Katalog

Agata Czaplik, 2014-02-12
Piekary Śląskie

Język niemiecki, Projekty edukacyjne

Metoda projektu - języki obce, przykład realizacji.

- n +

Metoda projektowa jako nowoczesne narzędzie pracy nauczyciela

„Unser Leben, unser Deutsch – eine Projektarbeit als Alternative zum konventionellen Unterricht”
„ Nasze życie, nasz niemiecki – praca projektowa jako alternatywa dla konwencjonalnych zajęć lekcyjnych“

1. Założenie projektu:
Cel główny:
- stworzenie multimedialnej bazy danych ułatwiającej naukę języka niemieckiego w klasach
I-III dla liceum ogólnokształcącego
Cele szczegółowe:
- stworzenie krótkich filmów kręconych przez uczniów uczących się języka,
przedstawiających scenki z życia codziennego zgodne z wymaganiami obowiązującymi
w nowej podstawie programowej nauczania języków obcych dla IV etapu nauki
- wdrożenie pomysłu automotywacji uczniów do nauki języka, poprzez indywidualne
zaangażowanie w projekt i możliwość obserwacji własnego produktu finalnego, jako
pełnowartościowego elementu składowego lekcji

2. Realizacja, czas, formy oraz uczestnicy
- projekt tworzony przez uczniów klasy II liceum ogólnokształcącego. Uczniowie pracują
samodzielnie w kilku grupach (6 grup po 5 osób), nauczyciel pełni rolę wspomagającą/
konsultanta.
- czas trwania projektu – cały rok szkolny, gotowe filmy należy przesłać nauczycielowi do
dnia 15 stycznia 2013 roku (pierwsze 3 grupy) oraz do 15 kwietnia 2013 roku (kolejne 3
grupy)

3. Oczekiwane efekty
- stworzenie bazy filmów w języku niemieckim, która wspomagać będzie nauczanie w innych
klasach, będzie urozmaiceniem normalnych lekcji. Lekcje prowadzone będą w salach
multimedialnych (szkoła posiada 2), a obserwacja kolegów z szkoły, będących odtwórcami
głównych ról, wprowadzi stymulujący efekt motywacyjny.

4. Opis projektu i jego realizacja
- 10-15.09 spotkanie organizacyjne w klasie 2b , przedstawienie koncepcji projektu
- 17- 20.09 nauczyciel dzieli klasę na 6 pięcioosobowych grup, przedstawia tematy leksykalne obowiązujące w nowej podstawie programowej nauczania języków obcych (jest ich 15) i metodą koncepcyjną do 20.09 ustalony zostaje dobór formy realizacji scenek, dramy, dialogów tak, aby jak najlepiej obrazowały dany aspekt leksykalny.
- 21.09 każdej grupie przydzielone zostają po 2 różne punkty z podstawy i jej zadaniem staje się przygotowanie do każdego z tych punktów ostatecznie 3 maksymalnie 4 minutowych filmików (przykład:)

Podstawa programowa, dział 4: praca;
Możliwe filmy do nakręcenia:
• rozmowa kwalifikacyjna z przyszłym pracodawcą
• rozmowa między znajomymi dotycząca sposobów poszukiwania pracy, wymagań, predyspozycji
• rozmowa w biurze pośrednictwa pracy
- 22- 25. 09 wspólne wypracowanie zasad realizacji projektu, uzupełnienie i podpisanie kontraktów z nauczycielem (załącznik 1)
- 26.09 burza mózgów wewnątrz grup, podjęcie ostatecznych decyzji dotyczących formy filmu, sposobie jego realizacji, potrzebnych środkach i źródłach informacji.
- 26.09 nauczyciel podaje kilka przykładowych stron internetowych i publikacji, sugeruje tym samym, aby uczniowie poszukali indywidualnie kolejnych źródeł informacji
Przykładowe publikacje:
• Matura podstawowa z języka niemieckiego – repetytorium. Wyd. PEARSON
• ABC maturalne. Wyd. WSIP
Strony internetowe:
• www.filo.pl
• www.deutschteam.wordpress.com
- 28.09 - 05.10 indywidualne spotkania każdej z grup z nauczycielem: grupy kolejno przedstawiają nauczycielowi projekt dialogu, scenki, dramy, analizowany jest on pod względem poprawności gramatycznej, zgodności z danym punktem z podstawy.
- 06.10 – 10.10 indywidualne spotkania grup z nauczycielem, celem których jest wyćwiczenie wymowy danego tekstu tak, aby fonetyka była poprawna oraz omówienie aranżacji wizualnej oraz formatu w jakim ma być nakręcony film (avi, mp4)
- 15.10 przydzielenie grupom terminów końcowych realizacji projektu: 15 stycznia 2013 roku
(pierwsze 3 grupy) oraz do 15 kwietnia 2013 roku (kolejne 3 grupy)
- 25.04.2013 zakończenie projektu wewnątrz klasy 2b, samoocena, ankieta dot. nauczyciela
prowadzącego i całego przedsięwzięcia (załącznik 2), prezentacja filmików w sali
multimedialnej – wzajemna ocena ustna grup, podpisanie oświadczeń (załącznik 3)
- 30.04.2013 finalne zamknięcie projektu, prezentacja podsumowująca projektu (praca
wspólna liderów grup), prezentacja powstałego zbioru przed gronem germanistów z liceum,
ocena prac wg. schematu (załącznik 4), przyznanie punktów za zachowanie, jako nagrody za
pracę.
- maj 2013 – spotkanie z dyrekcją szkoły, dyskusja na temat możliwości wykorzystania nowo-
powstałej bazy multimedialnej w celu promocji szkoły

