Katalog

Katarzyna Stellmach, 2014-05-05
Milicz

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego - mianowanie

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Stellmach
Placówka oświatowa: Zespół Szkół im. Edmunda Bojanowskiego w Kuźnicy Czeszyckiej
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

wg. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)


§ 7 ust.2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

1.Szczegółowe zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego.Analiza przepisów prawa oświatowego:
•Karta Nauczyciela,
•Ustawa o Systemie Oświaty,
•Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego.

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.Omówienie z opiekunem formy współpracy (rozmowy, obserwacje, wzajemna pomoc), zawarcie kontraktu.

3.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Obserwacja zajęć zgodnie z kontraktem zawartym we wrześniu, omówienie obserwacji.

4.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, analiza wniosków opiekuna.

5.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentacji:
•Status Szkoły,
•Wewnątrzszkolny System Oceniania,
•Szkolny Program profilaktyki,
•Szkolny Program Wychowawczy,
•Plan pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczy.

6.Udział w różnych formach doskonalenia,w kursach,
szkoleniach, warsztatach, konferencjach metodycznych. Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych. Studiowanie literatury.

7.Organizowanie i przeprowadzanie różnych konkursów, projektów

8.Określenie dalszej drogi rozwoju. Wnioski do dalszej pracy, systematyczne weryfikowanie i uzupełnianie planu rozwoju zawodowego.

9.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwojowego. Opis realizacji planu rozwojowego.


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;


1.Aktywna realizacja zadań zgodnie z planem wychowawczym szkoły. Współpraca z pedagogiem, wychowawcami klas.

2.Wymiana doświadczeń i doskonalenie w ramach pracy zespołu przedmiotowego i wychowawczego. Uczestnictwo w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego. Wymiana doświadczeń (dzielenie się problemami, własnymi rozwiązaniami, efektami pracy) i wzajemna pomoc w doborze programów, pomocy naukowych, tworzeniu planów wynikowych.

3.Poznanie sytuacji wychowawczej uczniów oraz ich problemów dydaktycznych.
•Rozmowa, wywiad z rodzicami, wychowawcami.
•Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w sprawie obniżonych wymagań edukacyjnych

4.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Współpraca z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem szkolnym w opracowaniu technik pracy z młodzieżą.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


1.Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.

2.Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji. Opracowywanie dokumentów, planów wynikowych, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych.

3.Opublikowanie na stronie internetowej szkoły materiałów pomocniczych dla uczniów obejmujących trudne zagadnienia gramatyczne z języka niemieckiego.

§ 7 ust. 2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1.Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego szkoły.

2.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, dydaktyki, pedagogiki. Aktywny udział w różnych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. Udział w radach szkoleniowych.

3.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i wymiana doświadczeń. Dyskusja z nauczycielami. Aktualizacja wiedzy pedagogicznej i dydaktycznej – literatura. Przeglądanie informacji na stronie internetowej MENiS.§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż


1.Poznanie zasad funkcjonowania, organizacji szkoły oraz analiza jej zadań. Analiza dokumentacji: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Poznanie wewnętrznych przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2.Poznanie przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich. Zebranie spisu aktów prawnych obowiązujących w oświacie i ich analiza.


Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.
Wyświetleń: 548


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.