AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Rudnicka-Toczek, 2014-05-07
Łódź

Język polski, Konspekty

Czy wszyscy jesteśmy "ludożercami"? - konspekt lekcji języka polskiego w klasie szóstej.

- n +

Łódź, dn. 15.01.2014r.

Konspekt lekcji języka polskiego przeprowadzonej w klasie VIa
w Szkole Podstawowej nr 12 im. M. Batki w Łodzi.


Zajęcia hospitowane przez dyrektora szkoły – mgr Annę Wróblewską.
Nauczyciel hospitowany: mgr Małgorzata Rudnicka-ToczekTemat lekcji: „Czy wszyscy jesteśmy „ludożercami”?


Cele ogólne:
• zapoznanie uczniów z wierszem T. Różewicza pt. List do ludożerców,
• kształcenie poprawności redagowania kilkuzdaniowej wypowiedzi oraz umiejętności wartościowania i oceny,
• budzenie szacunku do uczuć człowieka.

Cele operacyjne (szczegółowe):

Uczeń umie:
• określić główną ideę utworu,
• wypowiadać się na temat zachowania "ludożerców" z wiersza, popierając swe wypowiedzi cytatami.
• poprawnie nazwać konkretny środek stylistyczny.

Formy pracy: indywidualna, grupowa.

Metody pracy: słowna, drama. (pogadanka wstępna, elementy wykładu)

Pomoce dydaktyczne: słownik języka polskiego, tekst wiersza, nośnik multimedialny typu pendrive (na którym umieszczony został krótki film nt panującej znieczulicy w społeczeństwie oraz nagranie wiersza w interpretacji aktora – Zbigniewa Zapasiewicza) , kartony A-3, mazaki, magnesy.

Czas trwania zajęć: 45 minut.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:

I. Część wstępna lekcji.

• Powitanie uczniów.
• Czynności organizacyjne – sprawdzenie listy obecności, kontrola podręczników, zapisanie tematu lekcji.

II. Właściwa część lekcji.

Tuż przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel informuje uczniów, że podczas dzisiejszej lekcji będzie oceniana umiejętność pracy w grupie (grupa, która wykona zadanie najlepiej i najciszej, otrzyma dyplom) oraz aktywność uczniów. Nauczyciel przypomina uczniom, aby wypowiadali się pełnym zdaniem.
1. Wysłuchanie wiersza przez uczniów. (Nauczyciel włącza nośnik multimedialny – pendrive.)
2. Nauczyciel prosi ucznia, aby przeczytał w słowniku wyjaśnienie hasła "ludożerca":
ludożerca – człowiek zjadający mięso, kanibal.

N: Poecie nie chodziło jednak o ludożercę w dosłownym znaczeniu tego słowa. "Ludożerca" to zapatrzony w siebie, obojętny człowiek, który zatracił hierarchię wartości, dlatego dba tylko o siebie, do celu dąży nie zwracając uwagi na innych. Krótko mówiąc "ludożercy" to ludzie samolubni, egoiści.
3. Analiza i interpretacja wiersza – rozmowa z uczniami:
N: Zacznijmy od wyjaśnienia tytułu utworu.
U: Słowo „kochani” – zestawienie słowa „kochani” ze słowem „ludożercy” jest absurdalne. Nie można kochać ludożerców. Słowo „kochani” - miłe, przyjemne dla ucha zestawiono ze słowem „ludożercy” – słowem kojarzącym się źle, negatywnie. To połączenie wyrazów sugeruje, że za chwilę zaczniemy czytać czyjś list, czyli nawiązuje do formy listu. Zatem T. Różewicz pisze do nas wszystkich (czytelników, odbiorców) list – list otwarty.
Zwrócenie uwagi na formę listu, omówienie z uczniami formy listu otwartego.
List otwarty – (ogłoszony publicznie), wypowiedź skierowana do szerokiego kręgu odbiorców.
Listy otwarte odnoszą się zwykle do istotnych spraw publicznych, życia społecznego, kulturalnego, politycznego. List otwarty zwraca uwagę w trybie alarmującym na groźne, niepokojące sprawy, jest rodzajem apelu do słuchaczy, czytelników.


