbudzanie świadomości życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów nauczania, jak całej edukacji na danym etapie,
 pomoc w stawaniu się coraz bardziej samodzielnym w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną z wolnością innych,
 wsparcie w poszukiwaniu, odkrywaniu i dążeniu na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie,
 uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie,
 przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz umożliwienie doskonalenia się,
 kształtowanie w uczniach postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów; współdziałanie i współtworzenie w szkole wspólnoty nauczycieli i uczniów.

3. Treści nauczania
3.1. Zakres tematyczny:
 Człowiek
 Szkoła
 Dom
 Praca
 Podróżowanie i turystyka
 Życie rodzinne
 Życie społeczne
 Żywienie
 Zakupy, usługi
 Sport
 Zdrowie
 Konflikty i problemy
 Styl życia a ubiór
 Uczucia, emocje
 Nauka i technika
 Technologie informacyjno-komunikacyjne
 Media
 Świat przyrody
 Zagrożenia i ochrona środowiska


Treści nauczania Umiejętności ucznia:
Człowiek - dane osobowe, wygląd zewnętrzny, zainteresowania ucznia i emocje, moda, cechy charakteru, cechy osobowościowe, emocje
Uczeń potrafi opowiedzieć o sobie i o kimś, m.in. gdzie mieszka, jak się nazywa, ile ma lat; wyrazić, co czuje, opisać i ocenić ubiór; wyrazić swoje zdanie na temat mody oraz zapytać o to koleżankę / kolegę.

Dom - opis mieszkania, domu, pomieszczenia i ich wyposażenie, dzielnica, sąsiedztwo

Uczeń potrafi opisać, gdzie mieszka, jak jest umeblowane jego mieszkanie i jak ono wygląda, co robi się w poszczególnych pomieszczeniach; potrafi opisać swoją okolicę, dzielnicę mieszkaniową, swoich sąsiadów oraz zapytać koleżankę / kolegę o warunki mieszkaniowe.

Życie rodzinne
i towarzyskie - członkowie rodziny, konflikty w rodzinie, koledzy i przyjaciele: najlepszy przyjaciel, spędzanie czasu wolnego, przebieg dnia, święta i uroczystości, organizowanie przyjęcia urodzinowego
Uczeń potrafi opisać swoją rodzinę, wybraną osobę, m.in. jaka jest, co robi; zrelacjonować przebieg dnia i spędzanie czasu wolnego m.in. dokąd chodzi w czasie wolnym, co wtedy robi, w jakich godzinach i o jakich porach dnia ma dane zajęcia, oraz zapytać o to koleżankę / / kolegę; potrafi opowiedzieć o swoich zainteresowaniach, m.in. o oglądaniu telewizji oraz zapytać o to koleżankę / / kolegę; potrafi podać daty urodzin, zorganizować imprezę urodzinową, zaprosić znajomych.

Szkoła - nauczyciele, przedmioty
I przybory szkolne, pierwszy dzień w szkole, szkoła marzeń
Uczeń potrafi opowiedzieć o swojej szkole, klasie, koleżankach i kolegach z klasy, nauczycielach, szkole swoich marzeń; potrafi zrelacjonować swój pierwszy dzień w szkole, opowiedzieć o tym, co robił w szkole; omówić plan lekcji, nazwać przybory szkolne, swój ulubiony
przedmiot oraz zapytać o to koleżankę / kolegę.
Praca - zawody, czynności zawodowe, przyszłość zawodowa

Uczeń potrafi nazwać zawody i przyporządkować je wykonywanym czynnościom, opowiedzieć, co potrafi robić i co chciałby robić w przyszłości, oraz zapytać o to koleżankę / kolegę.


Żywienie - artykuły spożywcze, posiłki, odżywianie się, lokale gastronomiczne

Uczeń potrafi nazwać produkty spożywcze, zamówić jedzenie, opisać swój posiłek oraz zapytać o to koleżankę / kolegę.

