AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Tomasz Pasternak, 2014-04-10
Andrychó

Biologia, Sprawozdania

Sprawozdanie nauczyciela kontraktowego odbywającego staż na nauczyciela mianowanego. Biologia.

- n +

Andrychów, 1 czerwca 2010 r.SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: Tomasz Pasternak
Nauczany przedmiot: biologia
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Wykształcenie: wyższe magisterskie
Miejsce pracy: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie
Opiekun stażu: mgr Magdalena Toma
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin odbywania stażu: 01. 09. 2007 - 31. 05. 2010
1. Wprowadzenie.
Jestem nauczycielem biologii z 6 – letnim stażem pracy pedagogicznej zatrudnionym w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Andrychowie. W dniu 31 sierpnia 2007 roku złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, a następnie opracowałem plan rozwoju zawodowego, który wyznaczył kierunki mojego dalszego rozwoju. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie założyłem sobie i zawarłem w planie rozwoju zawodowego. To także czas wielu zmian w moim życiu i własnego rozwoju – jako nauczyciela i jako człowieka. Przez 2 lata i 9 miesięcy pogłębiałem wiedzę i umiejętności dydaktyczno - wychowawcze oraz opiekuńcze, doskonaliłem znajomość prawa oświatowego w zakresie funkcjonowania szkoły, oraz aktywnie uczestniczyłem w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
Poniżej przedstawiam moje sprawozdanie z realizacji zamierzonych w planie rozwoju zawodowego zadań. Jednocześnie jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć w naszym nieustannie zmieniającym się świecie. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, teraz wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
2. Realizacja zadań umożliwiających spełnienie wymagań kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 1).

