AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Kazimiera Malisz, 2014-05-05
Strzelce Opolskie

Zawodowe, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości z prawnej ochrony pracy w Polsce (bhp)

- n +

Sprawdzian wiadomości z prawnej ochrony pracy w Polsce.
Grupa 1


I. Odpowiedz na pytania:

1. Wymień cztery źródła prawa ochrony pracy.
2. Wymień, znane ci, społeczne organy sprawujace nadzór nad warunkami pracy.
3. Kiedy pracodawca musi powołać służbę bezpieczeństwa i higieny pracy?
4. Wymień cztery obowiązki pracownika w zakresie bhp?
5. Jakie są wymiary urlopu macierzyńskiego?
6. Podaj definicję choroby zawodowej.
II. Rozwiąż test:
1. Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy:
A) nadzór i kontrola przestrzegania przez pracodawców prawa pracy ;
B) sprawowanie nadzoru sanitarnego nad zakładem pracy;
C) sprawowanie nadzoru nad pracami parlamentu w sprawach związanymi z BHP.
2. W zakresie ochrony zdrowia pracownika pracodawca winien:
A) zapewnić wentylację i ogrzewanie pomieszczeń pracy ;
B) nie dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego ;
C) wyposażyć pracowników w odzież roboczą .
3. Co rozumiesz pod pojęciem „system ochrony pracy” w Polsce?
A) każdy obywatel powinien mieć pracę zorganizowaną w chroniony przez państwo system;
B) całokształt norm prawnych, technicznych i organizacyjnych;
C) każdy obywatel ma otrzymać świadczenia pieniężne i rzeczowe.
4. Obowiązkiem pracodawcy jest, aby maszyny i urządzenia techniczne zapewniały:
A) uwzględnienie najnowszych osiągnięć techniki ;
B) bezawaryjną i wydajną pracę,
C) bezpieczne i higieniczne warunki pracy i uwzględniały zasady ergonomii .
5. Państwowy nadzór nad warunkami pracy w Polsce sprawują:
A) tylko Państwowa Inspekcja Pracy;
B) tylko Urząd Dozoru Technicznego;
C) Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna.
6. Pracodawca nie może stosować substancji i preparatów chemicznych bez:
A) oznakowania ich w sposób widoczny, umożliwiający identyfikację;
B) wcześniejszego przeszkolenia ;
C) zgody organu nadzoru nad warunkami pracy .
7. Obowiązkiem pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest:
A) organizować pracę tak, aby zapewnić zysk dla zakładu i płacę dla załogi;
B) zorganizować pracę tak, aby zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki;
C) organizować prace tak, aby pracownicy nie pracowali w godzinach nadliczbowych;
8. Państwowa Inspekcja Sanitarna nie zajmuje się:
A) ochroną zdrowia ludzkiego;
B) nadzorem nad warunkami higieny środowiska
C) nadzorem nad ustaleniem przyczyn i okoliczności wypadków.
9. Pracodawca uruchamiając produkcję po raz pierwszy powinien:
A) sprawdzić system ochrony obiektu;
B) przeszkolić wszystkich pracowników w zakresie podstawowym bhp;
C) w terminie 30 dni powiadomić właściwego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego;
10. Wypadek zbiorowy przy pracy to wypadek, któremu uległo:
A) co najmniej dziesięciu pracowników;
B) co najmniej pięciu pracowników;
C) co najmniej dwóch pracowników.

III. Odpowiedz na pytania do tekstu źródłowego
1. Jakiej karze podlega pracodawca za naruszanie przepisów o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicelstwem?
2. Czy nie wydanie pracownikowi świadectwa pracy podlega karze grzywny?
3. W którym artykule i paragrafie rozdziału trzynastego kodeksu karnego jest mowa o odpowiedzialności za stosowanie mieszanin nieoznakowanych w widoczny sposób ?
4. Na podstawie tego tekstu, wywnioskuj, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie pomieszczeń pracy oraz maszyn?
5. Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w zakresie dokumentacji?

Tekst źródłowy.

