Katalog

Monika Kędzierska, 2013-11-12
Moszczenica

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

awans zawodowy

- n +


Plan rozwoju zawodowego
Nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Monika Kędzierska
Nauczyciel języka niemieckiego

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
§8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
Doskonalenie kompetencji zawodowych I. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego: szkolenia, kursy doskonalące, warsztaty, konferencje metodyczne, np.:
1) Jak wdrażać zalecenia postdiagnostyczne w nauczaniu języków obcych – warsztaty
2) Konstruowanie nowych i modyfikacja dostępnych programów nauczania w zakresie języków obcych
3) Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych. Opis i analiza.
4) Motywacja w edukacji językowej – konferencja
5) Uczyć lepiej, czyli jak? – warsztaty
6) Zadania bez kserowania, czyli jak przełamać sztampę przy minimalnym nakładzie środków – warsztaty
7) Pogłębianie znajomości języka obcego poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez program Comenius

II. Udział w formach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, np.:
1) Praca z uczniem z zespołem Aspergera

III. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki, metodyki przedmiotu poprzez:
1) studiowanie fachowej literatury
2) przeglądanie stron internetowych

IV. Podjęcie współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie celem popularyzowania nauki języka niemieckiego wśród młodzieży i rozpowszechniania informacji o Niemczech.

Cały okres stażu
Cały okres stażuCały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia o uczestnictwieZaświadczenia o uczestnictwie


Opis i analiza

Potwierdzenie współpracy


Doskonalenie umiejętności stosowania różnorodnych metod pracy I. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych do prowadzenia lekcji oraz doposażenie pracowni języka niemieckiego.

II. Zastosowanie tablicy interaktywnej.

III. Praca z filmem.

Cały okres stażuCały okres stażu

Cały okres stażu

Plakaty, gry planszowe, mapy, słowniki

Scenariusze, konspekty lekcji
Scenariusze, konspekty lekcji
Diagnozowanie osiągnięć uczniów I. Tworzenie i stosowanie narzędzi do diagnozowania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

II. Analizowanie wyników egzaminu maturalnego, testów kompetencyjnych oraz sprawdzianów semestralnych.


III. Konstruowanie planów naprawczych. Cały okres stażu


Początek roku szkolnego, początek 2 okresu


Początek roku szkolnego, początek drugiego okresu
Sprawdziany, testy, próbne matury

Analiza wyników egzaminów, testów i sprawdzianów oraz wnioski

Wnioski z planów naprawczych do realizacji

Organizowanie konkursów I. Zorganizowanie o ogólnopolskiego konkursu języka niemieckiego – „Jersz – łowcy talentów”.


II. Zorganizowanie konkursu piosenki niemieckiej dla szkół gimnazjalnych powiatu zgierskiego. Raz w roku w okresie stażuRok szkolny 2014/2015, 2015/2016 Sprawozdanie z przebiegu oraz wyniki konkursu

Regulamin konkursu, sprawozdanie z przebiegu, wyniki
§8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
Stosowanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej I. Prowadzenie lekcji z użyciem komputera.


II. Organizacja własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej, np.: wykorzystanie edytora tekstu do przygotowywania materiałów do pracy dydaktycznej i wychowawczej, przygotowanie testów, sprawdzianów, opracowanie wyników.

III. Wprowadzenie platformy „Moodle” jako narzędzie wspomagające proces dydaktyczny.


IV. Administrowanie dziennikiem elektronicznym „Librus” w szkole.


V. Współtworzenie strony internetowej szkoły:

1) przygotowywanie zdjęć, komentarzy i innych materiałów z życia szkoły

2) utworzenie zakładki „język niemiecki” na stronie internetowej szkoły w celu umieszczania, np..: ciekawych stron, zadań, testów, filmów, prezentacji multimedialnych

3) utworzenie zakładki „projekty wymian młodzieży” na stronie internetowej szkoły w celu umieszczania informacji dotyczących współpracy międzynarodowych Cały okres stażu


Cały okres stażu


Rok szkolny 2014/20015


Cały okres stażuCały okres stażu Scenariusze, konspekty lekcji

Scenariusze, konspekty, konkursy, zestawienia semestralne i końcoworoczne


Zamieszczenie platformy na stronie internetowej szkoły

Funkcjonowanie dziennika elektronicznego

Zrzuty ekranowe ze strony internetowej

§8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć


Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeńI. Opublikowanie na stronie internetowej następujących dokumentów:
1) zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego

2) scenariuszy wybranych lekcji


II. Publikowanie własnych artykułów na portalach oraz w czasopismach dla nauczycieli języków obcych.


Październik 2013

Dwa razy w roku w okresie stażu

Dwa razy w okresie stażuZrzut ekranowy ze strony internetowejPotwierdzenie publikacji


Udział w pracach przedmiotowego zespołu języków obcych
I. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami języków obcych poprzez udostępnianie opracowanych scenariuszy lekcji, filmów, ciekawych stron internetowych.

