AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Igor Jaworski, 2013-07-05
Otwock

Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program własny WF dla klas 4-6 SP oprac.Igor Jaworski

- n +


Opracował
mgr Igor Jaworski
Program własny wychowania fizycznego
dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Program jest zgodny z podstawą programową z dnia 23.12.2008r, opublikowaną w dniu 15.01.2009r. w Dzienniku Ustaw Nr4,poz. 17.
Spis treści

1. Spis treści.......................................................................................str 2
2. Wstęp.............................................................................................str 3
3. Cele ogólne....................................................................................str 4
4. Cele szczegółowe:
§ Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego...................str 5
§ Trening zdrowotny.........................................................................str 6
§ Sporty całego życia i wypoczynek.................................................str 7
§ Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista........................str 9
§ Sport...............................................................................................str 10
§ Taniec.............................................................................................str 10

Wstęp

Charakterystyka programu.
Prezentowany program jest przeznaczony do realizacji w drugim etapie nauczania w Szkole Podstawowej Nr 12 dla
klas 4-6, program zawiera elementy edukacji prozdrowotnej.
Proponowany program nauczania został opracowany w oparciu o podstawy programowe oraz dostosowany do bazy szkoły, zainteresowań, oraz umiejętności uczniów. Nowe podejście socjologiczne do sportu zmusza nauczyciela wychowania fizycznego do odejścia od stereotypowych form organizowania zajęć nauczania. Musi on obserwować modę i trendy w kierunku, których zwracają się dzieci i młodzież oraz elastycznie dobierać formy aktywności ruchowej do ich potrzeb. Obserwując zainteresowania uczniów naszej szkoły włączyłem do programu cieszące się dużym powodzeniem elementy tańca „break dance”.
CELE OGÓLNE

Bezpieczne uczestniczenie w aktywności fizycznej o charakterze rekreacyjnym i sportowym ze zrozumieniem jej znaczenia dla zdrowia.

1. Udział w aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie, wypoczynek i sport .
2. Stosowanie zasad bezpieczeństwa podczas aktywności fizycznej.
3. Poznawanie własnych uzdolnień motorycznych, możliwości ich rozwijania oraz praktykowanie zachowań prozdrowotnych.


CELE SZCZEGÓŁOWE


1.Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego.
2.Trening zdrowotny.
3.Sporty całego życia i wypoczynek.
4.Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista.
5.Sport.
6.Taniec.CELE SZCZEGÓŁOWE

