AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Magdalena Czapka-Król, 2013-11-12
Kawęczyn

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju Zawodowego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Magdalena Czapka-Król
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa w Kawęczynie; Kawęczyn 73, 39-120 Sędziszów Małopolski
Wykształcenie: magister filologii angielskiej
Nauczany przedmiot: język angielski
Termin realizacji: 01.09.2010 r. – 31.05.2013 r.
Opiekun stażu: mgr Maria Wilczok
Data złożenia: 26.08.2010 r.


Cele opracowanego planu rozwoju:
1. Poszerzenie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracach organów szkoły.

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.

3. Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego dotyczące szkolnictwa podstawowego.

Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
§ 7 ust.1 pkt.1
uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego. 1. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.2. Współpraca z Dyrektorem, oraz z gronem pedagogicznym.
3. Współpraca z biblioteką szkolną (korzystanie z księgozbioru – tematyka dydaktyczno-wychowawcza).
4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim podczas organizowania uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez (dyskoteki szkolne, akademie, uroczystości szkolne).
5. Współpraca z rodzicami: zebrania, rozmowy indywidualne.
6. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez szkolnych.
7. Pełnienie dyżurów w trakcie organizowanych imprez szkolnych – dyskotek oraz przerw – utrzymywanie porządku na terenie szkoły. - zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej
- cały okres stażu

- cały okres stażu


- według terminarza


- według potrzeb

- według potrzeb

- według planu dyżurów -Listy obecności-Potwierdzenia

-Potwierdzenia


-PotwierdzeniaZapis w dzienniku

-Zdjęcia, karty wycieczek

-Potwierdzenia
§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego. 1. Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej w ramach WDN.
2. Ukończenie kursu komputerowego.
3. Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach i seminariach w Centrach Doskonalenia Nauczycieli: „Awans na stopień nauczyciela mianowanego”.
4. Udział w konferencjach metodycznych dla nauczycieli j. angielskiego organizowanych przez wydawnictwa pedagogiczne: Longman Pearson, Oxford University Press, Express Publishing.
5. Poszerzanie wiedzy z zakresu zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki (samodzielne studiowanie literatury fachowej). - według harmonogramu
- w trakcie stażu
- w trakcie stażu


- w trakcie stażu-cały okres stażu -Listy obecności, zaświadczenia
- Zaświadczenie
- Zaświadczenia


- Zaświadczenia-Notatki własne
§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa się staż.
1. Analiza dokumentacji:
- Karta Nauczyciela,
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli,
- Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz.1580),
- Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
- Rozporządzenie MEN z 25 września 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,
- Ustawa o systemie oświaty,
- Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (publikacje w prasie oświatowej, Internet).
2. Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego. -cały okres stażu
-cały okres stażu -Teksty rozporządzeń, notatki-teksty rozporządzeń, notatki
§ 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli.
-Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
2. Opracowanie i złożenie wniosku o wszczęcie procedury.
3. Autorefleksja – samoocena pracy i osiągnięć (określenie mocnych i słabych stron własnej działalności).
4. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- ustalenie zasad współpracy,
- korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i Planu Rozwoju Zawodowego,
- opracowanie projektu sprawozdania,
- obserwacja lekcji prowadzonych przez Opiekuna,
- prowadzenie lekcji w obecności Opiekuna
- omawianie prowadzonych i obserwowanych lekcji w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych lekcji.
5. Napisanie Planu Rozwoju Zawodowego i złożenie go u Dyrektora szkoły.
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji zadań Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
7. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły:
- analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne ich wartości,
- doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów lekcji,
- prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora omówienie, wnioski i ocena dokonań,
- dopracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania i wymagań edukacyjnych dla uczniów z j. angielskiego,
- stosowanie aktywizujących metod nauczania
- gromadzenie testów i materiałów dydaktycznych przydatnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
8. Modyfikowanie warsztatu pracy w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych indywidualnego ucznia:
- diagnoza potrzeb edukacyjnych konkretnego typu ucznia,
- opracowanie zasad pracy z uczniem zdolnym,
- opracowanie zasad pracy z uczniem słabym,
- prowadzenie bezpłatnego kółka dla uczniów zdolnych,
- w razie potrzeb prowadzenie konsultacji dla uczniów słabych.
9. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań przy współpracy z innymi nauczycielami:
- organizowanie anglojęzycznych części artystycznych podczas akademii,
- utworzenie i prowadzenie Szkolnego Teatru „To be or not to be”,
- organizowanie konkursów,
- opieka nad gazetką w bibliotece szkolnej i w klasie VI.
10. Podejmowanie dodatkowych zadań pozaszkolnych: praca na rzecz Kuratorium przy organizacji i przeprowadzeniu szkolnego etapu konkursu z j. angielskiego: powołanie na członka Komisji, sprawdzanie prac.
11. Publikacja własnych prac: Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy lekcji na edukacyjnych stronach www.
12. Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne. Cały okres stażu


