AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Rudnicka-Toczek, 2014-05-05
Łódź

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

- n +

PLAN ROZWOJU NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Rudnicka-Toczek
Data urodzenia: ur. 07.06.1978r. w Łodzi
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 12 im. M. Batki w Łodzi Nauczany przedmiot: język polski
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy
Czas trwania stażu: 1. 09. 2011 r. – 31. 05. 2014 r.
Opiekun stażu: mgr Aleksandra Wielkopolan
L. p. Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1.12.2004r. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji (sposób dokumentowania) Spodziewane efekty Uwagi dyrektora
1.2.


§7ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

§7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
§7ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
• Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.• Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
• Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.

• Opracowanie w oparciu o WSO regulaminu dla uczniów klas IV-VI obowiązującego na lekcjach języka polskiego oraz kryteriów oceniania.

• Doskonalenie zawodowe.
• Prowadzenie zajęć wyrównawczych z języka polskiego.


• Prowadzenie zajęć dodatkowych z języka polskiego, przygotowujących do sprawdzianu po klasie szóstej.
• Udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnych. (praca z uczniem zdolnym)

• Udział w uroczystościach szkolnych.
• Zapoznanie się z procedurą przeprowadzania sprawdzianu w kl. VI.


• Uczestnictwo w pracach organów szkoły.

• Prowadzenie dokumentacji szkolnej zgodnie z przepisami.

• Tworzenie i udoskonalanie własnego warsztatu pracy.• Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole.

Analiza przepisów prawa oświatowego:
Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty, rozporządzeń wykonawczych

Omówienie zasad współpracy, ustalenie terminów spotkań.Analiza dokumentacji szkoły: Statutu SP 12, Programu Wychowawczego Szkoły oraz Szkolnego Programu Profilaktyki , Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.


Współpraca z polonistami uczącymi w SP 12Uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez WODN lub ŁCDNiKP
Udział w wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu bądź innego nauczyciela. (mianowanego lub dyplomowanego)
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu bądź dyrektora szkoły.

Studiowanie fachowej literatury w zakresie nauczania języka polskiego i pracy wychowawczej.
Przygotowanie i prowadzenie lekcji zgodnie z potrzebami uczniów.

Przygotowanie i prowadzenie lekcji zgodnie z założeniami.


Przygotowanie uczniów do konkursów.
Realizacja rozmaitych przedsięwzięć zgodnie z aktualnymi potrzebami szkoły.


Uczestnictwo w spotkaniach informacyjnych, udział w komisji egzaminacyjnej powołanej przez dyrektora szkoły.
Udział w Radach Pedagogicznych.


Dokonywanie wpisów do dokumentacji: dziennik lekcyjny, arkusze ocen.

Opracowanie odpowiedniej dokumentacji przedmiotowej: planów wynikowych, rozkładów nauczania, kryteriów oceniania z języka polskiego.

Kontynuowanie współpracy z ŁDK oraz łódzkimi teatrami.
Udział w szkolnych zespołach zadaniowych powołanych przez dyrektora szkoły.
Udział w szkolnych komisjach egzaminacyjnych.
Pełnienie funkcji przewodniczącego Zespołu Humanistycznego. (organizacja spotkań zespołu, prowadzenie dokumentacji)
Realizacja zadań programowych: Dzień Patrona Szkoły IX 2011IX 2011


okres stażu
IX 2011

Okres stażu
Dwa razy w semestrze
Wg harmonogramu hospitacji


Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Zgodnie z kalendarzem, wg ofert.
Wg harmonogramu imprez szkolnych.
Okres stażu, wg kalendarza.

Okres stażuOkres stażu, na bieżąco.
IX każdego roku szkolnego

Okres stażuOkres stażu
Okres stażu


Okres stażuOkres stażu (wg kalendarza) Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.Zasady współpracy.
Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
Notatki
Dokument – kryteria oceniania, regulamin.
Zaświadczenia o ukończeniu kursu


Listy obecności
Wnioski z obserwacji zajęć, scenariusze lekcji.
Wnioski z obserwacji zajęć, scenariusze lekcji.Lista lektur, notatki.

Dziennik zajęć dodatkowych (wpis tematów, lista obecności)Dziennik zajęć dodatkowych (wpis tematów, lista obecności)Podziękowania, dyplomy, nagrody.

Zdjęcia, zapiski, wpis odnotowany na stronie internetowej szkoły.

Protokoły, dokumentacja egzaminacyjna.

Listy obecności.Dokumentacja szkolna.

Dokumentacja szkolna – plany wynikowe, kryteria oceniania.
Zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek.

Notatki, sprawozdania, ankiety, dokumentacja szkolna.


Protokoły, dokumentacja szkolna.

Plan pracy, protokoły.Harmonogram, scenariusz uroczystości. Orientacja w zakresie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu na stopień nauczyciela mianowanego.

Wzbogacenie własnych doświadczeń dzięki obserwacji zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli, wyciąganie wniosków, służących efektywnemu nauczaniu dzieci.

