AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Monika Rybarczyk, 2014-02-19
Szamocin

Historia, Konspekty

Konspekt lekcji historii

- n +


Konspekt lekcji historii
Klasa: VI Szkoły Podstawowej
Temat: POD TRZEMA ZABORAMI

CELE ZAJĘĆ:
Po zakończonych zajęciach uczeń potrafi:
- wyjaśnić pojęcia: płodozmian, uwłaszczenie, germanizacja, rusyfikacja, autonomia
- wyjaśnić, dlaczego gospodarka Galicji stała na bardzo niskim poziomie
- wyjaśnić, z czego wynikały różnice w zagospodarowaniu i organizacji ziem
w trzech zaborach
- wskazać na mapie ziemie leżące w trzech zaborach
- uzasadnić, że Kraków w XIX wieku był centrum życia kulturalnego
- opowiedzieć o warunkach życia Polaków w trzech zaborach
- opowiedzieć o rozwoju przemysłu w poszczególnych zaborach


METODY
- praca z podręcznikiem
- rozmowa nauczająca
- praca z tekstem
- praca z atlasemŚRODKI DYDAKTYCZNE
- podręcznik - G. Wojciechowski, Historia i społeczeństwo 6
- tekst
- mapa – Polska w czasie rozbiorów
- atlas – Atlas historyczny dla klasy V-VI


FORMA PRACY
Podział na grupy


TOK LEKCJI


Temat: Pod trzema zaborami

1. Sprawy organizacyjne
- przywitanie
- sprawdzenie obecności

2. Wprowadzenie:
Uczniowie przypominają, dlaczego doszło do rozbiorów Polski, które państwa
i kiedy dokonały rozbiorów

3. Nawiązanie do lekcji
Na dzisiejszej lekcji omówimy życie Polaków pod trzema zaborami, powiemy jak rozwijała się gospodarka oraz jaką politykę prowadzili zaborcy wobec Polaków.

4. Nowe treści
* Nauczyciel dzieli klasę na 3 grupy (każda grupa ma do wykonania inne zadanie przygotowane wcześniej przez nauczyciela)
GRUPA I – uczniowie na podstawie tekstu oraz podręcznika i atlasu przygotowują informacje dotyczące sytuacji gospodarczej i warunków życia w zaborze pruskim (za-łącznik nr 1)
GRUPA II - uczniowie na podstawie tekstu oraz podręcznika i atlasu przygotowują informacje dotyczące sytuacji gospodarczej i warunków życia w zaborze rosyjskim (załącznik nr 2)
GRUPA III - uczniowie na podstawie tekstu oraz podręcznika i atlasu przygotowują informacje dotyczące sytuacji gospodarczej i warunków życia w zaborze austriackim (załącznik nr 3)
* Po upływie określonego czasu uczniowie przedstawiają efekty swojej pracy
* Po prezentacji wspólna ocena pracy uczniów


5. Podsumowanie:
Uczniowie oceniają, w którym zaborze najlepiej rozwijała się gospodarka a w którym były największe swobody polityczne. (załącznik nr 4)
Załącznik nr 1

Wasza grupa będzie opracowywać sytuacje w zaborze pruskim
Uważnie przeczytajcie poniższe zadania. Następnie podzielcie się zadaniami między sobą. Każda oso-ba w grupie musi pracować Na wykonanie zadania macie 15 minut. Zadania może prezentować 1 oso-ba z grupy lub każde zadanie inna osoba (to zależy od Waszych ustaleń)

I. Korzystając z tekstu, podręcznika, atlasu i mapy wykonajcie poniższe zadania:
1) Które ziemie należały do zaboru pruskiego (kiedy będziecie prezentować to zadanie możecie podejść do mapy)
2) Omów gospodarkę w zaborze pruskim: (podręcznik, s. 104)
- jakie zmiany zaszły w rolnictwie,
- jak wyglądała wieś,
- gdzie najlepiej rozwijał się przemysł
3) Wyjaśnij pojęcie: germanizacja (tekst)
4) Opowiedz o życiu Polaków w zaborze pruskim (jak Niemcy traktowali Polaków) - tekst
II. Po opracowaniu zadań uzupełnijcie tabelę (część dotyczącą zaboru pruskiego). Natomiast część tabeli o zaborze rosyjskim i austriackim opracujecie kiedy pozostałe grupy będą prezentować swoje zadania, więc musicie ich uważnie słuchać.
III. Wasza prezentacja będzie oceniana przez pozostałe grupy, ale Wy także będziecie ich oceniać
- oceniając weźcie pod uwagę: sposób prezentacji, poprawność językową, czy udzieliły wyczerpujących odpowiedzi itp.

