Katalog

Agnieszka Oczeretko, 2014-04-22
Kolbuszowa

Język angielski, Program nauczania

AUTORSKI PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM

- n +

Autorski program nauczania języka angielskiego w oddziale przedszkolnym
„English is fun”.

Program przygotowany został w oparciu o nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz programy nauczania języka angielskiego w klasach I-III. Założeniem programu jest oswojenie dzieci z brzmieniem, wymową i melodyką języka angielskiego co sprawi, że będą one lepiej przygotowane do nauki tego języka na etapie klasy I. Zajęcia wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły i wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rodziców. Nauka języka obcego na tym etapie edukacyjnym opiera się przede wszystkim na bezstresowym wprowadzeniu dziecka w naukę, na pokazaniu uczniom, że nauka to przyjemność, a poznawanie nowych słówek to radość. Dzieje się to poprzez zabawę, aktywność poznawczą, gry, rymowanki, piosenki. Kontakt z obcą kulturą i przekonaniami pozwala na wychowanie młodego pokolenia w duchu tolerancji dla inności.
Program przeznaczony jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego w klasach zerowych dla uczniów 5-cio i 6-cioletnich. Zajęcia będą odbywały się wciągu 45 minut, raz w tygodniu. Realizowane one będą przez nauczyciela języka angielskiego we współpracy z wychowawcą.

CELE OGÓLNE
Nadrzędnym celem nauczania dzieci na tym etapie jest oswojenie uczniów z językiem obcym oraz zachęcenie do samodzielnych wypowiedzi. Dzieci powinny przede wszystkim osłuchać się z językiem i przez to zmotywować do nauki na dalszym etapie.

1. Wzbudzenie w dzieciach zainteresowania językiem angielskim poprzez osłuchanie z dźwiękiem i intonacją.
2. Rozwijanie podstawowych sprawności komunikacyjnych takich jak rozumienie ze słuchu oraz mówienie.
3. Doskonalenie pamięci poprzez naukę słownictwa.
4. Rozwijanie umiejętności manualnych.
5. Zainteresowanie kulturą krajów anglojęzycznych.
6. Kształtowanie umiejętności społecznych.
8. Rozwijanie postawy szacunku i tolerancji dla innych.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1. Uczeń rozumie polecenia wydawane przez nauczyciela lub usłyszane na płycie.
2. Uczeń zna kształty czy postaci wg instrukcji.
3. Uczeń potrafi przedstawia poznane słownictwo w postaci rysunków.
4. Uczeń pamięta nazwy określonych przedmiotów i potrafi je wskazać.
5. Uczeń potrafi samodzielnie nazwać przedmioty.
6. Uczeń potrafi pokazać określoną czynność przy pomocy ruchów ciała.
7. Uczeń potrafi zgodnie współpracować w parach lub grupach.
8. Uczeń zna reguł postępowania w grach i zabawach i potrafi ich przestrzegać.
9. Uczeń potrafi zaśpiewać piosenkę czy wyrecytować wierszyk.
10. Uczeń wykazuje się postawą szacunku i tolerancji wobec innych.
11. Uczeń potrafi wspłópracować w grupie.
12. Uczeń zna anglosaskie święta takie jak Halloween, Valentines day itd.
13. Uczeń zna intonację i melodykę języka angielskiego.
14. Uczeń potrafi się przedstawić, przywitać oraz pozdrawić innych w języku angielskim.
15. Uczeń potrafi wypowiedzieć słownictwo, które poznał w trakcie zajęć.
16. Uczeń zna dwa czasowniki have got oraz to be i potrafi skonstruować z nimi proste zdania.

TREŚCI NAUCZANIA
Proponowane treści nauczania związane są z najbliższym otoczeniem dziecka oraz z nim samym jako punktem odniesienia.
Program oparty jest o następują tematykę:
1. Tematy i leksyka: ja i moje ciało, moja rodzina, szkoła: przybory szkolne, kolory i cyfry, zwierzęta domowe, pożywienie, ubrania.
2. Funkcje komunikacyjne: powitanie i pożegnanie, przedstawianie siebie, składanie życzeń okolicznościowych.
3. Kategorie gramatyczne: czasowniki to be (być), to have (mieć), określenia this, that.