Zakupy i usługi - rodzaje sklepów, towary, kupowanie i sprzedawanie, reklama, usługi, orientacja w terenie

Uczeń potrafi wyrazić chęć zakupu, zapytać o cenę; potrafi nazwać rodzaje sklepów, co w nich można zakupić, poinformować, gdzie się znajdują oraz w jakich godzinach i dniach są czynne, a także zapytać o to koleżankę / kolegę.

Podróżowanie
i turystyka - środki transportu, urlop, plany wakacyjne, cele wyjazdów wakacyjnych, sposoby wypoczywania, wycieczki i zwiedzanie, informacja turystyczna
Uczeń potrafi powiedzieć o swoich planach wakacyjnych, wyrazić, dokąd chce jechać, z kim, na jak długo i jakim środkiem lokomocji, oraz co będzie tam robił, a także zapytać o to koleżankę / kolegę.

Kultura- twórcy i ich dzieła, idole, ulubione miejsca, uczestnictwo w kulturze

Uczeń potrafi powiedzieć, dokąd najczęściej chodzi w czasie wolnym; opowiedzieć o swoim idolu.

Środki masowego przekazu - telewizja, radio, internet, gazety, czasopisma

Uczeń potrafi korzystać ze środków masowego przekazu, wskazać odpowiednie dla siebie programy, podać strony internetowe i znaleźć odpowiednie dla siebie informacje w podanym źródle.

Sport - dyscypliny sportu, sport
w czasie wolnym, sprzęt sportowy, kluby sportowe
Uczeń potrafi nazwać dyscypliny sportowe, sprzęt sportowy; powiedzieć, jaki sport uprawia w czasie wolnym i gdzie, oraz zapytać o to koleżankę / kolegę.

Zdrowie - części ciała, samopoczucie, dolegliwości, choroby i ich leczenie, wizyta u lekarza

Uczeń potrafi nazwać części ciała, powiedzieć, co mu dolega, nazwać lekarstwa i choroby oraz zapytać o to koleżankę/ kolegę; potrafi porozmawiać z lekarzem na temat swojego leczenia; potrafi opowiedzieć o okolicznościach zachorowania lub wypadku oraz zapytać o to koleżankę / kolegę.

Nauka i technika -
korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych: telefon komórkowy, komputer, telewizja, odtwarzacz mp3
Uczeń potrafi powiedzieć, do czego służą te urządzenia, wie jak, gdzie i kiedy z nich korzystać.

Świat przyrody - pogoda, pory roku, zwierzęta, krajobraz, ochrona środowiska naturalnego

Uczeń potrafi nazwać pory roku i miesiące, określić poprawnie pogodę, nazwać zwierzęta domowe; powiedzieć, jakie zwierzęta lubi i jakie chciałby mieć, oraz zapytać o to koleżankę / kolegę.

Elementy
wiedzy o świecie i krajach
niemieckiego
obszaru
językowego - znane osobistości, najpiękniejsze miasta, niemieckie marki samochodów, zwyczaje świąteczne w Niemczech Uczeń potrafi nazwać i wymienić najważniejsze niemieckie miasta, pokazać je na mapie; wymienić marki samochodów produkowanych w Niemczech; wymienić wybrane słynne osobistości Niemiec i określić ich zawody oraz opisać ich życiorysy; nazwać typowe produkty spożywcze spożywane w Niemczech; opisać system szkolny, podać nazwy szkół i sposób oceniania w Niemczech; opisać najważniejsze niemieckie święta oraz Święto Narodowe.
Uczeń potrafi dostrzegać różnice kulturowe i ich bogactwo.3.2. Zakres gramatyczny
 Czasownik
 Rzeczownik
 Liczebnik
 Zaimek
 Przymiotnik
 Przysłówek
 Przyimek
 Składnia
 Przeczenia
 Słowotwórstwo
 Wymowa
Treści nauczania Umiejętności ucznia
Czasownik – odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie złożonych i modalnych w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym Perfekt oraz czasowników sein, haben i modalnych w czasie przeszłym Präteritum, tryb rozkazujący czasowników, forma es gibt, czasownik werden, czas przyszły Futur I, tryb przypuszcający Konjunktiv II, tryb warunkowy Konditional I
Uczeń potrafi formułować wypowiedzi, w których używa poprawnie odmienionych czasowników; potrafi formułować wypowiedzi w czasie teraźniejszym, przeszłym i przyszłym oraz używać formy es gibt. Poprawnie używa trybu przypuszczającego i warunkowego.