Treści Kształcenia i Wychowania Osiągnięcia uczniów Propozycje kryteriów ocen imetod ich sprawdzania.
1. 2. 3. 4.
1. Diagnoza sprawności fizycznej i rozwoju fizycznego
Kształtowanie:Siły poprzez zabawy rzutne, rzuty oburącz przyborami o różnej wadze (do 3kg), rzuty jednorącz, prawą i lewą ręką, małymi przyborami w określonym kierunku, na odległość, ćwiczenia siłowe z własnym ciężarem ciała, z obciążeniem (piłki lekarskie, ćwiczenia ze współćwiczącym)Wytrzymałości poprzez zabawy bieżne, marsze, marszobiegi i biegi na różnych dystansach, trucht za liderem, biegi przełajowe (dz- 400, 600 m, chł. do 1000m) zgodnie z indywidualnymi możliwościami ucznia, atletykę terenową- pokonywanie naturalnych przeszkód terenowych Szybkości poprzez zabawy bieżne, biegi na odcinkach do 60 m ze zmienną intensywnością,starty z różnych pozycji wyjściowych, biegi po prostej i po łuku, biegi sztafetowe.Mocy poprzez zabawy skocznościowe, skoki jednonóż, obunóż, łączone, w dal, wzwyż, dosiężne, wieloskoki, skoki przez przeszkody .Zwinności i zręczności poprzez zabawy z łączeniem różnych czynności, tory przeszkód z elementami czworakowania, czołgania, pchania, toczenia, omijania przeszkód przez wyminięcia, zwody, obiegnięcia, żonglerka różnymi przyborami, przyjmowanie różnych pozycji przemieszczania.Poznanie i obserwacja własnej sylwetki-poznanie odchyleń od prawidłowej postawy, określenie podstawowych parametrów postawy, ćwiczenia symetrycznego chodu, wysklepiające stopę, rozciągające kręgosłup, kształtujące nawyk prawidłowego siedzenia, leżenia i stania, przyjmowanie prawidłowych pozycji wyjściowych podczas wykonywania ćwiczeń i umiejętności ruchowych, dokonywanie wzajemnej kontroli i oceny prawidłowej postawy ciała,-kontrola rozwoju somatycznego poprzez wykonywanie pomiaru wysokości i ciężaru ciała-pomiar gibkości dolnego odcinka kręgosłupa Uczeń:1.Wykonuje bez zatrzymania marszowo-biegowy test.2.Wykonuje próby sprawnościowe pozwalające ocenić wytrzymałość tlenową, siłę mięśni posturalnych i gibkość dolnego odcinka kręgosłupa oraz z pomocą nauczyciela interpretuje uzyskane wyniki.3.Dokonuje pomiarów wysokości i masy ciała oraz z pomocą nauczyciela interpretuje ich wyniki.4.Stosuje różne formy aktywności ruchowej wpływającej na funkcjonowanie organizmu i podnoszenie sprawności fizycznej.5.Ocenia własną postawę ciała. Diagnoza postawy ciała raz na rok metodą oględzin, oraz wydolności krążeniowo-oddechowej.Diagnoza uzdolnień motorycznych na początku i na koniec etapu kształcenia dowolnym testem: np. test Coopera, indeks sprawności fizycznej K. Zuchowy lub inny.
2. Trening zdrowotny
1. 2. 3. 4.
Lekka atletykaBiegi krótkie ze startu wysokiego niskiego na dystansach 40- 60 m,Skok w dal sposobem naturalnymSkok wzwyż sposobem naturalnymBiegi przełajowe, marszobiegi, biegi na dystansach 400 -1000 mRzut piłeczką palantową z miejsca i rozbieguBiegi sztafetowe, zmiana pałeczki sztafetowejGimnastyka podstawowa Ćwiczenia kształtujące wolne, indywidualne lub ze współćwiczącym Przewroty w przód i w tył z różnych pozycji wyjściowych i do różnych pozycji końcowych.Łączone przewroty w przód i tył.Leżenie przewrotne i przerzutne. Skoki zawrotne, kuczne, rozkroczne przez przyrządy.Przerzut bokiem, Mostek z leżenia tyłem.Stanie na rękach z asekuracją.Przejścia równoważne po przyrządach o różnej wysokości.Wymyk i odmyk na drążku.Zwis przerzutny i przewrotny.Koła breakdance (różne warianty)Proste układy gimnastyczne z przyborem lub bez Uczeń:1.mierzy tętno w spoczynku i po wysiłku.2.wymienia zasady i metody hartowania organizmu.3.demonstruje po jednym ćwiczeniu kształtującym wybrane zdolności motoryczne oraz ułatwiające utrzymywanie prawidłowej postawy ciała.4.wykonuje próbę wielobojową składającą się z biegu, skoku i rzutu.5.wykonuje przewrót w przód z marszu oraz przewrót w tył.6.wykonuje stanie na głowie i na rękach, mostek z leżenia tyłem, zwis przerzutny i przewrotny, wymyk i odmyk, ćwiczenia równoważne.7.wykonuje prosty układ gimnastyczny. Kontrola za pomocą wewnątrzszkolnych standardów oceniania.
3. Sporty całego życia i wypoczynek
1. 2. 3. 4.
Mini siatkówkaZabawy wprowadzające do mini siatkówkiPrzyjęcie prawidłowej postawy siatkarskiej.Poruszanie się po boisku.Przyjęcia i podania piłki sposobem górnym i dolnym.Zagrywka dolna i górna.Współpraca w zespole dwójkowym i trójkowymMini gryPełnienie roli sędziego, organizatora, zawodnika i kibica.Mini koszykówkaZabawy wprowadzające do mini koszykówki.Poruszanie się po boisku bez piłki w obronie i ataku i z piłką.Podania i chwyty w miejscu i ruchu.Krycie „każdy swego”Rzut do kosza z miejsca, z biegu Kozłowanie piłki prawą i lewą ręką w miejscu, w biegu, ze zmianą tempa i kierunku biegu.Gry przygotowawcze i mini gry.Pełnienie roli zawodnika, sędziego, kibica, organizatora.Mini piłka ręcznaZabawy wprowadzające do mini piłki ręcznej.Ćwiczenia kształtujące pracę nadgarstka prawej i lewej ręki, poruszanie się po boisku bez piłki i z piłka.Kozłowanie prawą i lewą ręką ze zmianą tempa i kierunku biegu.Podania półgórne, kozłem, prawą i lewą ręką, chwyt piłki dolny, półgórny i górny.Poruszanie się w obronie, krycie „każdy swego”.Rzut do bramki z biegu, po przeskoku i z wyskoku.Zwody- pojedynczy przodem, podwójny przodem.Współpraca w zespole dwójkowym i trójkowym. Gry przygotowawcze, małe gry. Pełnienie roli zawodnika, sędziego, kibica, organizatora.Minipiłka nożnaŻonglerka różnymi piłkami prawą i lewą nogą oraz głową,Uderzenie piłki zewnętrzną i wewnętrzną częścią stopy. Przyjęcie i prowadzenie piłki Strzał na bramkęZwód bez piłki i z piłkąMini gryPełnienie roli zawodnika, sędziego, kibica, organizatora.Tenis stołowyZabawy z paletką i piłeczkąPoruszanie się przy stole, ustawienie nógSerwis Półwolej forhendowy i bekhendowyPrzebicie forhendowe i bekhendowe Sporty zimoweZabawy na śniegu i lodzieJazda na łyżwach. Uczeń:1.organizuje w gronie rówieśników zabawę, grę ruchową, rekreacyjną, stosując przepisy w formie uproszczonej.2.stosuje w grze: kozłowanie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, prowadzenie piłki w biegu ze zmianą kierunku ruchu, podanie piłki oburącz i jednorącz, rzut piłki do kosza, rzut i strzał piłki do bramki, odbicie piłki oburącz sposobem górnym.3.omawia zasady aktywnego odpoczynku.4.wykonuje serwis, przebicie forhand’owe i backhand’owe.5.Potrafi poruszać się do przodu na łyżwach. Kontrola za pomocą wewnątrzszkolnych standardów oceniania.
4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista
1. 2. 3. 4.
Higiena osobista i otoczenia-higiena osobista- wskazanie jak dbać o higienę ciała, odzieży i obuwia, nauczenie właściwych nawyków higienicznych dotyczących zajęć sportowych, wskazanie skutków nie dbania o higienę ciała, obuwia i odzieży, -utrzymywanie ładu i porządku w szatniach i toaletach-dobór stroju i obuwia do zajęć w zależności od miejsca ćwiczeń i warunków atmosferycznych-sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc w wybranych przypadkach-zasady bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych oraz właściwego zachowania nad wodą i w górach.-zasady bezpieczeństwa własnego i innych podczas zajęć wf .-bezpieczeństwo podczas gier i zabaw, rozwijanie umiejętności organizowania bezpiecznego miejsca zabaw i gier.-przyczyny wypadków podczas ćwiczeń i zabaw-udzielanie pierwszej pomocy przy zranieniach, skaleczeniach , stłuczeniach.-stosowanie samoasekuracji podczas wszelkiej aktywności fizycznej. Uczeń;1.omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.2.korzysta bezpiecznie ze sprzętu i urządzeń sportowych oraz bezpiecznie zachowuje się na drodze publicznej.3.stosuje zasady samoasekuracji.4.omawia zasady bezpiecznego zachowania się nad wodą i w górach.5.omawia sposoby ochrony przed nadmiernym nasłonecznieniem.6.dobiera strój i obuwie sportowe do ćwiczeń w zależności od miejsca zajęć oraz warunków atmosferycznych. Obserwacja zachowań dzieci.
5. Sport
1. 2. 3. 4.
Sportowa rywalizacja.-Poznanie zasad sportowej rywalizacji w poszczególnych dyscyplinach sportu.-Uczestniczenie w międzyklasowych, międzyszkolnych rozgrywkach sportowych.-stosowanie reguł fair-play.-kulturalne kibicowanie Uczeń:1.wyjaśnia, dlaczego należy przestrzegać ustalonych reguł w trakcie rywalizacji sportowej.2.uczestniczy w sportowych rozgrywkach klasowych w roli zawodnika, stosując zasady „czystej gry”: szacunku dla rywala, respektowania przepisów gry, podporządkowania się decyzjom sędziego, podziękowania za wspólną grę.3.wyjaśnia zasady kulturalnego kibicowania. Obserwacja zachowań dzieci.
6. Taniec
1. 2. 3. 4.
Rytm-muzyka-taniecImprowizacja ruchowa przy muzyce z zaangażowaniem wszystkich części ciała w różnych płaszczyznach.Podstawowe figury tańca nowoczesnego i breackdance. Uczeń:1.wykonuje improwizację ruchową do wybranej muzyki.2.wyjaśnia jak należy zachować się na zabawie tanecznej, w dyskotece.3.stosuje własną inwencję taneczną, potrafi ułożyć prosty układ taneczny. Obserwacja zachowań dzieci.

