Katalog

Łukasz Włodarczyk, 2014-05-06
Głowno

Język niemiecki, Plany metodyczne

Program nauczania języka niemieckiego zawodowego - technik logistyk

- n +

Program nauczania
języka niemieckiego zawodowego
dostosowany do programu nauczania
dla zawodu technik logistyk
w Zespole Szkół Nr 1
im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie

Cele kształcenia:
W wyniku procesu kształcenia uczeń powinien umieć:
 przedstawić przedmiot działalności firmy logistycznej;
 opisać zadania zawodowe logistyka;
 skorzystać z aktów prawnych dotyczących działań z zakresu logistyki;
 opisać zarządzanie łańcuchem dostaw;
 opisać środki transportu wewnętrznego;
 opisać organizację przewozów w komunikacji miejskiej;
 posłużyć się niemieckim słownictwem w negocjacjach z klientami;
 przygotować dokumenty dla zaopatrzenia materiałowego w przedsiębiorstwach;
 opisać zasady dobierania opakowań i przygotowania towaru do dystrybucji;
 uzupełnić dokumenty związane z pracą magazynu;
 opisać zapasy magazynowe;
 opisać organizację i realizację usług recyklingowych;
 sporządzać dokumentację transportową dla przewozów międzynarodowych;
 sporządzać dokumentację celną w eksporcie i imporcie;
 sporządzać dokumentację środków technicznych w języku polskim i niemieckim;
 redagować dokumentację dotyczącą procesów logistycznych w języku niemieckim;
 tłumaczyć na język niemiecki teksty pisemne dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 zinterpretować krótkie teksty pisemne dotyczące wykonywanych zadań zawodowych;
 przedstawić ofertą cenową na usługi logistyczne;
 przygotować pisemną ofertę dla klienta;
 posłużyć się językiem niemieckim przy sporządzaniu dokumentacji handlowej;
 wyszukać informacje w prasie, katalogach, Internecie;
 skorzystać z informacji w źródłach niemieckojęzycznych;
 zanalizować informacje dla potrzeb zawodowych.
Materiał nauczania:
1. Materiał gramatyczny:
Zaimki osobowe, wskazujące, dzierżawcze, względne, pytające, nieokreślone. Rzeczowniki. Rodzajniki określone i nieokreślone. Przyimki. Stopniowanie przymiotników i przysłówków. Powtórzenie czasów. Tryb rozkazujący. Czasowniki modalne. Zdania w szyku prostym, przestawnym i końcowym. Strona bierna czasownika.
Ćwiczenia:
 Wykonywanie ćwiczeń gramatycznych.
 Wykonywanie testów sprawdzających poziom kompetencji językowych.
2. Zagadnienia leksykalne – język niemiecki ogólnotechniczny:
Zawody, kraje, narodowości. Określanie wieku, czasu i przestrzeni. Wyrażanie miary, wagi, pojemności, ilości oraz innych danych liczbowych w kontekście zawodowym. Symbole, skróty i inne oznaczenia. Zasady pisowni i wymowy liczebników głównych i porządkowych. Określanie jakości: cechy fizyczne, cechy oceniające i kwalifikujące. Kupno, sprzedaż, serwis i inne usługi. Elementy finansów: banki, środki płatnicze (waluty), podstawowe usługi finansowe, rodzaje płatności. Rodzaje mediów. Rodzaje spółek handlowych.
Ćwiczenia:
 Opisywanie zawodów.
 Określanie wieku ludzi i przedmiotów.
 Ocena rynku pracy.
 Wyrażanie życzeń i żądań w języku niemieckim.
 Sporządzanie życiorysu w formie tabelarycznej i opisowej.
 Sporządzanie listu motywacyjnego i podania o pracę.
 Relacjonowanie przebiegu dnia przy pomocy poznanych zwrotów i wyrażeń.
 Wykonywanie ćwiczeń leksykalnych z luką i testów wielokrotnego wyboru.
3. Zagadnienia leksykalne – język niemiecki w terminologii zawodowej:
Słownictwo związane z wykonywaniem zawodu technika logistyka zgodne z treściami modułów programu nauczania dla zawodu technik logistyk opracowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie, w zakresie organizacji przepływu zasobów i informacji w procesach produkcji, dystrybucji i magazynowania, zarządzania środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych, organizowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych i administracyjnych. Terminologia zawodowa dotycząca zaopatrzenia, procesu technologicznego produktów, dystrybucji produktów, magazynowania, gospodarki zapasami, transportu i spedycji.
Ćwiczenia:
 Wykonywanie plansz z niemieckojęzycznymi nazwami ładunków, materiałów oraz środków transportu.
 Sporządzanie listów handlowych, listów dotyczących zlecenia usługi.
 Sporządzanie dokumentów celnych.
 Prowadzenie w formie dialogu negocjacji z klientem niemieckojęzycznym.
 Wykonywanie testów słownikowych z zakresu znajomości terminologii zawodowej.
4. Praca z tekstem:
Dokumentacja dotycząca zaopatrzenia, procesu technologicznego produktów, dystrybucji produktów, magazynowania, gospodarki zapasami, transportu i spedycji.
Niemieckojęzyczne teksty dotyczące zadań zawodowych logistyka. Niemieckojęzyczna prasa specjalistyczna. Specjalistyczne materiały audiowizualne.
Ćwiczenia:
 Korzystanie z materiałów pomocniczych: słowników, opracowań specjalistycznych, Internetu.
 Analizowanie struktury tekstu, identyfikowanie zagadnień głównych i drugorzędnych.
 Wyciąganie wniosków z informacji podanych w tekście.
 Posługiwanie się kontekstem w zrozumieniu dokumentu.
 Formułowanie pytań dotyczących wysłuchanego i przeczytanego tekstu.
 Sporządzanie streszczenia, notatki, opisu.
 Tłumaczenie tekstów zawodowych z języka polskiego na język niemiecki.
 Tworzenie własnego słowniczka terminologii zawodowej.
 Ćwiczenia weryfikujące rozumienie tekstu ze słuchu.
5. Konwersacje zawodowe:
Wyrażanie opinii, zażaleń, zakazów, nakazów, życzeń oraz żądań w języku niemieckim. Kształtowanie stosunków interpersonalnych. Użycie form grzecznościowych w działalności zawodowej. Prowadzenie rozmowy, np. telefonicznej: telemarketing, ankieta, reklamacja.

