Katalog

Angelika Jochemczyk, 2013-10-28
Tarnowskie Góry

Język niemiecki, Sprawozdania

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

Wstęp

Jestem nauczycielem języka niemieckiego w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu. Ukończyłam studia wyższe – licencjackie z przygotowaniem pedagogicznym
w zakresie nauczania języka niemieckiego oraz sześcioletni staż pracy. W 2004 roku uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego w Zespole Szkół nr 3 w Zabrzu
i złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela mianowanego z dniem 01.09.2006 roku.
Po zapoznaniu się z przepisami i wstępnym rozpoznaniu potrzeb Zespołu Szkół nr 3 w Zabrzu przygotowałam i złożyłam w dniu 31.08.2006 roku wniosek
o rozpoczęcie stażu od 01.09.2006 do 31.05.2009 roku na stopień nauczyciela mianowanego, trwającego 2 lata i 9 miesięcy. Został on zatwierdzony przez dyrektora szkoły panią Grażynę Kossowską- Łysy. Z dniem 01.09.2006 roku podpisałam kontrakt z opiekunem stażu panią Beatą Matlok, w którym zawarłyśmy zasady naszej współpracy.
W miesiącu wrześniu 2006 roku przygotowywałam plan rozwoju zawodowego:
 przeprowadzając analizę własnych umiejętności,
 dokonując kompetencji swoich własnych mocnych i słabych stron,
 wyznaczając kierunki dalszego rozwoju zawodowego.
Staż był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, które zawarłam w planie rozwoju zawodowego. W okresie stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. Z chwilą rozpoczęcia stażu zadbałam o jego właściwą organizację,
a następnie przez cały czas jego trwania postępowałam zgodnie z wymaganiami określonymi w §7 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:
 Brałam udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Zespołu Szkół nr 3 oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
 Samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach kształcenia pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe oraz dydaktyczno-wychowawcze oraz opiekuńcze.
 Zapoznawałam się z przepisami dotyczącymi systemu oświaty.
Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z jego realizacji:
 zgromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację założeń planu,
 dokonałam analizy i oceny własnych działań.

Porządek sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego stworzyłam na podstawie wymagań zawartych w §7, punkt 2 Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Okres stażu, choć w pierwszej chwili przerażał mnie ilością koniecznych do spełnienia warunków, pozwolił mi na inne spojrzenie na moją pracę zawodową. Zdałam sobie sprawę z tego, iż wiele z czynności ujętych w postaci paragrafów rozporządzenia MEN, nauczyciel wykonuje na co dzień. Z całą pewnością zakończenie stażu nie może wiązać się z ograniczeniem aktywności zawodowej.


§ 7.2.1.
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACHWstępna ocena własnych umiejętności

Okres stażu oraz awans zawodowy mają na celu służyć udoskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela. Aby móc tego dokonać i udoskonalić swój warsztat pracy trzeba zatem wiedzieć, jak poprawnie zrealizować staż. Dlatego też pierwszą czynnością do sprostania temu wymaganiu, jaką podjęłam, było poznanie zasad rządzących awansem zawodowym. Dokładnie zaznajomiłam się z przepisami prawa oświatowego regulującymi system awansu, poprzez analizę takich aktów prawa oświatowego jak Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu oraz adekwatnych fragmentów Karty Nauczyciela oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Brałam również udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji oraz pogłębiałam swoją wiedzę związaną z awansem poprzez regularne korzystanie z edukacyjnych portali internetowych oraz fachowych czasopism, które pozwoliły mi na lepsze poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela. Dzięki tym wszystkim wyżej wymienionym czynnościom mój staż odbyłam według planu rozwoju zawodowego, zgodnie z prawidłowymi zasadami jego odbywania, w sposób prowadzący do poprawnej realizacji jego głównego celu.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu

Kolejną równie ważną czynnością było podjęcie współpracy z opiekunem stażu panią mgr Beatą Matlok, którą rozpoczęłyśmy od ustalenia zasad. A mianowicie
uzgodniłyśmy, iż opiekun będzie pomagał mi w prawidłowej realizacji stażu
i doskonaleniu mojego warsztatu pracy. Już na wstępie pani mgr Beata Matlok zaoferowała mi swoją pomoc w prawidłowym opracowaniu planu rozwoju i projektu sprawozdania. Ponadto ustaliłyśmy, że będziemy wzajemnie hospitować swoje lekcje, a następnie je omawiać. Po każdej przeprowadzonej lekcji w obecności opiekuna prowadziłyśmy dyskusję na temat mocnych i słabych stron lekcji, brałyśmy pod uwagę różne jej aspekty między innymi takie jak umiejętność utrzymania dyscypliny w klasie, rodzaje pomocy dydaktycznych, wykorzystanie czasu na lekcji, zaangażowanie ucznia, kryteria i sposób oceniania oraz indywidualizację procesu nauczania.
Chętnie korzystałam ze wskazówek mojego opiekuna przede wszystkich tych, które dotyczyły sposobu organizacji lekcji, opracowania konspektu, założonych celów itp.
Do najbardziej udanych mogę zaliczyć następujące lekcje:

 Lekcja w klasie 3TA na temat: Die Familie früher und heute. Das Präteritum- Rodzina dawniej i dzisiaj. Czas przeszły Präteritum (30.10.2006).
 Lekcja w klasie 4TC: Die Europäische Union. Unia Europejska. (07.03.2007).
 Lekcja w klasie 2TB na temat: Welche Sportarten treibst du? Jakie dyscypliny sportowe uprawiasz? (15.10.2008).
 Lekcja w klasie 2LO na temat: Wie kleiden sich Jugendliche? Jak ubierają się młodzi ludzie? (12.01.2009).

Równie wartościowe okazały się lekcje prowadzone przez panią mgr Beatę Matlok, podczas których miałem okazję zaobserwować ciekawe metody nauczania, które następnie wykorzystywałem w mojej pracy. Efekty współpracy z opiekunem wpłynęły na podniesienie jakości mojej pracy poprzez udoskonalenie moich poczynań jako nauczyciela.
Podejmowanie i kontynuacja różnych instytucyjnych form doskonalenia zawodowego

Zgodnie z jedną z nadrzędnych powinności nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, doskonaliłam swój warsztat pracy samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego poprzez pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Doskonaliłam nie tylko umiejętności dydaktyczne z zakresu nauczania języka niemieckiego, ale również starałam się podnosić moje kompetencje jako wychowawca klasy.
Poniżej przedstawiam czynności, jakie podejmowałam w ramach realizacji tejże powinności.
Uczestniczyłam między innymi w :

 Warsztatach metodycznych na temat „Praca ze słownictwem na lekcjach języka
niemieckiego na przykładzie podręcznika Optimal” zorganizowanych przed
wydawnictwo Langenscheidt (01.09.2004).

 Warsztatach metodycznych pt.: „Sztuka rozszerza horyzonty” zorganizowanych
przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach
(23.11.2004).

 Warsztatach metodycznych pt.: „Muzyka i tekst literacki w języku niemieckim”
zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach (23.11.2004).

 III Wojewódzkiej Konferencji Naukowej Śląskich Spotkań Europejskich na
temat „Prawo Europejskie – Dlaczego Europejskie?” w Planetarium Śląskim
(27.03.2006).


 XV Konferencji Chorzowskich Spotkań Europejskich na temat: „Ziemia –
Chleb - Szkoła. Zadanie pokoleń dla regionu i tradycji” w Muzeum
Chleba i Szkoły w Radzionkowie (25.10.2006).

 Warsztatach nt. ”Wymiana młodzieży dla początkujących – zarządzanie
projektem wymiany” (Przykład polsko-niemieckiej wymiany młodzieży),
wspierany przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej (29.05.2007).