 Organizację i doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela stażysty rozpocząłem od nawiązania współpracy z opiekunem stażu oraz poznaniem procedury awansu zawodowego nauczycieli. Po analizie właściwych tekstów prawa oraz dokumentów opracowałem plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrekcję. Często korzystałem również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych (np.: www.oswiata.org.pl, www.portaledukacyjny.krakow.pl, www.profesor.pl, www.portaloswiatowy.pl). Wiele dało mi obserwowanie i prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu. Uczestniczyłem również w Radach Pedagogicznych dotyczących zmian w procedurach awansu zawodowego.
 W trakcie stażu doskonaliłem także umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych między innymi przez opracowywanie i realizację planów wynikowych do nauki biologii, tworzenie konspektów lekcji i wdrażanie nowych metod nauczania, a także ocenianie ich skuteczności. Samodzielnie opracowywałem różne pomoce naukowe, plakaty, prezentacje, karty pracy, oraz testy i sprawdziany. Prowadziłem lekcje w obecności opiekuna stażu i Dyrekcji Szkoły, a ponadto wprowadzałem i dostosowywałem w zależności od potrzeb w danym roku szkolnym własny Przedmiotowy System Oceniania.
 Regularnie przeprowadzałem różnorodne formy sprawdzania postępów uczniów – testy, sprawdziany, kartkówki, ćwiczenia. Opracowywałem zadania w oparciu o dostępne podręczniki, zadania zamieszczane na biologicznych portalach internetowych, aktualne informatory CKE, zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi i aktualną podstawą programową. Tworzyłem zestawy zadań powtórzeniowych dla maturzystów, zadań na zajęcia wyrównawcze. Wyniki osiągnięte przez moich uczniów pomogły mi w odpowiednim doborze metod pracy, sposobów wykładania materiału. Wraz z innymi nauczycielami stażystami prowadziliśmy wspólne konsultacje, po to, żeby analizować nasze metody pracy z uczniami oraz pojawiające się problemy wychowawcze.
 Swój warsztat pracy starałem się także wzbogać dzięki systematycznemu poszerzaniu zestawu metod nauczania zwłaszcza o metody aktywizujące. Na początku każdego roku szkolnego przeprowadzałem ankiety, aby dowiedzieć się, jakich metod młodzież potrzebuje, zaś na końcu roku szkolnego sprawdzałem przy pomocy ankiety na ile metody wprowadzone przeze mnie pomogły im w nauce. Ankietowałem także uczniów w trakcie roku szkolnego pragnąc uzyskać informacje o jakości mojej pracy. Starałem się poznać potrzeby edukacyjne każdego ucznia, bądź to przez samodzielną obserwację, bądź analizowanie opinii z Poradni Pedagogicznej, rozmowy z rodzicami i innymi nauczycielami. W pracy z uczniem słabym stosowałem w każdym przypadku indywidualne podejście. W zależności od potrzeb dziecka i prowadziłem w trakcie stażu konsultacje dla uczniów słabszych i potrzebujących takiej pomocy, a wiedza o tym, co im sprawia trudności pozwoliła mi modyfikować swoje plany nauczania.
 Rokrocznie byłem szkolnym koordynatorem Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „Eko-Planeta” oraz Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.
 Prowadziłem kółko przygotowujące uczniów do egzaminu maturalnego, na którego zajęciach omawiałem i ćwiczyłem typowe zagadnienia maturalne. Omówiliśmy zasady egzaminu maturalnego, a także zostały przeprowadzone próbne egzaminy maturalne.
 Prowadziłem kółko zajęć laboratoryjnych, które miały na celu zapoznanie uczniów z planowaniem a także przeprowadzaniem doświadczeń i obserwacji biologicznych oraz przyrodniczych. Uczniowie zapoznawali się również ze sprzętem laboratoryjnym oraz poznawali podstawowe metody i techniki laboratoryjne. Zajęcia w doskonałym stopniu uzupełniały teoretyczne podstawy w tym zakresie oraz umożliwiały ćwiczenie, niezwykle ważnych na maturze i w pracy przyrodnika, formułowania problemów badawczych, hipotez oraz wyciągania wniosków.
 W roku 2008 ukończyłem kurs oraz decyzją Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie otrzymałam wpis do Ewidencji Egzaminatorów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, jako egzaminator egzaminu maturalnego z biologii. Kurs pozwolił mi pewniej oceniać prace uczniów, klasyfikować ich błędy, przygotowywać efektywniej do egzaminu maturalnego. Pozwoliło mi to na zwrócenie większej uwagi w formułowaniu zadań, konstrukcji sprawdzianów, kryteriów ich punktowania i oceniania.
 W latach 2009 - 2010 byłem powoływany do zespołu egzaminatorów egzaminu maturalnego z biologii. Brałem udział w poprawie prac maturalnych z arkusza rozszerzonego.
 Corocznie brałem udział w szkoleniach Zespołów Nadzorujących pisemny egzamin maturalny. Wielokrotnie podczas egzaminów maturalnych pełniłem funkcję Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego.
 Podczas stażu na bieżąco gromadziłem narzędzia do pracy dydaktycznej – książki, podręczniki, plakaty, konspekty zajęć, testy, zestawy ćwiczeń itp., które wykorzystywałem w trakcie zajęć. Gromadzenie pomocy dydaktycznych znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał.
 W roku szkolnym 2007/2008 oraz 2008/2009 pracowałem w Komisji Rekrutacyjnej i ponownie w bieżącym roku szkolnym zostałem powołany do pełnienia funkcji członka tejże komisji.
 W roku szkolnym 2009/2010 pracowałem w Komisji ds. Oferty Szkoły. Wraz z innymi członkami komisji przygotowaliśmy ofertę szkoły na rok szkolny 2010/2011 oraz ulotkę i plakat promujące szkołę w środowisku lokalnym.
 W latach 2008 – 2010 wraz z panią mgr Magdaleną Tomą założyłem Szkolny Ogród Botaniczny.
 W roku szkolnym 2009/2010 za zaangażowanie w przygotowanie uczniów do olimpiad i konkursów ekologicznych, jak również założenie Szkolnego Ogrodu Botanicznego otrzymałem Nagrodę Dyrektora Szkoły.

