Katalog

Łukasz Włodarczyk, 2014-05-06
Głowno

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +


Plan rozwoju zawodowego
Łukasza Włodarczyka
nauczyciela języka niemieckiego
w Zespole Szkół Nr 1 im. prof. R. A. Cebertowicza
ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1.09.2011-31.05.2014)

Plan rozwoju zawodowego ma w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno-wychowawczych, a zarazem podstawę do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych.


Cel główny stażu zawodowego: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe realizowanego stażu:
 pogłębienie własnej wiedzy i umiejętności zawodowych
 podjęcie zadań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy
 rozwijanie i doskonalenie umiejętności uczniów oraz podejmowanie działań wspierających ich cele
 uczestnictwo w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe
 uczestnictwo w różnych formach doskonalenia, służącym własnemu rozwojowi
oraz wspieraniu dynamicznego rozwoju szkoły
 opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów w ramach doskonalenia własnego warsztatu pracy i podnoszenia jakości pracy szkoły, również przy wykorzystaniu technologii komputerowej
 rozwijanie umiejętności dzielenia się swoją wiedzą

ZADANIA ORGANIZACYJNE
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego  zapoznanie się ze stosownymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli
 udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
 śledzenie aktów prawnych wprowadzających zmiany
w procedurze uzyskiwania awansu zawodowego 09.2011
na bieżąco
2. Analiza zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły
 systematyczne analizowanie dokumentacji szkolnej
 zapoznawanie się na początku każdego roku szkolnego z dokumentami organizującymi pracę placówki:
 Statutem Szkoły;
 Programem Wychowawczym Szkoły;
 Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania;
 Programem Rozwoju Szkoły;
 Szkolnym Programem Profilaktyki, wraz z kolejnymi zmianami wprowadzanymi w tych dokumentach okres stażu
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego  złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
 uzyskanie akceptacji projektu planu rozwoju zawodowego 09.2011

4. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego  gromadzenie dokumentów i materiałów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego, mających znaczenie
dla podsumowania dotychczasowej pracy zgodnie
z terminami
w ciągu stażu
5. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego  przeprowadzenie analizy własnych dokonań
 przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego
planu rozwoju zawodowego
 uzyskanie oceny dorobku zawodowego 05./06.2014
§ 8 ust. 2 pkt. l
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju
Przeprowadzenie analizy własnej pracy  przeprowadzanie przez dyrektora szkoły hospitacji zajęć lekcyjnych
 dokonywanie ewaluacja i samooceny hospitowanych zajęć
 przeprowadzanie analizy własnych osiągnięć okres stażu
2. Wspieranie własnego rozwoju zawodowego poprzez samokształcenie oraz aktywne uczestnictwo w szkoleniach WDN  przygotowanie i przeprowadzenie szkoleniowych
Rad Pedagogicznych
 obserwowanie zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli
 aktywny udział w kursach, warsztatach i szkoleniach organizowanych w ramach WDN
 samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej zgodnie
z harmonogramem
posiedzeń RP
i planem WDN
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności dydaktycznych z zakresu nauczanego przedmiotu w ramach uczestnictwa w instytucjonalnych formach doskonalenia zawodowego  udział w konferencjach metodycznych, szkoleniach
i warsztatach organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli, metodyków i wydawnictwa edukacyjne
według oferty
4. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją
jej podstawowych funkcji
i wynikających z nich zadań  aktywny udział w pracach:
 komisji maturalnych
 Zespołu Wychowawców Klasowych
 Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących
 Zespołu ds. Promocji Szkoły
 zespołu ewaluacyjnego według potrzeb
5. Wspomaganie ucznia zdolnego
i mającego trudności w nauce  sprawowanie opieki nad uczniami przygotowującymi się
do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego
 różnicowanie poziomu trudności zadań wykonywanych
przez uczniów podczas prowadzonych pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych
 wspieranie indywidualnych lub zbiorowych prac wykonywanych przez uczniów
 zachęcanie uczniów do podejmowania nowych wyzwań cały okres stażu
6. Doskonalenie kryteriów oceniania
i wymagań edukacyjnych z języka niemieckiego  pogłębianie własnej wiedzy na temat sposobów oceniania osiągnięć ucznia
 opracowywanie i weryfikowanie planów wynikowych
oraz PSO dla klas licealnych i technikum zgodnych
z WSO i dostosowanych do możliwości uczniów cały okres stażu
7. Organizowanie i doskonalenie własnego warsztatu pracy  wykorzystanie publikacji z Internetu do aktualizowania wiedzy związanej z problematyką oświatową i wyszukiwanie
w zasobach sieciowych ciekawych materiałów na zajęcia
 omawianie ukazujących się pozycji w ramach prac zespołu przedmiotowego
 pogłębianie wiedzy przedmiotowo – metodycznej
i pedagogicznej poprzez zapoznawanie się z księgozbiorem fachowym biblioteki szkolnej i pedagogicznej oraz z nowymi pozycjami książkowymi ukazującymi się na rynku wydawniczym na bieżąco
8. Powiększanie i wzbogacanie zasobów edukacyjnych szkoły  poszerzanie bazy dydaktycznej szkoły poprzez przekazywanie
do biblioteki szkolnej scenariuszy lekcji wychowawczych dotyczących współczesnych problemów społecznych
i cywilizacyjnych, a także opracowanych referatów
z zakresu psychologii, pedagogiki i metodyki
 gromadzenie ciekawych materiałów w formie elektronicznej
 pozyskiwanie nowych pomocy w ramach współpracy
z wydawnictwami edukacyjnymi na bieżąco
9. Wzbogacenie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej  poszukiwanie i wykorzystywanie nowych metod
aktywizujących uczniów w procesie edukacyjnym
 urozmaicanie i uatrakcyjnianie zajęć lekcyjnych
poprzez wykorzystywanie materiałów autentycznych cały okres stażu
10. Uczestniczenie w pracach
związanych z podnoszeniem
jakości pracy szkoły  analizowanie przepisów prawa oświatowego związanych
z funkcjonowaniem szkoły
 współtworzenie dokumentacji szkolnej
 udział w pracach zespołu ewaluacyjnego w szkole okres stażu
11. Podejmowanie współpracy
z rodzicami w celu uzyskiwania
lepszych efektów w pracy
opiekuńczo-wychowawczej  udział rodziców w zebraniach
 prowadzenie rozmów z rodzicami na temat postępów
ich dzieci w nauce
 wdrażanie rodziców do współtworzenia uroczystości
klasowych i szkolnych
 organizowanie dla rodziców spotkań z wybranymi
specjalistami z zakresu psychologii i pedagogiki okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Podnoszenie umiejętności korzystania z technologii informacyjnej i komputerowej  poznawanie i wykorzystywanie nowych aplikacji usprawniających pracę dydaktyczno-wychowawczą
 udział w kursach i szkoleniach
 samodzielne studiowanie literatury fachowej na bieżąco
2. Posługiwanie się technologią komputerową w pracy pedagogicznej  sporządzanie przy pomocy technologii komputerowej testów,
prac klasowych, sprawdzianów oraz materiałów dodatkowych uatrakcyjniających zajęcia lekcyjne
 opracowywanie dokumentów szkolnych (plany wynikowe, rozkłady materiału, plany wychowawcze)
 korzystanie z e-dziennika do wystawiania ocen semestralnych
i rocznych oraz w kontaktach z uczniami i rodzicami
 uzyskiwanie z e-dziennika danych statystycznych o klasie
 prowadzenie według potrzeb zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej oraz sali komputerowej
 wdrażanie uczniów do korzystania z zasobów Internetu
w nauce języka niemieckiego
 korzystanie na zajęciach z komputerowych programów edukacyjnych (np. multibooki), słowników internetowych
oraz materiałów autentycznych pochodzących z Internetu cały okres stażu
3. Wykorzystywanie sieci internetowej do doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela  wykorzystywanie zasobów internetowych portali edukacyjnych w celu zdobycia potrzebnej w pracy wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej
 wymiana doświadczeń na internetowych forach edukacyjnych
 opracowywanie własnych materiałów edukacyjnych
i ich publikowanie na stronach internetowych.
 śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego według potrzeb