 Konferencji metodycznej dla nauczycieli języka niemieckiego pt.: „Ich höre
gern zu mit ich und du” zorganizowanej przez Wydawnictwo Szkolne PWN w
Katowicach (09.02.2008).

 Konferencji metodycznej dla nauczycieli języka niemieckiego pt.: „König
Hänschen der Erste, Wenn ich wieder Klein bin oder zur spielerischen
Erziehung mit und so weiter“, zorganizowanej przez Wydawnictwo Szkolne
PWN w Katowicach (09.02.2008).

 Konferencji metodycznej dla nauczycieli języka niemieckiego pt.: Egzamin
gimnazjalny z serią Kompass”, zorganizowanej przez Wydawnictwo Szkolne
PWN w Katowicach (09.02.2008).

 Warsztatach metodycznych dla nauczycieli języka niemieckiego pt.: „Gry i
zabawy z Regenwurm”, zorganizowanych przez Wydawnictwo Langenscheidt
w Katowicach (07.03.2008).

 Warsztatach metodycznych na temat: „Języki to nasza pasja – Przygotowanie
do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego”, zorganizowanych przed
Wydawnictwo Langenscheidt w Katowicach (18.03.2008).


Aktywne uczestnictwo w WDN
Warsztat mojej pracy doskonaliłam także w dużej mierze poprzez aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych. Uczestniczyłam przede wszystkim w szkoleniach w ramach WDN. Brałam aktywny udział w pracy zespołów przedmiotowych i międzyprzedmiotowych mających na celu: analizę wyników nauczania z języków obcych, wyników sprawdzianów oraz opracowanie planu działań naprawczych i wniosków do dalszej pracy.
Brałam udział w:
 Warsztatach dla Rad Pedagogicznych dotyczących zaznajomienia z przepisami
przeciwpożarowymi zorganizowanych przez Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy
„Nowator” w Katowicach (20.10.2004).

 Szkoleniu na temat: „Zatrudnianie i Wynagradzanie nauczycieli”
zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Nowator” w
Katowicach (24.11.2005).

 Szkoleniu na temat: „Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej”
zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Nowator” w
Katowicach (23.11.2006).

 Szkoleniu pt. : "Inwentaryzowanie składników rzeczowych szkoły"
zorganizowanym przez Ośrodek Szkoleniowo-Doradczy „Nowator” w
Katowicach (20.11.2007).

 Warsztatach metodycznych w zakresie: "Organizacja turystyki szkolnej w
kontekście odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli" zorganizowanych
przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach
(2007).

 Zajęciach Szkolnej Akademii Zarządzania w roku szkolnym 2007/2008, która
obejmowania następujące zagadnienia:

1. Szkoła Zarządzająca Wiedzą.
2. Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej.
3. Decyzje.
4. Komunikacja interpersonalna.
5. Ludzie – najcenniejszy kapitał szkoły.
6. Rozwiązywanie konfliktów.
7. Motywowanie pracowników.
8. Praca zespołowa nauczycieli.
9. Promocja reputacji w szkołach.
10. Pracować z entuzjazmem.
11. Twórczy Lider.


Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej

Podnoszeniu jakości mojego warsztatu pracy służyło również doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły.
W ramach realizacji tak sformułowanego zadania:

 Uczestniczyłam w spotkaniach z przedstawicielami różnych wydawnictw, po czym bazując na własnych obserwacjach i doświadczeniach, analizując jego skuteczność i przydatność w pracy dydaktycznej i wychowawczej dokonałam wyboru Programu Nauczania.
 Starałam się, aby wybrane przeze mnie podręczniki do nauki języka niemieckiego spełniały zarówno moje oczekiwania jak i oczekiwania moich uczniów, którzy chętnie sięgają po swój podręcznik nie tylko w czasie lekcji, ale również w czasie wolnym.
 Realizowałam i monitorowałam plany wynikowe do nauki języka niemieckiego, co owocowało wprowadzaniem w nim zmian służących lepszemu wykorzystaniu czasu przeznaczonego na nauczanie języka niemieckiego. Co za tym idzie opracowałam je uwzględniając poziomy wymagań, starałam się też dostosować je do indywidualnych możliwości uczniów.
 Opracowywałam rozkłady materiału z języka niemieckiego dla gimnazjum, technikum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego w oparciu
o podstawę programową.
 Modyfikowałam przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego
dla gimnazjum, technikum, liceum ogólnokształcącego oraz liceum
profilowanego.
 Opracowałam i wdrażałam kryteria oceniania przedmiotowego z języka niemieckiego, także dla uczniów ze specyficznymi problemami w uczeniu się.
 Realizowałam plan pracy wychowawczej klasy w oparciu o Plan Wychowawczy Szkoły.
 Doskonaliłam umiejętność tworzenia konspektów lekcji, między innymi poprzez prowadzenie lekcji w obecności Dyrektora Szkoły, po których omawialiśmy sposób opracowania konspektu, zaplanowania i realizacji celów
i inne aspekty lekcji.
 Prowadziłam również lekcje w obecności opiekuna stażu oraz pani wizytator dzięki, którym mogłam uzyskać rzetelną ocenę mojej pracy oraz niezbędne wskazówki do planowania kolejnych lekcji.
 Brałam udział w zajęciach prowadzonych przez mojego opiekuna stażu oraz przez nauczycieli języków obcych, jak również uczestniczyłam w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
 Studiowałam i wdrażałam różne metody nauczania.
Aby lekcje języka niemieckiego nie kojarzyły się uczniom wyłącznie
z odpytywaniem, klasówkami, dialogami i gramatyką starałam się je prowadzić różnymi metodami. Angażowałam uczniów, zlecając im wykonanie różnorodnych prac: plakatów, teczek tematycznych, gier planszowych, krótkich inscenizacji, prezentacji w Power Point, które sprawiały im ogromną satysfakcję, pozwalały im zaprezentować własne zainteresowania i zaciekawić nimi pozostałą część klasy, jak również odkryć, często skrywane zdolności i umiejętności.
Największą dumą napawa mnie to, iż byłam w stanie zachęcić do współpracy przy 3 projektach edukacyjnych eTwinning całą klasę II Gimnazjum, która przez 2 lata niezwykle aktywnie uczestniczyła w pracach nad nimi.
Większość z prac uczniów oraz moich własnych opublikowałam na platformie edukacyjnej eTwinning, gdzie współpracujący z nami pedagodzy oraz młodzież
z Włoch, Grecji i Niemiec mogli wykorzystywać zgromadzone materiały na lekcjach języka niemieckiego i informatyki oraz samodzielnie dokształcać się poza lekcjami.
Doskonalenie mojego warsztatu pracy nauczyciela języka niemieckiego polegało także na wzbogacaniu go poprzez poszerzanie różnorodnych metod aktywizujących. Dlatego też jako nauczyciel języka niemieckiego postanowiłam obok stosowanych przeze mnie tradycyjnych metod pracy wdrażać metody aktywizujące.
Samodzielne przestudiowałam kilka wybranych pozycji książkowych, artykułów z czasopism i publikacji internetowych na ten temat, takich jak na przykład artykuł Bernadety Kuklińskiej opublikowany w czasopiśmie „Języki obce w szkole” nr 1/2003 p.t. „Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego”, czy artykuł Lucyny Przychodzień opublikowany również w czasopiśmie „Języki obce w szkole” nr 2/2005 p.t. „Metody aktywizujące na lekcji języka niemieckiego – mapa myśli”
i zgromadziłam własną teczkę materiałów i notatek na ten temat.
W efekcie zastosowania metod aktywizujących na lekcjach języka niemieckiego zaobserwowałem oprócz chętniejszego udziału w lekcji, także prośby uczniów
o kolejne lekcje prowadzone w ten sposób.
Jako nauczyciel języka niemieckiego i wychowawca starałam się dopasować warsztat pracy do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia. W mojej pracy starałam się rozpoznawać indywidualne potrzeby ucznia poprzez własną obserwację lub analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, a następnie wdrażać rozwiązania adekwatne do danego problemu edukacyjnego.

