AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ilona Stasiołek, 2013-09-04
Tomaszów Mazowiecki

WOS, Konspekty

Konspekt lekcji wiedzy o społeczeństwie ,,Na własny rachunek"

- n +

Konspekt lekcji wiedzy o społeczeństwie

TREŚCI PROGRAMOWE:
I. Temat zajęć:
Na własny rachunek
II. Cele zajęć. Uczeń/Uczennica (podstawa programowa z 2008 roku):
• uświadomienie społecznej natury człowieka i wartości kultury, którą tworzy,
• czytanie ze zrozumieniem i interpretacja różnorodnych dokumentów,
• nabycie umiejętności redagowania oraz wypełniania druków i pism urzędowych,
• poznanie procedury zakładanie własnej firmy,
• uświadomienie uczniom wartości i potrzeby uczenia się, rozwijania zainteresowań oraz użyteczności życiowej zdobytej wiedzy,
• dokonywanie świadomych i odpowiedzialnych wyborów o charakterze moralnym,
• omawia i stosuje zasady komunikowania się i współpracy w grupie (np. bierze udział w dyskusji, zebraniu, wspólnym działaniu),
• zna zasady konstruowania biznesplanu,
• wie, jak ustrzec się błędów przy planowaniu przedsięwzięć finansowych,
• rozumie pojęcia i potrafi się nimi posługiwać: biznesplan, leasing, podaż, popyt, cena równowagi rynkowej,
• wie, jakie są etapy zakładania firmy.

III. Formy, metody, techniki uczenia oraz środki dydaktyczne:
1. Formy nauczania:
• praca zbiorowa (klasowa),
• praca jednostkowa,
• praca grupowa.
2. Metody i techniki nauczania:
• metody podające – objaśnienie, pogadanka,
• metody programowe – praca z ćwiczeniami, praca z tekstem źródłowym, praca
z wykresem,
• metody aktywizujące – tabela porządkująca, dyskusja, sześć myślących kapeluszy, burza mózgów.
3. Środki dydaktyczne:
• Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P., Działam aktywnie. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym (s. 76-82),
• tabela porządkująca,
• plakat ilustrujący przykładową strukturę biznesplanu,
• wypowiedź Anny i Adama Kielaków właścicieli rodzinnej firmy handlowej
i przedstawicieli firmy zagranicznej,
• wykres prezentujący cenę równowagi rynkowej,
• karty pracy z poleceniami dla uczniów,
• karton szary,
• mazaki, nożyczki.

IV. Bibliografia:
a) Przedmiotowo-merytoryczna:
• Banecka E., Fanslau B., Zaplanuj karierę! Przewodnik dla nauczyciela dla klas I-III gimnazjum. Wiedza o społeczeństwie, Gdańsk 1999.
• Dubiecka A., Góralewicz Z., Piskorski P., Działam aktywnie. Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, Warszawa 2002.
• Epping Ch. R., Przewodnik po światowej ekonomii, Warszawa 2002.
• Kelly-Plate J., Volz-Patton R., Zaplanuj karierę!, Gdańsk 1998.
• Podstawa programowa przedmiotu język polski z 2008 roku, III etap edukacyjny,
b) Filozoficzna, psychologiczna, socjologiczna:
• Faber A., Mazlish E., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 1992..
• Marzec M., Naprzeciw trudnościom gimnazjalisty. O potrzebie wychowania do wartości, [w:] ,,Zeszyty szkolne” nr 3/2006, s. 29-32.
• Mika S., Psychologia społeczna dla nauczycieli, Warszawa 1980.
c) Pedagogiczna i ogólno dydaktyczna:
• Arends R., Uczymy się nauczać, Warszawa 1994.
• Barnes D., Nauczyciel i uczniowie. Od porozumienia się do kształcenia,
Warszawa 1988.
• Bereźnicki F., Dydaktyka kształcenia ogólnego, Kraków 2001.
• Buehl D., Strategie efektywnego nauczania, czyli jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się, przeł. B. Piątek, Kraków 2004.
• Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej?, czyli refleksyjny praktyk w działaniu,
Warszawa 1999.
• Rau K., Ziętkiewicz E., Jak aktywizować uczniów, Poznań 2000.

V. Tok lekcji:
1. Sprawy organizacyjne:
• powitanie uczniów klasy,
• sprawdzenie listy obecności,
• uczniowie wpisują temat do zeszytów: Na własny rachunek.
2. Nauczyciel zwraca uwagę, że w ostatnich latach zmienił się stosunek ludzi i władz zarówno do przedsiębiorców, jak i do własności prywatnej. Osoby prowadzące własne firmy cieszą się szacunkiem. Uczniowie formułują wniosek, że firmy prywatne zwykle działają lepiej, są efektywniej zarządzane i produkują taniej niż ich państwowe odpowiedniki. Osoby prowadzące działalność gospodarczą podejmują ogromne ryzyku. Zmniejszeniu tego ryzyka służy dobra analiza.
3. Nauczyciel przedstawia uczniom przykładowy biznesplan.

PRZYKŁADOWA STRUKTURA BIZNESPLANU
Streszczenie planu Krótko informuje o treści dokumentu.
Charakterystyka firmy lub przedsięwzięcia Przedstawia firmę i cele, jakie przedsiębiorca chce osiągnąć.
Analiza rynku Charakteryzuje rynek, konkurencję
i najważniejszych nabywców, określa pozycję przedsiębiorstwa na rynku.
Strategia marketingowa Określa sposoby osiągnięcia celów firmy, sposoby pozyskiwania klientów, prognozy sprzedaży.
Profil produkcji lub sprzedaży Informuje o oferowanych produktach, usługach i towarach.
Zarządzanie firmą Przedstawia osoby, które odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu przedsiębiorstwa.

