Katalog

Ewa Marynicz - Głaz, 2013-11-21
Bełżec

Zajęcia pozaszkolne, Plany pracy

Program szkolnego koła przyrodniczego

- n +

PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNIKÓW
Autor: Ewa Marynicz – Głaz
nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Bełżcu
Okres realizacji: rok szkolny 2011/2012

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU:
1. Szkolne Koło Przyrodników skupia uczniów klas IV- VI chętnych do rozwijania swoich zainteresowań.
2. Spotkania będą się odbywać raz w tygodniu i zależnie od tematyki oraz potrzeb edukacyjnych, trwać będą 45 lub 90 min.
3. Zajęcia teoretyczne będą realizowane w Szkole Podstawowej im Papieża
Jana Pawła II w Bełżcu, natomiast zajęcia praktyczne wymagające wyjścia w teren – w okolicach Bełżca.

GŁÓWNE CELE TO:
1. Rozszerzanie wiedzy o środowisku przyrodniczym, w tym lokalnym.
2. Poznawanie uroków oraz zagrożeń przyrody.
3. Zdobywanie wiedzy przyrodniczej, wykraczającej poza program nauczania na lekcjach przyrody.
4. Wyrobienie w uczniach postawy badacza, z łatwością posługującego się przyrządami i pomocami przyrodnika tj. lupa, kompas, mapa, mikroskop itp.
5. Kształtowanie właściwych postaw ekologicznych i prozdrowotnych.
6. Wykształcenie u uczniów umiejętności wybierania i prezentowania interesujących informacji z literatury popularnonaukowej, słowników i encyklopedii, korzystanie
z Internetu i encyklopedii multimedialnych.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznawanie środowiska, budowy i zwyczajów różnych gatunków zwierząt (koni, psów itp.).
2. Zabawki fizyczne sposobem na zrozumienie otaczającego nas świata.
3. Zajęcia z mikroskopowania. Utrwalanie umiejętności posługiwania się mikroskopem i zasad mikroskopowania, wykonywania preparatów świeżych.
4. Doskonalenie umiejętności posługiwania się mapą, lornetką, lupą, kompasem.
5. Ćwiczenia w prawidłowym wykonywaniu notatek i rysunków przyrodniczych.
3. Doświadczenia chemiczne – co się dzieje w przyrodzie?
4. Badamy stan zanieczyszczenia najbliższego otoczenia (stan czystości wód – wycieczka do oczyszczalni ścieków i powietrza – skala porostowa)
5. Zdobywanie wiedzy na temat lokalnych środowisk, zagrożonych ekologicznie.
6. Pomniki przyrody naszej okolicy - wycieczka.
7.Pomoc zwierzętom w czasie zimy – zasady prawidłowego dokarmiania ptaków i zwierząt, współpraca z leśniczówką.
8. Hodowla i pielęgnacja ozdobnych roślin doniczkowych (przygotowywanie sadzonek oraz tabliczek informacyjnych).
9. Produkcja zdrowej żywności (kiełki zbóż, zioła).
10. Założenie akwarium, poznanie zasad hodowli i pielęgnacji rybek, ślimaków oraz roślin wodnych.
11. Organizacja i pielęgnacja przyszkolnego ogródka.
12. Konkurs na prezentację multimedialną o naszej miejscowości.
13. Przygotowanie obchodów „Święta Ziemi”.
14. Wykonanie zielnika z zebranych okazów. Jak posługiwać się kluczami do oznaczania roślin i zwierząt?
15. Organizowanie loterii, kiermaszy itp.
16. Referaty uczniów na różne tematy.
17. Lokalizacja i dokumentacja dzikich wysypisk śmieci.
18. Sprawowanie opieki nad starą częścią cmentarza parafialnego.
19. Promowanie i upowszechnianie stosowania zasad pierwszej pomocy.

SPOSOBY REALIZACJI:
- organizowanie spotkań z leśnikiem;
- organizowanie zajęć terenowych;
- prowadzenie notatek przyrodniczych;
- wykonywanie pomocy dydaktycznych;
- wykonanie przyszkolnego ogródka;
- przygotowywanie się do konkursów;
- przygotowywanie obchodów „Święta Ziemi”;

ŚRODKI DYDAKTYCZNE PRZEWIDZIANE DO WYKORZYSTANIA:
- atlasy, lornetki, mikroskopy, preparaty, mapy gminy Bełżec, kolorowy brystol, kredki i pisaki, notatniki, nagrania głosów ptaków, budka lęgowa, ilustracje;
- lupy, okazy spreparowanych owadów, aparaty fotograficzne, edukacyjne filmy wideo;
- preparaty formalinowe i in;
- nasiona i sadzonki roślin ogrodowych i doniczkowych;

