Katalog

Ilona Stasiołek, 2014-01-31
Tomaszów Mazowiecki

WOS, Scenariusze

Scenariusz lekcji z wiedzy o społeczeństwie ,,Moja szkoła. Samorząd uczniowski – szkoła demokracji"

- n +

Scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie ,Moja szkoła. Samorząd uczniowski – szkoła demokracji"

TREŚCI PROGRAMOWE:

I. Temat zajęć (2 godziny lekcyjne):

Moja szkoła
Samorząd uczniowski – szkoła demokracji

II. Cele zajęć. Uczeń/Uczennica:
• wymienia dokumenty regulujące pracę szkoły,
• wymienia najważniejsze organy szkoły,
• zna strukturę szkolnictwa w Polsce,
• zna prawa i obowiązki ucznia,
• wymienia formy działalności samorządu uczniowskiego,
• zna kompetencje samorządu uczniowskiego,
• wymienia cechy charakteru pożądane w pełnieniu funkcji w samorządzie szkolnym,
• przeprowadza wywiad w swojej szkole.

III. Formy, metody, techniki uczenia oraz środki dydaktyczne:
1. Formy nauczania:
• praca zbiorowa (klasowa),
• praca jednostkowa,
• praca w grupie.
2. Metody i techniki nauczania:
• metody podające – objaśnienie, pogadanka, wykład informacyjny,
• metody aktywizujące – burza mózgów, wywiad,
• metody programowe – praca z tekstem źródłowym.

3. Środki dydaktyczne:
• karta pracy ,,System edukacji w Polsce”,
• tekst źródłowy ,,Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli”,
• karty pracy dla poszczególnych grup I, II, III,
• klej,
• kartki A4,
• długopisy, mazaki,
• Statut Szkoły.

IV. Bibliografia:
a) Przedmiotowo-merytoryczna:
• Berger P.L., Zaproszenie do socjologii, Warszawa 1999.
• Dobrzycka E., Makara K., Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla gimnazjum,
część 1, Gdynia 2009.
• Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P., Działam aktywnie. Wychowanie
do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, Warszawa 2002.
• Mika S., Psychologia kliniczna, Warszawa 1981.
b) Filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna:
• Elliot J., Place M., Dzieci i młodzież w kłopocie. Poradnik nie tylko dla psychologów, Warszawa 2000.
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci
do nas mówiły, Poznań 1992.
• Marzec M., Naprzeciw trudnościom gimnazjalisty. O potrzebie wychowania
do wartości, [w:] ,,Zeszyty szkolne” nr 3/2006, s. 29-32.
c) Pedagogiczna i ogólno dydaktyczna:
• Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
• Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumienia się do kształcenia,
Warszawa 1988.
• Buehl D., Strategie efektywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, przeł. B. Piątek, Kraków 2004.
• Niemierko B., Pomiar wyników kształcenia, Warszawa 2000.
• Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej?, czyli refleksyjny praktyk w działaniu,
Warszawa 1999.
• Taraszkiewicz M., Jak uczyć jeszcze lepiej? Szkoła pełna ludzi, Poznań 2001.

V. Tok lekcji:
1. Sprawy organizacyjne:
• powitanie uczniów klasy,
• sprawdzenie listy obecności,
• sprawdzenie pracy domowej,
• uczniowie zapisują temat do zeszytów: Moja szkoła / Samorząd uczniowski – szkoła demokracji
2. Nauczyciel opowiada krótko o systemie demokratycznym w Polsce, przypominając zasady wyboru władz w celu reprezentowania ogółu społeczeństwa. Następnie nawiązuje do realiów szkoły - wybierania przedstawicieli społeczności szkolnej
i omawia z uczniami sposób reprezentowania ich spraw.
3. Wychowawca z uczniami omawia zasady wyboru do samorządu szkolnego. Zwraca uwagę na zasady obowiązujące podczas kampanii wyborczej i wspólnie z uczniami ustala jej przebieg.
4. Nauczyciel dzieli uczniów na 3 grupy. Każda grupa wybiera lidera i sekretarza. Nauczyciel nadzoruje pracę uczniów, ewentualnie udziela rad i wskazówek. Zwraca uwagę na to, by uczniowie umiejętnie zaprezentowali rezultaty swojej pracy na następnej lekcji.

