Katalog

Katarzyna Poraj, 2014-02-17
Świecie

Chemia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian - Węglowodory

- n +

...............................

Sprawdzian - Węglowodory - wersja A

Zad.1. (1 pkt.) Który zbiór zawiera surowce energetyczne, w których skład wchodzą węglowodory:
a) węgiel kamienny, ropa naftowa, gaz ziemny
b) węgiel kamienny, wapienie, gaz ziemny
c) ropa naftowa, gaz ziemny, wapienie
d) ropa naftowa, krzemionka, węgiel kamienny

Zad.2. (1 pkt.) Metan CH4 jest głównym składnikiem gazu ziemnego. Jego podstawowe właściwości to:
a) gaz bezbarwny, nie rozpuszcza się w wodzie, spala się niebieskim płomieniem, mało aktywny chemicznie;
b) gaz bezbarwny, nie rozpuszcza się w wodzie, lżejszy od powietrza, nie ulega reakcji spalania;
c) gaz bezbarwny, rozpuszcza się w wodzie, aktywny chemicznie, spala się niebieskim płomieniem;
d) gaz o niebieskiej barwie, lżejszy od powietrza, rozpuszcza się w wodzie.

Zad.3. (1 pkt.) Która z podanych reakcji jest poprawną reakcją spalania całkowitego etenu:
a) 2 C2H6 + 7O2 → 4CO2 + 6H2O
b) C2H4 + O2 → CO2 + 2 H2O
c) C2H4 + O2 → 2C + 2 H2O
d) C2H4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O

Zad.4. (1 pkt.) W dwóch zbiornikach znajdują się metan i eten, aby rozróżnić te gazy należy:
a) spalić oba gazy przy pełnym dostępie tlenu
b) wprowadzić oba gazy do wody
c) wprowadzić je do wody bromowej lub nadmanganianu potasu
d) porównać barwy tych gazów

Zad.5. (3 pkt.) Oceń czy podane zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F):
a) Alkany posiadają wzór ogólny CnH2n-2 : ………
b) W szeregu homologicznym węglowodorów są one uporządkowane zgodnie ze wzrastającą liczbą atomów węgla: ………
c) Trzecim w szeregu homologicznym alkanów jest propan o wzorze C3H6 : ……..
d) Liczba atomów węgla w butanie wynosi 4 : ……….
e) Węglowodory nienasycone z jednym podwójnym wiązaniem między atomami węgla to alkeny : ………
f) C2 H6 to wzór etynu : ……….

Zad.6. (4 pkt.) Wyjaśnij pojęcia:
a) Szereg homologiczny - .........................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
b) Alkiny - ...............................................................................................................……………………………….
c) Węglowodory – ....................................................................................................................................................
d) Tworzywa sztuczne - …………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………
Zad.7. (2pkt.) Podaj 4 informacje na temat diamentu:
- ……………………………………………………. -……………………………………………………..
- ……………………………………………………. -……………………………………………………..
Zad.8. (2pkt.) Podaj 4 informacje na temat benzyny:
- ……………………………………………………. -……………………………………………………..
- ……………………………………………………. -……………………………………………………..
Zad.9. (5 pkt.) Połącz w pary poniższe nazwy i wzory węglowodorów i wpisz je w odpowiednie rubryki w tabeli: etan, propyn, heptan, butyn, penten, C3H4, C2H6, C4H6, C7H14, C5H10.
Alkany Alkeny Alkiny
nazwa wzór nazwa wzór nazwa wzór

Zad. 10. (3 pkt.) Połącz tworzywo sztuczne z jego zastosowaniem:
a) polietylen 1) szkła kontaktowe
b) teflon 2) opony
c) kauczuk syntetyczny 3) formy do ciast
d) polichlorek winylu 4) rury kanalizacyjne
e) silikon 5) patelnie
f) hydrożele 6) butelki
7) sztuczna biżuteria

a) …… b) ……. c) …… d) …….. e) …….. f) ……..

Zad.11. (3 pkt.) Napisz i uzgodnij równania reakcji spalania (wszystkie) propanu:
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Zad. 12. (3 pkt.) Napisz i zbilansuj równania reakcji, nazwij produkt:
a) eten + HCl

b) etyn + H2

c) eten + I2

Zad. 13. (2 pkt.) Oblicz zawartość procentową pierwiastków w butanie. MC = 12 u, MH = 1u.


Zad.14. (1 pkt.) Oblicz stosunek masowy pierwiastków w etenie. MC = 12 u, MH = 1u.
Zad.15. (4 pkt.) Uzupełnij opis dowolnego doświadczenia, dotyczącego węglowodorów:
Tytuł: …………………………………………………………………………………………………………….
Schemat:Obserwacje:……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Wnioski: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

Zadanie na ocenę celującą: Tlenek węgla (II) czyli czad powoduje przewlekłe zatrucie przy zawartości objętościowej 0,1% w powietrzu a przy zawartości 1% następuje śmierć. Oblicz, które z następstw spowoduje oddychanie powietrzem zawierającym 5 g czadu w 7m3. Gęstość czadu równa jest 1,2 g/dm3...............................

