Katalog

Ilona Stasiołek, 2013-09-04
Tomaszów Mazowiecki

WOS, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

- n +

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY
ubiegającego się
o stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Ilona Stasiołek

Nazwa i adres szkoły: Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza
w Drużbicach z siedzibą w Rasach
Rasy 27, 97 – 403 Drużbice

Dyrektor: mgr Anna Pilniak

Data rozpoczęcia stażu: 02. 09. 2013 r.

Czas trwania stażu: 9 miesięcyKwalifikacje:
• Ukończone studia licencjackie na Wydziale Filologiczno-Historycznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku filologia polska, specjalizacja nauczycielska
oraz nauczanie wiedzy o społeczeństwie.
• Ukończone studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego
na kierunku filologia polska, specjalizacja nauczycielska oraz logopedyczna.
• Studia podyplomowe na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
na kierunku oligofrenopedagogika: edukacja i rehabilitacja osób upośledzonych umysłowo. Planowana data ukończenia studiów: luty 2014.

Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza w Drużbicach z siedzibą w Rasach:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze jednej godziny w miesiącu oraz omawianie ich z prowadzącym obserwowane zajęcia.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły,
w wymiarze jednej godziny zajęć w miesiącu oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
4. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia nauczycieli oraz samokształcenie.DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z PROCEDURĄ AWANSU ZAWODOWEGO

I. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
oraz dokumentacji funkcjonującej w szkole:
(§6 ust. 1 pkt. 1, §6 ust. 2 pkt. 1*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Zapoznanie
z procedurą
osiągania awansu
zawodowego.

• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego: Rozporządzenie MENiS
z 1.12.2004 wraz
z Rozporządzeniem MEN z dnia 14 listopada 2007 roku zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego nauczycieli – Dz. U. z dnia 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Śledzenie informacji
w Internecie i prasie poświęconej oświacie, np. ,,Nowa Szkoła”, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”
czy „Wszystko
dla Szkoły”.
• Tworzenie planu rozwoju.
• Publikacja planu
w Internecie.


09. 2013

• Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
• Rozpoczęcie postępowania kwalifikacyjnego w sprawie awansu zawodowego.
• Adres strony
na której umieszczony był plan rozwoju.

2. Zapoznanie się
z oświatowymi aktami prawnymi.

• Analiza dokumentacji:
a) Ustawa o systemie oświaty,
b) Karta Nauczyciela,
c) Rozporządzenia MENiS.

09/10. 2013
• Notatki własne.

3. Zapoznanie się
z tygodniowym rozkładem zajęć
w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora
z pracownikami.

• Obserwacja.
• Udział w spotkaniach zespołów i spotkaniach Rady Pedagogicznej.

09. 2013

• Prawidłowa organizacja zajęć własnych.
• Udział w lekcjach
i spotkaniach zespołów.

4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji.

• Zapoznanie się
z rodzajem
oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik zajęć).

09. 2013 oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.


5. Poznanie dokumentów obowiązujących
w szkole.
• Analiza dokumentacji:
a) Statut szkoły,
b) Szkolny program wychowawczy,
c) Przedmiotowy System Oceniania.

09. 2013

• Notatki własne
z analizy dokumentacji.

6. Poznanie zasad
funkcjonowania
i organizacji szkoły.

• Udział w Radach Pedagogicznych
i zespołach przedmiotowych.

09. 2013 oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu

• Lista obecności
na radach
i zespołach przedmiotowych.


7. Zapoznanie się
z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa
i higieny pracy
w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.

• Udział w szkoleniu BHP.
09. 2013


• Zaświadczenie
o ukończeniu szkolenia.

8. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą
a opiekunem stażu,
który określa zakres obowiązków stażysty,
jak i opiekuna stażu.

09. 2013

• Kontrakt zawodowy.
• Omówienie zasad współpracy.

9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

• Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy.
• Analiza własnych działań i ocena skuteczności.
Cały okres trwania stażu

• Wspomniane dokumenty umieszczone
w teczce stażysty.
• Podręczniki, płyty, obrazki, zdjęcia, plansze itp.


10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
na stopień nauczyciela kontraktowego
wraz z dokumentacją.