Aby zaspokoić potrzeby edukacyjne uczniów, jakie diagnozowałam w swojej pracy, indywidualizowałam swój warsztat pracy poprzez stosowanie dodatkowych ćwiczeń dla uczniów zdolnych, ze szczególnym nastawieniem na przygotowanie ich do olimpiady przedmiotowej z języka niemieckiego. W rezultacie uczniowie ci mogli w czasie lekcji szkolnych efektywniej rozwijać swe umiejętności językowe i zgłębiać zagadnienia gramatyczne i leksykalne wychodzące poza zakres programu nauczania języka niemieckiego w gimnazjum, technikum i liceum.
Efektem podejmowanych przeze mnie w tym celu czynności były późniejsze sukcesy ucznia klasy II LO Mateusza Zatylnego w olimpiadzie przedmiotowej, który zdobył II miejsce w Konkursie Języka Niemieckiego oraz zajęcie przez uczennice klasy III gimnazjum Annę Naczyńską, Dominikę Sieroń, Martę Buciak i Alicję Nadgrodkiewicz czołowych miejsc w etapie regionalnym w VI Ogólnopolskim Konkursie Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów.
Aby dodatkowo wzbogacić mój warsztat pracy jako nauczyciela języka niemieckiego podejmowałam działania wewnątrzszkolne przy współpracy z panią Anna Szary, takie jak organizacja wymiany młodzieżowej, wewnątrzszkolnych konkursów, projektów i przedstawień.
Do najważniejszych należą:

 Zorganizowanie wymiany młodzieżowej ze szkołą w Braunschweig (2008/09).
 Praca nad projektami eTwinning (2007/08).
 Zorganizowanie uroczystości „Tygodnia eTwinning”(2007)
 Przeprowadzenie „Europejskiego Dnia Języków”(2006/07, 2007/08, 2008/09).
 Zorganizowanie Jasełek i koncertu kolęd (2006/07, 2007/08).
 Zorganizowanie „Dnia Wiosny w Europie”( 2006/07, 2007/08).
Organizowanie tych wszystkich konkursów okazało się niezmiernie ciekawym
i wzbogacającym doświadczeniem w mojej pracy dydaktycznej i dało mi naprawdę dużo satysfakcji.
Opracowałam również plan koła przedmiotowego z języka niemieckiego dla gimnazjum w ramach Projektu eTwinning, na którym realizowałam zadania partnerów z projektu.
Przez cały okres stażu prowadziłam także zajęcia fakultatywne dla uczniów pragnących przystąpić do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego. Przeprowadziłam dla nich próbne egzaminy maturalne, zarówno pisemne jak i ustne. Przygotowałam również szereg zestawów maturalnych oraz ćwiczeń utrwalających
i porządkujących wiedzę zdobytą z języka niemieckiego przez cały okres pobytu
w szkole.Rozbudowa własnego warsztatu pracy

Przez cały okres stażu pogłębiałam swoją wiedzę i umiejętności zawodowe w następujący sposób:

 Analizowałam wybrane pozycje literatury metodycznej, pedagogicznej i
psychologicznej.
 Czytałam i korzystałam z publikacji i materiałów z tych dziedzin dostępnych na
portalach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
 Prenumerowałam i czytałam czasopisma dla nauczycieli języka niemieckiego
takie jak „Języki obce w szkole”, „Deutsch aktuell”.
Samodzielnie również wielokrotnie wyszukiwałam lub przygotowywałam pomoce dydaktyczne, a gromadzenie ich znacznie wzbogaciło mój warsztat pracy,
a tym samym bazę materialną szkoły, pozwoliło uatrakcyjnić lekcje, a uczniom lepiej zrozumieć i przyswoić nowy materiał z języka niemieckiego.
Własną biblioteczkę nauczyciela języka niemieckiego uzupełniłam zapleczem samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych takich jak:
 Programy nauczania.
 Plany wynikowe.
 Scenariusze lekcji.
 Zestawy maturalne.
 Scenariusze przedstawień.
 Arkusze olimpiad oraz konkursów z języka niemieckiego.

Ocena skuteczności mojej pracy to także bieżące i okresowe sprawdzanie umiejętności i wiedzy uczniów z języka niemieckiego. W tym celu też systematycznie sprawdzałam wszelkie prace uczniów, ich zeszyty przedmiotowe, opracowywałam
i przeprowadzałam testy sprawdzające, a przede wszystkim dokonywałam analizy ich wyników. Dzięki czemu mogłam ocenić poziom wiedzy i nabyte umiejętności moich uczniów, jak również zauważyć braki i niedociągnięcia także moich działań dydaktycznych, co bardzo ułatwiało mi naprawę popełnionych błędów.

Wzbogacałam również zaplecze dydaktyczne pracowni języka niemieckiego poprzez wyposażenie klasy w niezbędne pomoce dydaktyczne takie jak: mapa Niemiec, tablice gramatyczne i leksykalne, plakaty, flagi. Wszystko to wspomaga proces uczenia języka niemieckiego a jednocześnie motywuje moich uczniów do współpracy przy wykonywaniu pomocy naukowych i wystroju klasy.

Warsztat pracy nauczyciela doskonaliłam również poprzez próby uwzględniania w nauczaniu języka niemieckiego treści ścieżek edukacyjnych. Zapoznawszy się ze ścieżkami edukacyjnymi dla poszczególnych klas gimnazjum, technikum i liceum próbowałam je realizować poprzez uwzględnianie ich treści w prowadzonych przeze mnie lekcjach języka niemieckiego.

Powierzono mi również funkcję fotografa szkolnego i od roku 2004 prowadzę serwis fotograficzny szkoły i publikuję zdjęcia w Internecie.

UZYSKANE EFEKTY:
 Wymienione powyżej podejmowane przeze mnie działania i czynności oraz formy ich realizacji w wystarczającym stopniu potwierdzają moją umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, oraz oceniania i dokonywania zmian w tych działaniach.
 Udział w wyżej wymienionych przeze mnie formach doskonalenia zawodowego i dokształcania się pozwolił mi na wydajniejszą pracę dydaktyczną na lekcjach języka niemieckiego i lekcjach wychowawczych. Uzyskane kwalifikacje pozwalają mi wykorzystywać zdobyte wiadomości w praktyce szkolnej.
 Stosowanie metod aktywizujących na lekcjach języka niemieckiego oraz stosowanie technologii informatycznej zaprocentowało lepszymi wynikami uczniów w nauce języka oraz zwiększyło zainteresowanie językiem oraz krajem.
 Technologia informacyjna pozwala mi urozmaicać zajęcia lekcyjne i sprawniej sprawdzić wiedzę i umiejętności uczniów.
 Podniosłam efektywność własnej pracy poprzez modyfikację działań, doskonaliłam umiejętności współpracy z uczniem zdolnym a także potrafię udzielić kompetentnej pomocy uczniom mającym trudności natury wychowawczej czy dydaktycznej.
 Dzięki tym kursom posiadam umiejętności przygotowania środków i pomocy dydaktycznych oraz upowszechniania nowatorskich rozwiązań metodycznych, organizacyjnych i wychowawczych.
 Moim zdaniem wszystkie wyżej wymienione czynności wpłynęły w sposób oczywisty na poprawę jakości mojej pracy, a tym samym na poprawę jakości pracy szkoły.
§ 7.2.2.
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W PRACY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCHPoszerzanie oferty szkoły w zakresie zajęć pozalekcyjnych z języka niemieckiego

Pierwszym zadaniem w ramach realizacji powyższego wymagania kwalifikacyjnego, jakie sobie wyznaczyłam , było uwzględnienie w mojej pracy jako nauczyciela języka niemieckiego i wychowawcy klasy, potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz problemów społecznych. Zadanie zapoznania się z potrzebami, zainteresowaniami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego moich uczniów okazało się nie trudnym zadaniem, jako że uczniowie często sami informowali mnie, jakie tematy chcieliby poruszać na lekcjach języka niemieckiego i godzinach wychowawczych lub ustalaliśmy to wspólnie na początku każdego roku szkolnego opracowując plan pracy wychowawcy klasowego i planując tematy godzin wychowawczych.