Sprawdzian - Węglowodory - wersja B

Zad.1. (1pkt.) Reakcję addycji czyli przyłączania wodoru do węglowodoru nienasyconego przedstawia równanie:
a) C2H4 + H2 → C2H6
b) poprawne są reakcje a) i b)
c) C2H2 + 2H2 → C2H6
d) C2H4 + O2 → 2C + 2H2O

Zad.2. (1 pkt.) Węglowodory przy ograniczonym dostępie tlenu ulegają reakcji półspalania, którego produktami są:
a) węgiel i woda
b) węgiel i wodór,
c) tlenek węgla (II) - CO i woda
d) tlenek węgla(IV) - CO2 i woda.

Zad.3. (1 pkt.) Polimeryzacja to proces, który polega na:
a) łączeniu się pojedynczych cząsteczek - monomerów w bardzo długie łańcuchy węglowe – polimery,
b) spalaniu etylenu w odpowiednich warunkach,
c) rozkładaniu się polimeru pod wpływem temperatury,
d) połączeniu sie dwóch cząsteczek etylenu w odpowiednich warunkach ciśnienia i temperatury.

Zad.4. (1 pkt.) Benzyna jest to:
a) produkt destylacji ropy naftowej
b) ciecz zbudowana z pentanu i heksanu
c) mieszanina ciekłych węglowodorów
d) poprawne są odp. a) i b)

Zad.5. (3 pkt.) Oceń czy podane zdania są prawdziwe (P) czy fałszywe (F):
a) Węglowodory to związki organiczne, których cząsteczki zbudowane są z atomów wodoru i węgla : ……..
b) Węgiel w związkach organicznych jest zawsze III wartościowy : ……….
c) Wzór sumaryczny pierwszego w szeregu homologicznym alkinu - etynu to C2 H4 : ……….
d) Węglowodory nienasycone posiadające w cząsteczce, między atomami węgla, jedno potrójne wiązanie to alkiny : ………..
e) C4 H6 to wzór butenu : ………..
f) Alkany to inaczej węglowodory nasycone : ………

Zad.6. (4 pkt.) Wyjaśnij pojęcia:
a) Alotropia - ............................................................................................................................................................
b) Alkeny - ...............................................................................................................………………………………
c) Alkany - ...............................................................................................................………………………………
d) Biodegradowalność - …………………………………………………………………………………………..
Zad.7. (2pkt.) Podaj 4 informacje na temat grafitu:
- ……………………………………………………. -……………………………………………………..
- ……………………………………………………. -……………………………………………………..
Zad.8. (2pkt.) Podaj 4 informacje na temat metanu:
- ……………………………………………………. -……………………………………………………..
- ……………………………………………………. -……………………………………………………..
Zad. 9. (5 pkt.) Połącz w pary poniższe nazwy i wzory węglowodorów i wpisz je w odpowiednie rubryki w tabeli: oktan, propen, heksen, etyn, butan, C3H6, C2H2, C4H10, C6H12, C8H18.
Alkany Alkeny Alkiny
nazwa wzór nazwa wzór nazwa wzór


Zad.10. (3 pkt.) Połącz tworzywo sztuczne z jego zastosowaniem:
a) polistyren 1) płaszcze przeciwdeszczowe
b) nylon 2) soczewki kontaktowe
c) szkło organiczne 3) farby
d) polichlorek winylu 4) styropian
e) silikon 5) pieluszki jednorazowe
f) hydrożele 6) rajstopy
7) patelnie

a) …… b) ……. c) …… d) …….. e) …….. f) ……..

Zad.11. (3 pkt.) Napisz i uzgodnij równania reakcji spalania (wszystkie) pentanu:
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...
Zad.12. (3 pkt.) Napisz i zbilansuj równania reakcji, nazwij produkt:
a) eten + HBr

b) eten + H2

c) etyn + Cl2


Zad. 13. (2 pkt.) Oblicz zawartość procentową pierwiastków w propanie. MC = 12 u, MH = 1u.

Zad.14. (1 pkt.) Oblicz stosunek masowy pierwiastków w butenie. MC = 12 u, MH = 1u.

Zad.15. (4 pkt.) Uzupełnij opis dowolnego doświadczenia, dotyczącego węglowodorów:
Tytuł: ……………………………………………………………………………………………………………..
Schemat:Obserwacje:……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
Wnioski: ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………...

Zadanie na ocenę celującą: Tlenek węgla (II) czyli czad powoduje przewlekłe zatrucie przy zawartości objętościowej 0,1% w powietrzu a przy zawartości 1% następuje śmierć. Oblicz, które z następstw spowoduje oddychanie powietrzem zawierającym 8 g czadu w 5m3. Gęstość czadu równa jest 1,2 g/dm3.
Wyświetleń: 2133


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.