Orientacja w funkcjonowaniu szkoły, poznanie organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego placówki. Wykorzystywanie wiedzy w pracy zawodowej.Wdrażanie WSO oraz PSO z języka polskiego, nabywanie umiejętności obiektywnego oceniania uczniów wg określonych kryteriów.


Poszerzanie wiedzy, efektywne planowanie własnego rozwoju zawodowego.

Wzbogacanie własnych doświadczeń.Możliwość konsultacji w ramach stosowanych metod i form nauczania.

Poszerzanie wiedzy, nabywania nowych umiejętności i możliwość ich wdrażania.

Wyrównanie możliwości edukacyjnych uczniów.


Lepsze przygotowanie do Sprawdzianu Szóstoklasisty.Wspieranie uczniów zdolnych, rozwijanie ich zainteresowań i możliwości intelektualnych.


Uwrażliwienie uczniów na potrzebę kultywowania różnorodnych tradycji.Zdobycie wiedzy o strukturze sprawdzianu oraz jego organizacji.Bieżące zapoznanie się z działalnością placówki.

Zdobywanie doświadczenia w prowadzeniu obowiązującej w szkole dokumentacji.

Kształcenie umiejętności planowania własnej pracy.Ukazanie uczniom potrzeby edukacji teatralnej i filmowej, omawianie problematyki filmów czy spektakli na lekcjach. (język polski, godzina wychowawcza)

Zdobywanie nowych doświadczeń poprzez podejmowanie dodatkowych zadań.


Zdobywanie nowych doświadczeń poprzez podejmowanie dodatkowych zadań.
Kształcenie umiejętności planowania pracy.


3. §7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej • Wykorzystywanie technologii komputerowej. Korzystanie z Internetu (portali edukacyjnych) w celu konsultacji z innymi nauczycielami bądź przygotowania się do lekcji.
Opracowanie dokumentacji szkolnej: rozkłady materiału nauczania, plany wychowawcze, plan pracy Zespołu Humanistycznego, scenariusze lekcji, podania, wnioski. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, testów, sprawdzianów.
Udział w tworzeniu strony internetowej klasy wychowawczej i szkoły.

Okres stażu Adresy odwiedzanych stron, notatki, plany wychowawcze klas, wyciąg ze strony internetowej szkoły. Pogłębianie umiejętności posługiwania się Internetem jako narzędziem pracy, a także Internetem jako źródłem wiadomości.
4. §7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
§7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań • Organizacja pracy w sferze wychowawczej.


• Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.


• Współpraca z pedagogiem szkolnym.

• Wspieranie dzieci mających trudności w nauce.
• Integracja zespołu klasowego.


Określenie zasad wychowawczych obowiązujących w szkole, opracowanie planu wychowawczego w oparciu o uaktualniany co roku Program Wychowawczy Szkoły i Szkolny Program Profilaktyki.
Organizacja imprez i wycieczek klasowych zgodnie z harmonogramem.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych, prowadzenie zebrań, spotkań z rodzicami. (grupowo i indywidualnie)


Kontakty z pedagogiem szkolnym, kierowanie uczniów na specjalistyczne badania w kierunku dysleksji, dysgrafii itp.
Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej w nauce.Organizacja wycieczek szkolnych, imprez klasowych, przedstawień itp. Okres stażu, w każdym roku szkolnym


Okres stażu
Wg potrzebWg potrzeb


Okres stażu Plan wychowawczy udostępniony do wglądu w dzienniku lekcyjnym, adnotacja w dzienniku lekcyjnym odnośnie wycieczek, lista obecności, karta wycieczek.

Potwierdzenie spotkań w postaci adnotacji w dzienniku lekcyjnym oraz listy obecności.

Potwierdzenie pedagoga, rodziców, kserokopie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.Potwierdzenie pedagoga


Adnotacje dzienniku lekcyjnym, informacje na stronie internetowej szkoły, zdjęcia, pamiątki. Umiejętność organizowania imprez i wycieczek klasowych, doskonalenie umiejętności organizacyjnych .


Integracja zespołu klasowego, umiejętność dopasowania metod pracy do sytuacji rodzinnej dziecka, uświadomienie rodzicom potrzeby współpracy i aktywności na rzecz szkoły.


Poznanie umiejętności psychofizycznych uczniów w celu dostosowania metod pracy do określonych wymagań edukacyjnych.
Integracja zespołu klasowego, budzenie poczucia odpowiedzialności i wzajemnej pomocy, wyrównanie braków edukacyjnych.
Integracja zespołu klasowego, budzenie poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i słowa.

………………………………………….. ……………………………………………………….
(Miejscowość, data, podpis opiekuna stażu) (Miejscowość, data, podpis nauczyciela odbywającego staż)
Zatwierdzam / Nie zatwierdzam do realizacji

……………………………………………….. ………………………………………………… (Miejscowość i data) (Podpis i pieczęć Dyrektora Szkoły)

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 794


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.