Katalog

Grzegorz Wąsik, 2013-08-26
Radziechów

Informatyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela mianowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
IMIĘ I NAZWISKO: mgr inż. Grzegorz Wąsik
MIEJSCE PRACY: Szkolno- Gimnazjalny Zespół Szkół w Miłkowicach
ZAJMOWANE STANOWISKO: nauczyciel informatyki
WYKSZTAŁCENIE: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01. 09. 2010r.
PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31. 05. 2013r.
Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 14listopada 2007 roku,
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580)


§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach
Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 14 listopada 2007r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli) VIII – IX 2010r. • przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram) IX 2010r. • kontrakt
• harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli • obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (według ustalonego harmonogramu) i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu • wnioski z obserwowanych zajęć (notatka)
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • przeprowadzenie lekcji w obecności opiekuna (według ustalonego harmonogramu)
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna cały okres stażu • scenariusze lekcji
• wnioski z przeprowadzonych zajęć (notatka)
5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu • udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych cały okres stażu • zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach
6. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy oraz dokonywanie ewaluacji własnych działań Doskonalenie:
• kryteriów ocen i wymagań edukacyjnych dla uczniów
z informatyki (Przedmiotowego Systemu Oceniania)
• planów pracy,
Ewaluacja metod pracy:
• stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
• opracowanie pomocy dydaktycznych cały okres stażu • dokumentacja (plany pracy, Przedmiotowy System Oceniania z informatyki i inne)
• scenariusze zajęć
• testy
7. Rozbudowa własnego warsztatu pracy • gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej systematycznie w okresie całego stażu • zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
• notatki
8. Organizowanie szkolnych konkursów • opracowanie zadań na konkursy,
• przeprowadzenie konkursów i ogłoszenie wyników cały okres stażu • zadania przygotowane na konkurs
• sprawozdanie z konkursu
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju • gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
• sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego (opis realizacji, autorefleksje)
cały okres stażu • wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• potwierdzenie opiekuna stażu
o gromadzeniu dokumentacji
• sporządzenie sprawozdania

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego • diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów względem zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach godzin wynikających z Karty Nauczyciela - ankieta

• obserwacja i analiza możliwości uczniów IX.2011r.cały okres stażu • ankieta wraz z analizą wyników


• bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych)
2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi • współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
• współpraca z Biblioteką Publiczną w Miłkowicach cały okres stażu (według potrzeb) • notatki
• adnotacje w dziennikach
• potwierdzenia przez dyrekcję
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych • realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
• współpraca z pedagogiem szkolnym cały okres stażu
(według potrzeb) • program profilaktyczny szkoły
• scenariusze lekcji
• notatki własne
• zapisy w dzienniku
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów • organizowanie lub współorganizowanie pozalekcyjnych spotkań dydaktycznych
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych
• współtworzenie gazetek szkolnych cały okres stażu • sprawozdania, potwierdzenia
• wpisy w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie

§ 7 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej • korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów pracy, Przedmiotowego Systemu Oceniania, itp.)
• redagowanie strony internetowej poprzez tworzenie galerii szkoły, redagowanie sprawozdań z uroczystości szkolnych, wycieczek itp.
• dokumentowanie przebiegu stażu cały okres stażu • potwierdzenie opracowania dokumentów szkolnych przez dyrekcję szkoły
2. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych • umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
cały okres stażu • strony internetowe (wydruki)
3. Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych • śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• prowadzenie zajęć z wykorzystaniem programów komputerowych i Internetu.


cały okres stażu

cały okres stażu • Wykaz stron internetowych

• konspekty zajęć

§ 7 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych • udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych cały okres stażu • potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. Współpraca ze szkołą
• analiza programu wychowawczego szkoły
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach
• pomoc w organizacji imprez szkolnych.

Współpraca z uczniem
• obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów

Współpraca z rodzicami
• kontakty podczas konsultacji i spotkań indywidualnych
• informowanie o postępach uczniów w nauce

Współpraca z pedagogiem szkolnym cały okres stażu • opis rozwiązywanych problemów (notatka)
• wpisy w dzienniku lekcyjnym
• notatki z rozmów z rodzicami
3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki • studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• sporządzanie notatek z przeczytanych książek
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej
cały okres stażu
(na bieżąco) • notatki (ksero) z literatury
• potwierdzenie opiekuna stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• karty nauczyciela
• Ustawy o Systemie Oświaty
• Rozporządzenia MENiS

Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły
• wewnątrzszkolnego systemu oceniania
• programu rozwoju szkoły
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktyki i innych cały okres stażu • potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
• akty prawne
• dokumentacja szkolna
2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego • udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych
i zespołach przedmiotowych
• udział w pracach różnorodnych komisji: egzaminacyjnych, konkursowych
• dostosowanie przedmiotowych planów wynikowych, przedmiotowego systemu oceniania do obowiązujących uregulowań prawnych cały okres stażu • zapisy w protokołach
• dokumentacja (plany pracy, plany wychowawcze i inne)


Plan rozwoju zawodowego opracował:
mgr inż. Grzegorz Wąsik

Wyświetleń: 1188


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.