• Złożenie wniosku
oraz przygotowanie dokumentacji.

05. 2014

• Wniosek.
• Dokumentacja
z realizacji planu.

11. Sporządzenie sprawozdania
z przebiegu stażu
i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.

• Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.

06. 2014

• Sprawozdanie
z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły:
(§6 ust. 1 pkt. 3, §6 ust. 2 pkt. 4*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Opracowanie
i wdrożenie rozkładów materiałów
i planów wynikowych.

• Opracowanie
i realizowanie rozkładów materiałów i planów wynikowych na rok szkolny 2013/ 2014.

09. 2013.
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu
• Rozkłady materiałów.
• Plany wynikowe
z przedmiotu wiedza
o społeczeństwie.


2. Opracowanie
i wdrożenie planu pracy na świetlicy szkolnej.

• Opracowanie planu pracy na świetlicy szkolnej na rok szkolny 2013/2014.
• Prowadzenie działalności zgodnie z opracowanym planem.

09. 2013
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu
• Plan pracy
na świetlicy szkolnej.


3. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych.

• Dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków dydaktycznych, dostosowanych
do potrzeb i możliwości uczniów.
• Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres trwania stażu

• Konspekty z zajęć.
• Testy i karty pracy uczniów.
• Notatki własne.

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych
i słabych stron własnej działalności.

• Dokumentowanie efektów własnej pracy
z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji
oraz stosowanych metod aktywizujących.

09. 2013
oraz na bieżąco
w trakcie trwania stażu

• Dokumenty pohospitacyjne.
• Arkusze obserwacji lekcji.
• Notatki własne, wnioski i refleksje.

5. Doskonalenie warsztatu pracy.

• Wzbogacanie warsztatu pracy w różne pomoce dydaktyczne.
• Studiowanie literatury pedagogicznej
i psychologicznej, m.in.:
a) Brzezińska A., Społeczna psychologia rozwoju, Warszawa 2000.
b) Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, Gdańsk 2004.
c) Elsner D., Szkoła jako ucząca się organizacja. Szansa dla ambitnych, Chorzów 2003.
d) Pedagogika : podręcznik dla kandydatów na nauczycieli , red. B. Suchodolski,
Warszawa 1973.

Cały okres trwania stażu

• Pomoce dydaktyczne.
• Notatki własne.
• Pisemna prezentacja przeczytanych książek
oraz omówienie tematyki wybranych numerów czasopism .

6. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

• Współpraca
z nauczycielami
i psychologami.
• Dzielenie się doświadczeniami, analiza
i samoocena.

Cały okres trwania stażu

• Kontakty interpersonalne, m.in. z uczniami, rodzicami, nauczycielami
i psychologami
z innych placówek: policją, sądem
i kuratorami.


7. Aktywizowanie uczniów do zajęć pozalekcyjnych.

• Organizacja
i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych.

Cały okres trwania stażu

• Zapisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.


8.Uczestnictwo
w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu.

• Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia nauczycieli : warsztaty, kursy doskonalące
oraz kwalifikacyjne, m.in.:
a) Udział w szkoleniach Towarzystwa Wiedzy Psychologicznej ,,Start”, np.:
• Etapy rozwoju dziecka - 28.08. 2013,
• Depresja - 4. 09. 2013,
• Nerwica - 11. 09. 2013,
• DDA, Alkoholizm -
18. 09. 2013,
• Automatyzmy regulujące zachowanie człowieka -
25.09. 2013,
• Grupa zadaniowa - 2.10. 2013,
• Niepełnosprawność - 16.10. 2013,
• Zdolność odbierania bodźców ze środowiska –
23.10. 2013.
b) Udział w kursach kwalifikacyjnych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi, np.:
• Plan rozwoju zawodowego – 09. 2013,
• Staż nauczyciela rozpoczynającego pracę – krok po kroku – 10. 2013,
• Lekcja z Internetem –
11. 2013,
• Info-TEKA – warsztaty komputerowe dla nauczycieli – 10/11. 2013,
• Co nowego w literaturze dla dzieci i młodzieży –
09. 2013.
c) Ukończenie kursu kierowników wycieczek szkolnych i obozów wędrownych.
d) Ukończenie studiów podyplomowych Wydziały Nauk
o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego
z zakresu: oligofrenopedagogika: edukacja i terapia osób upośledzonych umysłowo.

