Katalog

Justyna Kotarska, 2013-07-30
krakow

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Justyna Kotarska

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Podstawa prawna:
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U. z 2004r. Nr 260, poz. 2593)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2007r. Nr 214, poz. 1580)
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2010r. Nr 235, poz. 1543)
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony)
 Ustawa z dnia 18 lutego 2000 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2000r. Nr 19, poz.239)
 Ustawa z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2004r. Nr 179, poz. 1845)


Nauczyciel kontraktowy: mgr Justyna Kotarska
Miejsce odbywania stażu: Szkoła Podstawowa nr 159 Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Krakowie
Zajmowane stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:01. 09. 2011r.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2014r.
Opiekun stażu: mgr Małgorzata Kurzawa
Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanegoZADANIA
FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

§ 7.2.1. Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.


1. Poznanie procedur awansu zawodowego nauczycieli


Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
 Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
 Karta Nauczyciela
Sierpień/ wrzesień 2011r.

Notatki z analizy dokumentacji.Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (materiały i publikacje w prasie oświatowej, Internet).
Sierpień/ wrzesień 2011r.

Notatki własne


Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego regulującego system awansu zawodowego.
Cały okres stażu

Notatki własne

Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażuZłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
prawidłowo skonstruowany plan rozwoju zawodowego,
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju zawodowego.
Cały okres stażu

Pełna dokumentacja przebiegu stażu zawodowego

Udział w szkoleniu „Planowanie zawodowe nauczyciela”. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów dla nauczycieli kontraktowych.”
Wrzesień 2011r.
Zaświadczenie o udziale w szkoleniu

2. Współpraca z opiekunem stażu.
Ustalenie zasad współpracy. Zawarcie kontraktu.
Wrzesień 2011r.
Przejrzyste zasady współpracy, kontrakt

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.

Cały okres stażu


Notatki własne, scenariusze zajęć.

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja.
Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć, ewaluacja
Cały okres stażuScenariusze zajęć, notatki osobiste, adnotacje w dziennikach lekcyjnych, wnioski z przeprowadzonych zajęć

Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.
Autorefleksja, samoocena.

Cały okres stażu.
Notatki własne

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
Planowanie pracy dydaktycznej i wychowawczej
 Współudział w opracowaniu, modyfikacji rozkładów materiału nauczania w klasach I- III, kryteriów oceniania, Planu Wychowawczego i Profilaktycznego dla klas I-III
Cały okres stażuRozkłady materiału, kryteria oceniania, Plan Wychowawczy i Profilaktyczny dla klas I-III

Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, rebusy, scenariusze zajęć itp.
Cały okres stażu.


Materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień, konkursów

Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywizujących metod nauczania.
Cały okres stażu.

Dokumentacja potwierdzająca działania nauczyciela

4. Samodzielnie lub przez udział
w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych .
 Aktywny udział w wewnątrzszkolnym
i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
- Uczestniczenie w radach szkoleniowych, szkoleniach WDN
- Udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, konferencjach.
Cały okres stażu
Zaświadczenia z obecności na spotkaniach WDN

Zaświadczenia o odbytych kursach, szkoleniach

 Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
Cały okres stażu


Notatki Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
Cały okres stażu

Notatki


§ 7.2.2. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


1. Diagnozowanie potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich sytuacji rodzinnej

Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
Cały okres stażu
Zebrana dokumentacja, wnioski.

Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
 opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej,
 zapisy w protokołach
Cały okres stażuPotwierdzenie opiekuna stażu, psychologa i pedagoga szkolnegoRozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami.
Cały okres stażu

Adnotacje w dziennikach, notatki ze spotkań

Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym
Cały okres stażu

Wnioski z rozmów przeprowadzonych z pedagogiem, psychologiem, notatki

Konsultacje z innymi nauczycielami

Cały okres stażu

Wnioski z przeprowadzonych rozmów, notatki

Pedagogizacja rodziców -tematy zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Według potrzeb
Scenariusze prelekcji, zapisy w dzienniku (tematyka spotkań)

Organizowanie pomocy materialnej lub psychologicznej w trudnych sytuacjach
Według potrzeb

Potwierdzenie opiekuna stażu, psychologa i pedagoga szkolnego

Podejmowanie współpracy ze strukturami samorządowymi, innymi organizacjami działającymi na rzecz systemu edukacji, pomocy społecznej, wychowania religijnego
 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, ze Strażą Miejską, ze Strażą Pożarną
 Udział w akcjach charytatywnych
Cały okres stażu
Notatki własne, scenariusze, pomoce dydaktyczne, dyplomy
i podziękowania organizatorów

Analiza literatury psychologicznej i pedagogicznej poświęconej problemom dydaktyczno - wychowawczym.
Cały okres stażu

Spis pozycji


2. Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.