II. Współorganizacja z innymi nauczycielami „Dni języków obcych” w szkole.Cały okres stażu
Raz w roku w okresie stażuScenariusz uroczystości, plakaty, zdjęcia.Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
I. Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych
Cały okres stażuScenariusze uroczystości
§8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
Realizacja programu zajęć pozalekcyjnych I. Opracowanie programów zajęć dodatkowych, np.:
1) zajęć wyrównawczych,
2) przygotowujących do egzaminu maturalnego,
3) dla uczniów zdolnych,
4) przygotowujących do konkursów i olimpiad
Cały okres stażu Opracowany program zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną oraz jego ewaluacja


§8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych


Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
Wykonywanie zadań egzaminatora I. Wykonywanie zadań egzaminatora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakresie egzaminu maturalnego z języka niemieckiego poprzez sprawdzanie prac maturalnych.

Maj każdego roku


Zaświadczenie z OKE


§8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
Organizacja szkolnych wymian międzynarodowych I. Kontynuowanie trójstronnej wymiany młodzieży Polska – Niemcy (Bünde) – Ukraina (Kołki).

II. Znalezienie nowego partnera z Niemiec do dwustronnej wymiany młodzieży.

III. Znalezienie partnera na Węgrzech do dwustronnej wymiany młodzieży. Cały okres stażuRok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2015/2016 Program wymiany, zdjęcia


Program wymiany


Program wymiany
Promocja szkoły I. Współorganizowanie „Drzwi Otwartych” w szkole celem promowania szkoły na zewnątrz.


Marzec każdego roku

Scenariusz uroczystości, zdjęcia


Prowadzenie zajęć fakultatywnych z języka niemieckiego I. Prowadzenie zajęć z zakresu kultury, historii i geografii krajów niemieckiego obszaru językowego. Rok szkolny 2014/2015, 2015/2016 Program zajęć, scenariusze
Współpraca z lektorami języka niemieckiego I. Wdrożenie ogólnopolskiego programu promującego naukę języka niemieckiego. Współpraca z lektorami, którzy podczas projektu zaprezentują nowatorskie rozwiązania związane z nauka języka oraz przekażą informacje o Niemczech i języku niemieckim w formie ciekawych gier, zabaw konkursów. Rok szkolny 2013/2014 Wizyta lektorów w szkole

§8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
Współpraca z instytucjami promującymi język niemiecki I. Podjęcie współpracy z Instytutem Goethego w Warszawie celem popularyzowania nauki języka niemieckiego wśród młodzieży i rozpowszechniania informacji o Niemczech.

II. Kontynuowanie współpracy z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego celem wspierania rozwoju europejskiego społeczeństwa obywatelskiego.

III. Kontynuowanie współpracy z organizacją międzynarodową Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży celem pomocy w finansowaniu organizacji wymian młodzieży oraz znalezieniu nowych partnerów do wymiany.

IV. Nawiązanie współpracy z Konsulatem Honorowym Republiki Federalnej Niemiec w Łodzi celem propagowania nauki języka niemieckiego. Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu

Rok szkolny 2015/2016 Zaświadczenia o udziale w szkoleniach, konkursach


Zaświadczenia, podziękowaniaZaświadczenia, podziękowania
Zaświadczenia
Współpraca z uczelniami wyższymi I. Nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi .
Cały okres stażu Zaświadczenia
Współpraca z instytucjami samorządowymi I. Kontynuowanie współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Zgierza w ramach corocznej kwesty przeznaczonej na renowację nagrobków zgierskich cmentarzy.

II. Współpraca z Narodowym Centrum Kultury w ramach wymiany Polsko – Ukraińskiej.
Październik lub listopad każdego roku w okresie stażu

Cały okres stażu Podziękowania
Złożone projekty do NCK
Współpraca z przedszkolem I. Nawiązanie współpracy z przedszkolem w Zgierzu w celu propagowania nauki języka niemieckiego na wczesnym etapie edukacyjnym. Rok szkolny 2014/2015, 2015/2016 Podziękowania, potwierdzenia od dyrektora przedszkola
§8 ust. 2 pkt 5


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


Zadania do realizacji Formy i sposoby realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych I. Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów wychowawczych i edukacyjnych, np.:
1) motywowanie uczniów, wspieranie samodzielności i samooceny
2) praca z uczniem zdolnym
3) działania integrujące klasę i rodziców ze szkołą
4) przeciwdziałanie wulgaryzmom, nałogom, agresji, słabej frekwencji, niskiej motywacji do nauki
5) negatywne relacje interpersonalne w zespole klasowym Cały okres stażu Opis i analiza dwóch przypadków

Wyświetleń: 996


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.