Katalog

Kinga Kowalska, 2014-04-07
Pleszew

Geografia, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

- n +Sprawozdanie


z realizacji planu rozwoju zawodowego
nauczyciela stażysty
mgr Kingi Kowalskiej


Pracę w Zespole Szkół Publicznych nr 1 w Pleszewie rozpoczęłam 1 września 2006 roku, w drugim roku pracy w zawodzie nauczyciela rozpoczęłam swój staż nauczycielski. Wiedziałam, że czeka mnie trudne zadanie – 10 miesięcy pracy z młodzieżą gimnazjalną. Obawiałam się, że młodzież zechce wystawić na próbę moją cierpliwość, zbadać granice mojej wytrzymałości.
Rozpoczynając swoją pierwszą pracę spotkałam się z wieloma nowymi sytuacjami. Pierwsze miesiące były, więc czasem próby kreowania swojego wizerunku jako nauczyciela. Podobnie w klasach, w których uczyłam, musiałam zorganizować swoją pracę i budować autorytet w oczach uczniów. Po zakończeniu stażu, czyli po roku pracy, mogę stwierdzić, że moje cele zostały osiągnięte. Dokonałam tego dzięki pomocy mojej opiekunki pani mgr Iwonie Oleszyńskiej, pani pedagog Annie Antczak- Konopko, kolegom i koleżankom nauczycielom, a także pracy nad sobą. Najtrudniejsza okazała się realizacja wymogu dokumentowania rozwoju zawodowego na bieżąco. Po zakończeniu gromadzenia całej dokumentacji zauważyłam, że miała ona na celu nie tylko udowodnienie mojego rozwoju ale i wzbudzenie satysfakcji z wykonywanej pracy, której efekty teraz widzę.
W dniu 10 września podpisałam wraz ze swoją opiekunką stażu panią Iwoną Oleszyńską kontrakt, który zawiera warunki naszej współpracy. Zgodnie z procedurą awansu, przy pomocy opiekuna stażu napisałam plan rozwoju zawodowego, który został pozytywnie zaopiniowany przez pana dyrektora Janusza Lewandowskiego. Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593).
W związku z zakończeniem odbywanego stażu składam Panu, sprawozdanie z jego realizacji. Sprawozdanie obejmuje ocenę stopnia realizacji zadań przedstawionych w Planie Rozwoju Zawodowego. Dokumentację i opis przeprowadzonych działań wymaganych od nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego skompletowałam według poszczególnych wymagań.


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§6 ust.1pkt
„ Poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole
c) przepisów dotyczących zapewnienia BHP warunków nauki i pracy

W obrębie tego zadania zapoznałam się z procedurami dotyczącymi awansu zawodowego. Wspólnie z opiekunką stażu przeanalizowałyśmy treść rozdziału 3a Karty Nauczyciela, przeczytałam dodatkowe publikacje omawiające zasady ubiegania się o stopień nauczyciela kontraktowego i na podstawie tych dokumentów sporządziłam plan rozwoju zawodowego ( załącznik).
Na początku stażu zapoznałam się z programem wychowawczym szkoły, statutem i zawartymi w nich regulaminami. Kolejnym zadaniem było poznanie funkcjonowania szkoły. Dokładnie przeanalizowałam Statut szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania oraz podstawy programowe. Dzięki tej lekturze zrozumiałam jak działa szkoła i jakie mechanizmy regulują jej funkcjonowanie. Dowiedziałam się, jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne obowiązki i prawa. Szczególnie cenna dla mojej codziennej pracy była analiza WSO, starałam się stosować zawarte w nim kryteria oceniania, a szczególnie „ przelicznik” procentu punktów zdobytych na sprawdzianie pisemnym na ocenę z tego sprawdzianu.
Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej ( dziennik lekcyjny, arkusze ocen, dziennik zajęć pozalekcyjnych). Bieżące wpisy w dziennikach umożliwiły mi poznanie struktury dziennika.
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące pracy w szkole i poza nią oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP (załącznik). Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.