POWODZENIA !!!

TEKST

Po upadku powstania styczniowego również w zaborze pruskim, a zwłaszcza w Wielkopolsce, za-ostrzono politykę antypolską. Wynarodowienie Polaków, które w tym zaborze nazywamy germanizacją, rozpoczęto od zniemczenia administracji oraz szkolnictwa. W urzędach, szkołach obowiązywał język niemiecki, a pracownikami byli niemieccy urzędnicy i nauczyciele. Języka polskiego można było używać tylko w niższych klasach szkół elementarnych oraz podczas lekcji religii.
Szczególnie agresywną walkę rząd pruski prowadził z Kościołem katolickim, który był ostoją polskości. Polityka rządu zmierzająca do podporządkowania Kościoła katolickiego państwu została nazwana „walką z kulturą”. Realizacja tej polityki polegała na wydaniu szeregu ustaw, które m. in. zabraniały nauki religii i wygłaszaniu kazań w języku polskim.
Władze pruskie utworzyły Komisję Kolonizacyjną, której zadaniem był rozwój osadnictwa niemieckiego na ziemiach polskich. Komisja dążyła do wykupu ziemi znajdującej się w rękach Polaków i osadzała na niej Niemców. Kolejnym przejawem antypolskiej polityki były tzw. rugi pruskie. Władze wydaliły około 30 tys. Polaków, którzy pochodzili z innych zaborów, a pracowali na terenie zaboru pruskiego. Wrogość wobec Polaków przejawiała również prasa, która kształtowała niechętną postawę Niemców wobec narodu polskiego.


Załącznik nr 2

Wasza grupa będzie opracowywać sytuacje w zaborze rosyjskim
Uważnie przeczytajcie poniższe zadania. Następnie podzielcie się zadaniami między sobą. Każda oso-ba w grupie musi pracować Na wykonanie zadania macie 15 minut. Zadania może prezentować 1 oso-ba z grupy lub każde zadanie inna osoba (to zależy od Waszych ustaleń)

I. Korzystając z tekstu, podręcznika, atlasu (s. 23) i mapy wykonajcie poniższe zadania:
1) Które ziemie należały do zaboru rosyjskiego (kiedy będziecie prezentować to zadanie możecie podejść do mapy)
2) Omów gospodarkę w zaborze rosyjskim: (podręcznik, s. 105)
- które gałęzie przemysłu się rozwijały najlepiej,
- wymieńcie ośrodki przemysłu,
- jak rozwijało się rolnictwo
3) Wyjaśnij pojęcie: rusyfikacja (tekst)
4) Opowiedz o życiu Polaków w zaborze rosyjskim (polityka wobec Kościoła, szkolnictwo, administracja) - tekst
II. Po opracowaniu zadań uzupełnijcie tabelę (część dotyczącą zaboru rosyjskiego). Natomiast część tabeli o zaborze pruskim i austriackim opracujecie kiedy pozostałe grupy będą prezentować swoje za-dania, więc musicie ich uważnie słuchać.
III. Wasza prezentacja będzie oceniana przez pozostałe grupy, ale Wy także będziecie ich oceniać
- oceniając weźcie pod uwagę: sposób prezentacji, poprawność językową, czy udzieliły wyczerpujących odpowiedzi itp.

POWODZENIA !!!