Doskonalenie własnego warsztatu pracy realizowałem również przez udział w szkoleniach i kursach doskonalących i warsztatach (także w okresie przed stażowym):
 2009 – I Ogólnopolska Konferencja „Nauczyciel – Opiekun Uczestnika Olimpiady Biologicznej” zorganizowana przez Komitet Główny Olimpiady Biologicznej;
 2008 – warsztat przygotowany na podstawie podręczników Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego pt.: „Łatwiej się już nie da! Biosynteza białek”.
 2008 – warsztaty metodyczne na temat: „Epiderma roślin – źródłem wiedzy o stanie środowiska”.
 2006 – warsztaty „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach”.
 2005 – warsztaty „Środowisko przyrodnicze i społeczne w nauczaniu i wychowaniu”.
 2005 – warsztaty metodyczne dla nauczycieli biologii na temat: „Wykorzystanie podręczników w procesie kształtowania i doskonalenia umiejętności uczniów określonych w standardach egzaminacyjnych”.
 2005 – kurs „Użytkowania i zastosowania komputera w pracy dydaktycznej”.
 2005 – warsztaty metodyczne: „Jak uczyć o pogodzie i klimacie”.
 2005 – warsztaty z emisji głosu.
 2005 – III Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych na temat: „Blaski i cienie oceniania szkolnego”.
 2004 – szkolenie dotyczące procedur postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 2)

 Podejmując zadania wychowawcy klasy starałem się poznać sytuację rodzinną moich wychowanków, tak aby zadbać o udzielenie odpowiedniej pomocy osobom potrzebującym – rozmawiałem z uczniami, rodzicami oraz innymi nauczycielami. Ewentualne problemy zgłaszałam Dyrekcji oraz Radzie Pedagogicznej. Organizowałam różne spotkania i imprezy klasowe, które miały pomóc w stworzeniu w klasie przyjaznej, budującej atmosfery – Wigilie klasowe, "Dzień Kobiet i Mężczyzn", dyskoteki, wycieczki itp. Dzięki wsparciu finansowemu rodziców oraz ich pracy własnej udało nam się odnowić salę, przez co stworzyliśmy uczniom lepsze warunki do nauki.
 W planach pracy uwzględniałem indywidualne potrzeby uczniów – opracowałem różne formy i metody pracy – większą ilość metod aktywizujących na lekcjach z uczniami, którzy tego potrzebują z różnych względów. Prowadziłam też kółko ekologiczne, kółko maturalne, zajęcia z maturzystami przygotowującymi się do egzaminu maturalnego oraz kółko laboratoryjne.
 W zależności od sytuacji spotykałem się z rodzicami moich uczniów: na zebraniach ogólnoklasowych, indywidualnych konsultacjach czy też odwiedzinach w domu ucznia. Na każdym spotkaniu ogólnym z rodzicami starałam się wprowadzać elementy pedagogiczne, aby połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie rozwiązać problemy, jakie pojawiały się w trakcie roku szkolnego.
 Co roku przygotowywałem plan wychowawczy oparty na Programie Wychowawczym Szkoły. Jako wychowawca przeprowadziłem szereg lekcji, na których zostały omówione zagadnienia poruszające najważniejsze problemy dzisiejszej cywilizacji tj. zanieczyszczenie środowiska, środki uzależniające, zdrowe odżywianie, stres czy wpływ telewizji na rozwój dziecka. Dużą wagę przywiązywałem do tematów związanych z nałogami, agresją, tolerancją, propagowałem zasady zdrowego stylu życia, prawidłowego odżywiania, higieny, organizacji pracy i czasu wolnego oraz savoir-vivre’u. Aby móc rzetelnie przygotować się do tych zajęć analizowałem literaturę poświęconą współczesnym problemom, zagrożeniom, materiały dostępne w bibliotece szkolnej, publikacje internetowe. Korzystałem z informacji przekazywanych na radach pedagogicznych przez pedagoga, Dyrekcję. Zapraszałem również na lekcję pedagoga, pielęgniarkę szkolną.
 Samodzielnie oraz współpracując z innymi nauczycielami organizowałem wiele wewnątrzszkolnych i wewnątrzklasowych projektów: Szkolny Ogród Botaniczny, zbiórka odpadów wtórnych, lekcje otwarte dla gimnazjalistów w czasie dni otwartych, rajdy, akcje z okazji Dnia Ziemi, akcje z okazji Sprzątania Świata, Wigilie klasowe, kilkudniowy wyjazd w Sudety, wycieczkę zagraniczną na Thassos w Grecji, wycieczki przedmiotowe do Ogrodu Botanicznego UJ, Muzeum Zoologicznego UJ, interaktywną wystawę Świat Zmysłów w Collegium Maius UJ, Ogrodu Doświadczeń w Krakowie.
 W czasie trwania stażu regularnie spotykałem się z zainteresowanymi uczniami na zajęciach przygotowujących do udziału w różnych konkursach. Najważniejszym z nich była Olimpiada Biologiczna. W roku szkolnym 2008/2009 oraz 2009/2010 jeden z uczniów brał udział w etapie okręgowym OB. Najpierw uczeń pod moim kierunkiem, w czasie przerwy wakacyjnej, przygotowywał pracę badawczą, później odbywaliśmy regularne spotkania mające na celu powtórzenie wiadomości z biologii z całego zakresu szkoły średniej. Rokrocznie duża grupa uczniów brała udział w Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej. Co tydzień organizowałem kółko ekologiczne, w czasie którego uczniowie mogli przygotować się do zawodów. W roku szkolnym 2009/2010 dwóch moich uczniów awansowało do etapu okręgowego OWE. Jeden z nich został finalistą zdobywając indeks i wstęp wolny na liczne wyższe uczelnie. Co roku wraz z grupą uczniów uczestniczyliśmy w Gminnym Konkursie Ekologicznym uzyskując wysokie laury. Kolejnym konkursem, do którego przygotowywałem uczniów to Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny „Eko-Planeta”. W konkursie tym rokrocznie uczestniczyło kilkudziesięciu uczniów. Dwukrotnie byłem współorganizatorem Międzynarodowego Konkursu „Test – Biologia – Plus”.
 W czasie Dni Otwartych co roku prowadziłem lekcje otwarte dla gimnazjalistów. Lekcje te miały na celu zachęcić uczniów klas III gimnazjów do kontynuowania nauki w naszym liceum przede wszystkim w profilach biologiczno – chemicznym i przyrodniczym. Lekcje te zawsze cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów gimnazjów.
 Wraz z kolegą, panem mgr Piotrem Tomą, stworzyliśmy projekt strony internetowej, na której zamieszczaliśmy informacje o wydarzeniach z życia szkoły. Przez cały okres współpracowałem z administratorem szkolnej strony internetowej, na której zamieszczałem przede wszystkim informacje o konkursach biologicznych oraz o wynikach i osiągnięciach uczniów.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 3)