§6 ust.1pkt 2
„ Uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia”
Pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywania stażu było określenie jasnych, czytelnych i możliwych do realizacji zasad współpracy z opiekunem stażu, co znalazło wyraz we wspólnie podpisanym kontrakcie (załącznik). Wspólnie z panią Iwoną Oleszyńską opracowałyśmy harmonogram i tematykę spotkań, które miały doprowadzić do realizacji postawionych nam zadań. Zgodnie z ustalonym harmonogramem, raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez mojego opiekuna (załącznik). Otrzymałam od opiekuna scenariusze lekcji, z których będę korzystała w przyszłości (załącznik). Były to dla mnie cenne doświadczenia. Na bieżąco omawiałam z opiekunem obserwowane lekcje. Obserwacje umożliwiły mi poznanie ciekawych metod i form pracy z młodzieżą. Szczególnie zwracałam uwagę na wykorzystywanie czasu, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem potrzeb uczniów słabszych i uczniów zdolniejszych.

§6 ust.1pkt 3
„ Prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkół, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone”
Systematycznie zgodnie z kontraktem mój opiekun stażu obserwował prowadzone przeze mnie zajęcia. Omawiając ze mną przeprowadzone lekcje, pani Oleszyńska wskazywała na różne metody realizacji zamierzonych celów, które starałam się następnie wykorzystywać na własnych zajęciach. Po każdej lekcji analizowałam swe mocne i słabe strony, co zaowocowało korektą moich zachowań w klasie. Elementem podsumowującym obserwowaną lekcję przez opiekuna stażu był arkusz zagadnień i spostrzeżeń obserwacji lekcji stażysty (załącznik). Ponadto prowadziłam zajęcia w obecności pana dyrektora Janusza Lewandowskiego. Po wspólnym omówieniu lekcji, pan Lewandowski wskazał na popełniane przeze mnie błędy i sposoby ich unikania w przyszłości (załącznik). Obserwacja i analiza zajęć prowadzonych przeze mnie w obecności opiekuna stażu wpłynęła na wyraźną poprawę jakości prowadzonych przeze mnie zajęć. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze lekcji. Po każdym zaś działaniu omawiałam przebieg, wyciągałam wnioski dotyczące sposobu wykorzystania zdobytej przeze mnie wiedzy i umiejętności w mojej pracy.

§6 ust.1pkt 4
„Uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli”
Jako członek Rady Pedagogicznej brałam udział w posiedzeniach rady Pedagogicznej, a także uczestniczyłam w pracach Komisji Przedmiotowej Matematyczno-Przyrodniczej (załącznik). W trakcie roku szkolnego uczestniczyłam w kursie internetowym „Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela” w ramach programu pilotażowego „ Dobrze uczyć i oceniać w szkole samorządowej” ( załącznik) gdzie miałam okazję poznać metody nauczania i oceniania, które pomagają uczniom się uczyć. Uczestniczyłam w kursie komputerowym ( załącznik), gdzie miałam okazję poszerzyć własną wiedzę z zakresu obsługi komputera i wykorzystania go na lekcji w szkole. Ponadto uczestniczyłam w kursach Doskonalących dla nauczycieli w zakresie języka angielskiego ( poziom A0, A1 i A1 plus) finansowany ze środków budżetu państwa i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Ponadto uczestniczyłam w kilku szkoleniach dla nauczycieli zarówno w szkole (załącznik) jak i poza murami szkoły (załączniki). Uważam zarówno wewnątrzszkolne, jak i pozaszkolne formy doskonalenia nauczycieli za bardzo cenne pod względem treści merytorycznych, oraz wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami.