Sierpień 2010

Cały okres stażu

Sierpień 2010

Sierpień 2010


Maj 2013
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażuSierpień 2010

Maj 2013

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażuWrzesień
–prowadzenie cały okres stażu


Cały okres stażu
Koniec stażu


Cały okres stażu Dokumenty związane z awansem

Wniosek

Formularz samooceny

Kontrakt

Wniosek, Plan Rozwoju Zawodowego

Sprawozdanie
Konspekty
Konspekty
Samoocena, arkusz hospitacji


Plan Rozwoju Zawodowego
Sprawozdanie

Programy nauczania

Konspekty

Konspekty

Przedmiotowy System Oceniania

Konspekty
Testy, materiały


Programy pracy, program kółka
Scenariusze, zaświadczenia, zdjęcia


Scenariusze, zdjęcia
Protokoły
Strony www


Dzienniki lekcyjne, dzienniki pozalekcyjne
§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych. 1. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych:
- obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad RP poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole,
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dotyczących wybranych problemów środowiska lokalnego, społecznych i cywilizacyjnych oraz zainteresowań nastolatków np. stres, zanieczyszczenie środowiska (przygotowanie lekcji języka angielskiego w oparciu o treści wymienione powyżej).
3. Wprowadzenie do programu nauczania języka angielskiego treści dydaktycznych dotyczących tradycji i kultury krajów anglojęzycznych w porównaniu z tradycjami lokalnymi (np. obchody Świąt Bożego Narodzenia – zorganizowanie koncertu kolęd i piosenek o tematyce świątecznej).
4. Współorganizowanie uroczystości szkolnych (dyskotek, apeli, akademii).
5. Współpraca z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów podczas wywiadówek oraz indywidualnie.
6. Przygotowywanie uczniów do konkursów z Wiedzy o Wielkiej Brytanii, konkursu kolęd i pieśni o tematyce świątecznej.
7. Prowadzenie dodatkowych, bezpłatnych zajęć z języka angielskiego.
8. Pełnienie roli opiekuna młodzieży podczas przerw śródlekcyjnych, wyjść poza teren szkoły oraz wycieczek. Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu Notatki, protokoły
Scenariusze lekcji, zapis w dzienniku lekcyjnym

Scenariusze lekcji, zapis w dzienniku lekcyjnym
Scenariusze, zdjęcia

Zapisy w dzienniku

Dyplomy


Program

Karty wycieczek
§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 1. Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej i informacyjnej poprzez udział w różnych kursach i szkoleniach z zakresu obsługi komputera, tworzenia stron internetowych.
2. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej:
- wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej,
- wzbogacanie warsztatu pracy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do przygotowania zajęć,
- sporządzanie testów, sprawdzianów i rysunków na komputerze,
- założenie własnej strony www – publikacje.
3. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej:
- przygotowanie materiałów dydaktycznych (pomocy),
- opracowanie dokumentów szkolnych (Plan Wynikowy, Przedmiotowy System Oceniania itp.),
- dokumentowanie przebiegu stażu,
- przeprowadzenie lekcji języka angielskiego z użyciem komputera.
4. Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami:
- umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej - planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu
Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu

Zaświadczenia
Scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości szkolnych, pomoce dydaktyczneMateriały dydaktyczne,
Szkolna dokumentacja, konspektyStrona www
§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań. 1. Samodzielne studiowanie literatury z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki dotyczącej pracy z młodzieżą- wykorzystanie zdobytej wiedzy podczas pracy z uczniami. Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, pedagogicznej, publikacji z portali edukacyjnych z Internetu.
2. Opracowanie i przekazanie do bibliotek referatów dotyczących wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez:
- opracowanie referatów o treści wychowawczo-dydaktycznej,
- przekazanie ich do biblioteki w celu wykorzystywania ich przez osoby zainteresowane.
3. Podnoszenie kwalifikacji – udział w kursach, szkoleniach i warsztatach.

Cały okres stażu

Cały okres stażuCały okres stażu Recenzje wybranych pozycji literatury
Potwierdzenie z biblioteki


Zaświadczenia
§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż. 1. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza podstawowych dokumentów szkoły:
- Statutu,
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania,
- Szkolnego Programu Wychowawczego,
- Szkolnego Programu Profilaktycznego,
- regulaminów.
2. Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia MENiS.
3. Aktywne uczestniczenie w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- udział w pracach Rady Pedagogicznej,
- współtworzenie, modyfikowanie dokumentów szkolnych.
4. Udział w warsztatach szkoleniowych „Awans na nauczyciela mianowanego”
5. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji dydaktyczno-wychowawczej.
6. Konstruowanie Planów Wynikowych, Przedmiotowego Systemu Nauczania.
7. Udział w pracach różnorodnych komisji konkursowych. Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu Notatki


Notatki

Protokoły
Zaświadczenie

Dokumentacja

Plan wynikowy, Przedmiotowy System Nauczania
Potwierdzenia


Zatwierdzam do realizacji:
.................................................................. ..................................................................
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 764


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 2Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.