Jak w każdej szkole, tak i w naszej, było i jest wielu uczniów zdolnych, chętnych do nauki, tryskających energią, pragnących podzielić się z innymi swoją wiedzą i umiejętnościami. Im to poświęcałam czas, przygotowując do różnorodnych konkursów, w których odnosili sukcesy. I tak moi uczniowie w ciągu ostatnich trzech lat, jak również w okresie dwóch lat poprzedzających okres stażu brali udział w następujących konkursach, przedstawieniach, projektach i olimpiadach z języka niemieckiego:

 VIII Wojewódzki Konkurs Piosenki Obcojęzycznej – Edycja Niemiecka: „Kunst erweitert den Horizont”, w którym I nagrodę w kategorii zespołów oraz III nagrodę w kategorii solistów zajęły uczennice gimnazjum i technikum (07.12.2004).

 I Etap Olimpiady Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, zorganizowanej przez Szkołę Języków Obcych LEVEL, który odbył się w naszej szkole (03.12.2004).

 II Etap Olimpiady Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, zorganizowanej przez Szkołę Języków Obcych LEVE, który odbył się w Gliwicach (18.02.2005).

 III Etap Olimpiady Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, zorganizowanej przez Szkołę Języków Obcych LEVEL, który odbył się w Bytomia i zakończył sukcesem Mateusza Zatylnego, który zajął II miejsce w tejże Olimpiadzie. (20.05.2005).

 Olimpiada Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów, zorganizowana przez Szkołę Języków Obcych LEVEL(30.11.2006).

 „Europejski Dzień Języków” -„Der Europäische Tag der Sprachen” (26.09.2006/2007/2008)

 Olimpiada Języka Niemieckiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych, zorganizowana przez Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Zabrzu (XII. 23006)

 Jasełka i Koncert Kolęd w języku niemieckim i angielskim (22.12.2006).

 Konkurs Poezji Śpiewanej w Języku Goethego w Gliwicach (26.01.2007).

 Konkurs Piosenki Obcojęzycznej „Z piosenką w Europie”, który odbył się w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Gliwicach (09.03.2007).

 Konkurs „Pokaż Nam Język” organizowany przez Chorzowski Wydział Zamiejscowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (16.03.2007).

 Projekt eTwinning p.t.: „EU-Schüler im Mittelpunkt: Ideen-, Tendenzen- und Infosaustausch“ „Uczniowie we wspólnej Europie: Pomysły, tendencje i wymiana informacji” przy współpracy ze szkoła Scuola Media „I. Nievo” z San Georgio di Nogaro, który został nagrodzony Odznaką eTwinning
(03.-29.09.2007).

 Lista przebojów piosenek z róznych krajów europejskich w ramach Tygodnia (08.10.2007).

 Quiz o Krajach Partnerskich Projektu eTwinning w ramach Tygodnia eTwinning 2007 (09.10.2007)

 „Europa da się lubić” przedstawienie w ramach Tygodnia eTwinning 2007 (11.10.2007).

 Koncert „Muzyka łagodzi obyczaje” wraz z Pokazem Mody „Młodych
Europejczyków” w ramach Tygodnia eTwinning 2007 (12.10.2007).

 Projekt eTwinning p.t.: „EU-Schüler im Mittelpunkt: Ideen-, Tendenzen- und Infosaustausch – Phase II“ „Uczniowie we wspólnej Europie: Pomysły, tendencje i wymiana informacj- Faza II” przy współpracy ze szkołą Scuola Media „I. Nievo” we Włoszech, który został nagrodzony Odznaką eTwinning (17.10.2007).

 I Etap Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów organizowany przez PSNJN, który odbył się naszej szkole (23.11.2007).

 XIV Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Tarnowskich Górach (11.12.2007).

 „Europa da się lubić o zwyczajach bożonarodzeniowych” przedstawienie
połączone z Koncertem Kolęd w języku polskim, niemieckim, angielskim i
włoskim (20.12.2007).

 Etap Regionalny Ogólnopolskiego Konkursu Języka Niemieckiego dla Gimnazjalistów w Gliwicach (12.01.2008).

 Wymiana młodzieżowa ze szkołą z Braunschweig, wyjazd na tygodniowy pobyt z uczniami do Niemiec (04.10-12.10.2008).

 Wymiana młodzieżowa ze szkołą z Braunschweig, rewizyta gości z Niemiec
(18.04-25.04.2009).

Kolejnym zadaniem w ramach realizacji tego wymagania było nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym. Przez cały okres stażu z pomocą pedagoga szkolnego oraz innych nauczycieli starałam się poznać moich podopiecznych. Przestudiowałam również opinie z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Poprzez własne obserwacje, rozmowy z uczniami i wychowawcami klas starałam się poznawać sytuację rodzinną i materialną uczniów w celu udzielenia w miarę możliwości nauczyciela języka niemieckiego pomocy uczniom jej potrzebującym. W ten sposób uwzględniałam w mej pracy problematykę środowiska lokalnego, zdiagnozowałam potrzebę ucznia i realizowałam zadania opiekuńcze szkoły.
Mój udział jako nauczyciela i wychowawcy w zaspokajaniu takich potrzeb polegał na czujnej obserwacji moich uczniów i reagowaniu na zaobserwowane negatywne zjawiska takie jak np.: problemy wieku rozwojowego, problem nikotynowy, alkoholowy, narkotykowy, przemocy lub braku akceptacji przez grupę rówieśniczą. Wszelkie możliwe problemy zgłaszałam pozostałym wychowawcom, pedagogowi szkolnemu lub bezpośrednio dyrektorowi szkoły. W ten sposób realizowałam również zadania opiekuńczo-wychowawcze szkoły.
Poza tym dzięki własnej wiedzy i obserwacjom oraz wiedzy zdobytej podczas szkoleń uwzględniałam różne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych oraz z trudnościami w nauce, jak również z dysfunkcjami w moim warsztacie pracy.
Uwzględniałam to poprzez podejmowanie następujących czynności:
 Prowadziłem konsultacje dla uczniów gimnazjum z trudnościami w nauce.
 Opracowałem i wdrażałam oddzielne formy pracy z uczniem zdolnym.
Potrzeby rozwojowe uczniów uwzględniałam również poprzez poszerzenie mojego warsztatu pracy o metody aktywizujące i wykorzystywanie ich w przypadku diagnozowania umiejętności językowych.
Współpracowałam także z rodzicami w rozwiązywaniu problemów uczniów podczas spotkań z rodzicami, konsultacji oraz rozmów telefonicznych. W ten sposób w mojej pracy brałam pod uwagę potrzeby uczniów i realizowałam edukacyjne i opiekuńczo-wychowawcze zadania szkoły.
Potrzeby rozwojowe moich podopiecznych uwzględniałam też poprzez opiekę nad nimi dyżurów śródlekcyjnych, uroczystości i imprez szkolnych oraz wyjść pozaszkolnych takich jak np.: wyjścia do kina, teatru, kościoła, parku, itp. A tym samym uczestniczyłam w realizacji zadań opiekuńczych szkoły.


