Katalog

Krzysztof Hołodyński, 2013-08-01
Brwinów

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan Rozwoju na Dyplomowanie - angielski

- n +

Imię i nazwisko: mgr Krzysztof Hołodyński
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Nazwa i adres szkoły: Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 81 Fundacji „Rodzice Dzieciom”, ul. Nowowiejska 39A 02-010 Warszawa
Nauczany przedmiot: język angielski
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01 września 2011 roku
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2014 roku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIE O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
okres stażu: 01.09.2011 – 31.05.2014

Cel stażu: podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych, podniesienie jakości pracy szkoły oraz zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego, dotyczących awansu zawodowego IX 2011 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego okres stażu Gromadzenie zaświadczeń, opisów, analiz oraz sprawozdań
Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
VI 2014 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Zadania wynikające z Rozporządzenia


Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenia pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt 1)ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI


Doskonalenie warsztatu
i metod pracy nauczyciela

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego

okres stażu - Zaświadczenia

Ewaluacja skuteczności nauczania języka i osiągnięć uczniów
Udział w WDN na terenie placówki
Samodzielne studiowanie literatury fachowej
Gromadzenie materiałów służących jako pomoc naukowa w pracy dydaktyczno - wychowawczej
Udział w tworzeniu dokumentacji szkoły
Wspólne opracowanie regulaminu i systemu oceniania uczniów przy egzaminach ustnych i pisemnych semestralnych i końcoworocznych.
okres stażu - Poświadczenie dyrektora szkoły

Rozwijanie zdolności i umiejętności uczniów

Wykorzystanie w pracy nowatorskich technik i metod pracy z uczniem

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły


Współorganizacja wycieczek dydaktycznych

Konsultacje dla uczniów mających trudności w nauce

Obserwacja i analiza możliwości uczniów: zbieranie informacji wg przygotowanych narzędzi – karty pracy, opracowanie kart samooceny, rozmowy z rodzicami, pedagogiem i psychologiem szkolnym na bieżąco

Prowadzenie kół zainteresowań
okres stażu
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z j. angielskiego
IX 2011


Potwierdzenie dyrektora szkoły

Aktywny udział we wdrażaniu WSO
okres stażu

Przeprowadzenie testu z języka angielskiego sprawdzającego wiadomości i umiejętności uczniów

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( § 8 ust. 2 pkt 2)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Stosowanie technologii komputerowej
Przygotowywanie materiałów do zajęć, konstruowanie kart pracy, dyplomów, sprawdzianów, scenariuszy i konspektów
okres stażu

Poświadczenie dyrektora szkoły

Korzystanie
z Internetu
Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego na portalu oświatowym

X. 2011
Zaświadczenie

Poświadczenie dyrektora szkoły

Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami

okres stażu
Wykorzystanie podcastów, ebooków i audiobooków do nauczania języka okres stażu

Przygotowanie i prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej z wykorzystaniem programów multimedialnych
okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Korzystanie z informacji zamieszczonych w oświatowych serwisach internetowych

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie otwartych zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych. ( § 8 ust. 2 pkt 3)


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI


Współpraca z nauczycielami na terenie własnej placówki
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych i doradców metodycznych

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Współpraca z pedagogiem szkolnym, psychologiem,

okres stażu
Poświadczenie pedagoga szkolnego, psychologa

Aktywne uczestnictwo w pracach zespołu humanistycznego poprzez przygotowanie i współpracę w przygotowaniu konkursów oraz imprez szkolnych

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów podczas organizacji konkursów oraz imprez

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Pełnienie roli opiekuna nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego /mianowanego
okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom pomocy dydaktycznych

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Dzielenie się swoją wiedzą z szerszym
gronem nauczycieli
Publikowanie artykułów, scenariuszy, wierszy, piosenek, bajek na portalach internetowych

okres stażu
Zaświadczenia o publikacji

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich ( § 8 ust. 2 pkt 4a)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Rozwijanie zainteresowań i indywidualnych uzdolnień dzieci

Opracowanie i wdrożenie programów zajęć kół zainteresowań
Okres stażu

Poświadczenie dyrektora szkoły

Opracowanie cyklu zajęć ukierunkowanych na rozwój słownej twórczości dzieci (scenariusze autorskie)

Okres stażu

Opracowanie zestawu ćwiczeń kształtujących umiejętności konwersacji i efektywnej komunikacji w języku angielskim, rozumienie tekstu słuchanego, tłumaczeń wybranych fragmentów filmów, ćwiczeń gramatycznych etc.

Okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych. ( § 8 ust. 2 pkt 4c)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Praca na rzecz prezentacji szkoły
Współpraca przy przygotowaniu i przeprowadzeniu projektu w ramach unijnego Programu eTwinning

okres stażu

Poświadczenie dyrektora szkoły

Pedagogizacja rodziców Spotkanie autorskie dla rodziców z profesorem Grzegorzem Fisiakiem – twórcą innowacyjnej metody „DeDomo”, - przewodnik dla rodziców jak wspomagać naukę języka obcego w domu

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły
Przygotowanie materiałów dla rodziców (Jak uczyć się z dzieckiem w domu języka obcego, Motywacja wewnętrzna i zewnętrzna)

Angażowanie rodziców w sprawy klasy i szkoły, w przygotowywanie oraz włączanie w prowadzenie imprez, uroczystości i prowadzenie zajęć

Organizacja imprez, uroczystości i akcji
Organizowanie i współorganizowanie imprez klasowych i szkolnych

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Zachęcanie uczniów do
udziału w konkursach
Organizacja i współorganizacja różnych konkursów językowych

okres stażu
Poświadczenie dyrektora szkoły

Zorganizowanie konkursów zainteresowań dla uczniów

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach i egzaminów międzynarodowych z języka angielskiego.

Przygotowanie spotkań z ciekawymi ludźmi
Zorganizowanie cyklu spotkań z ludźmi pracującymi w ciekawych zawodach (???)

okres stażu

Poświadczenie dyrektora szkoły
Spotkania autorskie z autorami innowacyjnych programów i publikacji do nauki języków obcych
(Grzegorz Fisiak – „DeDomo”)

Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska
Współorganizowanie akcji charytatywnych na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt

okres stażu Poświadczenie dyrektora szkoły

Organizowanie akcji profilaktycznej „Zdrowy Uśmiech Dziecka„

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust. 2 pkt 4e)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Współpraca
z British Council


Organizacja i współorgaznizacja międzynarodowych egzaminów z języka angielskiego
okres stażu

Zaświadczenia o współpracy
Współpraca z ekspertami i metodykami z dziedziny nauczania języka obcego Współdziałanie i wymienia się informacjami i materiałami do nauczania języka angielskiego

Współpraca z edukacyjnym programem Unii Europejskiej
Łączenie i współpraca bliźniaczych szkół podstawowych w Europie za pośrednictwem mediów elektronicznych w celu wykonania wspólnych projektów przedmiotowo-językowych

Organizowanie akcji charytatywnych
Współorganizowanie zbiórki dla dzieci z Domu Dziecka

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 8. ust. 2. pkt 4 lit. f)


ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Inne osiągnięcia zawodowe
Nagroda dyrektora

okres stażu

Poświadczenia Dyrektora
Listy gratulacyjne za sukcesy odniesione przez uczniów

Praca z uczniem w celu wyłonienia laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych,
Praca z uczniem zdolnym w celu zajęcia wysokiego miejsca i wyróżnienia w konkursach językowych, olimpiadach i egzaminach międzynarodowych

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. ( § 8 ust. 2 pkt 5)

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów wychowawczych
Opisy przypadków, analiza przyczyn, pogłębianie wiedzy fachowej w zakresie zaspokajania potrzeb edukacyjnych i wychowawczych

okres stażu
Opis i analiza przypadków

Nauczyciel mianowany
KHWyświetleń: 1577


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.