Praca z uczniem zdolnym
 Przygotowywanie uczniów do konkursów, opracowanie zadań i dodatkowych ćwiczeń dla uczniów zdolnych.
Cały okres stażu

Zebrana dokumentacja, plan pracy z uczniem zdolnym

Praca z uczniem mającym problemy w nauce.
 Opracowanie planu i prowadzenie zajęć wyrównawczych
 Dostosowanie form, metod i tempa pracy do indywidualnych potrzeb ucznia.
 Współpraca z rodzicami ucznia.
 Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
 Współpraca z logopedą i reedukatorem szkolnym
Cały okres stażuZebrana dokumentacja, plan pracy, z uczniem słabym, dziennik zajęć wyrównawczych, potwierdzenie pedagoga, psychologa
i reedukatora szkolnego

3. Współpraca z rodzicami.

Diagnozowanie potrzeb uczniów i rodziców.

Według potrzeb

Zapis w dzienniku, tematyka spotkańZapoznanie rodziców z nowościami wydawniczymi z zakresu psychologii i pedagogiki.
Cały okres stażu

Spis pozycji


Spotkania i rozmowy indywidualne z rodzicami.

Na bieżąco
Adnotacje w dziennikach

Włączenie rodziców do wspólnych działań wychowawczych, do współuczestnictwa w życiu szkoły.
Na bieżąco
Obecność podczas uroczystości

Współpraca z tzw. trójką klasową.

Na bieżąco

Sprawozdania na konferencję plenarną

Uczestnictwo w Dniach Otwartych Szkoły
Cały okres stażu
Adnotacje w dziennikach

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów.


Organizowanie i współorganizowanie wycieczek dydaktycznych

Cały okres stażu
Scenariusze, dokumentacja fotograficzna


Organizacja i przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Cały okres stażu
Protokoły z przebiegu konkursów, sprawozdania na konferencję plenarną

Organizacja i przygotowanie uroczystości klasowych i szkolnych

Cały okres stażu
Spis zorganizowanych imprez klasowych i szkolnych, sprawozdania na konferencję plenarną

Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę: Dom Kultury, kino, teatr itp.
 Organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, filharmonii, operetki itp.)
Cały okres stażu
Zaświadczenia, karty wycieczek i wyjść

5. Poznanie zadań szkoły i ich realizacja z uwzględnieniem katolickiego charakteru szkoły.


Dogłębna analiza Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania oraz Programu Wychowawczego
i Profilaktycznego Szkoły.

Cały okres stażu
Kopie odpowiednich dokumentów

Realizacja tematu wiodącego z uwzględnieniem katolickiego charakteru szkoły.

Cały okres stażu
Plan wychowawczy, rozkłady materiału, scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku

Realizacja Planu Profilaktyczno-Wychowawczego szkoły

Cały okres stażu
Plany wychowawcze oraz rozkłady materiału, zapisy w dzienniku

6. Formacja osobista poprzez udział w życiu religijnym szkoły.
Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, Wielkopostnych i Adwentowych Dniach Skupienia, w 1-szo piątkowych Mszach Św., w Forum Szkół Katolickich
Cały okres stażu
Zaświadczenia, potwierdzenia udziału w życiu religijnym szkoły

Przygotowywanie z uczniami Liturgii Mszy Św., apeli o treści religijnej. Cały okres stażu
Zapisy w protokołach, potwierdzenie, opiekuna stażu

Aktywne zaangażowanie w przygotowywanie dzieci do pierwszej spowiedzi i komunii św. Cały okres stażu
Zapisy w protokołach, potwierdzenie, opiekuna stażu
7. Kultywowanie tradycji Szkoły Urszulańskiej.
Korzystanie z zasad systemu wychowawczego św. Anieli Merici
 Korzystanie z Pism św. Anieli Merici oraz ze stron internetowych poświęconym wychowaniu w duchu św. Anieli Cały okres stażu
Protokoły

§ 7.2.3. Umiejętność wykorzystania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.


1. Korzystanie w swojej pracy z komputera oraz Internetu.
Opracowanie przy pomocy komputera: dokumentacji, scenariuszy zajęć, sprawdzianów, testów, materiałów dydaktycznych.
Cały okres stażu


Pomoce wykonane techniką komputerową, zgromadzona dokumentacja

Poszerzanie bazy linków do stron internetowych poruszających zagadnienia z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki.
Cały okres stażu

Baza linków

Korzystanie z multimedialnych programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych, Internetu przy przygotowaniu materiałów na zajęcia.
Cały okres stażu

Materiały metodyczno-dydaktyczne pozyskane drogą elektroniczną

Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej.


