Katalog

Ewelina Jędrzejewska, 2014-05-12
Galewice

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

INDYWIDUALNY PROGRAM PRACY ZAJĘĆ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNYCH

- n +

INDYWIDUALNY PROGRAM PRACY
ZAJĘĆ KOREKCYJNO- KOMPENSACYJNYCH
W RAMACH POMOCY
PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
W ROKU SZKOLNYM 2013/2014


…………….. uczeń klasy II.
Program pracy został napisany w oparciu o opinię z poradni psychologiczno- pedagogicznej z dnia ………….. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 60 minut.


1.Cele zajęć:

- kształtowanie percepcji słuchowej;
- rozwijanie słuchu fonematycznego;
- doskonalenie pamięci słuchowej;
- doskonalenie sprawności grafomotorycznej ręki;
-ćwiczenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się;
- poszerzanie zasobu słów i pojęć;
- kształtowanie koncentracji uwagi;
- wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku;
- uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka oraz troska o zapewnienie równych szans rozwoju;
- wdrażanie do samokontroli popełnionych błędów;
- kształtowanie pozytywnej samooceny i wiary we własne możliwości.


2.Metody:
a) aktywizujące ucznia:
- gry planszowe
- nauka ortografii z zastosowaniem kolorów
- pytania i odpowiedzi
- skojarzenia ,rozgrzewki umysłowe
- praca z tekstem
b) wybrane ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej P. Dennisona
c) metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu
d) słowne
e) działań praktycznych
- pogadanka
- okaz
- praktycznego działania


3. Forma pracy:
- indywidualna


4.ZAJĘCIA OBEJMOWAĆ BĘDĄ :


Ćwiczenia rozwijające analizę i syntezę słuchową:


I Ćwiczenia na materiale bezliterowym


Ćwiczenia wrażliwości słuchowej

•Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków dochodzących z najbliższego otoczenia i ich lokalizacja (szmery, szelesty, stuknięcia, odgłosy kroków i pojazdów).
•Różnicowanie, rozpoznawanie i naśladowanie głosów przyrody : zwierząt, ptaków, szum deszczu – płyty CD.
•Rozpoznawanie odgłosów wydawanych przez upadające lub uderzające o siebie przedmioty: gumka, klucz, klocek, naczynie
•Przesypywanie substancji np. piasek, kasza, groch, fasola.
•Rozpoznawanie i różnicowanie dźwięków wydawanych przez instrumenty muzyczne oraz lokalizacja tych dźwięków.
•Rozpoznawanie głosów wydawanych przez pojazdy.
•Rozpoznawanie melodii znanych piosenek.
•Określenie właściwości dźwięków: wysokie-niskie, długie-krótkie, pojedyncze-kilka.
•Czas trwania sygnału akustycznego (długo-krótko,).
•Ilość nadawanych sygnałów dźwiękowych.
•Tempo nadawanego sygnału (szybko-wolno).
•Natężenie dźwięku ( głośno – cicho).
•Częstotliwość ( wysoko-nisko).

Ćwiczenia rytmiczne

•Odtwarzanie struktur rytmicznych: np. dziecko ma zadanie odtworzyć układ rytmiczny (może go wyklaskać, zagrać na instrumencie perkusyjnym, wytupać itp.).
•Odtwarzanie przestrzenne układów rytmicznych : dziecko układa taką liczbę klocków lub innych przedmiotów - jaką ilość dźwięków usłyszało. Dodatkowo układa je w takich odstępach, w jakich usłyszało dźwięki. Można też rysować
elementy geometryczne w liniaturze w kierunku od lewej do prawej.
•Odtwarzanie rytmiczne układów przestrzennych: dziecko widzi na planszy układ przestrzenny (np. klocków) i wystukuje, klaszcze lub wygrywa go na
instrumencie perkusyjnym.
•Odtwarzanie gry na instrumentach perkusyjnych, np.: dwa razy bębenek, jeden raz trąbka, trzy razy bębenek.
•Odtwarzanie dźwięków na różnych instrumentach.
•Odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym.
• Zabawy ze śpiewem, klaskaniem.

II Ćwiczenia na materiale literowym

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej

•Dzielenie wyrazów na sylaby i głoski.
•Wyodrębnianie głosek z wyrazów: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie.
•Tworzenie wyrazów z sylab wypowiadanych w odstępach czasowych oraz z głosek wymawianych krótko.
•Tworzenie wyrazów do schematów – dana głoska w określonej pozycji.
•Kończenie rozpoczętych zdań.
•Wyklaskiwanie sylab w wyrazie.
•Tworzenie wyrazów z sylab.
•Ćwiczenia słuchu fonematycznego na podstawie obrazków.
•Rozpoznawanie wyrazów wypowiedzianych sylabami.
•Rebusy obrazkowe, obrazkowo-sylabowe, obrazkowo-literowe.
•Wyodrębnianie miejsca sylaby i głoski w wyrazie.
•Liczenie sylab i głosek w wyrazie.
•Liczenie samogłosek w usłyszanym wyrazie.
•Zabawy w szukanie rymów.
•Nauka krótkich wierszyków piosenek.
•Rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie pierwszej sylaby: podajemy sylabę i określamy cechy charakterystyczne przedmiotu na obrazku (inna wersja tego ćw. to podawanie innych wyrazów na tę sylabę).
•Wybieranie obrazków, których nazwy rozpoczynają się od podanej głoski.
•Dobieranie par obrazków, których nazwy rozpoczynają się na taką samą głoską.
•Układanie „łańcuszka” wyrazów wg głoski w nagłosie i wygłosie (rok – kot – tama).
•Podawanie wyrazów na określoną głoskę.
•Wybieranie obrazków, których nazwy kończą się tą samą głoską (nie mogą to być głoski: d, b, g, w, ż, ź, dź, bo tracą one na końcu wyrazu dźwięczność).
•Rozpoznawanie nazwy obrazka na podstawie ostatniej głoski podajemy głoskę, a dziecko szuka obrazka).


