AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Konrad Guzik, 2014-03-10
Iwonicz

Zawodowe, Wymagania

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania z „Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy” – klasa I Technik Pojazdów Samochodowych

- n +

Wymagania edukacyjne oraz kryteria oceniania
z „Bezpieczeństwo, higiena i prawo pracy” –
klasa I Technik Pojazdów Samochodowych
rok szkolny 2012/2013


I. W wyniku zorganizowanego procesu nauczania uczeń powinien umieć:


• rozróżnić pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
• scharakteryzować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
• zastosować pojęcia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną przeciwpożarową, ochroną środowiska i ergonomią;
• wymienić instytucje oraz służby działające w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
• scharakteryzować zadania i uprawnienia instytucji oraz służb działających w zakresie ochrony pracy i ochrony środowiska w Polsce;
• zidentyfikować podstawowe przepisy dotyczące prawnej ochrony pracy;
• rozpoznać prawa i obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• rozpoznać obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
• określić procedurę postępowania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
w przedsiębiorstwie samochodowym;
• dokonać analizy możliwych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka oraz mienia
i środowiska związanych z wykonywaniem zadań zawodowych;
• scharakteryzować sposoby przeciwdziałania zagrożeniom przy wykonywaniu zadań zawodowych;
• określić zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników w środowisku pracy;
• scharakteryzować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
• zminimalizować zagrożenia związane z występowaniem szkodliwych czynników
w środowisku pracy;
• określić czynniki szkodliwe oddziałujące na organizm człowieka;
• zidentyfikować czynniki szkodliwe dla organizmu człowieka występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych;
• określić typowe choroby zawodowe występujące przy wykonywaniu zadań zawodowych;
• zorganizować stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
• rozpoznać środki ochrony indywidualnej i zbiorowej podczas wykonywania zadań zawodowych;
• rozróżnić zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
• zastosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosować przepisy prawa dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska;
• zidentyfikować stany zagrożenia zdrowia i życia;
• udzielać pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy oraz w stanach zagrożenia zdrowia i życia;
• zapobiec zagrożeniom życia i zdrowia w miejscu wykonywania zadań zawodowych.


II. Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny:

CELUJĄCY otrzymuje uczeń, który:
• posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające ponad program nauczania, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
• biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania w danym semestrze, proponuje zadania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające ponad program nauczania danego semestru.

BARDZO DOBRY otrzymuje uczeń, który:
• opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu
w danym semestrze, oraz
• sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować zdobyta wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

DOBRY otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danym semestrze (roku), tzn. posiada niewielkie braki w opanowaniu tego programu, które uniemożliwiają wystawienie oceny bardzo dobrej, oraz
• poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o większym stopniu trudności.

DOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował w pełni materiału nauczania w danym semestrze, posiada większe braki niż na ocenę dobry, oraz
• zna i rozumie podstawowe zależności ekonomiczne, potrafi je wyjaśnić, a także
• rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

DOPUSZCZAJĄCY otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu,
ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania podstawowej wiedzy z przedmiotu, oraz
• rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.

NIEDOSTATECZNY otrzymuje uczeń, który:
• nie opanował wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danym semestrze (roku), a braki te uniemożliwiają mu dalszy rozwój własnych możliwości, oraz
• nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności.


III. Sprawdzanie stopnia opanowania materiału przez ucznia odbywa się metodą wykonania zadania, w większości przypadków będzie to rozwiązywanie zadań praktycznych związanych
z umiejętnością posługiwania się programem komputerowym. Uczeń oceniany będzie również z postępu, sumienności i staranności wykonywanych prac, rozwiązywania zadanych zadań.

IV. Uczeń zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa na lekcjach zarządzania firmą. Nieobecność na zajęciach nie może być powodem nie przygotowania się do lekcji.

V. Po zakończeniu danego działu uczeń „zdaje egzamin” ze znajomości i umiejętności posługiwania się zapamiętanymi wiadomościami. W razie nieobecności na tym sprawdzianie uczeń ma obowiązek zaliczyć go na następnej lekcji z tego przedmiotu. Nauczyciel podaje uczniowi ocenę.

VI. Ocena półroczna i końcoworoczna nie jest średnią arytmetyczną. Poszczególne oceny różnie ważą na ocenę. Przy wystawianiu oceny rocznej uwzględnia się wszystkie oceny otrzymane przez ucznia w ciągu roku.

VII. Uczeń ma obowiązek sporządzania notatek z lekcji. Notatki są prywatną sprawą ucznia i nie podlegają ocenie.

VIII. Uczeń w każdym semestrze z różnych metod sprawdzania wiedzy i umiejętności powinien uzyskać minimum tyle ocen, ile wynosi tygodniowy wymiar godzin tego przedmiotu + 1 ocena.

IX. W razie otrzymania przez ucznia oceny niedostatecznej na koniec I półrocza, uczeń ma obowiązek zaliczyć materiał nauczania, z którego otrzymał ocenę niedostateczną, w terminie 1 miesiąca od daty posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej. Sposób zaliczenia uzgadnia
z nauczycielem. W przypadku braku klasyfikacji ucznia postępuje się zgodnie z wytycznymi Ministra Oświaty.

X. Jeżeli uczeń otrzyma ocenę niedostateczną na koniec roku szkolnego (ocena końcoworoczna), uczeń na egzaminie poprawkowym, nawet jeśli ocena śródroczna była pozytywna, zalicza obowiązujący materiał z całego roku.

XI. Kryteria oceniania z przedmiotu mogą w ciągu roku szkolnego ulec zmianie w razie wystąpienia okoliczności w nim nie uwzględnionych. Zmiany omawia się z uczniami.


Opracował
Konrad Guzik
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 673


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.