5. Kosztorys:
- w wypadku realizacji tego projektu nie musimy uwzględniać kosztów realnych, chyba że
chodzi o koszt kilkuminutowego podłączenia kamery do prądu , a jedynie zaangażowanie
czasowe. Uczniowie kręcą filmy używając prywatnego sprzętu, jedyną inwestycją mogą być
baterie do kamery w ramach wyjścia poza budynek (max. koszt to 7zł na grupę ) – ten koszt
zgodzili się ponieść sami, natomiast w dobie obecnych możliwość nie istnieje potrzeba
wypalania płyt z filmami – uczniowie przynoszą produkty finalne na pendrive’ach,
które po zgraniu materiału zostają im natychmiast oddane.
- wkład szkoły: szkoła udostępnia sale na spotkania pozalekcyjne, warsztatowe, szkoła
udostępnia swoją bazę komputerową uczniom, zapewnia archiwizację powstałych filmów
(forma nieodpłatna w ramach realizacji pozalekcyjnych zainteresowań uczniów)
- wkład własny nauczyciela: nauczyciel poświęca swój czas, realizuje jednocześnie godziny
kartowe przeznaczone na współpracę z uczniami chcącymi pozalekcyjnie realizować swoje
pasje, zainteresowania (forma nieodpłatna:)

6. Możliwe problemy:
- pozyskanie partnera, nauczyciela informatyki, jako osobo wspomagającej projekt od strony
technicznej
- prywatna dostępność uczniów do kamer
- chęć poświęcenia wolnego czasu na pracę na rzecz szkoły
- problemy z zapisem filmu, tak aby był odtwarzalny w programach dostępnych w salach
multimedialnych

7. Zalety w obszarach:

Wiedza:
- stworzenie dotychczas nieistniejącej bazy danych filmów niemieckojęzycznych dla
uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego, przedstawiających wymagane
na egzaminie scenki z życia codziennego

Umiejętność:
- możliwość nauki języka poprzez „przeżywanie” go w naturalnej formie dialogu
- rozwijanie kreatywność u uczniów
- „uczniowie uczą uczniów” – widząc film nakręcony przez kolegów ze szkoły uczniowie z
kolejnych klas mogą wyrazić chęć pracy metodą projektu w inny, wybrany przez siebie
sposób
- może się pojawić efekt „skoro on potrafi, to ja też”, który rozbudzi w uczniach chęć do nauki
języka, uzmysłowi, że każdy może się go nauczyć, trzeba tylko znaleźć odpowiednią dla
siebie drogę.

Kompetencje:
- zaangażowanie wszystkich uczniów i słabszych i zdolniejszych, możliwość dopasowania
różnych ról do typu ucznia
- integracja klasowa
- umożliwienie samodzielnego działania, w którym nauczyciel nie jest osobą „podającą”
pomysły, tematy, a jedynie czuwającą nad prawidłowym przebiegiem projektu
- promocja szkoły, jako miejsca, gdzie nie tylko uczymy się w sposób konwencjonalny,
ale wychodzimy naprzeciw uczniom, pozwalając się im zaprezentować w niecodziennej roli i
to dodatkowo w języku obcym
- umożliwienie nawiązania innego typu relacji na linii nauczyciel-uczeń niż standardowy










Załącznik 1
Przyszłościowo znalazłyby się tu oprócz poniższego kontraktu wspólnie wypracowane zasady/regulamin przeprowadzenia projektu.

