Katalog

Iza Litwos, 2014-02-13
Łodź

Plastyka, Program nauczania

Program koła plastycznego 2011 sp

- n +

Program własny
kółka plastycznego
„MAŁY ARTYSTA”
dla uczniów chętnych z klas I – III realizowany w Szkole Podstawowej
im. Józefa Wybickiego
w LiskowieCzas realizacji od 2011r. do 2014r.

opracowała: Izabela L.

WSTĘP

Plastyka w wychowaniu dzieci odgrywa ogromną rolę. Umożliwia im ujawnienie własnych myśli i uczuć oraz obrazu świata widzianego z ich perspektywy. Jest dla nich twórczą, dynamiczną aktywnością. Kontakt ze sztuką - zarówno z pozycji odbiorcy, jak i twórcy - rozwija u dzieci ekspresję i umiejętności artystyczne oraz zdolność do działania i osiągania celu; wyrabia też poczucie ładu, porządku i estetyki, rozbudza zaciekawienie i wrażliwość, pomaga również dzieciom w odkrywaniu swojego „ja”. Wszystko, co jest dla dzieci nowe i ciekawe, oddziałuje na ich zmysły, kształtuje percepcję i wyobraźnię, wywołuje także przeżycia będące źródłem radości i dobrego samopoczucia, które mają wpływ na cały organizm dziecka, również na sferę fizjologiczną (np. system nerwowy).

Dzieciom podoba się to, co przynosi im radość, wywołuje miłe wrażenia lub doznania zmysłowe, które pobudzają je emocjonalnie i wiążą uczuciowo z otoczeniem. To z kolei skłania je do podejmowania własnych prób i działań w otaczającej rzeczywistości, do wyrażania siebie - do ekspresji artystycznej. Dlatego tak ważną sprawą jest zapewnienie dzieciom stałego dostępu do sztuki oraz możliwości jak najczęstszego wypowiadania się poprzez twórczość.

Chcąc zapewnić swoim wychowankom jak najlepsze warunki do rozwoju ich przyszłej aktywności twórczej opracowałam program zajęć plastycznych, który w połączeniu z codziennymi zajęciami pozwoli na utrwalenie przybliżanych treści, umożliwi poszerzenie doświadczeń związanych z nowymi technikami plastycznymi, rozwinie umiejętności współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem oraz wzmocni, a w niektórych wypadkach rozbudzi wiarę w siebie i własne możliwości.

Godziny dydaktyczne przeznaczone na realizację przedmiotu plastyka w szkole nie pozwalają na rozwijanie szerszych zainteresowań dzieci sztuką. Dlatego też widząc duże zainteresowanie dzieci zajęciami plastycznymi, postanowiłam zorganizować koło plastyczne w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.Cele ogólne:
 Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej dziecka oraz jego indywidualnych zdolności twórczych,
 Pobudzanie kreatywności uczniów, odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem.


Cele szczegółowe:
* Rozmiłowanie dzieci w sztuce plastycznej poprzez aktywizowanie do
twórczego działania rozwijającego wyobraźnię.
* Rozmiłowanie w pięknie otaczającej nas przyrody jako środka inspiracji twórczej.
* Poznanie różnych technik plastycznych.
* Doskonalenie wiadomości o różnych materiałach plastycznych.
* Kształtowanie umiejętności zastosowania różnych środków wyrazu plastycznego.
* Rozwijanie twórczej inicjatywy dziecka, pomysłowości.
* Zapewnienie atmosfery ciepła i życzliwości.
* Zachęcanie do poszukiwań i niekonwencjonalnych rozwiązań.
* Kształtowanie współpracy w grupie i pomagania sobie nawzajem.
* Wyzwalanie radości tworzenia i optymizmu oraz umiejętność podejmowania
twórczego wysiłku bezinteresownie.
* Promowanie dorobku twórczego dzieci.
* Rozbudzanie inspiracji plastycznej poprzez muzykę.
* Kształcenie postawy twórczej wobec siebie i świata.
* Budzenie wrażliwości estetycznej.
Treści kształcenia

