Katalog

Angelika Jochemczyk, 2013-10-28
Tarnowskie Góry

Język niemiecki, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +
§ 7 ust. 2, pkt 1 umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania- przewidywane efekty Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania

Wstępna ocena własnych umiejętności.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Poznanie zasad funkcjonowaniu
i organizacji zadań szkoły

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających
z nich zadań

Określenie formuły oceny, autorefleksja

Rozmowa, konsultacje, zawarcie kontraktu


Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania

Współpraca z rodzicami, wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
IX 2006

IX 2006 ,
na bieżąco

X.2006


na bieżąco, przez cały okres stażu
Określenie rzeczywistej długości stażu adekwatnej do własnych potrzeb i możliwości

Kontrakt


Doskonalenie zawodowe- kontynuacja i podejmowanie różnych instytucjonalnych form doskonalenia zawodowego:
-doskonalących wiedzę i umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczanego języka niemieckiego
- podnoszących kompetencje
i umiejętności wychowawcze.

Kursy tematyczne z języka niemieckiego
Warsztaty z języka niemieckiego
Seminaria z języka niemieckiego

na bieżąco, przez cały okres stażu


Potwierdzenia uczestnictwa w formach doskonalenia,
scenariusze zajęć wykorzystujące nowo nabyte wiedzę
i umiejętności

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
Udział w pracach zespołu samokształceniowego, uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego

na bieżąco, przez cały okres stażu


Zaświadczenia, certyfikaty

Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekty pracy i modyfikacji pracy z uczniami, porównywanie uzyskanych wyników i ocena skuteczności podejmowanych działań.
Nanoszenie korekt i uzupełnień do planów dydaktycznych nauczanych przedmiotów na podstawie planów naprawczych.

na bieżąco


Plan dydaktyczny z języka niemieckiego

Wprowadzenie do planów dydaktycznych:
- zadań strategicznych na dany rok szkolny,
- wyróżnienie w treści planów treści wykraczających poza podstawę programową,
- umieszczenie w planie i realizacja treści ścieżek międzyprzedmiotowych,

X 2006
Wynikowe plany dydaktyczne

Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.

na bieżąco, przez cały okres stażu

Arkusze hospitacyjne

Aktywny udział w opracowywaniu narzędzi przydatnych do obserwacji lekcji, formułowanie wniosków pohospitacyjnych.

na bieżąco, przez cały okres stażu
Karty obserwacji lekcji

Projektowanie i realizacja zajęć otwartych.
na bieżąco, przez cały okres stażu
Scenariusze lekcji

Opracowanie zestawu nowych metod pracy z uczniami oraz narzędzi i procedur podwyższających atrakcyjność prowadzonych zajęć.


na bieżąco, przez cały okres stażu
Scenariusze lekcji
Projekty
i Programy edukacyjne, Zbiór kart pracy, testów
i innych materiałów

Opracowywanie scenariuszy i przygotowanie według nich uroczystości szkolnych.

według harmonogr.
Scenariusze

Opracowanie planu pracy koła przedmiotowego z języka niemieckiego dla gimnazjum

X 2006r.
Program pracy


Rozbudowa własnego warsztatu pracy.Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych.

systematycznie w ciągu stażu
Zbiór kart pracy , testów, scenariuszy zajęć. Spis pomocy
i środków dydaktycznych,

§7, ust.2, pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Poszerzenie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych uwzględnieniem potrzeby uczniów.
Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych,
konkursach, konkursach piosenki oraz olimpiadach
przedmiotowych

Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych.
i pozaszkolnych, egzaminów maturalnych

Organizacja wycieczek szkolnych


Według harmonog.
Potwierdzenia udziału, scenariusze Akcji i uroczystości, podziękowania, dyplomy, zapisy
w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.
Prezentacje multimedialne, albumy.

Uaktywnienie środowiska szkolnego
i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych
i cywilizacyjnych.

Udział w warsztatach i szkoleniach poświęconych
problemom współczesnego świata.

na bieżąco, przez cały okres stażu
Potwierdzenia udziału w szkoleniach,
§ 7, ust.2, pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Wstępna ocena własnych umiejętności informatycznych oraz szkolnej bazy informatycznej koniecznej do planowania pracy
z uczniami i do własnego rozwoju.


Dokonanie bilansu własnej wiedzy i umiejętności oraz opracowanie wynikającego z tego faktu zestawu potrzeb kształcenia.
X 2006
Zestaw potrzeb (sprzęt, kształcenie, umiejętności, oprogramowanie)

Doskonalenie umiejętności wykorzystania w pracy szkoły technologii komputerowej
i informacyjnej.

Udział w kursach i szkoleniach.
przez cały okres stażu
Zaświadczenia
o ukończeniu kursów, szkoleń

Korzystanie z programów komputerowych, Internetu w praktyce szkolnej.
Przygotowywanie nowych narzędzi przydatnych do pracy
w szkole,
Wykorzystanie bazy szkolnej do opracowywania własnych zajęć, przygotowywania uczniów do konkursów tematycznych i przedmiotowych.

przez cały okres stażu
Foliogramy, testy, dokumentacja szkolna, zaproszenia, podziękowania, dyplomy


Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.

przez cały okres stażu
Scenariusze lekcji, zajęć koła przedmiotowego,
Zestawy informacji do powielenia.


Wzbogacenie warsztatu pacy poprzez wykorzystanie Internetu, urządzeń multimedialnych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania lekcji i zajęć koła przedmiotowego.przez cały okres stażu
Materiały pomocnicze, karty pracy, prezentacje multimedialne
§ 7, ust.2, pkt 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych
z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki

Według harmonog.
Potwierdzenia udziału

Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.

Kontakty z pedagogiem szkolnym, współpraca z nauczycielami


Potwierdzenia, dokumentacja podjętych działań

Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych.

Na bieżąco, przez cały okres stażu
Opis rozwiązywanych problemów


Prowadzenie badań ankietowych służących ocenie jakości
i efektywności własnych oddziaływań wychowawczych.
Według potrzeb Ankiety

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycielskich w trakcie przerw śródlekcyjnych
Według harmono-gramu§7, ust.2, pkt 5 umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


Przeanalizowanie aktów prawnych
i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.

Udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie dokumentów,
opracowanie dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu.
Według harmonog.
Zaświadczenia, sprawozdania

Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- dotyczących pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich,
- udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do PPP,
- współpracy z sądem i kuratorem do spraw nieletnich,
- organizowania pomocy psychologicznej dla uczniów
z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych.

przez cały okres stażu
Wypisy
z obowiązujących aktów prawnych, potwierdzenia spotkań

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Udział w radach pedagogicznych i zespołach przedmiotowych opracowujących i modyfikujących rozmaite dokumenty wewnątrzszkolne.

przez cały okres stażu
Zapisy w protokołach

Dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych.

przez cały okres stażu
Plany wynikowe

Udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych.

przez cały okres stażu
Dokumentacja
z przebiegu

Prawidłowa organizacja wycieczek szkolnych, klasowych.
przez cały okres stażu
Dokumentacja wycieczek
Zatwierdzam do realizacji:

……………………………………………… …………………………………
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela


Wyświetleń: 720


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.