W swojej pracy dydaktyczno – wychowawczej stale korzystałem z technologii informacyjnej i komputerowej.
 Opracowywałem różnorodne zestawy zadań, testy, sprawdziany, scenariusze lekcji i pomoce naukowe.
 Przygotowywałem rozkłady materiału nauczania.
 Dokumentowałem własne działania w trakcie trwania stażu.
 Przygotowywałem zestawienia ocen wychowanków na zebrania rodziców.
 Opracowywałem dane statystyczne, dotyczące semestralnych wyników nauczania mojej klasy oraz przygotowywałem świadectwa szkolne.
 Pracę ułatwiał mi też Internet. Był dla mnie źródłem wiedzy, informacji oraz niezastąpionym narzędziem komunikacji. Odwiedzałem strony internetowe utworzone przez innych nauczycieli i portale edukacyjne. Na bieżąco śledziłem informacje zawarte na stronach CKE, OKE i stronie kuratoryjnej. Internet służył mi też informacjami na temat organizowanych kursów dokształcających, konkursów, ofert biur podróży dla szkół, repertuaru kin i teatrów. Dzięki niemu mogłem również poszerzać i aktualizować swoją wiedzę na temat przepisów prawa oświatowego, korzystać z rad ekspertów odpowiadających na pytania na forach internetowych, konsultować się z innymi nauczycielami odbywającymi staż poprzez fora internetowe portali edukacyjnych. Mogłem w szybki sposób docierać do niezbędnych dokumentów, jak Karta Nauczyciela. Wyznaczałem również uczniom zadania, które wymagały znalezienia informacji w Internecie. Wiedzę na temat awansu zawodowego nauczycieli uzyskałem, korzystając z różnych portali lub serwisów poświęconych wyłącznie kwestiom związanym z awansem takich jak np.: www.awans.net, www.oswiata.org.pl. Przepisy i akty prawa oświatowego, w tym regulujące system awansu, również aktualizowałem poprzez Internet.
 Samodzielnie utworzyłem stronę internetową dla uczniów uczestniczących w zajęciach kółka maturalnego (http://sites.google.com/site/kolkomaturalne/home). Na stronie tej znalazły się podstawowe informacje o egzaminie maturalnym z biologii, aktualne ogłoszenie Dyrektora CKE zaczerpnięte z oficjalnej strony CKE, informatory maturalne i ich aktualizacje. Jednak strona internetowa kółka maturalnego służyła mi przede wszystkim do dobrego zaplanowania powtórek przed maturą, umieszczania zestawów zadań i zestawów maturalnych, które służyły uczniom.
 Podobnie, stworzyłem stronę internetową kółka laboratoryjnego (http://sites.google.com/site/kolkolaboratoryjne/home). Na stronie znalazły się wszystkie niezbędne informacje dotyczące działania kółka. Umieszczałem na niej karty pracy dla uczniów, wykaz potrzebnego sprzętu i materiału biologicznego. Sprawozdania z zajęć laboratoryjnych oraz odpowiedzi na zadane problemy uczniowie przesyłali mi pocztą elektroniczną (matura.biologia@gmail.com). Miało to przyzwyczaić ich do tej formy komunikacji, która jest niezbędną umiejętnością we współczesnych laboratoriach. Do opracowania sprawozdań z zajęć laboratoryjnych uczniowie korzystali z różnych programów komputerowych, co miało na celu ćwiczenie umiejętności posługiwania się tego typu narzędziami.
 Często wykorzystywałem na swoich zajęciach konspekty lekcji i materiały dodatkowe do nauki biologii dostępne na portalach internetowych.


Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 4)
 Pełniąc rolę wychowawcy klasy, starałem się na bieżąco prowadzić ścisłą współpracę z rodzicami uczniów. W zależności od sytuacji spotykałem się z nimi na zebraniach klasowych lub indywidualnych konsultacjach. Biorąc pod uwagę dobro uczniów, staraliśmy się wspólnie rozwiązywać pojawiające się problemy dydaktyczne lub wychowawcze np. problem absencji. W miarę możliwości angażowałem rodziców w pracę na rzecz klasy. Na bieżąco prowadziłem korespondencję z rodzicami poprzez specjalnie do tego celu przeznaczone zeszyty. Przeprowadzałem także rozmowy telefoniczne.
 Wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii wzbogacałem poprzez lekturę pozycji książkowych oraz odpowiednio dobranych czasopism. Samodzielnie studiowałem także publikacje dostępne w Internecie. Zapoznałem się z informacjami na temat przepisów dotyczących praw dziecka, sposobów postępowania w sprawach nieletnich, metod pracy z uczniem o różnorodnych potrzebach edukacyjnych.
 Jednym z zadań, które ująłem w planie rozwoju zawodowego była współpraca ze szkolnym pedagogiem. Jako wychowawca kilkakrotnie konsultowałam się z pedagogiem szkolnym w celu rozwiązania zaistniałych problemów dydaktycznych lub wychowawczych.
 Zdobytą wiedzę wykorzystałem przede wszystkim do rozwiązywania problemów edukacyjnych uczniów. Proponowałem zorganizowanie pomocy koleżeńskiej, prowadziłem zajęcia wyrównawcze, a w przypadku dalszych niezadowalających postępów w nauce przeprowadzałem rozmowę z rodzicami, dotyczącą zasad pracy ucznia w domu i konsekwencji płynących z otrzymania oceny niedostatecznej. W zależności od skali zaistniałego problemu starałem się modyfikować rozkłady materiału nauczania, techniki nauczania i dobierać zadania pod kątem możliwości uczniów. Organizowałem zajęcia dla danej klasy przed sprawdzianem czy jego poprawą. Na każdym sprawdzianie czy teście różnicowałem poziom trudności zadań, zgodnie z wymaganiami na poszczególne stopnie.
 W codziennej praktyce wychowawczej stawałem przed problemami związanymi z rozwiązywaniem konfliktów i sporów. Starałem się sprostać potrzebom moich wychowanków i w przypadku trudnej sytuacji materialnej ucznia zwalniałem go ze składek klasowych, szkolnych.