1. Przedstawianie zjawisk, wydarzeń
realnych i fantastycznych z uwzględnieniem
postaci ludzi i zwierząt.
2. Przedstawianie scen inspirowanych przez
przeżycia, pory roku, teksty literackie za
pomocą określonych środków wyrazu z
zachowaniem kształtu, wielkości, proporcji,
barwy.
3.Poszerzenie wiadomości z zakresu sztuk plastycznych.
4. Rozróżnianie i nazywanie dziedzin sztuk
plastycznych, takich jak: rysunek, malarstwo,
rzeźbiarstwo, architektura.
5. Określanie czynności i wymienianie
narzędzi związanych z omawianymi
dziedzinami sztuki.
6.Obserwacja i doświadczanie.
7.Wyróżnianie i nazywanie takich cech
przedmiotów, jak: kształt, wielkość,
proporcja, położenie, barwa.
8. Określenie charakterystycznych i
indywidualnych cech ludzi w zależności od
wieku, płci oraz zwierząt w zależności od
budowy, ubarwienia, sposobu poruszania się.
9.Wprowadzenie nowych technik
plastycznych, poszukiwanie bogatszych
możliwości wyrazu.Metody, środki i formy realizacji celów

Do realizacji niniejszego programu uznałam za najbardziej wskazane aktywizujące metody i formy pracy tj.:

Metody pracy:

Działania praktycznego
Doświadczeń i eksperymentowania
Pokazu i obserwacji
Konkursów
Warsztatów plastycznych
Ekspresyjna

Metody te pozwolą uczniom nabywanie nowych umiejętności i wiadomości, motywując jednocześnie do dalszych działań.

Dany program przewiduje stosowanie zróżnicowanych form pracy dzieci:

Formy realizacji:

Praca indywidualna
Praca w grupach
Praca zespołowa

Dzięki tym formom pracy uczniowie będą doświadczać nowych możliwość tworzenia, wspólnego planowania zadania uwzględniając jednocześnie różne potrzeby i możliwości członków grupy.Materiały i środki dydaktyczne
Ważną sprawą w uatrakcyjnieniu zajęć jest częstą zmiana materiałów z której dzieci wykonują prace. Nowe tworzywa i materiały wpływają na twórczą wyobraźnie ucznia, inspirację i zachęcają do prób w trakcie tworzenia.
Zaplanowano wykorzystanie różnorodnego materiału np.
 Farby plakatowe, akwarelowe
 Farby do malowania na szkle
 Kredki świecowe, pastelowe
 Miękki ołówek
 Tusz czarny i kolorowy
 Plastelina
 Wałek malarski
 Stemple wykonane z ziemniaka, korka, gąbki, zmiętej gazety,
 Papier kolorowy, bibuła gładka
 Liście świeże, ususzone
 Nasiona ziarna
 Kolorowy papier do ksero, karton, arkusze szarego papieru
 Kalka maszynowa techniczna,
 Żelazko
 Pasta do zębów,
 Świeca
 Szkło do malowania
 Suszone kwiaty, gałązki, trawy
 Klej, nożyczki, szczoteczka do zębów, sitko
 Materiały tekstylne o różnej fakturze
 Lakier do włosów
 Mydło, nóż, sznurek lub włóczka w różnym kolorze
 Plastykowe kulki, piłeczki pingpongowe
 Kolorowa kreda

Środki dydaktyczne
 Albumy z reprodukcjami dzieł sztuki – malarstwa, rzeźby
 Albumy o tematyce przyrodniczej i astronomicznej
 Wiersze o różnej tematyce
 Wybrane płyty z płytoteki szkolnej
- Reprodukcje, fotografie, przeźrocza, programy multimedialne, filmy.
- Sprzęt audio- wideo, komputer.
- Plansze poglądowe (koło barw)


Spodziewane osiągnięcia uczniów
Czy to maja być cele operacyjne? Jeśli tak, to proponuję zmienić ,np.:
W wyniku realizacji programu uczniowie:
-stosują poznane techniki
- dbają o estetykę wykonanych prac,
-stosują reguły i zasady obowiązujące przy wykonywaniu prac,
-wykazują się wyższą sprawnością manualną poprzez estetyczne wykonywanie prac plastycznych
- wykazują się pomysłowością w doborze materiałów do wykonania zadania plastycznego
-eksponują własne prac i prac wykonanych przez inne osoby,
-przenoszą zdobytą wiedzę i umiejętności na inne dziedziny nauki i życia codziennego.