W czasie trwania stażu pełniłam też rolę opiekuna wycieczek szkolnych:
 Wycieczka do Braunschweig, Hamburga, Wolfsburga w ramach wymiany młodzieżowej.
 Wycieczka do Krakowa, Oświęcimia, Radzionkowa, Gliwic w czasie trwania wymiany młodzieżowej ze szkołą w Braunschweig.
 Wycieczka z klasą II klasą gimnazjum do Oświęcimia.
 Wycieczka klasowa do Kopalni Zabytkowej w Tarnowskich Górach.
 Wycieczka z uczestnikami projektu bibliotekarskiego na Szyndzielnię i Klimczok.
 Wycieczka z uczestnikami projektu bibliotekarskiego do Skansenu Luiza w Zabrzu.
 Wycieczka w I klasą gimnazjum do Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”.
 Pielgrzymka z maturzystami na Jasną Górę.
Podczas pracy wychowawczej starałam się kultywować tradycje regionalne poprzez organizowanie wigilii klasowych, wycieczek mających na celu zapoznanie uczniów z tradycją i kulturą regionu, z którego pochodzą. Mam tutaj na myśli wycieczkę do Tarnowskich Gór, Skansenu Luiza, Kopalni Węgla Kamiennego „Guido” czy do Muzeum Chleba w Radzionkowie.
Powyższe zadania i formy ich realizacji wskazują, iż podejmowałam czynności mające na celu poszerzanie mojej znajomości potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych, a następnie uwzględniałam je w mojej pracy.
UZYSKANE EFEKTY:
 Uważam, że wszystkie organizowane przeze mnie konkursy urozmaiciły życie naszej szkoły i zainteresowały uczniów. Mogli oni oderwać się od monotonii nauki i poznać inną formę kształcenia poprzez zabawę. Konkursy te rozwijają cele dydaktyczne, wychowawcze i etyczne zgodnie z założeniami zadań naszej szkoły.
 Ponadto praca i zaangażowanie w organizację i przygotowanie uczniów do konkursów, jak również pomoc ze strony moich koleżanek, pani Anny Szary i pani Małgorzaty Giersimiuk, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania uczniów tymi konkursami oraz nauką języka niemieckiego.
 Sukcesy uczniów zwiększyły znacznie ich wiarę we własne możliwości i motywację do dalszej nauki. Z czego jestem naprawdę dumna.
 Moja współpraca z rodzicami układała się dobrze. Byłam w stałym kontakcie z nimi i miałam z ich strony zawsze wsparcie. Rodzice chętnie udzielali się przy organizowanych przeze mnie imprezach, wspierali mnie i aprobowali moje przedsięwzięcia na rzecz klasy. Czym dowodzi zaangażowanie rodziców mojej klasy w wymianę młodzieżową ze szkołą w Braunschweig.
 Podsumowując moją dotychczasową pracę wychowawczą mogę stwierdzić, że przepracowane do tej pory lata w szkole nauczyły mnie lepszej współpracy ze środowiskiem, przedsiębiorczości jako wychowawcy, rozwiązywania trudnych problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz trudnej roli mediatora i arbitra wśród uczniów.

Za największy sukces w zakresie poszerzenia oferty szkoły w zajęcia pozalekcyjne z języka niemieckiego mogę uznać wymianę młodzieżową ze szkołą z Braunschweig. W dniach 18-25 kwietnia 2009 gościliśmy w naszej szkole grupę młodzieży ze szkoły niemieckiej Wilhelm Bracke Gesamtschule z Braunschweig. Grupa uczniów przybyła do nas z rewizytą i spędziła pełen niezapomnianych przygód tydzień. Byliśmy wspólnie między innymi na wycieczce w Krakowie i w Oświęcimiu, w Muzeum Chleba w Radzionkowie, w Palmiarni i w Domu Współpracy Polsko-Niemieckiej w Gliwicach, w Kopalni Guido, w Teatrze Nowych oraz na zajęciach w szkole.
To z czego możemy być najbardziej dumni to integracja grupy, młodzieży polskiej i niemieckiej. Uczniowie pokonali barierę językową i kulturową oraz co najważniejsze nawiązali wiele nowych kontaktów, które przez cały czas są utrzymywane w formie rozmów telefonicznych, pisania smsów, e-maili oraz listów. Wraz z panią Anną Szary jestem również zadowolone, iż rodziny goszczące młodzież niemiecką utrzymują kontakty telefoniczne z rodzinami niemieckimi. Młodzież niemiecka zapytana o wrażenia z pobytu w Polsce chwaliła przede wszystkim polską gościnność, dobrą kuchnię, serdeczność oraz przywiązanie Polaków do tradycji. Jednak największym źródłem satysfakcji dla nas, koordynatorów tego projektu jest fakt, iż zarówno koordynatorzy ze strony niemieckiej, jak i sama młodzież niemiecka deklaruje chęć uczestniczenia w kolejnym projekcie planowanym na rok 2009/2010, czego dowodem jest także zaproszenie dyrektora Wilhelm Bracke Gesamtschule na „Tydzień Polski” w Braunschweig.§ 7.2.3.
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII
INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ
Ocena i doskonalenie własnych umiejętności informatycznych oraz wykorzystywanie komputera i Internetu w praktyce szkolnej;
publikacja własnych materiałów na stronach internetowych

Dynamiczne przemiany kulturowe, ekonomiczne i naukowo-techniczne końca ubiegłego wieku wymusiły niejako milowy postęp w dziedzinie edukacji, pozyskiwania informacji, a co za tym idzie nowe standardy w pracy nauczyciela. Technologie informacyjne stały się niezbędnym narzędziem pracy każdego pedagoga.
Rosnąca rola technologii informatycznej w życiu ludzi spowodowała, że zapisałam się na kurs doskonalący „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” składający się z III modułów, zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach (28.08 – 12.09. 2004).
Podczas zajęć obejmujących I moduł kursu nauczyłam się tworzyć, zapisywać
i odszukiwać dokumenty tekstowe i graficzne. Jak również wyszukiwać i gromadzić materiały edukacyjne związane z nauczanym przedmiotem, odnośnie godzin wychowawczych, o awansie zawodowym oraz o konkursach przedmiotowych
z Internetu. II moduł kursu uzmysłowił mi jak ważny jest odpowiedni dobór środków multimedialnych w poszczególnych przypadkach procesu kształcenia, w jaki sposób zmotywować uczniów do aktywnego uczestniczenia w procesie kształcenia
z wykorzystaniem komputera i Internetu oraz jak uchronić uczniów przed możliwymi jego zagrożeniami. Ostatni moduł kursu pozwolił mi na rozwinięcie mojego warsztatu pracy o nowoczesne metody tworzenia prezentacji przy użyciu MS Power Point oraz tworzenia i projektowania stron WWW w programie FrontPage 2002.
Realizacja kursu „Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej” pozwoliła mi na doskonalenie umiejętności interpersonalnych i wzbogacenie swych umiejętności w zakresie doboru treści przydatnych w pracy nauczyciela. Ciągle rozwijam swoje umiejętności wykorzystania technologii komputerowej.
Przy pomocy komputera tworzę wszystkie dokumenty:
 testy,
 sprawdziany,
 plany wynikowe,
 ankiety,
 referaty,
 scenariusze lekcji,
 plany pracy,
 sprawozdania,
 i wiele innych.

