AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Anna Strzeżek, 2014-01-16
Wólka Gruszczyńska

Religia, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

Publiczna Szkoła Podstawowa w Kępie Celejowskiej
Anna Strzeżek

Nauczyciel mianowany
Nauczany przedmiot – religia
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
mianowanego ubiegającego się o stopień
zawodowy nauczyciela dyplomowanego.
(w wymiarze 2 lata i 9 miesięcy
od 1. 09.2013 r. do 31. 05. 2016 r.)
W oparciu
o
Rozporządzenie
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 01 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Na podstawie art.9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(Dz.U. z 2006r.Nr.97,poz.674,z póź. zm.)
I. Realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły. (§ 8. ust.1 pkt 2).Pogłębiać wiedzę
i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu
i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż . (§ 8. ust.1 pkt 3) .Uzyskanie pozytywnych efektów
w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(§ 8 ust. 2 pkt 1)

Zadanie /przedsięwzięcie Formy i sposoby realizacji Termin Dowody
realizacji

1. Poznanie procedury awansu zawodowego
na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenie, komentarze, opinie ekspertów).
Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach.
Dyskusje na temat awansu
z nauczycielami.

VIII/IX
2013 r.
Poprawne sformułowanie
wniosku o otwarcie stażu.
Wszczęcie
postępowania.

2. Podnoszenie jakości pracy nauczyciela poprzez pracę nad własnym rozwojem zawodowym
i duchowym.
Obserwacje zajęć przez dyrektora szkoły, ewaluacja
i samoocena obserwowanych zajęć.
Analiza własnych osiągnięć.
Udział w skupieniach
i rekolekcjach katechetycznych oraz szkoleniach.
Zgodnie
z terminami w
ciągu
stażu.
W ciągu stażu.
Scenariusze zajęć, arkusze obserwacji.

3. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Dokumentowanie realizacji rozwoju zawodowego.
W ciągu stażu.
Zgodnie
z planem
i
terminami.
Plan rozwoju, zaświadczenia, potwierdzenia, sprawozdania, zdjęcia.


4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu
i metod pracy.

Udział w różnych formach wewnętrznego
i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (w warsztatach szkoleniowych, kursach, konferencjach metodycznych, radach szkoleniowych, spotkaniach formacyjnych i rekolekcjach dla katechetów).
Obserwacja lekcji koleżeńskich prowadzonych przez katechetów.

W ciągu stażu..
Zaświadczenia, materiały szkoleniowe.
5. Samodzielne studiowanie literatury
i czasopism, wymiana doświadczeń.

Systematyczne studiowanie nowości w zakresie metodyki i dydaktyki katechezy.
Wymiana doświadczeń podczas dyskusji z innymi nauczycielami
i katechetami.

Poszukiwanie nowych metod aktywizujących uczniów
na katechezie.


W ciągu stażu.
Wykaz przeczytanej literatury.

6.Uczestniczenie
w pracach organów szkoły związanych
z realizacją podstawowych funkcji pracy szkoły
7. Podejmowanie dodatkowych zadań
w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów.
Praca w zespole zadaniowym
(zmiana Statutu Szkoły,
Regulaminów).

Praca w sekcji ceremoniału szkoły.
Przygotowanie uczniów
do konkursów organizowanych przez PODN , CSiK
w Garwolinie,
GOK w Wildze.
Pomoc w zbieraniu materiałów dydaktycznych
do konkursów, rozmowy edukacyjne z dziećmi.
Przygotowanie konkursów religijnych na szczeblu szkolnym.
Zaangażowanie dzieci
we wspólną pracę nad przygotowaniem uroczystości szkolnych. Włączanie rodziców
do pomocy.

Przygotowanie montażu słowno-muzycznego poświęconego osobie Jana Pawła II.
IX 2013r.Wciągu stażu.
Wciągu stażu.

Wciągu stażu.X 2014r.

Potwierdzenia.

Potwierdzenia.


Scenariusze, zdjęcia, nagrania, dyplomy, sprawozdania.
II. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie
umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.( (§ 8. ust.1 pkt 1) Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(§ 8. ust. 2 pkt 2)


Zadanie /przedsięwzięcie Formy i sposoby realizacji Termin Dowody
realizacji

1. Wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.

Korzystanie
z komputerowych programów edukacyjnych, biblii multimedialnej.

Wyszukiwanie
i przetwarzanie informacji
z Internetu na potrzeby katechezy.

Wykorzystanie komputera
do wykonywania dyplomów, sprawdzianów, ogłoszeń pomocy dydaktycznych.

Prowadzenie katechezy w sali informatycznej
z wykorzystanie Internetu, projekcja filmów.

W ciągu stażu.


W ciągu stażu.
Wykaz
wykorzystywanych programów.
Sprawdziany, dyplomy.
Filmy edukacyjne.

Zapis w dzienniku.2 .Wykorzystanie Internetu w pracy zawodowej.

Umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie.
Przygotowanie
i zamieszczenie materiałów
promujących szkołę
na wybranych stronach internetowych .
Założenie profilu na portalu społecznościowym facebook.

Wciągu stażu.