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych, prowadzenie zajęć
dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniem  prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli
 przeprowadzanie szkoleń dla członków Rady Pedagogicznej
w ramach WDN
 sporządzanie materiałów o treści dydaktyczno-wychowawczej (metodycznej) i przekazywanie ich do biblioteki szkolnej
w celu wykorzystania ich przez osoby zainteresowane
 udostępnianie materiałów uzyskanych w wyniku uczestnictwa
w różnych formach doskonalenia zawodowego.
 aktywna udział w pracach Zespołu Wychowawców Klasowych oraz Zespołu Przedmiotów Ogólnokształcących cały okres stażu
zgodnie
z harmonogramem WDN
2. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy  przygotowanie artykułów i materiałów do publikacji
na stronie internetowej
 opublikowanie w edukacyjnym portalu internetowym
planu rozwoju zawodowego okres stażu
3. Wspomaganie działań zespołu
zajmującego się badaniem
jakości pracy szkoły  aktywny udział w pracach zespołu ewaluacyjnego
 współtworzenie i przekazanie do dalszej analizy wyników ewaluacji ujętych w formie raportu, pomocnego w badaniu jakości pracy szkoły i wyciąganiu odpowiednich wniosków
na przyszłość okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Opracowanie i wdrożenie
programu wychowawczego
dla klasy wychowawczej  opracowanie i weryfikacja szczegółowego harmonogramu działań wychowawczych oraz tematyki zagadnień na kolejne spotkania z klasą wychowawczą w ramach godzin do dyspozycji wychowawcy w zależności od zapotrzebowania, zainteresowań uczniów lub ewentualnych problemów wychowawczych 09.2011-05.2013
2. Organizowanie zajęć
psycho-edukacyjnych
dla rodziców  prezentowanie podczas spotkań z rodzicami referatów
na temat uzależnień, wandalizmu, przemocy wśród młodzieży
i innych tematów związanych z problematyką społeczną okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących
zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Rozwijanie zainteresowań
i twórczej działalności młodzieży  propagowanie podczas lekcji wychowawczych ciekawych form spędzania czasu wolnego
 budzenie wśród uczniów zdrowej rywalizacji
 wdrażanie uczniów do wykonywania plansz
gramatyczno-leksykalnych do nauki języka niemieckiego cały okres stażu
2. Integracja zespołów klasowych
Wyrównywanie deficytów środowiskowych  organizowanie wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, muzeów
i innych instytucji
 organizowanie uroczystości klasowych (Andrzejki, Mikołajki, Wigilia) cały okres stażu
3. Podejmowanie działań na rzecz popularyzacji języka niemieckiego  prowadzenie zajęć fakultatywnych dla zainteresowanych uczniów
 wdrażanie uczniów do aktywnego posługiwania się językiem niemieckim we współczesnych realiach dzięki wykorzystywaniu materiałów autentycznych uzyskiwanych drogą elektroniczną cały okres stażu
4. Organizowanie dodatkowych zajęć
przygotowujących uczniów
do zdawania matury
z języka niemieckiego
 prowadzenie bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych mających na celu rozwijanie sprawności językowych wśród uczniów deklarujących chęć zdawania języka niemieckiego podczas egzaminu maturalnego
 wykorzystywanie podczas zajęć materiałów dydaktycznych dedykowanych efektywnemu przygotowaniu do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego cały okres stażu
5. Rozpoznanie sytuacji rodzinnej
i środowiskowej uczniów  diagnozowanie sytuacji i środowiska uczniów
 nawiązanie aktywnej współpracy z rodzicami
lub prawnymi opiekunami
 przeprowadzanie podczas spotkań z rodzicami zajęć
psycho-edukacyjnych ułatwiających współpracę
na linii nauczyciel - rodzic - uczeń
 podejmowanie współpracy z pedagogiem szkolnym zgodnie
z harmonogramem
spotkań
z rodzicami
6. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów  systematyczna lektura czasopism pedagogicznych
oraz literatury fachowej
 sporządzanie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja
 podejmowanie aktywnej współpracy z pedagogiem szkolnym na bieżąco.
według potrzeb


§ 8 ust. 2 pkt. 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Współorganizowanie apeli
i uroczystości szkolnych
Dbanie o poszanowanie tradycji
i ceremoniału szkolnego  aktywny udział w różnych imprezach okolicznościowych organizowanych na terenie szkoły
 podjęcie współpracy z innymi nauczycielami języków obcych
w organizacji w szkole „Dnia Języków Obcych” według harmonogramu
okres stażu
2. Aktywny udział w promocji szkoły  branie udziału w spotkaniach z gimnazjalistami podczas
„Dni Otwartych Drzwi Szkoły”
 aktywne reprezentowanie szkoły w akcjach promocyjnych organizowanych poza terenem szkoły (prezentacje naszej szkoły przeprowadzane w szkołach gimnazjalnych)
 uczestniczenie w pracach Zespołu ds. Promocji Szkoły okres stażu
3. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
i Służbą Zdrowia  organizowanie pomocy dla uczniów z problemami rozwojowymi, zdrowotnymi lub środowiskowymi
przy wsparciu pedagoga szkolnego i pielęgniarki szkolnej
 organizowanie warsztatów prowadzonych przez psychologa
z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej według potrzeb
5. Współpraca z Radą Rodziców
i Samorządem Szkolnym  branie udziału w imprezach organizowanych
przez Samorząd Szkolny
 kontaktowanie się z przedstawicielami Rady Rodziców
w sprawach wychowawczych i organizacyjnych cały okres stażu


§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych  obserwowanie uczniów i ich zachowania w czasie
zajęć lekcyjnych
 obserwowanie uczniów w sytuacjach pozaszkolnych,
np. podczas wycieczek
 opracowanie opisu i analizy przypadku okres stażu
2.Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy  uwzględnianie w pracy specyficznych warunków środowiskowych uczniów poprzez indywidualne
kontakty z rodzicami i uczniami
 podejmowanie stałej współpracy z pedagogiem szkolnym
i innymi nauczycielami
 podejmowanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną cały okres stażu

Po odbyciu stażu zostanie opracowane sprawozdanie końcowe z opisem jego przebiegu i uzyskanymi wynikami. Sprawozdanie będzie przedłożone Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 w Głownie do oceny po zakończeniu stażu. Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie trwania stażu ze względu na inne zadania mogące się pojawić w tym czasie oraz na zmiany w prawie oświatowym.

Wyświetleń: 746


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.