Katalog

Joanna Duszczak, 2013-10-01
Śrem

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

aneks do planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Aneks został napisany ze względu na zmianę miejsca pracy.
Zawiera on nowe zadania, wynikające ze specyfiki pracy w nowej szkole.


Imię i nazwisko nauczyciela : mgr JOANNA DUSZCZAK
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Miejsce rozpoczęcia stażu: Gimnazjum nr 2 im. Ks. P. Wawrzyniaka w Śremie
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 r.
Miejsce kontynuacji stażu: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
Data rozpoczęcia kontynuacji stażu: 01.09. 2013 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05. 2014 r.
Opiekun stażu : mgr Adam Mrozek
ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. W oparciu o poznaną procedurę awansu zawodowego. Przedłożenie dyrektorowi szkoły wniosku o kontynuację stażu.
Napisanie aneksu do planu rozwoju zawodowego. IX 2013 r.

IX 2013 r. • wniosek o kontynuację stażu

aneks do planu rozwoju
2. Współpraca
z nowym opiekunem stażu. Zawarcie kontraktu z nowym opiekunem stażu określającego warunki współpracy.
Ustalenie terminów spotkań z opiekunem. IX – X 2013 r.
w okresie stażu kontrakt

harmonogram
3. Prowadzenie dokumentacji
szkolnej. Systematyczne wpisy w dziennikach elektronicznych wpro-wadzonych od 2013 r . w okresie całego stażu • e-dziennik
4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrz-nym doskonaleniu Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu samokształcenio-wego nauczycieli języka angielskiego. w okresie
stażu • notatki, sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecz-nych i cywilizacyjnych
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specy-ficznych warunków środowisko-wych. Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce, współpra-ca z pedagogiem szkolnym, psychologiem i logopedą. według potrzeb

notatki własne
zapisy w dzienniku

2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów Prowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów klasy IV w ramach godzin KN okres stażu dziennik zajęć pozalekcyjnych

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1.


Publikacje w Internecie.
Umieszczenie w Internecie publikacji:
- aneksu planu rozwoju zawodowego na stronie,
- sprawozdania z realizacji planu rozwoju za okres


IX 2013 r.
VI 2014 r. strona internetowa
www.edux.pl,


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Realizacja zadań wychowaw-czych i opiekuńczych. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
Zastosowanie zdobytej wiedzy z psychologii i pedagogiki w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wycho-wawczych, w tym:
- rozmowy wychowawcze z uczniami
-współpraca z rodzicami podczas zebrań, konsultacji i zaplanowanych dyżurów nauczyciela

cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu
plan pracy wychowawcy
zapisy w dzienniku lekcyjnymnotatki
wpisy w dzienniku§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświa-towego oraz dokumentacji szkol-nej. • Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
- statutu szkoły
- szkolnego systemu oceniania
-programu wychowawczego szkoły
- regulaminów .
cały okres stażunotatki, znajomość przepisów szkolnych
Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.


.................................................................. ……………………………………….. 03.09.2013 r. ………………………… data i podpis dyrektora podpis opiekuna stażu data i podpis nauczyciela kontraktowego


Wyświetleń: 3335


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.