Ćwiczenia rozwijające słuch fonematyczny

•Łączenie w pary obrazków, których nazwy łączą się zbiegiem głosek, np.: mak-kot,itp., (domino obrazkowe).
•Różnicowanie wyrazów.
• Różnicowanie głosek.
•Różnicowanie dźwięków mowy ze wspomaganiem za pomocą gestów rąk.
•Zabawa w różnicowaniu głosek w wyrazach - zadaniem dziecka jest grupowanie przedmiotów, obrazków według grup z danej głoski.
•Różnicowanie słów i sylab podobnie brzmiących lub o podobnym brzmieniu, np.: wskazywanie przez dziecko obrazków po usłyszeniu ich nazwy (bucik- budzik).
•Różnicowanie w wyrazach głosek dźwięcznych i bezdźwięcznych (segregowanie obrazków).
•Wskazywanie obrazków, którego nazwa zaczyna się na dana literę.
•Wymyślanie przez dziecko wyrazów zaczynających się podanym dźwiękiem.
•Loteryjki wyrazowe.
•Dobieranie rymujących się nazw obrazków.
•Rozsypanki wyrazowe.


Ćwiczenia doskonalące sprawność grafomotoryczną ręki:

•Kreślenie prostych linii łączących dwa punkty.
•Wodzenie palcem po śladzie konturów, różnych elementów graficznych, linii falistych, szlaczków itp.
•Zakreślanie konturów rysunków (kreski w różnych kierunkach) – z zachowaniem kierunków od strony lewej do prawej, z góry na dół.
•Kreślenie form kolistych (koła, węzełki, supełki) i wypełnianie nimi konturów.
•Zamalowywanie powierzchni dużych i małych płaszczyzn, zawierających obrazki konturowe, za pomocą pędzla, kredek, flamastrów, węgla itp.
•Kalkowanie wzorów dużych i drobnych.
•Kreślenie linii w ograniczonym polu (labirynty).
•Kopiowanie rysunków wg wzoru.
•Obrysowywanie szablonów na zewnątrz i od wewnątrz.
•Rysowanie szlaczków.
•Pogrubianie konturów i wzorów z elementów liter.
•Dokończenie podanego wzoru.
•Kreślenie kształtów graficznych za pomocą kreski.
•Lepienie różnych kształtów z gliny, plasteliny.
•Malowanie palcami na dużym formacie.
•Rysowanie oburącz dużych kół, elips na tablicy.
•Wycinanie różnych wzorów.
•Wydzieranie elementów z kolorowego papieru i wyklejanie ich na kartkę z bloku.
•Nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez różne wyszywanie.
•Owijanie sznurka lub drucika wokół jakiegoś przedmiotu (ołówka, szklanki,pudełka).
•Ugniatanie papierowych kul.
•Wypełnianie (zamalowywanie i zarysowywanie) wzorów i malowanek.

Ćwiczenia rozwijające naukę czytania i czytania ze zrozumieniem:
•Odszukiwanie zdań w tekście.
•Wyszukiwanie imion dzieci, nazw zwierząt, zabawek, sprzętów, itp.
•Układanie wyrazów z liter alfabetu ruchomego.
•Wykonanie polecenia zapisanego na tablicy.
•Układanie zdań łatwych i trudniejszych z rozsypanych wyrazów.
•Dobieranie kartek zawierających pytania i odpowiedzi.
•Dobieranie obrazków do zdań i odwrotnie (zdań do obrazków).
•Pisanie odpowiedzi na pytania uwidocznione na tablicy.
•Poszukiwanie w tekście odpowiedzi na postawione pytania.
•Wyszukiwanie fragmentów odnoszących się do osób i miejsca akcji.
•Wyszukiwanie fragmentów związanych z ilustracją.
•Wyszukiwanie fragmentów które można zilustrować.
•Ilustrowanie treści wytworami plastycznymi jako przygotowanie do planu.
•Rozsypanki wyrazowe i zdaniowe.
•Układanie opowiadania z rozsypanych zdań.
•Segregowanie wyrazów (np. wg części mowy).
•Loteryjki ortograficzne.
•Czytanie całościowe sylab i wyrazów.
• Czytanie wyrazów, zdań i tekstów sylabami.
•Czytanie sylab i wyrazów w krótkich pozycjach.
•Czytanie naprzemienne sylab, wyrazów i zdań.
•Czytanie selektywne głośne i ciche.
•Czytanie z przesłonką (w okienku).
•Ćwiczenia w rozumieniu treści.

Ćwiczenia doskonalące naukę pisania:

•Wyróżnianie w podanych wyrazach innych - krótszych, np.: rumak - rum, mak.
•Tworzenie anagramów, np. sok- kos, port – trop, rzep – perz, rano – nora.
•Kreślenie ręką dużych liter w powietrzu.
•Pisanie dużych liter na tablicy – wodzenie po wzorze.
•Pisanie liter, wyrazów i zdań po śladzie.
•Pisanie (malowanie) liter na arkuszach papieru, różnej wielkości.
•Pisanie liter za pomocą szablonów.
•Kalkowanie (kalką techniczną) obwodzenie po wzorze.
•Samodzielne pisanie liter.
•Przepisywanie.
•Pisanie z pamięci.
•Pisanie ze słuchu.mgr Ewelina Jędrzejewska


Wyświetleń: 676


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.