Kontrakt
1. Grupa ……………
2. W składzie:
• …………………….
• …………………….
• …………………….
• …………………….
• …………………….
3. Której liderem jest ……………………………………………………………………….
4. Zobowiązuje się do realizacji 6 krótkich filmów (3 do każdego z poniższych punktów) dotyczących następujących elementów z podstawy programowej:
• …………………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………….
5. Zobowiązuje się do uczestnictwa w spotkaniach organizacyjnych określonych w ramowym planie projektu oraz przestrzegania wypracowanych zasad dot. współpracy wewnątrz grupy.
6. Końcowy termin realizacji projektu, owocujący oddaniem gotowego materiału multimedialnego przypada na dzień ………………………….
7.Podpisy:
uczniowie ................................ ........................................... nauczyciel prowadzący
............................

Załącznik 2

Samoocena uczestnika projektu – odpowiedz na pytania

1.Jak pracowało mi się w grupie? Jaki był mój wkład w projekt?
…………………………………………………………………………………..
2. Czy jestem zadowolony z pozycji w grupie/dlaczego?
…………………………………………………………………………………..
3. Jak oceniasz własne zaangażowanie w projekt?
……………………………………………………………………………………
4. Czy jestem zadowolony z finalnego produktu/dlaczego?
…………………………………………………………………………………..
5. Co dało mi uczestnictwo w tym projekcie?
…………………………………………………………………………………...
6. Jakie pomysły indywidualne wniosłem w projekt?
……………………………………………………………………………………
7. Czy jestem bardziej zmotywowany do nauki języka niemieckiego i dlaczego?
……………………………………………………………………………………
8. Jaki projekt realizowany w języku obcym realizowałbym chętnie, dlaczego?
………………………………………………………………………………………………


Ocena nauczyciela prowadzącego– odpowiedz na pytania

1.Jak oceniasz pracę nauczyciela prowadzącego, jego zaangażowanie?
………………………………………………………………………………
2. Jak nauczyciel pomagał w realizacji projektu?
………………………………………………………………………………
3. Jaką rolę pełnił nauczyciel prowadzący?
………………………………………………………………………………
4. Jak oceniasz waszą współpracę z nauczycielem prowadzącym / dlaczego?
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
5. Co należy do mocnych, a co do słabych stron nauczyciela prowadzącego?
+ -
……………………………… ……………………………….
……………………………… ……………………………….
……………………………… ……………………………….
……………………………… ……………………………….
6. Czy podjąłbyś się kolejny raz współpracy z danym nauczycielem/dlaczego?
…………………………………………………………………………………

Ocena projektu– odpowiedz na pytania

1.Czy jesteś zadowolony z przebiegu projektu/dlaczego?
……………………………………………………………………………….
2. Jakie widzisz zalety tego typu przedsięwzięcia?
………………………………………………………………………………
3. Co dała ci praca nad tym projektem?
………………………………………………………………………………
4. Jaka jest twoim zdaniem jakość wykonanego projektu?
………………………………………………………………………………
5. Czy warto realizować takie projekty w szkole/dlaczego?
………………………………………………………………………………
6. Jaką odpowiedzialność ponoszą osoby realizujące tego rodzaju projekty?
………………………………………………………………………………..
7. Jakich zmian należałoby dokonać w realizacji następnego projektu?
………………………………………………………………………………
8. Czy wziąłbyś udział w realizacji kolejnego projektu?
………………………………………………………………………………
9.Czy masz pomysł na kolejne przedsięwzięcie w tego typu formie/krótki opis?
……………………………………………………………………………………




Załącznik 4
Oświadczenie

Ja, …………………………….. wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na lekcjach języka niemieckiego podczas odtwarzania filmów powstałych w trakcie realizacji projektu „Unser Leben, unser Deutsch”. Zgodę, ze względu na moją niepełnoletniość potwierdzają rodzice: ……………………………, ……………………………………….
Podpisy


Załącznik 4
Schemat oceny grup dostępny dla nauczycieli biorących udział w prezentacji finalnej,
ocena w formie punktów.

Oceniający ………………………..
Grupa………….. Suma punktów………………….

Pomysł
0-5 pkt Aranżacja
0-5 pkt Wymowa
0-5 pkt Zgodność z punktem z podstawy 0-5 pkt Jakość wykonania
0-5 pkt Możliwość adaptacji
do zajęć 0-5 pkt





Wyświetleń: 699


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.