Katalog

Justyna Kachniarz, 2014-03-10
Sobolew

Chemia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu Wewnętrzna budowa materii klasa I gimnazjum

- n +

Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu
WEWNĘTRZNA BUDOWA MATERII
KLASA I GIMNAZJUM
GRUPA A
……………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO
1. Wyjaśnij, dlaczego atom jest elektrycznie obojętny? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia:
a. Powłoka elektronowa
b. Liczba masowa
c. Liczba atomowa
I Liczba, która stanowi sumę liczb protonów i neutronów. Oznaczamy ją jako literę A.
II Przestrzeń w której prawdopodobieństwo znalezienia elektronów o zbliżonej wartości energii jest największe.
III Liczba określająca, ile protonów znajduje się w jądrze atomu. Oznacza się ją jako Z.
a ……………. b …………………….c ………………… d. ………………
3. Ustal, jak rozmieszczone są nukleony i elektrony w atomach, dla których podano liczby masowe i atomowe.
a. Z=4, A=9 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. Z=8 , A=16 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Ustal nazwy pierwiastków chemicznych na podstawie podanych informacji:
a. Pierwiastek chemiczny znajduje się w 2 grupie, a jego a tom ma 3 powłoki -……………………………
b. Pierwiastek chemiczny znajduje się w 4 okresie, a jego atom ma 8 elektronów walencyjnych …………………………………………………
c. Atom pierwiastka chemicznego ma 5 powłok elektronowych i 5 elektronów walencyjnych. ………………………………………….
d. Konfiguracja elektronowa atomu pierwiastka chemicznego jest następująca K2 L8 M3 . ……………………………….
5. Wskaż, który pierwiastek chemiczny – potas, wapń, siarka, fluor najłatwiej:
a. Oddaje elektrony ………………………………………………………………………………………………..
b. Przyjmuje elektrony …………………………………………………………………………………………….
6. Uzupełnij równania:
a. Ba …………..→Ba2+
b. Br …………→ Br -
c. K - 1e →………
d. F + 1e → ………
e. Ca – 2e → ………
7. Pogrupuj podane cząsteczki według rodzajów wiązań: Cl2, NaCl, KCl, N2, H2O, H2
a. Wiązania kowalencyjne …………………………………………….
b. Wiązania jonowe ………………………………………………………
8. Przedstaw jak powstaje wiązanie jonowe na przykładzie NaCl.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
9. Wskaż, które z podanych zapisów oznaczają cząsteczki, atomy lub jony.
Hg ………………………….
N2 ………………………………..
Cl- ……………………………..
3Na ……………………………
2H ………………………………
3H2 ……………………………..
10. Podaj wartościowości pierwiastków w tlenkach:
CaO, MgO, FeO, K2O, Al2O3.
11. Oblicz stosunek masowy pierwiastków w związkach:
a. MgO ……………………………………………………………………………………….
b. Na2O ……………………………………………………………………………………..
12. Oblicz skład procentowy (masowy) pierwiastków w wymienionych związkach chemicznych.
a. N2O5 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. BaO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Sprawdzian wiadomości i umiejętności z działu
WEWNĘTRZNA BUDOWA MATERII
KLASA I GIMNAZJUM
GRUPA B
……………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO:
1. Uzupełnij zdania, korzystając z układu okresowego pierwiastków chemicznych.
a. Pierwiastek o liczbie atomowej 16 ma w atomie ……………. protonów i ………………. elektronów.
b. Jądro atomu sodu zawiera ……………….. protonów.
c. Wokół jądra atomu …………………………. krąży 12 elektronów.
d. Na powłoce walencyjnej atomu tlenu znajduje się ……………………. elektronów.
2. Ustal, ilu elektronów brakuje podanym atomom do oktetu.
a. Chlor …………………………………………………
b. Azot ………………………………………………….
c. Tlen …………………………………………………..
d. Siarka ………………………………………………..
3. Atomy metali tworzą kationy w wyniku oddawania elektronów walencyjnych. Podaj ile elektronów walencyjnych utraca atomy wymienionych pierwiastków w celu uzyskania konfiguracji najbliższego gazu szlachetnego.
a. Mg …………………………………………………………
b. Ca …………………………………………………………
c. K ……………………………………………………………
d. Na ……………………………………………………….
e. Al …………………………………………………………
f. Ba …………………………………………………………
4. Napisz, jak odczytasz podane symbole i wzory chemiczne.
a. Al …………………………………………………………
b. 4Al …………………………………………………………..
c. O2 …………………………………………………………….
d. 2O2 …………………………………………………………..
e. 2H2O …………………………………………………………
5. Ustal wartościowość pierwiastków w tlenkach.
a. Fe2O3
b. CaO
c. Li2O
d. SO3
6. Ustal z ilu protonów i ilu elektronów są zbudowane podane jony
a. S2- …………………………………………………………………………………..
b. Na+ …………………………………………………………………..
c. Al3+ …………………………………………………………………..
7. Ustal, jak rozmieszczone są nukleony i elektrony w atomach, dla których podano liczby masowe i atomowe.
c. Z=13, A=27 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
d. Z=9 , A=19 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Oblicz stosunek mas pierwiastków związkach
a. Al2O3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
b. SO2 …………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Oblicz skład procentowy (procent masowy) pierwiastków w związkach chemicznych.
a. SO3 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b. NO ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
10. Przekreśl zdania nieprawdziwe.
Wartościowość to liczba wiązań, za pomocą których atom jednego pierwiastka łączy się z atomem drugiego pierwiastka.
Wzór sumaryczny pokazuje wiązania pomiędzy atomami tworzącymi cząsteczkę.
Maksymalna wartościowość pierwiastków względem tlenu jest równa liczbie elektronów walencyjnych.
Ten sam atom nie może mieć różnej wartościowości.
Wodór jest jednowartościowy, a tlen na ogół dwuwartościowy.
11. Ustal wzory sumaryczne tlenków przy podanej wartościowości pierwiastka.
Cu (I), Al(III), Ca(II), Pb(IV), P(V) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
12. Uzupełnij równania wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów.
a. Cu+ ………..→ Cu
b. F ………..→ F-
c. Al3+ ……..→ Al
d. Ca ………→Ca2+
e. Ba ………→ Ba2+
Wyświetleń: 16711


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.