Katalog

Ewelina Jędrzejewska, 2013-12-31
Galewice

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

PLAN PRACY KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA KLASY III

- n +


PLAN PRACY KOŁA MATEMATYCZNEGO DLA KLASY III

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1. Założenia organizacyjne

Plan pracy koła matematycznego oparty jest na przewidywanych osiągnięciach ucznia w zakresie kształtowania umiejętności
matematycznych według. Programu edukacji wczesnoszkolnej. Klasy 1–3 Razem w szkole (aut. programu: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went).
Przewidziany jest do realizacji w ciągu jednego roku szkolnego, w klasie III, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Plan ma na celu utrwalenie oraz poszerzenie wiadomości i umiejętności
matematycznych, kształtowanie postaw twórczych, rozwijanie pomysłowości w myśleniu i działaniu. Realizacja jego ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwijać ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych. Matematyczne rozumowanie to podstawa do odnoszenia sukcesów nie tylko w matematyce.
Zadaniem nauczyciela jest poszukiwanie, tworzenie takich metod kształcenia
i wychowania, które w atmosferze radości pozwalają uzyskać jak najlepsze rezultaty, udowodnią, że matematyka nie musi być smutna i trudna, a może być wesoła i łatwa. Matematykę da się lubić Zajęcia odbywać się będą w III klasie w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
Na zajęcia będą uczęszczać uczniowie uzdolnieni w kierunku matematycznym, którzy pragną poświęcić swój czas na dodatkowe zajęcia i rozwój swych zainteresowań. Zadaniem nauczyciela jest rozwój tych szczególnych uzdolnień u swych wychowanków.
Zajęcia będą polegać na utrwaleniu i poszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole oraz przekazaniu uczniom w nowy, atrakcyjny sposób treści matematycznych spoza podstawy programowej. Kółko ma wdrożyć uczniów do samodzielnego, logicznego myślenia, rozwinąć ich zdolności i zainteresowania, a także przygotować do dalszej edukacji matematycznej, udziału i osiągania sukcesów w konkursach matematycznych.

2 . Cele ogólne:
rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych;
rozwijanie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań;
kształtowanie giętkości i oryginalności myślenia;
uczenie uważnego analizowania treści zadania i niekonwencjonalnego sposobu dochodzenia do poprawnego wyniku;
wdrażanie do rozwiązywania różnych problemów praktycznych;
poszerzenie i pogłębienie wiedzy matematycznej uczniów o zagadnienia wykraczające poza program nauczania;
przygotowanie uczniów do udziału w konkursach;
kształtowanie zasad dobrej organizacji pracy, dyscypliny myślenia; staranności, krytycyzmu, stałego korygowania błędów, uznawania racji popartych poprawnym rozumowaniem, tolerancji wobec innych.

Cele szczegółowe:
Uczeń:
czyta ze zrozumieniem i analizuje treść zadania, poszukuje różnych sposobów jego rozwiązania;
stosuje symbole literowe i rysunkowe przy rozwiązywaniu zadań;
zna i potrafi korzystać z pojęć, definicji, praw matematycznych;
korzysta z informacji za pomocą tabel i wykresów;
poszerza zakres wiadomości z matematyki o niektóre zagadnienia klasy IV;
potrafi logicznie myśleć, uogólniać, wyciągać wnioski;
potrafi zastosować zdobytą wiedzę teoretyczną w praktyce;
potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę oraz współpracować w zespole;
potrafi krytycznie odnieść się do własnego i cudzego rozumowania;
posiada niezbędną wiedzę i pozytywną motywacje do wzięcia udziału w różnego rodzaju konkursach;
podejmuje wysiłek i kształtuje takie cechy swego charakteru jak: samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność i wytrwałość w pokonywaniu trudności.

3. Metody pracy:
aktywizujące, integracyjne w pracy zespołowej, takie jak: - gry i zabawy dydaktyczne, krzyżówki, rebusy ,zagadki, burza mózgów, dyskusja, projekt, eksperyment, itp.;
problemowa polegająca na: analizowaniu i rozwiązywaniu zadań o podwyższonym stopniu trudności, rozwiązywaniu zagadek matematycznych, logicznych i rysunkowych, rozwiązywaniu zadań interesujących, stwierdzających nowe problemy, podających wiadomości w nowoczesnym ujęciu;
ćwiczenia praktyczne.

4. Formy pracy:
praca indywidualna;
praca grupowa.

5. Środki dydaktyczne:
gry matematyczne;
zagadki geometryczne;
domina;
loteryjki;
łamigłówki;
karty pracy;
zadania tekstowe;
testy wyboru: Kangur matematyczny

6. Plan pracy.
Treści realizowane w ramach kółka matematycznego dla klasy III

I. Działania arytmetyczne na liczbach
1)Badanie własności dodawania i odejmowania.
2)Grupowanie liczb według podanego kryterium.
3)Obliczenia z wykorzystywaniem osi liczbowej.
4)Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym.
5)Graficzne rejestrowanie sposobu rozumowania.
6)Porównania różnicowe.
7)Kolejność wykonywania działań.
8)Praktyczne stosowanie związków miedzy dodawaniem a odejmowaniem.

II. Mnożenie i dzielenie liczb
1)Wielokrotność liczb.
2)Przemienność mnożenia i rozdzielność mnożenia względem dodawania i odejmowania.
3)Porównania ilorazowe.
4)Wzajemna odwrotność mnożenia i dzielenia.
5)Dzielenie z resztą i jego sprawdzanie.
6)Algorytmy pisemnego mnożenia i dzielenia.

III. Figury geometryczne
1)Konstruowanie figur z patyczków. Rysowanie figur.
2)Przesuwanie równoległe figur na sieci kwadratowe.
3)Pomiary odcinków łamanej. Obliczanie obwodów wielokątów.
4)Rozpoznawanie figur w otoczeniu i na rysunku.
5Wyróżnianie boków i wierzchołków w czworokątach i trójkątach.

IV. Matematyka w życiu codziennym
1)Obliczenia pieniężne: cena – ilość – wartość.
2)Ćwiczenia w mierzeniu długości.
3)Mierzenie pojemności.
4)Obliczenia zegarowe i kalendarzowe.
5)Termometr – temperatura.
6)Ważenie – porównywanie masy.
7)Posługiwanie się symbolami miar, zamiana jednostek.

IV. Liczby w zakresie miliona
1)Odczytywanie i zapisywanie liczb w dziesiątkowym systemie pozycyjnym.
2)Ułamki o mianownikach 2, 3, 4 – porównywanie.
3)Zapisywanie i odczytywanie liczb w zakresie 1.000.000.
4)Porównywanie liczb wielocyfrowych.
5)Zadania związane z opłatami za usługi telefoniczne i pocztowe.
6)Pisemne dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem progów dziesiątkowych.

V. Rozwiązywanie zadań tekstowych
1)Przechodzenie od zadań na przedmiotach poprzez zadania słowno-rysunkowe.
2)Zapisywanie rozwiązań zadań różnymi sposobami (graf, drzewko, równania).
3)Układanie treści zadań do formuł matematycznych, rysunków.
4)Przekształcenie i schematyzowanie treści zadań.
5)Zapisywanie rozwiązania zadania za pomocą jednego równania.

VI. Zadania nietypowe
1)Łamigłówki logiczne i figle matematyczne.
2)Zagadki rysunkowe i figury magiczne.
3)Krzyżówki i wierszyki matematyczne.
4)Zabawy liczbami, rebusy matematyczne.

mgr Ewelina Jędrzejewska
Wyświetleń: 4743


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.