Katalog

JOANNA DUSZCZAK, 2013-09-13
śrem

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

kontrakt roczny z opiekunem stażu - zmiana miejsca pracy

- n +

KONTRAKT
zawarty pomiędzy nauczycielem kontraktowym a opiekunem stażu
w okresie trwania staż

1. Kontrakt zawarty pomiędzy:

o mgr JOANNA DUSZCZAK – nauczyciel kontraktowy
o mgr ADAM MROZEK – opiekun stażu


2. Kontrakt zawarto na okres: od dnia 01.09.2013 r. do dnia 31.05.2014 r.
celem kontynuacji stażu na nauczyciela mianowanego
3. Miejsce realizacji kontraktu: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
4. Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do działań w zakresie obszarów:
o praktyki zawodowej;
o kontaktów zawodowych;
o ewaluacji działań.
Współpraca dotyczy kompetencji dydaktycznych, pedagogicznych,
psychospołecznych i specjalistycznych nauczyciela kontraktowego oraz możliwości
ich doskonalenia.
5. Zasady wzajemnego komunikowania
o Opiekun i stażysta są równoprawnymi partnerami.
o Uwagi dotyczące przebiegu stażu pracy oraz realizacji zadań wynikających z planu rozwoju zawodowego są uwagami konstruktywnymi, a nie krytyką.
o Spotkania w ustalonym terminie.
o Nauczyciel kontraktowy może konsultować pojawiające się problemy na bieżąco.
6. Zakres obowiązków nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel kontraktowy powinien:
o Zapoznać się z procedurami awansu i obowiązującymi go aktami prawnymi.
o Poznawać zadania i zasady funkcjonowania szkoły.
o Realizować wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2013 r. (Dz. U. Nr 0 poz. 393)
o Opracować plan rozwoju zawodowego. Czynnie uczestniczyć w jego tworzeniu.
o Uczestniczyć w spotkaniach z opiekunem.
o Dokumentować realizację planu rozwoju zawodowego.
o Uczestniczyć w lekcji otwartej raz w semestrze.
o Prowadzić zajęcia w ustalonym terminie w obecności opiekuna stażu.
7. Zakres obowiązków opiekuna stażu

Opiekun stażu powinien:
o Zapoznać stażystę z procedurą uzyskania awansu.
o Pomóc w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego.
o Wspierać działania nauczyciela kontraktowego w zakresie wzbogacania jego warsztatu.
o Dzielić się swoim doświadczeniem zawodowym.
o Informować o formach doskonalenia zawodowego i zachęcać do udziału w nich.
o Udzielać rad na prośbę stażysty w sytuacjach problemowych: dydaktycznych, wychowawczych.
o Sporządzić wykaz literatury godnej polecenia.
o Pomóc w opracowaniu projektu sprawozdania.
o Pomóc w uporządkowaniu dokumentacji egzaminacyjnej.
o Przygotować projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego.
8. Kryteria oceny dorobku zawodowego

Propozycja oceny dorobku zawodowego uwzględnia:
o Terminowość.
o Systematyczność.
o Zaangażowanie w realizację zadań wynikających z realizacji planu rozwoju zawodowego.
o Inicjatywa.
o Stopień realizacji zadań wynikających z rozporządzenia MEN.
9. Ustalenia końcowe
o Za organizację przebiegu i realizację stażu odpowiedzialny jest nauczyciel kontraktowy.
o Opiekun stażu jest osobą wspomagającą.
o Kontrakt obowiązuje obie strony.
o Strony zawierające kontrakt zobowiązują się do przestrzegania zawartych w nim ustaleń.
o Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron......................................................... .........................................................
(podpis nauczyciela kontraktowego) (podpis opiekuna stażu)

Śrem, dnia 05 września 2013 r. "
Wyświetleń: 937


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.