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:
1. Spotkania z leśnikiem i pracownikiem oczyszczalni ścieków.
2. Sporządzenie przez uczniów plakatów na temat zanieczyszczeń środowiska i in.
3. Wycieczki po okolicach Bełżca w celu pozyskania i obserwacji lokalnej przyrody i rodzimych gatunków roślin i zwierząt.
4. Oglądanie i omawianie filmów edukacyjnych.
5. Wykonywanie gazetek na temat dokarmiania ptaków zimą, lokalnych gatunków zwierząt drapieżnych, Święta Ziemi.
6. Przygotowanie się do konkursu o tematyce ekologicznej.
7. Założenie akwarium i hodowla roślin oraz zwierząt środowisku wodnym.
8. Wykonanie i pielęgnacja przyszkolnego ogródka.

PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA:
Uczeń po realizacji treści programu potrafi:
- stosować się do zasad poprawnego posługiwania się pomocami i przyrządami przyrodnika,
- przejawia właściwy stosunek i poprawną postawę w odniesieniu do przyrody,
- rozpoznaje lokalne gatunki owadów, ptaków, zwierząt drapieżnych,
- zna zasady hodowli zwierząt i roślin wodnych oraz ozdobnych roślin doniczkowych,
- zna zagrożenia lokalnego środowiska przyrodniczego i potrafi zaproponować działania, mogące zapobiec katastrofom ekologicznym,
- wymienia i podaje lokalizację okolicznych pomników przyrody,
- potrafi we właściwy sposób wspomóc ptaki i zwierzęta zimą,

SPOSOBY EWALUACJI:
- plakaty, służące również w dalszych latach jako pomoce naukowe,
- zadbany i poprawnie wykonany szkolny ogródek,
- akwarium z rybkami oraz roślinami wodnymi,
- gazetki ścienne,
- notatki oraz rysunki w zeszytach uczestników koła.


ROCZNY PLAN DZIAŁAŃ SZKOLNEGO KOŁA PRZYRODNIKÓW:

WRZESIEŃ 2011
*Spotkanie organizacyjne. Omówienie celów spotkań, planów do realizacji.
*Zajęcia z mikroskopowania, sposoby pozyskiwania materiału badawczego.
*Zakładamy akwarium.
*Zabawki fizyczne – jak to działa?
PAŹDZIERNIK 2011
*Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci – początek projektu.
*Czego potrzebują rośliny wodne? – hodowla np. moczarki kanadyjskiej.
*Las od ściółki po korony – zajęcia w terenie (karty pracy).
*Porządkujemy starą część cmentarza parafialnego.
LISTOPAD 2011
*Pies, znaczy przyjaciel – budowa, obserwacja, znaczenie w życiu ludzi.
*Mikroskopowania ciąg dalszy– samodzielne przygotowywanie preparatów.
*Rośliny doniczkowe – sadzenie i pielęgnacja.
GRUDZIEŃ 2011
*Dokarmianie zwierząt zimą – o czym należy pamiętać?
*Doświadczenia chemiczne – jak to się dzieje?
STYCZEŃ 2012
*Filmy edukacyjne o tematyce kulturowej.
*Środowisko i jego zagrożenia – przygotowania do konkursu o tematyce ekologicznej.
*Zdrowa żywność – hodujemy zioła, rzeżuchę, kiełki zbóż.
LUTY 2012
*Konie – ich zróżnicowanie, zwyczaje i znaczenie w życiu ludzi.
*Referaty – przedstawiamy swoje zainteresowania przyrodą.
MARZEC 2012
*Badanie stanu czystości wód.
*Wycieczka do oczyszczalni ścieków.
*Pielęgnacja roślin doniczkowych.
*Śladami wiosny – rozpoznajemy rośliny wg klucza.
KWIECIEŃ 2012
*Skala porostowa i jej rola w określaniu czystości powietrza.
*Wykonujemy zielnik.
*Przyszkolny ogród.
*Obchody Święta Ziemi.
MAJ 2012
*Pomniki przyrody – poznajemy bogactwo naszej okolicy.
*Pierwsza pomoc – wiemy, na czym polega i jak bardzo jest ważna.
CZERWIEC 2012
*Tereny zagrożone ekologicznie w naszej miejscowości – co możemy zrobić?

Opracowała: Ewa Marynicz - Głaz
Wyświetleń: 927


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.