N: Kto jest podmiotem lirycznym wiersza?
U: Człowiek, który dostrzega zło świata.
N: Do kogo się zwraca i w jakiej formie?
U: Pisze list do ludożerców, są oni bliscy nadawcy, ponieważ zwraca się do nich „kochani”. Zwraca się do całego społeczeństwa.
N: Czy pomiot liryczny przyznaje się do ludożerstwa?
U: Tak, jest jednym z nich. Świadczą o tym ostatnie wersy ( "nie zjadajmy się, bo nie zmartwychwstaniemy" – (my) 1 os. l. mn.).
N : W jakim celu pomiot liryczny pisze ten list?
U : By pokazać złe postawy ludzi.
N : Jacy nie powinni być ludożercy?
Nauczyciel prosi o konkretne przykłady z wiersza. Uczniowie odpowiadają, nauczyciel natomiast umieszcza na tablicy, wcześniej przygotowane przez siebie karteczki, to są przykładowe odpowiedzi uczniów.
Uczniowie odpowiadają:
 złośliwi, nieżyczliwi („nie patrzcie wilkiem").
 kłótliwi, źli na siebie („nie zgrzytajcie zębami").
 zachłanni („nie wykupujcie wszystkich …").
 egoistyczni („ja, mnie, mój, moje").
 nie powinni poniżać innych („nie depczcie słabszych").
 nie powinni lekceważyć ludzi („nie mówcie odwróceni tyłem").

N: Jacy zatem powinniśmy być?
Uczniowie odpowiadają:
 cierpliwi („ poczekajcie").
 życzliwi („ posuńcie się").
 uprzejmi („ ustąpcie").
 tolerancyjni, wyrozumiali („zrozumcie").
(Jeśli czas pozwoli to zadanie zostanie wykonane w grupach, w przeciwnym razie – uczniowie będą pracować na lekcji indywidualnie.)

4. Elementy dramy podczas lekcji. (Jeżeli nie starczy czasu, z tej części lekcji można zrezygnować.)
Nauczyciel poleca uczniom, by gestem, mimiką, ruchem przedstawili zachowanie ludożerców, np. patrzeć wilkiem na człowieka, zlekceważyć kogoś, przejść obojętnie, zadzierać nos do góry, szukać miejsca w przedziale kolejowym itp.
5. Obejrzenie krótkiego filmu, odnoszącego się do zjawiska znieczulicy panującego w społeczeństwie. Krótka rozmowa na temat filmu w kontekście wiersza T. Różewicza.
Uświadomienie uczniom, iż ostrzeżenie zawarte w ostatniej zwrotce wiersza jest bardzo dobrym przykładem na podsumowanie i wyrażenie własnych opinii zarówno na temat wiersza jak i na temat filmu.
N: Ostatnia zwrotka wiersza zawiera wyraźne ostrzeżenie: „bo nie zmartwychwstaniemy”. To jest nawiązanie do przepowiedni w dniu Sądu Ostatecznego.
N: Jak rozumiecie te słowa?
U: Jeżeli społeczeństwo umrze moralnie, jeżeli zginie wrażliwość, dobroć, życzliwość, zrozumienie – nie będzie w stanie już nigdy się odrodzić, czyli „zmartwychwstać moralnie”. Znieczulica, chamstwo, prymitywizm, chciwość, bezwzględność zapanują na zawsze. (Taką postawę społeczeństwa mieliśmy okazję zaobserwować na filmie. )

6. Omówienie środków stylistycznych, które zastosował poeta w swoim utworze.
Nauczyciel dzieli klasę na grupy. Każda grupa ma przydzielone to samo zadanie. Nauczyciel rozdaje kopertę, w których znajdują się karteczki z konkretnymi cytatami z wiersza. Należy je umieścić na kartonie A-3, a następnie nazwać, jaki to jest środek stylistyczny. Ta część lekcji ma charakter powtórzeniowy, przy okazji nauczyciel może sprawdzić, czy uczniowie w dostateczny sposób opanowali znajomość środków poetyckich.