Ocena osiągnięć uczniów:
Celem oceniania jest poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu rozwoju, motywowanie go do pracy, dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia. W ramach zajęć kółka plastycznego ustnej ocenie opisowej, podlegać będą różne formy aktywności ucznia :
- działalność plastyczna indywidualna- dobór kompozycji i środków wyrazu,
-kreatywność- sposób przedstawienia tematu oraz oryginalne pomysły, własna interpretacja problemu plastycznego;
- praca w grupie – organizacja pracy, podział zadań, komunikacja, wiedza i umiejętności, prezentacja zadania;
- wypowiedź ustna- zgodność wypowiedzi z tematem, zakres merytoryczny i stosowanie pojęć plastycznych;
W rezultacie tak uzyskana wiedza pozwoli podjąć trafniejsze decyzje o sposobach indywidualnej pracy z uczniem, w celu jak najszybszego jego rozwoju i uzyskania jak najlepszych efektów. Uczeń przez cały rok szkolny zachęcany jest do systematycznej, rzetelnej pracy, w której czynnikiem najbardziej motywującym jest satysfakcja z przezwyciężania trudności i możliwość publicznego prezentowania dorobku swojego i zespołu (wystawy prac członków zespołu, kiermasze prac uczniowskich).
Najważniejszej oceny postępów uczniów dokonują rodzice, uczniowie, grono pedagogiczne oraz w przypadku prac konkursowych profesjonalne jury zagwarantowane przez organizatorów konkursów plastycznych rangi szkolnej, międzyszkolnej, wojewódzkiej, ogólnopolskiej. Jeśli uczniowie zdobywają znaczące sukcesy w konkursach, oprócz satysfakcji, gratulacji, przyznanych nagród i dyplomów, otrzymują także adnotacje o zajętym w konkursie miejscu na świadectwie szkolnym.

Uwagi o realizacjiZajęcia koła plastycznego są przeznaczone dla wszystkich chętnych uczniów, szczególnie z klas I– III.

Zadania i stopień trudności są dostosowane do wieku i możliwości manualnych uczniów, zgodny z podstawą programową dla klas I – III.

Zajęcia będą realizowane raz w tygodniu przez 1 godz. na zajęciach z art. 42 KN.

Na realizację programu przeznaczam cały okres stażu.

Termin rozpoczęcia – wrzesień 2011
EwaluacjaNaturalną formą ewaluacji tego programu będzie:

- poziom zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w

procesie tworzenia,

- prace dzieci, w których odkryć będzie można ich ogromne zaangażowanie,

- wiara we własne możliwości, która przejawiać się będzie poprzez spontaniczne

podejmowanie nowych zadań,

- nagradzanie oryginalności, kreatywności, samodzielności poprzez promowanie

prac plastycznych małych artystów (klasowe-szkolne wystawki, konkursy),

- pozytywne opinie rodziców,

- udział w konkursach plastycznych.
Mam nadzieję, iż program przeze mnie opracowany pomoże dzieciom stać się bardziej otwartymi, szczerymi i wrażliwymi, rozbudzi w nich ogromną ciekawość świata i spontaniczny sposób jego odbioru. Ponieważ te cechy umiejętnie rozwijane w procesie edukacji, przygotują młode pokolenie do uczestnictwa w różnych formach życia społecznego, którego nieodłączną częścią jest kultura oraz właściwy odbiór sztuki we wszystkich jej przejawach.


Bibliografia:

Literatura przydatna nauczycielowi realizującemu powyższy program

1. V. Lowenfeld, W.L. Brittain ,, Twórczość rozwój umysłowy dziecka ‘’PWN, Warszawa 1977.

2. D. Dziamska „Magiczne kółeczka, czyli origami płaskie z koła” Wydawnictwo „bis”,
Warszawa 2003.
3. D. Dziamska „Magiczne kwadraty, czyli origami płaskie z kwadratu” Wydawnictwo
„bis”, Warszawa, 2003.
4. M. Malicka ,,Twórczość, czyli droga nieznana” WSiP, Warszawa 1989.
5. U. Barff- „Każde dziecko to potrafi”,

CZASOPISMA:

„Przygoda ze sztuką”

„Mały artysta”
„Hobby”

KASETY I PŁYTY CD:
Antonio Vivaldi „Cztery pory roku”
Muzyka relaksacyjnaRok szkolny 2011/2012

Tematyka zajęć:Z PRZYRODĄ ZA PAN BRAT

1.Jesienne bukiety wyklejanka z liści.