Ponadto komputer jest dla mnie jedną z ciekawszych pomocy dydaktycznych dających ogromne możliwości. Wykorzystując technologię komputerową projektowałam i wykonywałam:

 Gazetki, plakaty, flagi i karteczki z opisem klas w języku niemieckim, angielskim, włoskim i francuskim z okazji „Europejskiego Dnia Języków”, „Tygodnia eTwinning”, „Jasełek w języku niemieckim”, „Konkursu fotograficznego eTwinning”, „Olimpiady Języka Niemieckiego”, „Wymiany Młodzieżowej ze szkołą w Braunschweig”.
 Scenariusze zajęć uroczystości i imprez szkolnych, takich jak „Jasełka”, „Europa da się lubić”, „Europejski Dzień Języków”, itp.
 testy, sprawdziany, kartkówki, teksty rozumienia ze słuchu, rozumienie tekstu czytanego, teksty piosenek, łamańców językowych, krzyżówki, rebusy oraz karty pracy dla uczniów.
 Prezentacje multimedialne na lekcjach języka niemieckiego.
 Kartki świąteczne dla partnerów w ramach Projektu eTwinning oraz Wymiany Młodzieżowej.
 Zestawy maturalne pisemne i ustne.
 Dyplomy dla uczniów oraz podziękowania dla rodziców.
 Tabele do zestawienia średniej ocen uzyskanych przez uczniów po I i II semestrze.
 Plany rozwoju zawodowego i sprawozdania,
 jak również inne dokumenty szkolne oraz materiały do pracy zawodowej.

Dzięki sieci Internet mam szybki dostęp do informacji zarówno merytorycznych, jak i dydaktycznych, mogę śledzić na bieżąco zmiany w przepisach prawa oświatowego, oferty szkoleń i kursów ośrodków doskonalenia nauczycieli, mogę szybko kontaktować się z wydawnictwami oświatowymi oraz z innymi nauczycielami, jak również z rodzicami moich uczniów.
Przez cały okres stażu wykorzystywałam zasoby portali edukacyjnych zarówno polskich jak i niemieckich do doskonalenia własnego warsztatu pracy.

Do najważniejszych należą:
 http://www.men.gov.pl/
 http://www.prawooswiatowe.pl/
 http://www.kartanauczyciela.pl/
 http://www.awans.net/
 http://www.jows.codn.edu.pl/
 http://www.literka.pl/
 http://www.interklasa.pl/
 http://www.etwinning.pl/
 http://www.dpjw.org/
 http://www.deutschalsfremdsprache.in/
 http://www.deutsch-als-fremdsprache.de/
 http://www.deutsch.edu.pl/
Powierzono mi również funkcję fotografa szkolnego i od 2004 roku prowadzę serwis fotograficzny szkoły. Jako fotograf działam na rzecz szkoły, tworząc galerie w Internecie z najważniejszych wydarzeń z życia szkoły. W ten sposób wykorzystuję technologię informacyjną, umożliwiając tym samym uczniom oglądanie zdjęć, dzięki czemu tworzę ich więź ze środowiskiem szkolnym.

UZYSKANE EFEKTY:

Uczniowie:

 Poznają i doskonalą swoje umiejętności wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
 Uczą się traktować komputer jako narzędzie pracy, a nie tylko rozrywki.
 Chętniej uczestniczą w lekcjach języka niemieckiego, podczas których wykorzystywane są programy edukacyjne i pokazy slajdów.
 Potrafią wyszukiwać potrzebnych informacji w Internecie oraz korzystać
z encyklopedii multimedialnych, szczególnie w języku niemieckim .
 Podczas sprawdzianów nie tracą czasu na przepisywanie zadań. Mogą całkowicie skoncentrować się na ich rozwiązaniu.
 Mają także możliwość na wyrównanie szans w dostępie do informacji.

Rodzice:

 Mają możliwość zapoznania się z podstawowymi dokumentami szkoły.
 Poznają różne możliwości wykorzystania komputera oglądając prezentacje multimedialne, zdjęcia w Internecie oraz blog internetowy.
 Przekonują się o korzyściach płynących z edukacji informatycznej.
Szkoła:

 Promocja szkoły.
 Posiada czytelnie i estetycznie opracowane dokumenty.
 Współpracując z panią Anną Szary nawiązałam kontakt ze Bracke Gesamtschule z Braunschweig i zorganizowałam wymianę młodzieżową.
 Szczegółowo i w przejrzysty sposób przygotowane są raporty z próbnych i egzaminów gimnazjalnych.

Korzyści osobiste:

 Systematycznie doskonalę swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną, dzięki czemu wzbogaciłam swój warsztat i metody pracy.
 Uatrakcyjniłam prowadzone przeze mnie lekcje języka niemieckiego poprzez wykorzystanie prezentacji multimedialnych, programów edukacyjnych, stron internetowych oraz innych samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
 Posiadam pełną i uporządkowaną dokumentację swojej pracy.
 Nawiązałam i utrzymuję stały kontakt z innymi nauczycielami języka niemieckiego oraz informatyki z Polski, Niemiec, Włoch i Grecji. W celu wymiany cennych doświadczeń zawodowych oraz kontaktów osobistych.
 Mam szybki dostęp do nowych publikacji i zamawiam podręczniki oraz inne pomoce dydaktyczne przez Internet.
 Mam stały dostęp do aktualnych informacji.
 Oszczędzam czas kupując niektóre artykuły za pośrednictwem Internetu.
 Pogłębiam swoje zainteresowania i prowadzę serwis fotograficzny na stronie: http://picasaweb.google.pl/angelikajochemczyk/ oraz blog internetowy poświęcony projektowi eTwinning: http://etwinningfreundschaft.blogspot.com/ jak również w klasie, w której jestem wychowawcą: http://diebesteklasse.blogspot.com/.
Jednakże za największe osiągnięcie w dziedzinie wykorzystywania technologii informacyjnej na lekcjach języka niemieckiego uważam dwuletnią pracę nad projektem edukacyjnym eTwinning i stworzenie w jej ramach platformy z ogromnym zapleczem przydatnych materiałów do nauki języka niemieckiego.
Po sukcesie pierwszego projektu eTwinning pt.: „EU-Schueler im Mittelpunkt: Ideen-, Tendenzen- und Infosaustausch. "Uczniowie we wspólnej Europie: pomysły, tendencje i wymiana informacji", w którym braliśmy udział wraz ze szkołą z San Georgio di Nogaro (Włochy) i Patras (Grecja), 14.10.2007 roku rozpoczęliśmy kolejny projekt na portalu eTwinning pod tym samym tytułem co poprzedni, ale oznaczony jako Faza II, w której zajmowaliśmy się tematem "Co kraj to obyczaj" i w tym celu stworzyliśmy wraz z partnerami blog internetowy p.t.: eTwinningfreundschaft, który jest dostępny dla wszystkich uczniów zarówno naszej, jak i szkoły partnerskiej.
Głównym celem współpracy pomiędzy uczniami szkoły Scuola Media "L.Nievo", a naszymi było poznanie dwóch odrębnych kultur naszych krajów oraz poszerzenie znajomości języka niemieckiego. W obu projektach podejmowaliśmy tematy, takie jak: zwyczaje świąteczne, spędzanie wolnego czasu, hobby, szkolnictwo, mobbing
w szkole, massmedia, zdrowy tryb życia, nałogi i wiele innych.
Uważam, iż cały Projekt nie tylko pozwolił moim uczniom na doskonalenie ich umiejętności w zakresie języka niemieckiego i technologii informacyjnej, ale przede wszystkim na lepsze poznanie ich rówieśników z Włoch, Grecji i Niemiec oraz umożliwił współpracę pomiędzy naszymi szkołami za pośrednictwem mediów elektronicznych. Celem tego projektu, który stał się dla mnie wyzwaniem, było zachęcanie uczniów do korzystania z komputerów jako narzędzi komunikacji między ludzkimi i promowanie w ten sposób dialogu międzykulturowego.
W roku szkolnym 2009/2010 planuję otworzyć kolejny projekt edukacyjny eTwinning, którego koordynatorem ze strony włoskiej będzie pani Carla Ausquini oraz ze strony niemieckiej pani Eva Matthes, a współpracować ze sobą będzie młodzież biorąca udział w wymianie młodzieżowej oraz I klasa gimnazjum.§ 7.2.4.
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃRozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych

