AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Wołk, 2014-05-12
Cielądz

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego - wychowawcy świetlicy

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Gimnazjum
Nauczane przedmioty: wychowawca świetlicy
Aktualny stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Czas stażu: 01.09.2011 – 31.05.2014r.
Kwalifikacje:
a) studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
b) studia podyplomowe na kierunku pedagogika opiekuńczo - wychowawcza na Akademii Świętokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela (nauczyciele nieodbywający stażu: dyrektor szkoły, wizytator, związkowiec) – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
§ 8 ust. 2 pkt 1

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
Przypomnienie i analiza procedury awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.

Wstępna ocena własnych umiejętności.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.

Udział w formach doskonalenia zawodowego.


Praca w komisjach szkolnych
i konkursowych.
Praca z uczniem mającym problemy
w nauce.


Doskonalenie warsztatu i metod pracy opiekuńczo - wychowawczej.

Wieczornice poetyckie.


Analiza przepisów prawa:
- Znowelizowana Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenia MENiS z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Wyszukiwanie materiałów dotyczących awansu w sieci Internet.
- Napisanie i złożenie do Dyrektora wniosku o rozpoczęcie stażu.

- Podsumowanie dotychczasowej pracy, określenie swoich mocnych i słabych stron.
- Zbieranie informacji o realizacji zadań.

- Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: kursy, warsztaty, konferencje metodyczne.
- Udział w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.

- Udział w pracach komisji zleconych przez Dyrektora szkoły:
a) Zespół ds. Promocji Zdrowia
b) Opieka nad Samorządem Uczniowskim

- Zorganizowanie zajęć wyrównawczych dla uczniów dyslektycznych.

- Lektura i analiza czasopism.
- Studiowanie literatury pedagogicznej
- Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach organizowanych w szkole lub przez inne placówki oświatowe.


- Zorganizowanie Wieczorków Poetyckich rozwijających zainteresowania i zdolności uczniów.
- wniosek do Dyrektora szkoły o wszczęcie procedury
- plan rozwoju zawodowego

- autorefleksja
- zaświadczenia, scenariusze i inne dokumenty złożone u Dyrektora szkoły
- potwierdzenie Dyrektora szkoły
- zaświadczenia
- potwierdzenie Dyrektora szkoły
- protokoły SU


- potwierdzenie Dyrektora szkoły- potwierdzenie Dyrektora szkoły

- zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia
- zdjęcia
- potwierdzenia dyrektora szkoły


VIII/IX 2011r.IX 2011r.


IX-X 2011r.
Okres stażu


Okres stażu
Okres stażu
Okres stażuOkres stażu
Okres stażuWykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej
§ 8 ust. 2 pkt 2

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1.


2.

3.4.

5.
6.7.Ukończenie doskonalących kursów komputerowych.

Doskonalenie warsztatu pracy -wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej.


Wykorzystanie na zajęciach lekcyjnych urządzeń multimedialnych.


Wykonywanie pomocy dydaktycznych przy użyciu technologii komputerowej.
Wykorzystanie Internetu jako źródła pozyskiwania i wymiany informacji
w pracy opiekuńczo – wychowawczej.


Gromadzenie i analizowanie danychKomputerowe opracowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym na nauczyciela dyplomowanego.
- szkolenia i warsztaty metodyczne.


- Przygotowywanie scenariuszy lekcji; scenariuszy audycji szkolnych; tworzenie prezentacji multimedialnych; posługiwanie się programami multimedialnymi.

- Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów.


- Przygotowywanie materiałów na gazetki tematyczne.
- Przygotowywanie materiałów do zajęć, ankiet, konkursów, dyplomów, itp.

- Poznanie stron internetowych dotyczących oświaty i portali edukacyjnych.
- Zamieszczenie własnych publikacji w serwisie internetowym.
- Korzystanie z poczty elektronicznej- szkoleniowe rady pedagogiczne.- Przedstawienie wymaganej dokumentacji.
- zaświadczenia


- scenariusze lekcji
- scenariusze audycji
- potwierdzenie przez Dyrektora szkoły
- konspekty lekcji

- wykonane materiały

- wykonane pomoce- zaświadczenie
- przygotowane dokumenty- załączona dokumentacja w okresie stażu
Okres stażu


Okres stażu


Okres stażu

Okres stażuOkres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Okres stażu


Okres stażuOkres stażu
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8 ust. 2 pkt 3

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1.2.


3.
4.

5.
Praca w Zespole Przedmiotów Artystycznych.


Przeprowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów, kontraktowych i innych zainteresowanych tematem nauczycieli.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu.


Publikacje

- Aktywne uczestnictwo w pracach Zespołu Przedmiotów Artystycznych oraz pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu.
- Przygotowanie materiałów szkoleniowych, opracowanie scenariusza.
- Przekazanie materiałów do biblioteki szkolnej do wykorzystania przez nauczycieli.