Ćwiczenia:
 Stosowanie zwrotów konwersacyjnych używanych do wyrażania pozytywnej lub grzecznej negatywnej opinii, zgłaszania wątpliwości, stawiania warunków, argumentowania.
 Stosowanie zwrotów grzecznościowych używanych w rozmowach zawodowych.
 Zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi.
 Uzyskiwanie i udzielanie informacji w konwersacji przez telefon lub inny komunikator.

6. Język obcy w działalności gospodarczej:
Zasady i metody komunikowania się. Podstawowe elementy życiorysu i listu motywacyjnego. Formalno-prawne podstawy działalności gospodarczej. Działalność marketingowa firmy.
Ćwiczenia:
 Sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem: życiorys i list motywacyjny.
 Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej o przyjęcie do pracy.
 Rozróżnianie form działalności zawodowej i umów o pracę.
 Sporządzanie opisu, reklamy towarów, produktów i usług logistycznych, protokołu reklamacji.
Środki dydaktyczne:
 mapa świata
 mapa Europy
 słowniki
 wzory korespondencji handlowej
 wzory dokument6w, umów, faktur, polis ubezpieczeniowych
 czasopisma specjalistyczne
 foldery, broszury, prospekty
 filmy i kasety w oryginalnej wersji językowej
 foldery, broszury, prospekty w języku niemieckim
 fragmenty filmów fabularnych w wersji niemieckojęzycznej
 oferty pracy z gazet niemieckojęzycznych
Uwagi o realizacji:
Program nauczania języka niemieckiego zawodowego odpowiada wymaganiom Podstawy programowej w zakresie Język obcy nowożytny IV etap edukacyjny oraz Podstawy programowej kształcenia w zawodach 342[04], a zwłaszcza wymaganiom Programu nauczania dla zawodu technik logistyk opracowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie.