Podczas realizacji stażu na nauczyciela mianowanego niemal codziennie stawałam przed problemami, przy rozwiązywaniu których niezbędna okazała się moja wiedza z psychologii, pedagogiki czy dydaktyki. Każdy uczeń jest inny, ma inne zdolności, zainteresowania, potrzeby. Dlatego tak ważna jest indywidualizacja zadań
i wymagań stawianych uczniom. Podczas prowadzonych przeze mnie zajęć starałam się, by były one zrozumiałe i ciekawe dla wszystkich uczniów. Uczniowie zdolni, chętni do pracy mogli zawsze liczyć na dodatkowe zadania, mniej zdolni– na pomoc mojej strony. Na lekcjach często stosowałam zajęcia w grupach mieszanych tak, aby uczniowie zdolniejsi mogli pomóc kolegom nadrobić braki. Lekcje takie pozwalały jednym nadrobić braki, a innym - pochwalić się swoją wiedzą.
Aby móc mówić o umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki w rozwiązywaniu problemów związanych z realizowanymi przez nauczyciela zadaniami, należy posiadać taką wiedzę i ją poszerzać, zatem nadrzędnym celem, jaki sobie wyznaczyłam było pogłębianie wiedzy z tych dziedzin. Kolejnym celem, który sobie wyznaczyłam było zastosowanie zdobytej wiedzy
w swoim warsztacie pracy.


Chcąc spełnić zamierzone cele uczestniczyłam w następujących kursach
i szkoleniach poświęconych zagadnieniom z zakresu omawianych dziedzin:

 Szkoleniu p.t.: „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami uczniów”
zorganizowanym w ramach rządowego programu „Zero tolerancji dla
przemocy” i przeprowadzonym przez Dyrektora Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Zabrzu (06.02.2008).

 Konferencji na temat: „ Profilaktyka narkomanii - rola szkoły” zorganizowanej
przez Gliwicki Ośrodek Metodyczny (29.05.2008).

 Warsztatach metodycznych w zakresie: „Praca z uczniem zdolnym”
zorganizowanych przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
„WOM” w Katowicach (02.10.2008).

 Szkoleniu informacyjnym dla Rad Pedagogicznych z zakresu mediacji w
oświacie w programie „ Mediacje Rówieśnicze” realizowanym przez Polskie
Centrum Mediacji w ramach kampanii społecznej „Szkoła bez
przemocy”(2008).

 Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł 2008”, prowadziłam zajęcia edukacyjne i profilaktyczne oraz sprawowałam wraz z innymi nauczycielami nadzór merytoryczny nad konkursami towarzyszącymi tej akcji (01.04-30.06.2008).

Dzięki uczestnictwu w wyżej wymienionych szkoleniach pogłębiłam teoretyczną wiedzę na temat tych zagadnień, którą wykorzystuję w praktyce szkolnej jako nauczyciel języka niemieckiego oraz wychowawca.

W celu doskonalenia mojej wiedzy z omawianych dziedzin studiowałam również samodzielnie literaturę psychologiczną, pedagogiczną i dydaktyczną oraz dostępne w Internecie prace lub publikacje innych nauczycieli z tych dziedzin.

Zapoznałam się z następującą literaturą metodyczną:

 Christopher Day „Nauczyciel z pasją – jak zachować entuzjazm
i zaangażowanie w pracy” Gdańsk 2008.
 David Heyne, Stephenie Rollings „Niechęć do szkoły- jak pomóc dziecku, które opuszcza lekcje i wagaruje” Gdańsk 2008.
 Suzanne Guerin, Eilis Hennessy „Przemoc i prześladowanie w szkole- skuteczne przeciwdziałanie agresji wśród młodzieży” Gdańsk 2008.
 Gordon Dryden, Jeannette Vos „Rewolucja w uczeniu się- chcesz myśleć sprawniej niż inny?” Poznań 2003.
 Beata Karpeta-Peć „Otwarty, aktywny, samodzielny… - alternatywne formy pracy. Przewodnik dla nauczycieli języków obcych” Warszawa 2008.


Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych

Przez cały okres stażu starałam się poznać potrzeby rozwojowe uczniów (edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze) poprzez własne obserwacje, rozmowy
z wychowawcami, pedagogiem szkolnym, analizę opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz udział w Radach Pedagogicznych poświęconych omawianiu problemów wychowawczych istniejących w naszej szkole.
Moją wiedzę na temat potrzeb rozwojowych oraz problemów i zagrożeń charakterystycznych dla młodzieży szkolnej poszerzałem również, biorąc udział
w szkoleniach i szkoleniowych Radach Pedagogicznych poświęconych tym zagadnieniom.
Dzięki zdobytej szczegółowej wiedzy na temat tych problemów mogłam później w swej pracy łatwiej diagnozować ich oznaki i przyczyniać się do ich rozwiązywania.
Wszystkie wyżej wymienione czynności dowodzą, iż starałam się pogłębiać swoją wiedzę na temat zagadnień, których dotyczy omawiane wymaganie kwalifikacyjne, co było punktem wyjścia do jego realizacji. Niemniej jednak nie świadczą one jeszcze o umiejętności uwzględniania przeze mnie zdobytej w ten sposób wiedzy w mojej pracy.
Dlatego też przechodzę teraz do omówienia czynności, które pokażą, iż faktycznie wykorzystywałam zdobytą wiedzę i uwzględniałam ją w pracy jako nauczyciel języka niemieckiego i wychowawca klasy, jeśli chodzi o potrzeby rozwojowe, problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne.
Jako wychowawca klasy:

 Utrzymywałam stały kontakt z rodzicami uczniów.
 Organizowałam i prowadziłam zebrania i wywiadówki dla rodziców.
 Uczestniczyłam w comiesięcznych konsultacjach dla rodziców.
 Na bieżąco prowadziłam korespondencję z rodzicami poprzez specjalnie do
tego celu przeznaczone zeszyty oraz przy pomocy poczty elektronicznej.
 Przeprowadzałam rozmowy telefoniczne z rodzicami.

Dzięki temu zapoznawałam się z sytuacją rodzinną uczniów, rodzajami problemów, z którymi się borykają. Wraz z pedagogiem szkolnym organizowałam pomoc materialną dla najuboższego ucznia w mojej klasie, jak również pomogłam odszukać uczennicę, która uciekła kilkakrotnie z domu.
Starałam się o dofinansowanie wymiany szkolnej oraz o nagrody dla uczniów biorących udział w różnych imprezach organizowanych w naszej szkole, jak i dla tych uczniów, którzy odnieśli sukcesy w konkursach u olimpiadach.
Dzięki wiedzy uzyskanej na wcześniej wymienionych szkoleniach na temat profilaktyki narkomanii oraz wiedzy na temat jak radzić sobie uczniem trudnym, mogłam przyczynić się do rozwiązywania problemów wychowawczych.
Jako nauczyciel języka niemieckiego i wychowawca klasy osiągnęłam zamierzone cele poprzez wnikliwą obserwację moich uczniów i natychmiastowe zgłaszanie innym wychowawcom, pedagogowi lub dyrekcji zaobserwowanych negatywnych zjawisk.
UZYSKANE EFEKTY:
 Diagnoza i wywiady na temat sytuacji rodzinnej moich wychowanków zaprocentowały w późniejszej pracy na ich rzecz. Dobry kontakt zaprocentował przynoszącą efekty współpracą z rodzicami, uczniami oraz całym gronem pedagogicznym, co umożliwiło wyszukiwanie najlepszych rozwiązań dla problemów dydaktycznych i wychowawczych moich uczniów.
 Moje działania i przedsięwzięcia na rzecz uczniów zaowocowały dużym zaangażowaniem rodziców w życie szkoły. Pomagali oni przy organizacji
i przeprowadzeniu wymiany młodzieżowej, pełnili rolę opiekuna w trakcie wycieczek, służyli wsparciem przy organizacji Wigilii Klasowej i pracy nad projektami eTwinning.
 Poprzez pracę na rzecz klasy (organizowaniu douczania koleżeńskiego
z matematyki i chemii), pracę nad projektami eTwinning, udział w wymianie młodzieżowej oraz w uroczystościach szkolnych nauczyłam uczniów współpracy koleżeńskiej, zaangażowania społecznego, udzielania się dla innych oraz przedsiębiorczości na płaszczyźnie życia codziennego. Dlatego z wielką satysfakcją mogę stwierdzić, iż przyczyniłam się w znaczącym stopniu do integracji klasy 2TB.
 Starałam się na bieżąco rzetelnie informować rodziców o postępach ich dzieci w nauce oraz o ich frekwencji i aktualnych problemach poprzez organizowanie comiesięcznych spotkań z rodzicami, cotygodniowych konsultacji oraz za pomocą poczty tradycyjnej i elektronicznej, wywiadówki online oraz rozmów telefonicznych.