GRUPA I
1. Na podstawie Statutu Szkoły wymień prawa i obowiązki uczniów.


Prawa ucznia Obowiązki ucznia2. Uzupełnij schemat systemu edukacyjnego w Polsce. Wpisz w puste miejsca nazwy odpowiednich szkół.

3. Podaj imię i nazwisko obecnego Ministra Edukacji Narodowej.
…………………………………………………………………………………………………

4. Wymień trzy argumenty potwierdzające tezę, że ,,samorząd uczniowski jest szkołą demokracji”.
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Wymień 5 kompetencji samorządu uczniowskiego.
• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. Pracownicy w szkole, jak w całym życiu, odgrywają role społeczne (zawodowe). Przeprowadź wywiad do wyboru: dyrektor, nauczyciele, sekretarka, bibliotekarka, woźny na temat ich pracy. Zapytaj między innymi o sposoby zachowań, zwyczajów językowych i ruchowych charakterystycznych dla ich zawodów. Przeprowadzony wywiad nagraj lub spisz na kartce oraz wyciągnij wnioski.

GRUPA II
1. Uzupełnij tekst, wstawiając właściwe wyrażenia w odpowiedniej formie.

system oświaty, system edukacji, wojewoda, ministerstwo edukacji narodowej, ministerstwo oświaty i nauki, marszałek, premier

Dokumentem regulującym funkcjonowanie oświaty jest Ustawa o ………………………. ………………………… Polityką oświatową w Polsce zajmuje się ………………………. …………………………. W województwie politykę ministra realizuje kurator oświaty powoływany przez ……………………………………………………….

2. Ułóż w prawidłowej kolejności wykres ,,System edukacji w Polsce”.

3. Wyjaśnij, dlaczego najważniejszym dokumentem w szkole jest Statut.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Uzupełnij podaną tabelkę ,,Skład i uprawnienia organów szkoły”.

Nazwa Skład Uprawnienia
Dyrektor szkoły
Wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole


Rada Szkoły

Reprezentacja rodziców
5. Przeczytaj tekst źródłowy ,,Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli”, następnie odpowiedź na pytania znajdujące się pod tekstem.

,,Ordynacja wyborcza do władz Samorządu Uczniowskiego Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Stefana Prawdzic Złotnickiego w Zduńskiej Woli”
I. 1. W wyborach do Samorządu Uczniowskiego biorą udział wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 4 w Zduńskiej Woli. 2. Wybory są równe, każdy uczeń dysponuje tylko jednym głosem. 3. Wybory są tajne. 4. Wybory są bezpośrednie, każdy uczeń osobiście bierze udział w wyborach.
II. 1. Kandydat na członka władz Samorządu Uczniowskiego musi mieć nieposzlakowaną opinie i co najmniej ocenę dobrą z zachowania – opiekunowie SU mają prawo zebrać wiadomości o kandydacie u wychowawcy i innych nauczycieli. 2. Prawo startowania w wyborach ma uczeń, który zebrał przynajmniej 50 podpisów dla swej kandydatury. 3. Kandydatów należy zgłaszać najpóźniej na 10 dni przed ustaloną datą wyborów.
III. 1. Datę wyborów ustala dyrektor gimnazjum. 2. W przypadku nieobecności dyrektora gimnazjum datę wyborów ustala zastępca dyrektora.
IV. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się na tydzień przed ustaloną datą wyborów.
2. W czasie kampanii wyborczej kandydaci do władz Samorządu Uczniowskiego prezentują społeczności szkolnej swoje programy. 3. W czasie kampanii wyborczej zabrania się: a) niszczenia plakatów wyborczych, b) szkalowania kandydatów. 4. W przypadku niezastosowania się do pkt 3 – osoba, która dopuści się łamania przepisów, otrzymuje naganę dyrektora szkoły i zostaje skreślona
z listy kandydatów do władz SU.
V. 1. W skład komisji wyborczej wchodzą: a) opiekun Samorządu Uczniowskiego jako przewodniczący, b) przedstawiciele klas pierwszych, drugich i trzecich (łącznie 3 osoby) jako członkowie. 2. Komisja wyborcza dysponuje kartami
do głosowania opatrzonymi stemplem szkoły. 3. Po zakończeniu wyborów komisja jest zobowiązana napisać protokół z przebiegu wyborów.
VI. 1. W wyznaczonym dniu wyborów uczniowie oddają głosy do przygotowanych wcześniej urn wyborczych.
VII. 1. Ogłoszenie wyników wyborów do władz Samorządu Uczniowskiego odbywa się w ciągu dwóch dni od daty głosowania. 2. Wyniki głosowania wywieszone są na szkolnej tablicy ogłoszeń.
VIII. 1. Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego zostaje osoba, która uzyskała największą liczbę głosów. 2. W skład władz Samorządu Uczniowskiego wchodzą członkowie wszystkich samorządów klasowych.

