Katalog

Beata Nowakowska, 2014-01-14
Swarzędz

Informatyka, Różne

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO

nauczyciela kontraktowego pana mgr …………………………………………. ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2009 r.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2012 r.
OPIEKUN STAŻU: ……………………………..


Pan ……………… jest nauczycielem informatyki w Gimnazjum w ……………. We wrześniu 2009 roku rozpoczął staż, ubiegając się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. W okresie odbywania tego stażu prawidłowo zaplanował ścieżkę rozwoju zawodowego starając się uwzględnić specyfikę i potrzeby naszej szkoły. Realizował zadania i cele zawarte w swoim planie rozwoju zawodowego, tj.:
1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach (§7.2.1).
2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7.2.2).
3. Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7.2.3).
4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu prawa oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7.2.4).
5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7.2.5).

Ad. 1 Pan …………………… zgodnie ze swoim planem rozwoju zawodowego poznał procedury awansu na nauczyciela mianowanego i pogłębiał znajomość przepisów prawa wewnątrzszkolnego i zewnątrzszkolnego. Wykazał się umiejętnością organizacji własnego warsztatu pracy. Ukończył studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Poznańskiej – „Sieci komputerowe i aplikacje internetowe”. Uzyskał certyfikat Molex Premise Networks – Projektowanie Systemów Okablowania Strukturalnego., certyfikat Egzaminatora ECCC (European Computer Competence Certificate) na poziomach A I B. Uczestniczył w zorganizowanym przez WSiP spotkaniu nauczycieli informatyki pt.: „Klub Informatyka – nowoczesnym narzędziem pracy” i w warsztatach dla nauczycieli informatyki szkół gimnazjalnych pt. „Skuteczne, przyjazne i nowoczesne nauczanie informatyki w gimnazjum”. Starał się wykorzystywać zdobyte umiejętności w pracy w szkole. Podczas trwania stażu pełnił funkcję opiekuna i administratora pracowni informatycznej oraz strony internetowej szkoły. Samodzielnie opracował Przedmiotowy System Oceniania z informatyki, pomoce dydaktyczne, takie jak testy online, pokazy w Power Poincie, tablica internetowa, zeszyt internetowy. Wybrał program nauczania w oparciu o własne przemyślenia i doświadczenia. Współpracował z zespołami zadaniowymi oraz zzespołem samokształceniowym nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych pomagając w opracowaniu wyników próbnych egzaminów gimnazjalnych oraz ankiet ewaluacyjnych z działań profilaktycznych w naszej szkole. Diagnozował potrzeby nauczycieli dotyczące TI i przeprowadził w ramach WDN szkolenie Rady Pedagogicznej nt. „Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas lekcji” oraz szkolenie dotyczące efektywnego korzystania z programu Excel. Zamieszczał i aktualizował wszelkie informacje na stronie internetowej naszej szkoły, którą sam stworzył oraz publikował własne materiały dydaktyczne na stronie www.chomikuj.pl. Z tej strony mogli korzystać nie tylko uczniowie, ale również i ich rodzice. Mieli możliwość śledzenia na bieżąco postępów swoich dzieci. Ponadto Pan…………… skompletował bardzo bogatą bibliotekę pozycji przydatnych do pracy z uczniem. Współpracował z opiekunem stażu, uczestnicząc m. in. w spotkaniach instruktażowych i diagnozujących. Obserwował zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli. Z własnej inicjatywy zbudował tablicę interaktywną, której użycie podniosło atrakcyjność zajęć. Ponadto prowadził lekcje otwarte w obecności opiekuna stażu prezentując własne osiągnięcia zawodowe. Starał się prawidłowo realizować uwagi i zalecenia, inicjując dodatkowe działania. Ciekawym doświadczeniem była lekcja matematyki poprowadzona wspólnie z opiekunem w klasie drugiej gimnazjum nt. „Świat graniastosłupów – przygotowujemy najlepszą prezentację Prezi”. Czynił wysiłki, by zajęcia edukacyjne prowadzić poprawnie i dokonywać autoanalizy oraz oceny własnych działań.