Rzeczownik – rodzaj rzeczownika, rodzajnik określony i nieokreślony, liczba mnoga rzeczownika, deklinacja rzeczownika
Uczeń potrafi rozróżniać rodzaj rzeczownika, stosować odpowiedni rodzajnik oraz poprawnie odmieniać rzeczownik i tworzyć jego liczbę mnogą.

Liczebnik – liczebniki główne, liczebniki porządkowe
Uczeń potrafi zrozumieć i nazwać kolejne liczby oraz odpowiednio stosować liczebniki porządkowe.

Zaimek – względny, odmiana zaimka osobowego, odmiana zaimka dzierżawczego, zaimek nieosobowy man, zaimek pytający
Uczeń potrafi zastosować odpowiedni zaimek osobowy i dzierżawczy w swoich wypowiedziach; korzysta w budowie wypowiedzi z zaimka nieosobowego man i stosuje poprawnie zaimek pytający.

Przymiotnik – stopniowanie przymiotnika regularne i nieregularne
Uczeń potrafi porównać cechy zjawisk, czynności, osób i rzeczy.

Przysłówek – stopniowanie przysłówka regularne i nieregularne
Uczeń potrafi porównać cechy zjawisk, czynności, osób i rzeczy.

Przyimek – przyimki lokalne z biernikiem i celownikiem
Uczeń potrafi formułować poprawne wypowiedzi, stosując przyimki lokalne z biernikiem i celownikiem.
Składnia – zdania oznajmujące, zdania pytające, zdania rozkazujące, zdania dopełnieniowe ze spójnikiem dass, zdania okolicznikowe ze spójnikiem weil, zdania czasowe ze spójnikami als i wenn, zdania dopełnieniowe z bezokolicznikiem, spójnik trotzdem
Uczeń potrafi poprawnie stosować zdania oznajmujące, pytające, rozkazujące oraz proste zdania złożone określając przyczynę i cel; potrafi korzystać w wypowiedziach ze zdań czasowych ze spójnikami als i wenn oraz zdań dopełnieniowych z bezokolicznikiem, buduje zdanie ze spójnikiem trotzdem

Przeczenia – kein, keine oraz nicht, nichts
Uczeń potrafi poprawnie zaprzeczyć.

Słowotwórstwo – rzeczowniki złożone
Uczeń rozumie nowe słowa powstałe ze złożenia słów mu znanych i potrafi je tworzyć.

Wymowa - wymowa głosek, intonacja zdania oznajmującego, pytającego, akcent wyrazowy i zdaniowy
Uczeń potrafi poprawnie wymawiać poszczególne słowa, zachowując zasady wymowy głosek, intonować zdania oznajmujące, nadawać intonację pytaniom oraz rozkazom, rozróżnia akcent wyrazowy i zdaniowy.
Propozycja ramowego rozkładu materiału

Klasa I (96 godzin)
L.p. Dział Liczba godzin
1. Das bin ich 18
2. Hobby 10
3. Meine Familie 10
4. Freunde 10
5. Meine Schule 14
6. Essen und Trinken 10
7. Mode, Einkäufe und Geschäfte 14
8. Tagesabläufe 10
Klasa II (96 godzin)
1. Hier wohne ich 13
2. Sport 12
3. Es ist passiert 10
4. Krank und gesund 12
5. Meine Nachbarn, mein Stadtviertel 10
6. Deutschland, Land der Superlative 15
7. Alles Gute zum Geburtstag! 12
8. Wohin in Urlaub? 12
Klasa III (96 godzin)
1. Zukunftspläne 11
2. Erinnerungen 12
3. Interkulturelle Erfahrungen 13
4. Familienkonflikte 11
5. Menschen um uns 12
6. Gefühle, Emotionen, Träume 12
7. Medien und Kommunikation 13
8. Die Welt um uns 12


4.Realizacja celów kształcenia
Program zakłada, że po zakończonym etapie edukacyjnym III.0. uczeń osiągnie poziom językowy A2 zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego.