§6 ust.2 pkt 2
„Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż”.
Na początku roku szkolnego dokonałam wstępnej oceny własnej wiedzy i umiejętności zawodowych. Doszłam do wniosku, że moje teoretyczne przygotowanie jest dobre, ale muszę dołożyć wielu starań, aby zdobyć większe doświadczenie zawodowe. Realizację planu w zakresie umiejętności organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, analizowania i dokumentowania własnych działań, a także oceniania jego skuteczności, rozpoczęłam podejmując następujące działania: pierwszym krokiem podjętym w celu lepszego zorganizowania pracy w okresie odbywanego stażu było napisanie rozkładów materiału z geografii dla klas II ( załącznik). Przez cały okres stażu starannie przygotowywałam się do lekcji, pisząc, w oparciu o programy nauczania, scenariusze zajęć (załączniki). Po każdej lekcji, nanosiłam na konspekty, uwagi, dotyczące realizacji zamierzonych celów i wyciągałam z nich wnioski do dalszej edukacji. Obserwowałam i analizowałam możliwości moich uczniów, zarówno tych zdolnych, jak i słabszych. Ponadto wzięłam udział w sprawdzaniu próbnych egzaminów gimnazjalnych z części matematyczno-przyrodniczej. W związku z realizacją wymagań punktu planu rozwoju mówiącego o umiejętność korzystania w swojej pracy technologii komputerowej i informacyjnej muszę stwierdzić, że technologia komputerowa odgrywa w mojej pracy bardzo dużą rolę, co związane jest z możliwością znacznego ułatwienia sobie pracy oraz dostępem do najświeższych informacji. Posługuję się programem WORD, piszę prace, scenariusze lekcji i sprawozdania. Wszystkie testy opracowuję komputerowo (załącznik). Ponadto często korzystam z programu POWER POINT tworząc prezentacje multimedialne. W mojej pracy szeroko wykorzystuję Internet. Dzięki niemu mam dostęp do najnowszych informacji dotyczących samego szkolnictwa i oświaty np. poprzez strony MEN (http://www.men.waw.pl/), ODN (http://www.odn.ckp-pleszew.pl/), czy też informacji dotyczących i wykorzystywanych w procesie nauczania, które znajduje miedzy innymi na stronach:
http://www.scholaris.pl
http://www.eduseek.ids.pl
Do mocnych stron mojej działalności należy, na pewno, wykorzystywanie technologii komputerowej i informatycznej w pracy pedagogicznej oraz ogromna wiedza zdobyta na studiach. Słabszą stroną jest niewielkie doświadczenie w pracy, ale ten rok dał mi wiele cennych wskazówek i optymistycznie patrzę w przyszłość związaną z wykonywaniem zawodu nauczyciela. W kwietniu zorganizowałam zajęcia terenowe dla klas II. Celem tych zajęć było utrwalenie i poszerzenie wiedzy zdobytej na lekcjach geografii .Uczniowie za pomocą kompasów wyznaczali kierunki główne i pośrednie świata ( załącznik). Pod koniec maja przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną w klasie II D (załącznik), a następnie biorąc pod uwagę wyniki ankiety będę w najbliższej przyszłości kreowała swe stosunki z uczniami. Swoje osiągnięcia poddałam ewaluacji i analizie wyników.