Pytania i polecenia:
a) Wymień zasady prawa wyborczego zawarte w ordynacji.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
b) Kto ustala datę wyborów?
…………………………………………………………………………………………………
c) Jakie warunki musi spełniać kandydat do samorządu?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
d) Podaj skład komisji wyborczej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Pracownicy w szkole, jak w całym życiu, odgrywają role społeczne (zawodowe). Przeprowadź wywiad do wyboru: dyrektor, nauczyciele, sekretarka, bibliotekarka, woźny na temat ich pracy. Zapytaj między innymi o sposoby zachowań, zwyczajów językowych i ruchowych charakterystycznych dla ich zawodów. Przeprowadzony wywiad nagraj lub spisz na kartce oraz wyciągnij wnioski.GRUPA III
1. Wymień po cztery zadania, które wobec szkoły mają spełniać wymienione organy.
a) organ prowadzący szkołę
• ………………………………………………………………………………………….
• ………………………………………………………………………………………...
• ………………………………………………………………………………………….
• ………………………………………………………………………………………….
b) organ sprawujący nadzór pedagogiczny
• …………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………………….
• ………………………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………………………..

2. Ułóż w prawidłowej kolejności wykres ,,System edukacji w Polsce”.

3. Przy wymienionych niżej kompetencjach dopisz organ szkoły, w gestii którego znajduje się dane uprawnienie.
• Gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców – ……………………………
….………………………………………………………………………………………..
• Podejmuje uchwały w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów - ………….
……………………………………………………………………………………………..
• Zatrudnia i zwalnia nauczycieli - ……………………………………………………..
• Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy uczniów – ………………………….
………………………………………………………………………………………………
• Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz – …………………………
……………………………………………………………………………………………..

4. W odpowiednie miejsca przy wymienionych kompetencjach zapisz ,,Prawda” jeśli dotyczą one uprawnień samorządu uczniowskiego, lub ,,Fałsz”, jeśli należą do innych organów szkoły.


Samorząd uczniowski ma prawo
do redagowania gazetki szkolnej.
Samorząd uczniowski zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji.
Samorząd uczniowski zatwierdza plan pracy szkoły.
Samorząd uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

5. Wymień 5 cech wraz z uzasadnieniem, jakie powinny posiadać osoby pełniące funkcje w Samorządzie Uczniowskim.
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
• …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. Pracownicy w szkole, jak w całym życiu, odgrywają role społeczne (zawodowe). Przeprowadź wywiad do wyboru: dyrektor, nauczyciele, sekretarka, bibliotekarka, woźny na temat ich pracy. Zapytaj między innymi o sposoby zachowań, zwyczajów językowych i ruchowych charakterystycznych dla ich zawodów. Przeprowadzony wywiad nagraj lub spisz na kartce oraz wyciągnij wnioski.
5. Zadanie pracy domowej.
6. Pożegnanie uczniów.
VI. Praca domowa:
1. Przygotuj się do prezentacji w poszczególnych grupach.
Wyświetleń: 997


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.