DZIAŁ TRZYNASTY KODEKSU PRACY
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKROCZENIA PRZECIWKO PRAWOM PRACOWNIKA

(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I skreślone)
Art. 281. Kto, będąc pracodawcą lub działając w jego imieniu:
1) zawiera umowę cywilnoprawną w warunkach, w których zgodnie z art. 22 § 1 powinna być zawarta umowa o pracę,
2) nie potwierdza na piśmie zawartej z pracownikiem umowy o pracę,
3) wypowiada lub rozwiązuje z pracownikiem stosunek pracy bez wypowiedzenia, naruszając w sposób rażący przepisy prawa pracy,
4) stosuje wobec pracowników inne kary niż przewidziane w przepisach prawa pracy o odpowiedzialności porządkowej pracowników,
5) narusza przepisy o czasie pracy lub przepisy o uprawnieniach pracowników związanych z rodzicielstwem i zatrudnianiu młodocianych,
6) nie prowadzi dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników,
7) pozostawia dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach grożących uszkodzeniem lub zniszczeniem podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
Art. 282. § 1. Kto, wbrew obowiązkowi:
1) nie wypłaca w ustalonym terminie wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia przysługującego pracownikowi albo uprawnionemu do tego świadczenia członkowi rodziny pracownika, wysokość tego wynagrodzenia lub świadczenia bezpodstawnie
obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń,
2) nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu,
3) nie wydaje pracownikowi świadectwa pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wykonuje podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu pracy lub ugody zawartej przed komisją pojednawczą lub sądem Wpracy.
Art. 283. § 1. Kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1.000 zł do 30.000 zł.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto:
1) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia w terminie 30 dni właściwego okręgowego inspektora pracy i właściwego państwowego inspektora sanitarnego o miejscu, rodzaju, zakresie prowadzonej działalności, jak również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu
prowadzonej działalności oraz o zmianie technologii, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników,
2) wbrew obowiązkowi nie zapewnia, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego albo jego części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy,
3) wbrew obowiązkowi wyposaża stanowiska pracy w maszyny i inne urządzenia techniczne, które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
4) wbrew obowiązkowi dostarcza pracownikowi środki ochrony indywidualnej,
które nie spełniają wymagań dotyczących oceny zgodności,
5)wbrew obowiązkowi stosuje:
a) materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych,
b) substancje chemiczne i ich mieszaniny nieoznakowane w sposób widoczny i umożliwiający ich identyfikację,
c) substancje niebezpieczne, mieszaniny niebezpieczne, substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie nieposiadające kart charakterystyki, a także opakowań zabezpieczających przed ich szkodliwym działaniem, pożarem lub wybuchem,
6) wbrew obowiązkowi nie zawiadamia właściwego okręgowego inspektora pracy, prokuratora lub innego właściwego organu o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy, nie zgłasza choroby zawodowej albo podejrzenia o taką chorobę, nie ujawnia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, albo przedstawia niezgodne z prawdą informacje, dowody lub dokumenty dotyczące takich wypadków i chorób,
7) nie wykonuje w wyznaczonym terminie podlegającego wykonaniu nakazu organu Państwowej Inspekcji Pracy,
8) utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań,
9) bez zezwolenia właściwego inspektora pracy dopuszcza do wykonywania pracy
lub innych zajęć zarobkowych przez dziecko do ukończenia przez nie 16 roku życia.
Rozdział II (skreślony)

Kodeks pracy – stan prawny 1 stycznia 2012 r.
Sprawdzian wiadomości z prawnej ochrony pracy w Polsce.
Grupa 2


I. Odpowiedz na pytania:

1. Wymień trzy państwowe organy sprawujące nadzór nad warunkami pracy w RP.
2. Jakie są podstawowe zadania PIP ?
3. Wymień cztery obowiązki pracodawcy w zakresie bhp?
4. Kto to jest pracownik młodociany?
5. Co to jest wypadek przy pracy?
6. Jakie znasz świadczenia związane z wypadkiem przy pracy (co najmniej cztery)?