Cały okres trwania stażu

• Zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo
w różnych formach doskonalenia.
• Potwierdzenie udziału
w szkoleniowych radach pedagogicznych przez opiekuna stażu.


9. Pomoc w nauce
i wyrównywaniu braków szkolnych.
• Pomoc dzieciom
w odrabianiu zadań domowych.
• Praca z dziećmi słabszymi w nauce.
• Organizowanie konkursów, gier i zabaw edukacyjnych.

Cały okres trwania stażu

• Potwierdzenie opiekuna stażu
• Karty pracy.

10. Opieka nad salą zajęć świetlicowych.
• Zaprojektowanie wystroju sali świetlicowej.
• Wykonywanie gazetek ściennych.
Cały okres trwania stażu

• Potwierdzenie opiekuna stażu.
• Zdjęcia potwierdzające wystrój sali świetlicowej
oraz gazetek ściennych.
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:
(§6 ust. 2 pkt. 3*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Nawiązanie współpracy
z wychowawcami
i nauczycielami.

• Rozmowy
z wychowawcami
i nauczycielami.
• Udział w godzinach wychowawczych.

Cały okres trwania stażu

• Stosowne wpisy
w dzienniku.
• Konspekty zajęć.
• Arkusze obserwacji.

2. Zapoznanie się
z Programem Wychowawczym Szkoły

• Analiza Programu Wychowawczego.

09. 2013

• Notatki własne.

3. Realizowanie zadań wychowawczych
w pracy z uczniami zgodnie ze szkolnym programem wychowawczym

• Kontakty z pedagogiem
szkolnym.
• Realizacja zadań Programu Wychowawczego.
• Współpraca
z nauczycielami będącymi wychowawcami.

09. 2013 oraz cały okres trwania stażu

• Potwierdzenie nauczycieli
i pedagoga szkolnego.


4.Integrowanie się ze środowiskiem szkolnym
• Pomoc w organizowaniu uroczystości i imprez
na terenie szkoły.

09. 2013 oraz cały okres trwania stażu

• Notatki własne.
• Świadectwa udziału w konkursach.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:
(§6 ust.2 pkt.4*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Ustalenie
z opiekunem terminów i tematyki zajęć
na okres stażu
z uwzględnieniem zajęć prowadzonych
i obserwowanych.

• Stworzenie harmonogramu
z terminami zajęć.

09. 2013 oraz cały okres trwania stażu


• Scenariusze, konspekty zajęć.
• Potwierdzenie opiekuna stażu.


2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
lub innego nauczyciela.

• Obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi (arkusze obserwacji lekcji), omówienie i zapisanie jej wyników.

Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Arkusze obserwacji lekcji.


3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.

• Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).

Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Konspekty
z zajęć.
• Wnioski i uwagi do realizacji
na przyszłość.


4. Prowadzenie zajęć
w obecności Dyrekcji.

• Opracowanie scenariusza zajęć (konspekt).
• Konsultacja, analiza.Cały okres trwania stażu, według wcześniej ustalonych terminów

• Arkusze obserwacji lekcji.
• Własne wnioski
i refleksje.
• Opinia osoby hospitującej.


5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.

• Przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej.
• Wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć oraz pomocy dydaktycznych
dla uczniów.

Cały okres trwania stażu

• Teczka stażysty.
• Płyta z zapisem elektronicznym.
• Scenariusze zajęć.

6. Analiza i samoocena swoich zachowań.

• Analiza własnych lekcji, notatek
i rozmów pohospitacyjnych.


Cały okres trwania stażu

• Wprowadzenie udoskonaleń
w prowadzeniu zajęć.


7. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

• Samoocena.
• Ewaluacja zajęć.
06. 2014

• Teczka stażysty.
• Sprawozdanie
z okresu stażu.


*Podstawa prawna:
1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
Łódź, dn. ................................... .................................................……...............
podpis nauczyciela stażysty

Wyświetleń: 3072


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.