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, § 7 ust.2 pkt 5)
 Rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego zobligowało mnie do podjęcia czynności związanych z dokładnym poznaniem prawa oświatowego. Po analizie najważniejszych aktów prawnych, takich jak: Karta Nauczyciela, Ustawa o Systemie Oświaty, rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego rozpocząłem procedury związane z awansem zawodowym. Złożyłem wniosek o rozpoczęcie stażu, nawiązałem współpracę z opiekunem stażu, opracowałem plan rozwoju zawodowego. Przez cały okres stażu śledziłem zmiany zachodzące w prawie oświatowym, co pozwoliło mi stosować się do aktualnie obowiązujących procedur. Po ukończeniu stażu sporządziłem sprawozdanie ze swoich działań oraz przygotowałem odpowiednią dokumentację dla komisji egzaminacyjnej. Służyłem swoją wiedzą na temat uzyskiwania stopni awansu kolegom i koleżankom odbywającym pierwszy stopień awansu lub rozpoczynającym staż na nauczyciela mianowanego.
 Zapoznałem się również z podstawowymi dokumentami dotyczącymi funkcjonowania, organizacji i zadań liceum: Statutem Szkoły, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Programem Wychowawczym, Programem Profilaktycznym, Regulaminem Rady Pedagogicznej, Regulaminem Rady Rodziców, Regulaminem Samorządu Uczniowskiego, wreszcie szczegółowymi zasadami oceniania i organizowania pracy na lekcjach, wymaganiami na poszczególne stopnie, podstawą programową. Uzyskaną w ten sposób wiedzę miałem szanse wykorzystać w praktyce, prowadząc dokumentację szkolną, oraz biorąc udział w pracach plenarnych, klasyfikacyjnych i zatwierdzających rad pedagogicznych. Pełniłem funkcję przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego. Organizowałem spotkania, przekazywałem aktualne informacje zdobyte na konferencjach i szkoleniach, koordynowałem działania nauczycieli biologii, chemii i geografii, sporządzałem plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, semestralne i roczne.
3. Podsumowanie

Uważam, że założone cele planu rozwoju zawodowego zostały przeze mnie zrealizowane. Podejmowałem szereg działań mających na celu wzbogacenie, unowocześnienie warsztatu i metod pracy. Bardzo dobrze potrafię planować i organizować własny warsztat pracy oraz dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizuję i oceniam ich skuteczność, a jeśli zachodzi potrzeba modyfikuję je. Uwzględniam w swojej pracy problematykę środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. Korzystam z różnych ofert doskonalenia zawodowego, jak kursy, szkolenia, konferencje, warsztaty, podwyższając własne kompetencje zawodowe. Na bieżąco pogłębiam wiedzę, studiując literaturę fachową z zakresu psychologii, pedagogiki. Znam i stosuję przepisy prawa oświatowego w zakresie potrzeb naszej szkoły. Aktywnie i sumiennie uczestniczę w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze statutu naszej szkoły. W swojej pracy na bieżąco wykorzystuję technologię komputerową i informacyjną.
Sądzę, że w ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłem wszystkie wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły.
Jestem przekonany, że praca nad sobą i swoimi dokonaniami dydaktycznymi wcale nie dobiegła końca i jeszcze wielu rzeczy przyjdzie mi się nauczyć. Jednakże, dzięki umiejętnościom nabytym podczas stażu, wiem jak to robić dobrze, z korzyścią dla siebie i uczniów.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1537


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.