Plan finansowy Zawiera bilans firmy, zapotrzebowanie na kapitał, przewidywane wyniki finansowe oraz plan płatności.
Kalendarium Zawiera harmonogram działań.
Załączniki Są to referencje firmy, szczegółowe dane dotyczące innych części planu, dane techniczne, zdjęcia, życiorysy kadry kierowniczej.

4. Uczniowie metodą burzy mózgu określają, czym jest biznesplan. Dochodzą do wniosku, że biznesplan to dokument ustalający postępowanie przedsiębiorstwa
w pewnym okresie.
5. Nauczyciel pyta uczniów, jakie cele powinien zawierać biznesplan. Nauczyciel tłumaczy, że przedstawia on cele, które przedsiębiorca chce osiągnąć i środki prowadzące do osiągnięcia tych celów. Zawiera omówienie pomysłów związanych
z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Zachęca potencjalnych kredytodawców lub wspólników do zainwestowania w przedsiębiorstwo.
6. Uczniowie zapoznają się z wypowiedzią Anny i Adama Kielaków właścicieli rodzinnej firmy handlowej i przedstawicieli firmy zagranicznej na temat biznesplanu.
7. Uczniowie zapoznają się z poleceniem z zadania 1. Następnie zastanawiają się, jakie nieprzewidziane koszty mogą się przytrafić osobie, która pragnie założyć firmę produkcyjną.
8. Nauczyciel tłumaczy uczniom, co to jest leasing i na jakiej podstawie podpisuje się umowę leasingową. Uczniowie dowiadują się, że leasing to forma umowy zbliżona do najmu lub dzierżawy na określony z góry czas. Osoba korzystająca z leasingu ponosi opłaty leasingowe, które są rozłożone na raty i mieszczą w sobie obok części lub całości wartości mienia, również należne odsetki.
9. Uczniowie dyskutują na temat podaży i popytu. Określają, jaka jest zależność między ceną a ilością sprzedanego towaru.
10. Nauczyciel przedstawia uczniom wykres, który prezentuje równowagę rynkową.
11. Uczniowie wskazują cenę, dla której popyt i podaż są takie same.
12. Uczniowie wyobrażają sobie, że mają 120 złotych, które przeznaczą w ciągu roku na słodycze. Przyglądają się wykresowi, jak zmienia się liczba paczek cukierków, które mogliby kupić, w zależności od ich ceny.
13. Wychowankowie dochodzą do wniosku, że wraz ze wzrostem ceny maleje liczba paczek cukierków, które można kupić.
14. Nauczyciel zadaje uczniom pytanie, jakie czynniki wpływają na cenę i popyt. Uczniowie wymieniają następujące czynniki:
• wzrost dochodów konsumentów,
• moda,
• zmiany technologiczne produkcji,
• jakość produktu,
• marka producenta.
15. Nauczyciel dzieli uczniów na grupy. Uczniowie wybierają w grupie lidera, który zaprezentuje efekty ich pracy. Wychowankowie wykonują następujące zadania:
a) Przy każdym ze zdań, które uważasz za właściwe zasady postępowania, dopisz T,
a przy tych, które uważasz za niewłaściwe – N.
Pan Piotrowski przed założeniem firmy rozważa różne sytuacje:
• Muszę wiedzieć, czy istnieje zapotrzebowanie na tego typu działalność.
• Muszę wiedzieć, czy znajdę wykwalifikowanych pracowników.
• Lepiej zatrudnić pracowników bez kwalifikacji.
• Mogę mieć wysokie ceny, bo nie ma w pobliżu konkurencji.
• Nie muszę zabiegać o klientów, bo nie ma w pobliżu podobnych firm.
• Nie muszę dbać o jakość, bo nie mam w pobliżu konkurencji.
• Zawsze muszę pilnować jakości.
• Wezmę kredyt w banku.
• Będę uruchamiał firmę bez zaciągania kredytu.
• Zamieszczę reklamę swojej firmy w lokalnej prasie.
• Dam gwarancję na swoje produkty.
b) Dopisz jeszcze trzy zasady właściwego postępowania przy uruchamianiu firmy.
c) Zaplanujcie pracując w grupie działalność dowolnej firmy, która mogłaby funkcjonować w Waszym najbliższym otoczeniu. Sporządźcie uproszczony biznesplan.
Wzór uproszczonego biznesplanu:
• Nazwa firmy………………………………………………………………….
• Rozpoczynamy działalność gospodarczą, aby……………………………….
• Nasi potencjalni klienci to……………………………………………………
• Nasz produkt/usługa to……………………………………………………….
• Różni się od produktów konkurencji tym, że…………………………………
• Zachęcamy i przekonamy klientów do kupienia naszego produktu/korzystania z usług poprzez………………………………………………………………..
• Nasza konkurencja to…………………………………………………………
• Nasza przewaga nad konkurencją to………………………………………….
• Nasze słabe strony to………………………………………………………....
• Ryzyko związane z realizacją projektu polega na……………………………
• Prezentacja efektów pracy każdej z grup. Sformułowanie wniosków.
16. Refleksja: uczniowie odpowiadają na pytania:
• Na dzisiejszej lekcji zrozumiałam, że……………………………….
• Chciałbym, aby………………………………………………………
• Wiem na pewno, że…………………………………………………..
17. Zadanie pracy domowej.
18. Pożegnanie uczniów.

VI. Praca domowa:
1. Zastanów się, jak moda wpływa na cenę ubrań młodzieżowych.
2. Czy marka towaru wpływa na jego cenę.

Cel pracy domowej:
• Wyjaśnia na przykładach z życia własnej rodziny, miejscowości i całego kraju, w jaki sposób praca i przedsiębiorczość pomagają w zaspakajaniu potrzeb ekonomicznych.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1432


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.