W celu kształtowania umiejętności praktycznego posługiwania się językiem niemieckim, przy konstruowaniu programu wzięto pod uwagę wskazane w podstawie programowej ogólne cele i obszary, w których powinny znaleźć się działania ucznia, wykonywane zarówno pod kierunkiem nauczyciela, jak i samodzielnie, czyli:
 znajomość środków językowych;
 rozumienie wypowiedzi;
 tworzenie wypowiedzi;
 reagowanie na wypowiedzi;
 przetwarzanie wypowiedzi.

Zajęcia przewidziane w programie bazują na umiejętnościach językowych w zakresie ogólnym, toteż warunkiem przystąpienia do nauki jest znajomość języka niemieckiego przynajmniej w stopniu podstawowym, oraz na wiadomościach i umiejętnościach z zakresu logistyki i dziedzin jej pokrewnych. Wobec tego zajęcia prowadzone są w porozumieniu z innymi nauczycielami, zwłaszcza nauczającymi treści zawartych w modułach zawodowych, dla skorelowania materiału nauczania i tematyki ćwiczeń.

Mając na uwadze uzyskanie należytej efektywności nauczania, grupy nie powinny przekraczać 15 osób, co będzie sprzyjało opanowaniu sprawności językowej, jaką jest posługiwanie się językiem angielskim w mowie. W celu przygotowania uczniów do samodzielnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy, należy kształtować umiejętność posługiwania się współczesnymi źródłami informacji, słownikami, prasą niemieckojęzyczną, a w tym umiejętność czytania ze zrozumieniem, zdolność problematyzowania odczytanego tekstu i hierarchizowania, jego treści, streszczania, sporządzania notatki. Umiejętność posługiwania się różnymi źródłami informacji mogą rozwijać przygotowywane przez uczniów referaty, indywidualne wystąpienia na dany temat, streszczenia problematyki dokumentów i artykułów zawodowych. Do osiągnięcia zamierzonych celów kształcenia, które powinny być zawsze przedstawione uczniom na początku lekcji, poleca się stosowanie różnych metod i technik nauczania, jak np.: dyskusja dydaktyczna, metoda projektów, inscenizacja. Ich dobór powinien być dostosowany do poziomu rozwoju sprawności językowych uczniów, tak aby wyzwalać ich aktywność.
Propozycje metod sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia:
Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się systematycznie, na podstawie kryteriów ogólnych ustalonych przez CKE oraz kryteriów szczegółowych obowiązujących w danej szkole przedstawionych na początku zajęć. Poziom wiadomości uczniów można sprawdzać za pomocą sprawdzianów ustnych i pisemnych a umiejętności należy sprawdzać za pomocą testów.
Znajomość słownictwa można kontrolować poprzez ćwiczenia polegające na podaniu wyrazu odpowiadającego danej definicji, bądź synonimu lub antonimu, jak również na podstawie uzupełniania zdań za pomocą techniki wielokrotnego wyboru.
Opanowanie struktur poleca się weryfikować w kontekście komunikacyjnym, natomiast rozumienie mowy oceniając ustną lub pisemną wypowiedź ucznia dotyczącą wysłuchanego lub przeczytanego tekstu.
Umiejętność komunikowania się można sprawdzać w czasie dialogu ucznia z innymi uczniami lub z nauczycielem. W wypowiedziach ustnych należy oceniać poprawność leksykalną i gramatyczną, poprawność i płynność wymowy, zgodność wypowiedzi z tematem. W wypowiedziach pisemnych oceniać należy poprawność leksykalną i gramatyczną, styl, zgodność wypowiedzi z tematem oraz ortografię. Każdą dłuższą wypowiedź nauczyciel powinien zrecenzować, aby uświadomić uczniowi jego osiągnięcia, informować o brakach i dawać wskazówki do dalszej pracy.
Ważne jest, aby nauczyciel premiował każdą samodzielną pracę ucznia, jego inicjatywę w poszerzaniu wiedzy o dodatkowe wiadomości związane z niemieckojęzycznym słownictwem zawodowym. Konieczne jest częste wykonywanie przez uczniów ćwiczeń związanych z wyszukiwaniem informacji w różnych źródłach, opracowania dotyczące zebranych informacji powinny być systematycznie sprawdzane przez nauczyciela.
W końcowej ocenie osiągnięć uczniów należy uwzględnić wyniki wszystkich metod sprawdzania stosowanych przez nauczyciela.Formy indywidualizacji pracy uczniów uwzględniające:
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do potrzeb ucznia.
 dostosowanie warunków, środków, metod i form kształcenia do możliwości ucznia.