Poziom podstawowy
A2
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (są to np. bardzo podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy). Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe. Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

A1
Osoba posługująca się językiem na tym poziomie rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego. Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące np. miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna, i rzeczy, które posiada, oraz odpowiadać na tego typu pytania. Potrafi przedstawiać siebie i innych. Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.Nauczyciele języka obcego w pracy dydaktycznej powinni zapewnić uczniom wszechstronny rozwój i zagwarantować możliwość skutecznego porozumiewania się w języku obcym, a zwłaszcza w mowie i w piśmie. Nadrzędne więc na tym etapie nauczania będzie rozwijanie sprawności słuchania ze zrozumieniem i mówienia, w dalszym etapie czytania ze zrozumieniem i pisania. Różnorodność tekstów usprawni i ułatwi rozwijanie tych sprawności.


Sprawność językowa Metody pracy
Czytanie
ze zrozumieniem Wprowadzanie do tematu na podstawie asocjogramu; opis obrazka: kto?, gdzie? i co robi?; dopasowanie tekstu do obrazka; uzupełnianie informacji; zadania wyboru wielokrotnego; wydobywanie oczekiwanych informacji z tekstu; technika prawda-fałsz; przyporządkowywanie i dobieranie informacji do tekstu; uzupełnianie luk w tekście; dopasowanie informacji do mapy i inne.

Słuchanie
ze zrozumieniem Konstruowanie odpowiedzi do pytań do tekstu; uzupełnianie tabeli; przyporządkowywanie wypowiedzi do osób; dopasowywanie i łączenie informacji; zaznaczanie i dobieranie poprawnej wypowiedzi; zaznaczanie wypowiedzi na mapie; zaznaczanie prawda-fałsz; zadania wyboru wielokrotnego; określanie głównej myśli tekstu; określanie kontekstu sytuacyjnego i inne.

Mówienie
Powtarzanie wypowiedzi; tworzenie dialogów; udzielanie odpowiedzi sterowanych; wyrażanie opinii, opisywanie osób i rzeczy, dyskutowanie w grupie i inne.

Pisanie
Od słowa do zdania do wypowiedzi; zadania z luką, uzupełnianie wyrazów, wyrażeń, liczb jako uzupełnienia zwrotu, zdań, fragmentu tekstu; krótkie wypowiedzi, tzw. szybkie reakcje językowe, w których uczeń formułuje odpowiedź w formie jednego lub kilku wyrazów albo od jednego do trzech zdań  i inne.

4.1. Kontrola i ocenianie
Kryteria oceniania muszą być jasne i czytelne zarówno dla uczniów, ich rodziców i wychowawców klas, którzy często pośredniczą w procesie przekazywania ocen i informowania o ocenie. Dlatego też należy już na początku roku szkolnego, przed rozpoczęciem nauki, ustalić wraz z uczniami tak zwany „kontrakt”, obowiązujący zarówno ucznia jak i nauczyciela. Powinien on zawierać informacje co podlega ocenie, jakie będą stosowane metody i kryteria oceniania i jej częstotliwość.
Ocenie podlegają:
 testy
 sprawdziany
 kartkówki
 wypowiedzi pisemne i ustne
 aktywność na lekcji
 projekty
 czytanie i/lub wymowa
 udział w dodatkowych zadaniach, konkursach, olimpiadach
Niezależnie od standardowych form sprawdzania wiadomości po każdym roku nauczania zostanie przeprowadzony test sprawdzający poziom językowy klasy oraz test w formie konkursu weryfikujący wiedzę na temat krajów niemieckojęzycznych.Wyświetleń: 1969


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.