- Przygotowanie konspektu lekcji
i pomocy dydaktycznych.
- Omówienie zajęć, ewaluacja,.


- Pomoc nauczycielowi stażyście w prawidłowym odbywaniu stażu.

- Opublikowanie na stronie internetowej szkoły scenariuszy lekcji i prezentacji multimedialnych - potwierdzenie przez Dyrektora szkoły


- potwierdzenie przez Dyrektora
- materiały szkoleniowe

- konspekty lekcji
- podziękowanie przez Dyrektora
- recenzje


- potwierdzenie Dyrektora szkoły
- wydrukowane scenariusze

Okres stażuOkres stażu


Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Opracowanie i wdrażanie programu dotyczącego działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8 ust. 2 pkt 4a

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN

1.

2.
Opracowanie programu warsztatów artystycznych na zajęciach świetlicowychOpracowanie i wdrożenie programu „Nocne spotkania z...”- Opracowanie programu warsztatów.
- Przedstawienie programu Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej.
- Realizacja działań wynikających
z planu.

- Opracowanie programu
- Realizacja działań wynikających
z planu
- zatwierdzenie programu przez Dyrektora szkoły
- opinia Rady Pedagogicznej- zatwierdzenie programu przez dyrektora szkoły
I semestr roku szkolnego
2011/2012


okres stażu


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust. 2 pkt 4c

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1.2.3.4.


5.


6.


7.


8. Organizowanie wycieczek szkolnych.Przygotowywanie audycji szkolnych.Wolontariat:
a) WOŚP,


Promocja szkoły.


Współprowadzenie strony internetowej szkoły

Szkoła z pasją


Przynależność do Klubu Szkół UNICEF

Akcja „Adopcja na odległość” - Zorganizowanie wycieczek edukacyjnych i turystyczno-krajoznawczych dla uczniów szkoły.

- Inicjowanie imprez szkolnych
- Przygotowywanie okolicznościowych audycji

- Udział w akcjach charytatywnych- Pełnienie funkcji koordynatora Zespołu ds. Promocji Szkoły.

- Uaktualnianie strony internetowej szkoły

- koordynowanie na terenie szkoły działań związanych z programem „Szkoła z pasją”
-udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez UNICEF

- zbieranie funduszy na kształcenie dzieci i młodzieży z krajów Trzeciego Świata - karty wycieczek- notatki w szkolnej gazetce, zdjęcia


- potwierdzenie Dyrektora szkoły
- podziękowania


- potwierdzenie Dyrektora szkoły


- potwierdzenie Dyrektora szkoły.
- strona internetowa

- potwierdzenie Dyrektora szkoły
- dokumentacja zgromadzona w trakcie trwania programu
- potwierdzenia z UNICEF
- dokumentacja zgromadzona w trakcie trwania programu
- dowody wpłat
- zgromadzona dokumentacja Okres stażuOkres stażuOkres stażuOkres stażu


Okres stażu


okres stażu


okres stażu


okres stażu


Wykonywanie zadań za rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust. 2 pkt 4e

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1.


2.
3.4.Współpraca za strukturami samorządowymi: Urząd Miasta w Rawie Mazowieckiej
Współpraca z placówkami działającymi na rzecz edukacji
i pomocy społecznej:
- MDK- klasy „0” Szkoły Podstawowej nr 1
Współpraca z Radą Rodziców Gimnazjum nr 1


Współpraca z organizatorem ogólnopolskiego programu edukacji medialnej – Inicjatywa Edukacyjna „Ponad horyzonty”.

- Aktywny udział w imprezach środowiskowych.
- Udział w konkursach organizowanych przez Urząd Miasta i Młodzieżową Radę Miasta.
- Szkoła z pasją
- współorganizacja konkursów
- warsztaty dla dzieci z powiatu rawskiego.

- Organizowanie konkursów
dla przedszkolaków.
- koordynacja programu „Poczytaj mi, przyjacielu”.


- Organizowanie imprez i dyskotek szkolnych.


- Organizowanie i koordynowanie wyjść uczniów na „Lekcje w kinie”- potwierdzenie pracownika Urzędu Miasta
- potwierdzenie Dyrektora szkoły

- podziękowanie Dyrektora MDK-u- dyplomy, wyróżnienia
- podziękowanie Dyrektora
- zdjęcia

- poświadczenie Przewodniczącej Rady Rodziców


- podpisane z organizatorem umowyOkres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażuOkres stażuOkres stażuUmiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły
§ 8 ust. 2 pkt 5

Lp. ZADANIA FORMY REALIZACJI SPOSÓB DOKUMENTOWANIA TERMIN
1.


Studium przypadku. • Systematyczna praca nad zdiagnozowaniem przypadków edukacyjnych i wychowawczych.
• Rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów poprzez stosowanie odpowiednich działań, metod, oddziaływań wychowawczych.
• Opis i analiza przypadków wychowawczych. Dokonanie analizy przypadków. - opis i analiza przypadków dołączona do dokumentacji Okres stażu


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 973


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.