 Kochani ludożercy (epitet)
 Nie patrzcie wilkiem (metafora/przenośnia)
 W przedziale kolejowym (epitet)
 Bo nie zmartwychwstaniemy (metafora/przenośnia)
 Kochani ludożercy (apostrofa)/ (powtórzenie)
 Zrozumcie, (powtórzenie)7. Wniosek: (można sformułować ustnie – wspólnie z uczniami, można potraktować jako pisemną notatkę z lekcji).
N: W jakim celu kieruje do nas swój wiersz T. Różewicz?

"List do ludożerców" T. Różewicza jest przesłaniem dla społeczeństwa, to poetycki protest przeciwko wszelkim przejawom znieczulicy, której coraz więcej w codziennym życiu. Poeta wie, że świat, w którym żyjemy jest bezwzględny i okrutny, zdaje sobie jednak sprawę z tego, że w każdym z nas drzemią humanitarne uczucia i do nich to właśnie apeluje, stosując poetycką formę listu otwartego.
Ekspresja utworu wyraża się metaforami uzmysławiającymi nieludzkość naszych zachowań. Zasadnicza idea jest jednoznaczna – sprowadza się do lirycznego apelu: "Nie bądźmy ludożercami".
8. N: Czy omawialiśmy ostatnio wiersz, który odwoływałby się do czasów, w jakich przyszło nam żyć, który swoją tematyką nawiązywałby (podobnie jak wiersz T. Różewicza) do zjawiska znieczulicy?
U: Wiersz E. Lipskiej pt: „Takie czasy”.
9. Praca domowa (do wyboru).
• Napisz list do „ludożerców” z prośbą o zmianę zachowania.
• "Człowiek człowiekowi wilkiem! Lecz ty nie daj się zwilczyć!" – odnieś się do słów Edwarda Stachury, podając receptę na walkę z panującą w społeczeństwie znieczulicą.
10. Na koniec zajęć nauczyciel chcąc nawiązać do tematu lekcji, przywołuje wiersz E. Stachury pt. „Człowiek człowiekowi”. To właśnie z tego wiersza nauczyciel zaczerpnął cytat, który stał się punktem wyjścia do tematu lekcji oraz do dzisiejszych rozważań. Uczniowie wysłuchają utworu muzycznego w wykonaniu zespołu Stare Dobre Małżeństwo do słów E. Stachury.
III. Podsumowanie zajęć – ewaluacja.
Podsumowaniem zajęć jest informacja zwrotna od uczniów na temat przeprowadzonych zajęć.

Opracowała: M. Rudnicka-Toczek

Tadeusz Różewicz - “List do ludożerców”

Kochani ludożercy
nie patrzcie wilkiem
na człowieka
który pyta o wolne miejsce
w przedziale kolejowym

zrozumcie
inni ludzie też mają
dwie nogi i siedzenie

Kochani ludożercy
poczekajcie chwilę
nie depczcie słabszych
nie zgrzytajcie zębami

zrozumcie
ludzi jest dużo będzie jeszcze
więcej wiec posuńcie się trochę
ustąpcie

Kochani ludożercy
nie wykupujcie wszystkich
świec sznurowadeł i makaronu

Nie mówcie odwróceni tyłem:
ja mnie mój moje
mój żołądek mój włos
mój odcisk moje spodnie
moja zona moje dzieci
moje zdanie

Kochani ludożercy
nie zjadajmy się Dobrze
bo nie zmartwychwstaniemy
Naprawdę


„Człowiek człowiekowi”
Edward Stachura

Człowiek człowiekowi wilkiem
Człowiek człowiekowi strykiem
Lecz ty się nie daj zgnębić
Lecz ty się nie daj spętlić

Człowiek człowiekowi szpadą
Człowiek człowiekowi zdradą
Lecz ty się nie daj zgładzić
Lecz ty się nie daj zdradzić

Człowiek człowiekowi pumą
Człowiek człowiekowi dżumą
Lecz ty się nie daj pumie
Lecz ty się nie daj dżumie

Człowiek człowiekowi łomem
Człowiek człowiekowi gromem
Lecz ty się nie daj zgłuszyć
Lecz ty się nie daj skruszyć

Człowiek człowiekowi wilkiem
Lecz ty się nie daj zwilczyć
Człowiek człowiekowi bliźnim
Z bliźnim się możesz zabliźnić
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1496


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.