Przedstawiony program bazuje na języku niemieckim nauczanym w zakresie ogólnym, jest zarazem skorelowany z Programem nauczania dla zawodu technik logistyk opracowanym w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza w Głownie, zatem wybór podręcznika i materiałów dodatkowych należy do nauczyciela.

Literatura:
 Bęza S.: Blickpunkt Wirtschaft. Wydawnictwo Poltext. Warszawa 2007 r.
 Bęza S., Kleinschmidt A.: Deutsch im Büro. Wydawnictwo Poltext. Warszawa 2007 r.
 Bęza S.: Eine kleine Landeskunde deutschsprachiger Länder. WSiP. Warszawa 2004 r.
 Dreyer H., Schmitt R.: Praktyczna gramatyka języka niemieckiego.
Hueber Polska. Warszawa 2002 r.
 Eismann V.: Erfolgreich in Verhandlungen. Cornelsen Verlag. Berlin 2006 r.
 Gleißner H., Femerling J. Ch.: Logistik: Grundlagen – Übungen – Beispiele. Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler. Wiesbaden 2008 r.
 Höffgen A.: Deutsch lernen für den Beruf. Max Hueber Verlag. Ismaning 2001 r.
 Janiak T., Neumann G., Aus Der Mark M.: Meine Logistik. Deutsch für Logistiker. Biblioteka Logistyczna. Poznań 2011 r.
 Kafka W., Majkiewicz A., Ziemska J., Zubik K.: Aktuelles zu Wirtschaft und Politik Polens. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2008 r.
 Kienzler I.: Korespondencja handlowa i biurowość. Wzory pism umów i dokumentów handlowych w języku polskim, angielskim i niemieckim. IVAX. Gdynia 2009 r.
 Kienzler I.: Niemiecko-polski słownik terminologii gospodarczej: Bankowość – Finanse – Prawo. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2006 r.
 Kienzler I.: Taschenwörterbuch Business Deutsch. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2007 r.
 Kienzler I.: Wörterbuch der Wirtschatssprache Deutsch-Polnisch: Bankwesen – Finanzen - Recht. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2006 r.
 Moszczeńska I., Izbicka-Drosio M.: Wirtschaftsdeutsch einfach. Langenscheidt. Warszawa 2007 r.
 Pawęska M.: Lexikon der juristischen Fachbegriffe. Wydawnictwo C. H. Beck. Warszawa 2008 r.
 Schlotthauer W.: Prüfungswissen Kompakt: Fachkraft für Lagerlogistik. Bildungsverlag EINS. Troisdorf 2009 r.
 Schmelz M.: Pisać po niemiecku. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa 1998 r.
 Smaza M.: Jak pisać listy po niemiecku? – Korespondencja oficjalna handlowa. Wydawnictwo Edukacyjne Literat. Toruń 2006 r.
 Ulińska K.: Język niemiecki – Logistyka. Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ceł i Logistyki. Warszawa 2006 r.
 Woitschützke C.-P.: Lagerlogistik. Bildungsverlag EINS. Troisdorf 2009 r.
W procesie nauczania należy wykorzystać również aktualną niemieckojęzyczną prasę zawodową. Proponuje się korzystanie ze stron internetowych o tematyce zawodowej.
Wyświetleń: 1925


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.