TEKST

Rząd carski dążył do zdławienia polskich dążeń niepodległościowych. Rozpoczął akcję rusyfikacji, czyli wynarodowienia ludności polskiej. Polityka rusyfikacji przejawiała się narzucaniem Polakom kultury rosyjskiej i j. rosyjskiego oraz walką z polskością, aby zniszczyć świadomość narodową. Bardzo szybko zrusyfikowano administrację; z urzędów usunięto j. polski, a większość stanowisk obsadzano Rosjanami. Nauka wszystkich przedmiotów, poza religią, odbywała się w j. rosyjskim. Na tere-nie szkoły rozmowy w j. polskim były zabronione. Nauczyciele z wielką gorliwością wychwalali do-konania państwa rosyjskiego, w niekorzystnym zaś świetle przedstawiali dzieje Polski. Młodzież szkolna pozostawała pod ścisłym nadzorem, łamanie obowiązujących zasad oraz wszelkie przejawy patriotyzmu były karane biciem lub wydaleniem ze szkoły.
Represje (prześladowanie, kara) objęły też Kościół katolicki. Konfiskowano (wywłaszczano, zabierano bez odszkodowania) majątki kościelne i klasztorne, odwoływano polskich biskupów, a opierających się temu nieposłusznych księży wywożono na Syberię.


Załącznik nr 3


Wasza grupa będzie opracowywać sytuacje w zaborze austriackim
Uważnie przeczytajcie poniższe zadania. Następnie podzielcie się zadaniami między sobą. Każda oso-ba w grupie musi pracować Na wykonanie zadania macie 15 minut. Zadania może prezentować 1 oso-ba z grupy lub każde zadanie inna osoba (to zależy od Waszych ustaleń)

I. Korzystając z tekstu, podręcznika, atlasu i mapy wykonajcie poniższe zadania:
1) Które ziemie należały do zaboru austriackiego (kiedy będziecie prezentować to zadanie możecie podejść do mapy)
2) Omów gospodarkę w zaborze austriackim (podręcznik, s. 106)
3) Omów rozwój oświaty i kultury polskiej (podręcznik, s. 106)
4) Wyjaśnij pojęcie: autonomia (tekst)
5) Opowiedz o życiu Polaków w zaborze austriackim (tekst)
II. Po opracowaniu zadań uzupełnijcie tabelę (część dotyczącą zaboru austriackiego). Natomiast część tabeli o zaborze pruskim i rosyjskim opracujecie kiedy pozostałe grupy będą prezentować swoje zadania, więc musicie ich uważnie słuchać.
III. Wasza prezentacja będzie oceniana przez pozostałe grupy, ale Wy także będziecie ich oceniać
- oceniając weźcie pod uwagę: sposób prezentacji, poprawność językową, czy udzieliły wyczerpujących odpowiedzi itp.

POWODZENIA !!!

TEKST

Trudne położenie Polaków zamieszkujących zabór austriacki, zwany Galicją, uległo w 2. połowie XIX w. dużej poprawie. Galicja uzyskała autonomię, czyli ograniczoną samodzielność. Polacy pełnili funkcje urzędnicze i mieli duży wpływ na decyzje dotyczące rozwoju gospodarki oraz kultury
w Galicji. W urzędach i szkołach przywrócono język polski. Na terenie zaboru austriackiego bez prze-szkód drukowano polskie książki. Działały uniwersytety we Lwowie i Krakowie, na których naukę podejmowali także polscy studenci z innych zaborów.

Załącznik nr 4


Porównaj rozwój gospodarczy trzech zaborów (wymień główne dziedziny przemysłu, oceń poziom rolnictwa w poszczególnych regionach oraz rozwój kultury i oświaty polskiej)
Porównaj jaką politykę prowadzili zaborcy wobec Polaków


Zabór pruski
a)Przemysł:
b)Rolnictwo:
c)Kultura i oświata:
d)Germanizacja to:
e)Polityka władz pruskich wobec Polaków:

Zabór rosyjski
a)Przemysł:
b)Rolnictwo:
c)Kultura i oświata:
d)Rusyfikacja to:
e)Polityka władz rosyjskich wobec Polaków:

Zabór austriacki (Galicja)
a)Przemysł:
b)Rolnictwo:
c)Kultura i oświata:
d)Autonomia to:
e)Polityka władz austriackich wobec Polaków:Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2539


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 1Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.