2.Warzywne obrazki ,stempelki z warzyw.

3.Jesienne krajobrazy malowanie farbami.

4.Kasztanowe miasteczko, łączenie kasztanów .

5.Zwierzęta, którym mówimy na zimę dobranoc.

6.Zimą jest pięknie technika dowolna.

7.Lodowa kraina, szablony krajobrazu.

8.Przez zamarzniętą szybkę, witraż.

9.Wiosna w szklarni ,plastelinowy świat.

10.Wiosenne kwiaty, łączenie bibuły.
11.Na wiosennej łące, orgiami płaskie

Narzędzia i materiały:
-wysuszone liście

-farby plakatowe, wycinanka, klej

-warzywa, owoce, farby plakatowe

-łączenie kasztanów i innych materiałów przyrodniczych za pomocą patyczków, plasteliny

-pastele suche, olejne, akwarele, plastelina, wycinanka (wydzieranka, mozaika)

-kartki pomalowane na kolor czarny, kasza manna, klej

-różnorodne szablony elementów krajobrazu, spryskiwacz z rozrobioną farbą plakatową.

-folia, farba klejowa

-papieroplastyka

-tektura, folia, okleina, zszywacz

-witraż

-brystol, bibuła, klej

-papieroplastyka orgiami płaskie


KOCHAMY SWOICH BLISKICH
1.„Mój kolega”

2.„Portret babci i dziadka ”

3.„Prezent dla mamy”

4.Co ucieszy tatusia – bajeczny krawat”

5.Magiczne obrazki”

Narzędzia i materiały:

-odrysowywanie postaci na dużych arkuszach szarego papieru i wypełnianie dowolną techniką (farba klejowa, plakatowa, bibuła, kreda)

-szkic ołówkiem,

-farby plakatowe, pastele

-malowanie gipsowych odlewów

-rysowanie kredkami świecowymi na kalce technicznej, prasowanie złożonej na pół kartki

-wieczka po margarynach wypełnione masą solną. Układanie na tym podłożu z różnorodnych materiałów (ziarna, koraliki, makarony itp.) dowolnych kompozycji
ŚWIĘTA TO CZAS RADOŚCI

1.„Oczekiwany gość”

2.„Moja choinka” , ,,Kartka świąteczna”

3.„Bombeczki jak z bajeczki”, ,,Stroik świąteczny’’

4.„Wielkanocny koszyczek”

5.„Bajeczna palma”

6.„Pisanki”

Narzędzia i materiały:

-malowanie farbami plakatowymi na szybkach

-szablon choinki, okleina, bibuły, wycinanki, brokat w kleju, elementy dekoracyjne wg możliwości

-balony, kordonki, rozcieńczony klej z dodatkiem soli ,gałązki świerku, elementy dekoracyjne

-pudełko po serku lub jogurcie, serwetki, okleina, plastelina,

-gałązki wierzbowe, patyczki lub rurki, wycinanki, bibuła, wstążki
-witraż, fliselina, brystol, pastele olejne, flamastry


PRAWDZIWI Z NAS ARTYŚCI

1.„Moja ulubiona postać bajkowa”

2.„Muzyka pędzlem malowana”

3.„Moja pierwsza książka”

4.„Wakacyjna przygoda”

5.„Stworki - potworki”

6.„Co możemy zrobić z rolki po papierze toaletowym?”

7.„Niesamowite obrazki”

8.„Geometryczny świat”

9.„Nasza szkoła jest najpiękniejsza”
10.,,Kogo możemy spotkać w kosmosie”

Narzędzia i materiały:
-kredki świecowe, pastele olejne, akwarele

-akwarele

-kredki ołówkowe, flamastry

-kolorowe gazety, klej

-balony, kolorowe włóczki, okleina , flamastry, serpentyny, bibuła

-rolki po papierze, różnorodne materiały papiernicze, włóczki, tkaniny

-ołówek, gumka

-wycinanka, okleina

-malowanie na oknach farbami plakatowymi

-folia aluminiowa
Wyświetleń: 997


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.