Ad. 2 Pan …………. starał się inspirować uczniów do rozwijania zainteresowań informatycznych oraz aktywizować do czynnego uczestniczenia w życiu szkoły i środowiska. Zachęcał i przygotowywał ich do konkursów, które organizował. Również realizował projekty edukacyjne, między innymi roczny projekt „Zagrajmy o sukces”. Prowadził zajęcia dla uczniów uzdolnionych uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Jeden z podopiecznych samodzielnie skonstruował tablicę interaktywną i zademonstrował ją przed rodzicami. Nauczyciel współpracował z wychowawcami na rzecz zintegrowania zespołów klasowych jako opiekun podczas organizowanych imprez, uroczystości szkolnych oraz wyjść. Aktualizował wiedzę z informatyki w zakresie sieci komputerowych, aplikacji internetowych w celu lepszego funkcjonowania pracowni komputerowej (Linux, Windows, HTML, XHTML, CSS, Flash, Blender, 3ds MAX, Photoshop, Corel, GIMP, Turbo Pascal, C++, rozbudowa i naprawa komputerów).
Ad. 3 Nauczyciel umiejętnie wykorzystywał w pracy technologię informacyjną i komunikacyjną, prowadził na co dzień lekcje z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu. Uczestniczył w kursie e-learning: Course 2274: Managing a Microsoft® Windows Server™ 2003 Environment. Na stronie internetowej WWW.gimnazjum....pl na bieżąco umieszczał materiały dokumentujące życie szkoły, np. zdjęcia czy linki do ciekawych stron. Działał na rzecz upowszechniania wśród młodzieży posiadania kont poczty elektronicznej. Pomagał uczniom i nauczycielom w przygotowaniu filmów i prezentacji na różne uroczystości szkolne. Jest autorem prezentacji Prezi o naszej szkole.
Ad. 4 Pan ………….. samodzielnie pogłębiał wiedzę z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki, śledząc na bieżąco literaturę fachową, publikacje w prasie oświatowej. Stworzył bazę łączy do stron www z zakresu dydaktyki informatyki /www.gimnazjum….pl/ oraz organizował dodatkowe zajęcia z technologii komputerowej w ramach kółka komputerowego na temat „Tworzenie stron WWW w HTML” oraz „Kreskówki i animacje”. Starał się motywować i wspierać ucznia w dalszym rozwoju. Dzielił się swoją wiedzą publikując zdobyte wiadomości na stronie internetowej szkoły.
Ad. 5 Nauczyciel zapoznawał się na bieżąco z aktami prawnymi dotyczącymi systemu oświaty i działania szkoły – Statut Gimnazjum nr … w ……., zarządzenia Dyrektora, Wewnątrzszkolny System Oceniania, Program Wychowawczy i Program Profilaktyki. Posługiwał się przepisami o pomocy psychologicznej w trakcie pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami w nauce, przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów i wyjść szkolnych.
Zaplanowane na czas stażu działania zostały przez Pana …….. zrealizowane. Myślę, że przyczyniło się to do podniesienia kompetencji naszych uczniów. Pracował nad tym by być coraz lepszym nauczycielem, otwartym na potrzeby ucznia, rodzica oraz szkoły. Poznał swoje mocne i słabe strony, co pozwoli Mu ukierunkować dalszy rozwój własnej osobowości, umiejętności i doskonalenie warsztatu pracy.
W oparciu o analizę indywidualnego planu rozwoju zawodowego, sprawozdania z jego realizacji sporządzonego przez stażystę, dokumentacji za okres stażu oraz na podstawie własnej obserwacji – uwzględniając możliwości nauczyciela - proponuję wystawienie panu mgr …………pozytywnej oceny dorobku zawodowego.


Poznań, dn. 11.06.2012 r. .............................
/opiekun stażu/

Wyświetleń: 3946


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.