§ 7.2.5.

UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻAnaliza aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli

Decyzja o rozpoczęciu stażu na nauczyciela mianowanego wiązała się jednocześnie z tym, iż przeanalizowałam dokładnie akty prawne i poznałam procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
Po analizie najważniejszych aktów prawnych dotyczących oświaty, takich jak:
 Karta Nauczyciela,
 Ustawa o systemie oświaty,
 Rozporządzenie MEN dot. podstawy programowej,
 Rozporządzenie MEN dot. oceniania i promowania uczniów,
 Konwencję o Prawach Dziecka,
 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania
stopni awansu zawodowego,
oraz opracowaniu dokumentacji koniecznej do rozpoczęcia stażu na stopień nauczyciela mianowanego, nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Beatą Matlok i opracowałam plan rozwoju zawodowego.


Poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego oraz aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
Wiedzę z zakresu prawa oświatowego poznawałam w następujący sposób:
 Uczestniczyłam w Radach Pedagogicznych poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym.
 W zespołach przedmiotowych opracowywałam i modyfikowałam dokumenty wewnątrzszkolne, takie jak: Statut Szkoły, WSO, plany pracy i rozwoju szkoły.
 W ramach prac Przedmiotowego Zespołu Języków Obcych tworzyłam Przedmiotowy System Oceniania oraz Plany Wynikowe.
 aktualizowałam swoją wiedzę poprzez regularne odwiedzanie internetowych portali, zajmujących się zagadnieniami oświatowymi, a w szczególności awansem zawodowym nauczycieli.
 Posługiwałam się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych
z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy
z komisją przeprowadzającą egzamin.
 Uczestniczyłam w roboczych, klasyfikacyjnych i podsumowujących Radach Pedagogicznych.
 Uczestniczyłam w procesie mierzenia jakości pracy szkoły poprzez opracowanie i przeprowadzenie testów sprawdzających i olimpiady przedmiotowej z języka niemieckiego dla uczniów klas II Gimnazjum oraz opracowując wyniki i ewaluację testów i konkursu.
 Służyłam pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom kończącym staż.UZYSKANE EFEKTY:

 Przez cały okres stażu śledziłam zmiany w prawie oświatowym, co pozwoliło mi na aktualizację wiedzy na ten temat i mogłam stosować się do aktualnie obowiązujących procedur.
 Znajomość przepisów prawa oświatowego pozwoliła mi na kompetentne opracowanie planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego ze szczególnym uwzględnieniem efektów podjętych działań.
 Współtworzenie, a tym samym doskonała znajomość najważniejszych wewnątrzszkolnych aktów prawnych: statutu i WSO pozwoliła mi lepiej wykonywać obowiązki nauczyciela – wychowawcy, obiektywnie oceniać wiedzę i zachowanie uczniów.
 Dogłębne poznanie podstawy programowej pomogło mi w wyborze właściwego programu nauczania, tworzeniu własnych planów pracy, planu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.
 Uczestnictwo w szkoleniach, współpraca z Dyrekcją oraz całym gronem pedagogicznym udoskonaliły moje umiejętności dotyczące prawa oświatowego. Bogatsza o nową wiedzę wiem, gdzie znaleźć rozwiązania dotyczące problemów codziennego życia nauczycieli, potrafię skuteczniej zaradzić
i rozwiązywać problemy uczniowskie, organizować imprezy, wycieczki
i wymianę młodzieżową ze strony prawnej jako opiekuna.

Podsumowanie

Uważam, że omówione powyżej zadania, jakie podejmowałam w trakcie odbywania stażu świadczą o tym, iż moim celem było spełnienie wymagań stawianych nauczycielowi kontraktowemu, niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego.
Tym samym dowodzi to mojego rozwoju zawodowego, czyli podwyższenia jakości mojej pracy i mojego funkcjonowania w szkole, a przez to i polepszenia jakości pracy szkoły, co było celem, jaki postanowiłam osiągnąć poprzez odbycie omawianego stażu.
W swojej dotychczasowej pracy pedagogicznej starałam się stosować nowoczesne metody i formy pracy z młodzieżą. W ciągu sześciu lat pracy w zawodzie nauczyciela języka niemieckiego miałam do czynienia zarówno z uczniami zdolnymi, jak i z uczniami mającymi trudności w nauce. Dlatego też zawsze starałam się znaleźć rozwiązanie dla każdego problemu wychowawczego i dydaktycznego moich wychowanków.
Jestem pewna, iż jako nauczyciel i wychowawca angażowałam się z pełnym poświęceniem w przydzielone mi zadania, a także byłam jednocześnie organizatorem i opiekunem wielu przedsięwzięć szkolnych, jak również pozaszkolnych.
Jestem także przekonana, że to moja energiczna osobowość oraz głowa pełna pomysłów spowodowały, że zjednałam sobie nie tylko uczniów, gotowych do realizacji wszelkich stawianych im zadań, ale przede wszystkim grupę koleżanek
i kolegów, którzy ze mną współdziałają; nawzajem sobie pomagamy i wspólnie organizujemy wiele ciekawych przedsięwzięć.
W tym miejscu pragnę podziękować Dyrekcji Zespołu Szkół nr 3 za umożliwienie mi ubiegania się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego oraz za służenie radą, pani Annie Szary, bez której pomocy nie byłabym w stanie przeprowadzić tych wszystkich przedsięwzięć, a która jest współorganizatorką większości z nich, ale także pani Małgorzacie Gierasimiuk, pani Bożenie Hajdudze oraz pani Beacie Matlok, które nie tylko służyły mi pomocą merytoryczną, ale też wspierały mnie także dobrymi radami podczas odbywania tego stażu.
Mam nadzieję, że współpraca z wyżej wymienionymi nauczycielami,
a w szczególności z panią Anną Szary będzie nadal zbierać plony.
Na zakończenie chciałam podkreślić to, że tworzenie tego sprawozdania pozornie trudne, okazało się ciekawym doświadczeniem, bo dzięki niemu mogłam udokumentować swoje czyny jako nauczyciel języka niemieckiego i wychowawca klasy.
Jestem przekonana, że praca dotychczasowa, która daje mi tak wiele satysfakcji, będzie mnie inspirowała na dalsze lata, a entuzjazm, jaki w sobie posiadam nie pozwoli mi spocząć na laurach. Praca z dziećmi i jej efekty są dla mnie radością, cieszę się z malutkich i dużych sukcesów moich podopiecznych, a sobie stawiam coraz to wyższą poprzeczkę.


Opracowała
Wyświetleń: 2146


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.