Cały okres stażu


Wpisy w dzienniku lekcyjnym, konspekty zajęć

Korespondencja elektroniczna z rodzicami uczniów.

Cały okres stażu

E-maile

Wypisywanie świadectw w formie elektronicznej.

Koniec roku szkolnego
Świadectwa uczniów

Tworzenie prezentacji multimedialnych programie PowerPoint

Według potrzeb
Materiały, pomoce, scenariusze lekcji

2. Aktualizacja wiedzy komputerowej i poszerzanie jej na kursach.

Uczestniczenie w różnego rodzaju formach dokształcania.

Na bieżąco
Zaświadczenia udziału

3. Wykorzystanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu na nauczyciela mianowanego.

Uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi).

Cały okres stażu


Spis portaliStworzenie bazy linków do ulubionych portali edukacyjnych.
Początek stażu
Zbiór linków

4. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych.
Rok szkolny 2012
Strony internetowe, potwierdzenia publikacji

§ 7.2.4. Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień
z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.


1. Aktualizacja wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki.


Korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma).
Cały okres stażu

Notatki


Aktywna praca nad samokształceniem.

Cały okres stażu

Bibliografia


Udział w kursach, szkoleniach, warsztatach

Cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia udziału w kursach, szkoleniach, warsztatach

2. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
Pełnienie funkcji wychowawcy klasy:
 Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja
 Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych
 Pedagogizacja rodziców
Cały okres stażuPlany indywidualne i program zajęć, zebrane materiały i pomoce,
wykaz zaproponowanych lektur itp.

Wykorzystywanie w praktyce metod i form pracy z uczniem preferowanych we współczesnej literaturze psychologiczno – pedagogicznej.
Cały okres stażu

Plan wychowawczy, scenariusze lekcji, opinia opiekuna stażu

Kształtowanie właściwych zachowań i postaw uczniów.

Cały okres stażu

Materiały, scenariusze lekcji, notatki z lekcji otwartych

Udział w pracach Zespołu Wychowawczego.

Cały okres stażu

Adnotacje w protokołach zebrań


Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych
wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły.
Cały okres stażu


Dokumentacja szkolna, Program Wychowawczy


§ 7.2.5. Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.


1. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.

Analiza przepisów prawa oświatowego, m.in.
 Rozporządzenia MENiS
 Ustawa o systemie oświaty
 Karta Nauczyciela
Wrzesień 2011r.
Notatki

Wykorzystanie znajomości przepisów dotyczących systemu oświaty w swoich działaniach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
Cały okres stażu


NotatkiAnaliza zmian w prawie oświatowym i uwzględnienie ich w pracy dydaktyczno-wychowawczej
Na bieżąco.
Notatki własne, dokumentacja szkolna

2. Analizowanie prawa wewnątrzszkolnego i uczestnictwo w jego ewaluacji.
Analizowanie dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, Plan dydaktyczno – wychowawczy i opiekuńczy szkoły, Wewnątrzszkolny system oceniania uczniów, regulaminy.
Cały okres stażuNotatki
Aktywny udział w pracach Rady Pedagogicznej.

Zgodnie z harmonogramem
Protokoły


Uczestnictwo w przygotowaniu nowych rozwiązań bądź modyfikacji istniejącej dokumentacji.

Cały okres stażu.


Zebrana dokumentacja potwierdzająca działania


Wykazywanie się w konkretnych sytuacjach i podejmowanych działaniach znajomością przepisów, np.:
 Prawidłowa organizacja wycieczek, wyjść klasowych
 Kierowanie uczniów do Poradni P-P zgodnie z obowiązującym trybem.
 Rozwiązywanie bieżących problemów z uczniami i rodzicami
Na bieżąco

Protokoły, dokumentacja wycieczki, dokumentacja szkolna,
potwierdzenie psychologa i pedagoga szkolnego

3. Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Konstruowanie dokumentów potwierdzających przebieg awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego.

Cały okres stażu
2011/2014r.
Bieżąca dokumentacja działań w formie pisemnej i fotograficznej, projekt planu rozwoju zawodowego, projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Prowadzenie dokumentacji szkolnej, m.in.: dzienniki zajęć lekcyjnych, dziennik zajęć wyrównawczych

Cały okres stażu

Dokumentacja szkolna

Zatwierdzam do realizacji: Opracowała:


…………………………………… ……………………………………
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela
Wyświetleń: 1008


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.