Katalog

Ewelina Jędrzejewska, 2014-05-12
Galewice

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Program pracy koła taneczno-ruchowego

- n +


PROGRAM WŁASNY

KOŁA TANECZNO- RUCHOWEGO

DLA KLAS I-III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ


NA ROK SZKOLNY 2011/2012„ Taniec nie tylko bawi, ale daje pożytek, kształci i uczy. Oswaja nas z widokiem pięknych form i roztacza przed nami świat czarujących dźwięków, łączy harmonijne piękno duchowe i piękno cielesne. W ten sposób rozwija i kształci smak. ”


Opracowała:
Ewelina Jędrzejewska
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Spis treści:
I. Wstęp – koncepcja programu
II. Cele ogólne i szczegółowe
III. Metody pracy
IV. Formy pracy
V. Środki dydaktyczne
VI. Materiał nauczania
VII. Przewidywane efekty
VIII. Ewaluacja
I. Wstęp – koncepcja programu

Program przeznaczony jest do realizacji w klasach I-III szkoły podstawowej na zajęciach kółka taneczno-ruchowego. Zawiera elementy edukacji muzycznej, zdrowotnej i wychowania fizycznego. Realizowanie tego programu pozwoli rozbudzić u dzieci zamiłowanie do rytmicznego ruchu przy akompaniamencie muzyki lub śpiewu piosenki, rozwinąć pamięć muzyczną i ruchową oraz umiejętność uczenia się melodii, zapamiętywania rytmów i następstwa ruchów w powiązaniu z muzyką. Ćwiczenia rytmiczno-ruchowe mają przyczynić się do wykształcenia u dzieci dyscypliny, koncentracji, przystosowania się do pracy w zespole oraz wpłynąć korzystnie na rozwój psychiczny i fizyczny dziecka. Uczniowie poznają i utrwalą tańce narodowe i regionalne. Zajęcia odbywać się będą raz w tygodniu przez 45 minut.


II. Cele ogólne:

- nabycie przez uczniów umiejętności wykonywania podstawowych kroków i figur w tańcach,
- kształtowanie podstawowych zdolności muzycznych i sprawności psychoruchowych,
- kształtowanie i rozwijanie słuchu muzycznego stosownie do możliwości ucznia,
- rozwijanie zdolności motorycznych: szybkości, zwinności, skoczności i wytrzymałości,
- doskonalenie i rozwijanie nawyków ruchowych,
- kształtowanie poczucia rytmu i zróżnicowania intonacyjnego,
- wyrabianie pamięci i wyobraźni muzycznej oraz ruchowej,
- wyrabianie umiejętności koncentracji uwagi,
- wdrażanie do kulturalnego zachowania się i przestrzegania form obowiązujących w tańcu,
- wyrabianie umiejętności współpracy w zespole i szybkiego wykonywania poleceń,
- rozwijanie umiejętności tanecznych,
- kształtowanie aktywności ruchowej z wyeksponowaniem inwencji twórczej.


Cele szczegółowe: Uczeń:

- zna tańce regionalne i narodowe,
- odtwarza kroki i figury, które składają się na wybrany taniec,
- poznaje układy taneczne i potrafi je realizować,
- potrafi tańczyć w takt muzyki,
- ma wyrobione poczucie rytmu, słuchu, płynności ruchów,
- potrafi pokonać nieśmiałość i tremę podczas prezentowania się na scenie,
- współpracuje w zespole,
- wykonuje polecenia,
- nabiera ogłady towarzyskiej i kultury zachowania,
- rozwija koordynację i sprawności ruchową,
- zaspokaja naturalną potrzebę ruchu.

III. Metody pracy:

- metody aktywne
- ćwiczenia praktycznego
- metody asymilacji wiedzy
- metody twórcze
- metody nauczania ruchu


IV. Formy pracy:

- grupowa
- indywidualna

V. Środki dydaktyczne:

- płyty z muzyką, magnetofon, szarfy, woreczki

VI Materiał nauczania

1. Ruch przy muzyce :
- wprowadzenie elementów ruchowych do słuchanej muzyki
- swobodna interpretacja ruchowa piosenek
- ćwiczenia rozluźniające napięcie mięśniowe
- wprowadzenie elementów aerobiku
- odtwarzanie różnorodnych wzorów rytmicznych, ułatwiających prawidłowe
reagowanie ruchem ciała na zmiany w muzyce.

2. Ćwiczenia uwrażliwiające na różne elementy muzyki :
- dynamiczne – uczące spostrzegania zmian dynamiki i reagowania na nie ruchem
- agogiczne – ćwiczące umiejętność natychmiastowego reagowania na zauważone zmiany agogiki
- artykulacyjne – uczące spostrzegania i odzwierciedlania ruchem różnic artykulacyjnych

3. Zabawy rytmiczne :
- „Orkiestra – dyrygent”
- „Siała baba mak”
- „Idzie rak, nieborak”
- „Dorotka”
- „Jedzie pociąg”, itp.

4. Zabawy taneczne ze śpiewem :
- „Budujemy domy”
- „Na krakowską nutę”
- „Nie chce znać”
- „Szewczyk”
- „Karuzela”
- ,, Pingwin’’
- „Skakanka”, itp.

5. Tańce narodowe Polski.
- Polonez
- Krakowiak
- Mazur
- Oberek
- Kujawiak

6. Tańce regionalne

a/ Tańce wielkopolskie.
- Walcerek
- Wisielak
- Ceglarz
- Kłaniany
- Świniorz
- Chodzony
- Maryneczka

b/ Tańce Górnego Śląska
-Trojak
- Owczareczek
- Polka

c / Taniec góralski
- W murowane piwnicy


VII. Przewidywane efekty

W trakcie realizacji programu należy wziąć pod uwagę fizyczne i psychiczne możliwości dzieci. Uczniowie uczestniczący w kółku taneczno- ruchowym mają możliwość rozwoju swoich zdolności tanecznych, kształtują poczucie rytmu i zróżnicowania intonacyjnego, wyrabiają umiejętność koncentracji uwagi.
Nauczyciel będzie wspierał i motywował dzieci do pracy. Zajęcia dostarczają dzieciom dużo radości, stworzą możliwość odprężenia, zapewnią im dużo ruchu, atmosferę radości, swobody i ekspresji twórczej. Taniec grupowy będzie sprzyjać integracji uczestników, dawać przyjemność i radość ze wspólnego ruchu. Zajęcia taneczne mają znaczenie w procesie nauczania. Można w łatwy, prosty i radosny sposób wspomóc procesy rozwojowe wychowanków, wskazując im ten rodzaj aktywności ruchowej ,który mogą podjąć w swoim czasie wolnym a tym samym racjonalnie i pożytecznie go wykorzystać.
Uczniowie będą mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności na uroczystościach lokalnych i szkolnych.


VIII. Ewaluacja

Proces tworzenia programu własnego nie jest tworem zamkniętym, lecz konstrukcją otwartą, podlegającą modyfikacji. Podczas trwania zajęć kółka taneczno- ruchowego nastąpi jego weryfikacja. Informacji dostarczą sami uczniowie, dzieląc się z nauczycielem w sposób spontaniczny wrażeniami z przeprowadzonych zajęć. Istotne będą także opinie rodziców, wyrażone w ankietach.
Uzyskane dane pozwolą ocenić program, określić jego wartość, użyteczność i funkcjonalność. Będą szczególnie przydatne podczas planowania pracy na następny rok szkolny.
Dalszą weryfikację programu będą stanowiły prezentacje podczas uroczystości szkolnych i lokalnych.
Wyświetleń: 580


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.