PROCEDURY OSIĄGNIA CELÓW

Należ pamiętać, że dziecko w tym wieku ma specyficzne potrzeby, które powinno się uwzględniać dobierając metody i techniki pracy. Powinny być one zróżnicowane, dynamiczne co zapobiegnie szybkiemu znudzeniu dzieci. Należy także zadbać, aby każde dziecko miało poczucie sukcesu oraz dobrej zabawy.

1. Zalecane metody i techniki nauczania
• Metoda Total Physical Response (TPR)- metoda ta aktywuje dzieci ruchowo i polega na słuchaniu poleceń nauczyciela i wykonywaniu ich przez ucznia, następnym etapem jest gotowość do mówienia.
• Metoda audiolingwalna- poprzez powtarzanie za wzorcem tzw. dryle językowe stymuluje poprawną wymowę.
• Metoda komunikacyjna – autentyczne sytuacje zaistniałe na zajęciach wykorzystywane są do zachęcenia dzieci do komunikacji.
• Metoda audiowizualna – wykorzystuje ilustrację oraz dźwięk
• Metoda bezpośrednia – nauczyciel eliminuje do minimum wykorzystanie języka ojczystego na zajęciach.
• Techniki nauczania : gry i zabawy językowe, nauka piosenek i rymowanek, odgrywanie scenek, prace projektowe i zajęcia plastyczne, bajki, historyjki, wierszyki.

2. Zalecane formy pracy
• Praca z całą klasą
• Praca w grupach
• Praca w parach
• Praca indywidualna

3. Materiały nauczania.
Program ten realizowany jest bez użycia konkretnego podręcznika, nauczyciel samodzielnie przygotowuje karty pracy na podstawie dostępnych publikacji dla dzieci w tym przedziale wiekowym.
Nauczyciele mogą korzystać z wszelkich dostępnych środków dydaktycznych, np. : flashcards, plakaty, zdjęcia, nagrania CD lub DVD, gier i zabaw językowych, plansz, książeczek itp.
4. Ocena uczniów
Oceniana postępów dzieci w wieku przedszkolnym jest zawsze zadaniem trudnym dla nauczyciela. Nie możemy ocenić dzieci przy pomocy typowego cyfrowego sposobu i musimy pamiętać o ty, że ocena ma przede wszystkim zachęcać dziecko do dalszej nauki a nie zniechęcać.
Ocena polegać ma głównie na systematycznym monitorowaniu postępów naszych uczniów, nauczyciel powinien skupić się na nagradzaniu i chwaleniu nawet najmniejszych wysiłków uczniów. Pamiętać musi także o dwóch podstawowych prawach przyznawanych dzieciom w kwestii nauki języków obcych:
- prawo do ciszy: dziecko osłuchuje się z nowym materiałem i samo podejmuje decyzję o aktywnym uczestnictwie w mowie
- prawo do błędu: dziecko komunikuje się metodą prób i błędów, nie może być za błędy karcone ani poprawiane.
Nauczyciel powinien stosować wszelkiego rodzaju nagrody: uśmiech, pochwałę słowną, naklejki lub pieczątki za poprawną odpowiedź.
Nauczyciel powinien stosować również karty oceny gdzie cyklicznie będzie wpisywał zaobserwowane postępy w nauce.



Przykładowa karta oceny
Umiejętności ucznia WSPANIALE BARDZO
DOBRZE DOBRZE PRZECIĘTNIE SŁABO
Rozumie wypowiedź nauczyciela
Rozumie wypowiedź innych uczniów
Reaguje na polecenia
Odpowiada na pytania
Zadaje pytania
Powtarza piosenki, wierszyki, rymowanki
Jest aktywny na zajęciach
Poprawność wymowy
Przestrzega narm społecznych



5. Ewaluacja programu
Polega ona głównie na widocznych sukcesach edukacyjnych nauczyciela, obserwacji postępów uczniów na zajęciach, analizie prac wykonanych przez dzieci, wywiadzie z rodzicami na temat postępów w nauce ich dzieci, zaprezentowaniu umiejętności dzieci w szerszym gronie szkolnym np. na apelu.
Wyświetleń: 1201


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.