§6 ust.2 pkt 3
„Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów”.
Podczas stażu podjęłam się zadania rozpoznawania środowiska uczniów, ich problemów oraz nabywania umiejętności współpracy z ich środowiskiem. W tym celu pogłębiłam wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania problemów wychowawczych. Przez kontakt z rodzicami, rozmowy z nimi na dyżurach nauczycielskich, przeprowadzenie i analizowanie ankiety ( załącznik) poznałam i zgromadziłam informacje o środowisku uczniów. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym i wychowawcami klas, aby lepiej poznać swych podopiecznych i rozwiązać zaistniałe problemy. Oprócz praktycznych umiejętności zdobywanych na drodze doświadczeń starałam się zgłębiać teorię. Studiowałam rozmaite lektury z zakresu psychologii i pedagogiki. Z książek nauczyłam się jak aktywizować uczniów aby odczuwały potrzebę podejmowania samodzielnych działań i nabywały umiejętności współpracy w grupie ( Krystyna Rau, Ewa Ziętkiewicz „ Jak aktywizować uczniów”) oraz jak należy rozmawiać z dziećmi, by nas słuchały (Gail King „ Umiejętności terapeutyczne nauczyciela”). Wraz z klasą II E i ich wychowawczynią p. Iwoną Kubiak w dniach od 19 do 21 maja byłam na wycieczce w Żerkowie (załącznik). Ponadto wraz z p. Haliną Rembowską i jej klasą II A dnia 18 maja uczestniczyłam w podchodach na trasie Pleszew – Lenartowice -Pleszew. W styczniu brałam udział w akcji charytatywnej pod nazwą „16 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, dzięki której akcji zrozumiałam jak cenne jest pomaganie innym (załącznik). Nieocenionych wskazówek oraz informacji o środowisku uczniów przyniósł udział w realizacji niektórych szkolnych programów i imprez. Wraz z klasą I C i ich wychowawczynią p. Iwoną Oleszyńską uczestniczyłam w Wigilii klasowej (załącznik). Udział w tej uroczystości przyniósł wiele wskazówek, co do przebiegu i form zajęć integracyjnych z młodzieżą naszej szkoły. Cenną lekcją okazało się dla mnie wzięcie udziału 24 kwietnia w obchodach Dnia Ziemi, które odbyły się na terenie Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie. Zaszczytem było dla mnie otrzymanie przez uczniów III miejsca za udział w rajdzie ekologicznym „Pod drzewami” (załącznik). Pod koniec stycznia uczestniczyłam wraz z uczniami w Ogólnopolskiej akcji „IV Zimowe Liczenie Ptaków w Parkach i Ogrodach” prowadzonej na terenie powiatu pleszewskiego pod patronatem Starosty Pleszewskiego ( załącznik). Prowadziłam nauczanie indywidualne, praca z uczniem była dla mnie wyzwaniem i zmuszała do wnikliwego opracowania planu działań. Uczeń Norbert wykazywał deficyt w zakresie opanowania podstawowych umiejętności, miał problemy z koncentracją uwagi, a także takiego formułowania poleceń i zadań, by były one precyzyjne i dostosowane do jego poziomu rozwoju psychofizycznego. Najbardziej zadowalające były dla mnie znaczące postępy Norberta w edukacji.

Podsumowanie
Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwojowego podczas mojego stażu, korzystałam z doświadczenia dyrekcji, opiekuna stażu i koleżanek, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z młodzieżą. Sądzę, że wszystkie zaplanowane przeze mnie działania zostały zrealizowane. Podejmowanie zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego, wyzwań nauczyciela geografii wzbogaciło moją wiedzę merytoryczną i pedagogiczną. Nabyte umiejętności stanowią dużą korzyść i tworzą bazę mojego rozwoju zawodowego. Moją słabą stroną, nad którą będę starała się pracować i poprawić w jej zakresie swoje działania, była zbyt mała umiejętność angażowania młodzieży do skupienia uwagi podczas organizowanych zajęć, a także zachęcania ich do przestrzegania ustalonych zasad. Wnioski do dalszej pracy, które nasuwają mi się po pierwszym roku pracy w szkole są następujące: przede wszystkich chciałabym dojść do twórczych rozwiązań problemów, z którymi nie do końca radziłam sobie w pierwszym roku pracy – w końcu na błędach się uczymy. Jeśli chodzi o moje uczestnictwo w życiu szkoły, to chciałabym je pogłębiać a jednocześnie bardziej związać się z nauczanym przeze mnie przedmiotem, poprzez organizowanie konkursów geograficznych dla innych szkół gimnazjalnych oraz utworzenie wraz z nowym rokiem szkolnym klubu geograficznego. Zamierzam również doskonalić warsztat własnej pracy przez udział w kształceniu ustawicznym nauczycieli, oraz poprzez własne poszukiwania w książkach i czasopismach. Moim marzeniem jest podjecie studiów podyplomowych, które udoskonaliłyby moje funkcjonowanie w zawodzie nauczyciela.
Wyświetleń: 741


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.