Wciągu stażu.
Adres stron internetowych.
III. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów
i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(§ 8. ust.2 pkt 3)

Zadania/
przedsięwzięcia Sposoby i formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

1. Sprawowanie opieki nad nauczycielem stażystą.

Ustalenie zasad współpracy.
W ciągu stażu.
Karty obserwacji. Projekt oceny
stażu nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.

2. Dzielenie się własną wiedzą i doświadczeniem
z innymi nauczycielami.
Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań scenariuszy zajęć jak i niezbędnych pomocy dydaktycznych do ich realizacji.

W ciągu stażu.
Potwierdzenie nauczycieli
o korzystaniu z materiałów.

3. Przeprowadzanie lekcji otwartych dla chętnych nauczycieli.

Przygotowanie lekcji otwartych dla nauczycieli .
W ciągu stażu.
Scenariusze, potwierdzenie.

IV. Opracowanie i wdrożenie programu dotyczącego działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem
w sprawach nieletnich.
(§ 8. ust.2 pkt 4a)


Zadania/
Przedsięwzięcia Formy i sposoby realizacji Termin Sposób dokumentowania

1.Opracowanie
i wdrożenie programu
Koła Misyjnego.

Opracowanie
i realizacja programu pracy ,,Koła Misyjnego”.

Opracowanie programu konkursu misyjnego.

IX. 2013r.
X.2014r.
Program koła.
Program konkursu, dyplomy.
V. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
( § 8. ust.2 pkt 4c)

Zadania /przedsięwzięcie
Formy i sposoby realizacji Termin Sposób
dokumentowania

1. Integracja społeczności szkolnej.


2. Podejmowanie dodatkowych działań
w celu rozwijania zainteresowań uczniów oraz kształtowania ich postawy chrześcijańskiej.

3.Włączenie rodziców
w wybrane elementy pracy z dziećmi.4.Udział w konkursach.


.
Organizowanie pielgrzymek pieszych, rowerowych, autokarowych. Wspólne z innymi nauczycielami organizowanie konkursów
i uroczystości szkolnych.


Pielgrzymki piesze do grobu ks. Stanisława Papczyńskiego
do Góry Kalwarii.


Przygotowanie nabożeństw różańcowych przez uczniów. Zaangażowanie rodziców.
Angażowanie uczniów do opieki nad grobami
na cmentarzu
w parafii Wilga (groby żołnierzy
i grób
nauczyciela naszej szkoły).
Przygotowanie uczniów do udziału
w rekolekcjach adwentowych
i wielkopostnych.
Przygotowanie posługi liturgicznej Mszy Św. dla dzieci.


Zachęcanie
i przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach religijnych.

W ciągu stażu.


W ciągu stażu.


W ciągu stażu.

Wciągu stażu.

W ciągu stażu.


Wciągu stażu.
Karty wycieczek.Potwierdzenia.


Potwierdzenia.
Potwierdzenia.


VI. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(§ 8. ust 2 pkt 4e)


Zadanie/
Przedsięwzięcie Formy i sposoby realizacji Termin Sposób
dokumentowania

1. Podejmowanie różnorodnych form współpracy z różnymi instytucjami.
Współpraca z parafią w Wildze
i w Mariańskim Porzeczu.
Współpraca
z Wydziałem Nauczania Diecezji Siedleckiej
w Siedlcach.
Współpraca
z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
w Garwolinie.
Współpraca z PODN w Garwolinie.
Współpraca z GOK , GOPS w Wildze.
Współpraca
z katechetami innych szkół.
W ustalonym terminie.W ciągu stażu.
Potwierdzenia.

2. Współpraca
z rodzicami.
Angażowanie rodziców
w przygotowanie przedstawień, udział rodziców w szkolnych uroczystościach .
Pomoc finansowa Rady Rodziców (staranie
się o fundusze na nagrody za udział
w konkursach).

W ciągu stażu.

W ciągu stażu.Zdjęcia, potwierdzenia.


VII. Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
(§ 8 .ust 2 pkt 4f)

Zadanie/
Przedsięwzięcie Formy i sposoby realizacji Termin Sposób
dokumentowania

1.Udział w akcjach
charytatywnych
i społecznych.

Prowadzenie
i współuczestniczenie
w akcjach:
,, Dzień Papieski”, „Zbiórka nakrętek’’, ,,Zbiórka baterii’’, ,,Zbiórka pieniędzy na Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci pomoc misjom’’,
,,Świąteczna paczka’’, odwiedziny osób samotnych przed świętami.
W ciągu stażu.
Potwierdzenia od dyrektora szkoły pozwalające zbiórkę przeprowadzić, dowód wpłaty, rozliczenie.

VIII. Umiejętność rozpoznawania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel
jest zatrudniony (§ 8. ust 2 pkt 5)


Zadanie/
Przedsięwzięcie Formy i sposoby realizacji Termin Sposób
dokumentowania

1.Umiejętność rozpoznawania
i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły,
w której nauczyciel jest zatrudniony.
Opis i analiza dwóch przypadków dydaktyczno-wychowawczych mających na celu rozpoznanie problemu.
W ciągu stażu.
Opis problemu ucznia
ze specyficznymi trudnościami
w nauce.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 915


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.