II. Rozwiąż test:
1. Urząd Dozoru Technicznego sprawuje nadzór nad:
A) tylko urządzeniami objętymi nadzorem;
B) tylko suwnicami;
C) wszystkimi maszynami i urządzeniami technicznymi zainstalowanymi w zakładzie.
2. Pracownik może powstrzymać się od wykonywania pracy:
A) gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika ;
B) gdy praca jest źle zorganizowana ;
C) jest zbyt gorąco lub za zimno ;
3. Społeczny inspektor pracy jest wybierany przez:
A) pracodawcę spośród pracowników;
B) związki zawodowe
C) wszystkich pracowników
4. Ochrona pracy kobiet obejmuje:
A) zakaz zwalniania kobiet;
B) ochronę stosunku pracy kobiet w ciąży i w okresie urlopu macierzyńskiego;
C) krótszy czas pracy kobiet.
5. Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę bhp?
A) wówczas, gdy zatrudnia ponad 50 pracowników;
B) wówczas, gdy zatrudnia ponad 100 pracowników;
C) wówczas, gdy zatrudnia ponad 200 pracowników;
6. Kto to jest pracownik młodociany?
A) osoba, która nie ukończyła 16 lat;
B) osoba, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła 18;
C) osoba, która ukończyła 16 lat.
7. Źródłem prawa ochrony pracy jest:
A) tylko Konstytucja;
B) tylko Kodeks Pracy;
C) Konstytucja, Kodeks Pracy i inne ustawy.
8. Jakie są stopnie niepełnosprawności?
A) znaczny, umiarkowany, lekki;
B) duży, średni, mały;
C) A+, A++, A+++
9. Za stan bezpieczeństwa w zakładzie pracy odpowiada:
A) pracownik służby BHP zatrudniony w zakładzie pracy;
B) społeczny inspektor pracy;
C) pracodawca.
10. Za chorobę zawodowa uważa się :
A) chorobę, która wystąpiła na skutek oddziaływania czynników szkodliwych w środowisku pracy;
B) chorobę wymienioną w wykazie chorób zawodowych;
C) chorobę, na która zachorowało w przeciągu 10 lat, przynajmniej 10% pracowników.


III. Odpowiedz na pytania do tekstu
1. Po jakim czasie od podjęcia pracy przysługuje prawo do urlopu i w jakim wymiarze?
2. Jakim pracownikom przysługuje 26 dni urlopu?
3. Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu? Jeżeli tak, to w jakiejsytuacji?
4. W jakich sytuacjach może nastąpić przesunięcie terminu urlopu?
5. Ile lat wlicza się do okresu pracy (od którego zależy wymiar urlopu) z tytułu ukończenia średniej szkoły zawodowej?


Tekst źródłowy.

DZIAŁ SIÓDMY
URLOPY PRACOWNICZE
Rozdział I
Urlopy wypoczynkowe
Art. 152. § 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem".
§ 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
Art. 153. § 1. Pracownik podejmujący pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu przysługującego mu po przepracowaniu roku.
§ 2. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym.
Art. 154. § 1. Wymiar urlopu wynosi:
1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
2) 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
§ 2. Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę wymiar urlopu określony w § 1; niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.
§ 3. Wymiar urlopu w danym roku kalendarzowym, ustalony na podstawie § 1 i 2, nie może przekroczyć wymiaru określonego w § 1.
Art. 1541.
§ 1. Do okresu zatrudnienia, od którego zależy prawo do urlopu i wymiar urlopu, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.
§ 2. W przypadku jednoczesnego pozostawania w dwóch lub więcej stosunkach pracy wliczeniu podlega także okres poprzedniego niezakończonego zatrudnienia w części przypadającej przed nawiązaniem drugiego lub kolejnego stosunku pracy.
Art. 1542. § 1. Urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu, z zastrzeżeniem § 4.
§ 2. Przy udzielaniu urlopu zgodnie z § 1, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.
§ 3. Przepis § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracownika, dla którego dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin.
§ 4. Udzielenie pracownikowi urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym
części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu
pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu,
na który ma być udzielony urlop.
Art. 155. § 1. Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się z tytułu ukończenia:
1) zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
2) średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat,
3) średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
4) średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
5) szkoły policealnej - 6 lat,
6) szkoły wyższej - 8 lat.
Okresy nauki, o których mowa w pkt 1-6, nie podlegają sumowaniu.

Art. 161. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo.
Art. 162. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.
Art. 163. § 1. Urlopy powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części urlopu udzielanego pracownikowi zgodnie z art. 1672.
Art. 164. § 1. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami.
§ 2. Przesunięcie terminu urlopu jest także dopuszczalne z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
Art. 165. Jeżeli pracownik nie może rozpocząć urlopu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy, a w szczególności z powodu:
1) czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby,
2) odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
3) powołania na ćwiczenia wojskowe albo na przeszkolenie wojskowe na czas do 3 miesięcy,
4) urlopu macierzyńskiego,
pracodawca jest obowiązany przesunąć urlop na termin późniejszy.
Art. 167. § 1. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecności w zakładzie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania urlopu.
§ 2. Pracodawca jest obowiązany pokryć koszty poniesione przez pracownika w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2886


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.