Uwagi o realizacji programu
W przedstawionym programie treści kształcenia i wychowania, oraz osiągnięcia uczniów, będą przepracowane trzykrotnie. Daje to możliwość stopniowego narastania umiejętności, ukształtowania nawyków, utrwalenia umiejętności, zachowań i wiadomości.METODY PRACY

1. Metody oparte na słowie:a. nazwa czynności – podanie jej w formie zwięzłej i komunikatywnej zrozumiałej oraz dostosowanej do możliwości uczniówb. objaśnienie czynności – mówimy tu o specyfice zachowania się ciała oraz jego uwarunkowaniach biomechanicznych, anatomicznych i fizjologicznych2. Metody oparte na pokazie:a. pozwala na przedstawienie elementów danego ćwiczenia w sposób wzorcowy i zapewniający dobry kontakt z uczniemb. pozwala na prawidłowe wyrabianie nawyku ruchowego i w dalszym etapie eliminację błędów3. Metody oparte na działaniu praktycznym:a. forma zabawowa pozwalająca w atrakcyjnej i bez stresu przyswoić umiejętnościb. forma zadaniowa umożliwiająca osiągnięcie celu w sposób dowolny, twórczy i dający pole do popisu dla wyobraźni i aktywnościc. forma ścisła, w której można dokonywać właściwej korekcji błędów danej czynności wykonywanej możliwie jak najlepiej i zbliżonej do ideału4. Metoda analityczno-syntetyczna pozwalająca na rozkład czynności na poszczególne elementy, ich analizę i ponowne połączenie ich w całość w celu osiągnięcia zamierzonego celu5. Metoda kompleksowa łącząca w sobie cechy w/w metod w różnych proporcjach w zależności od możliwości i osiąganych postępów przez uczniów.

FORMY PRACY

1. indywidualna ( indywidualizacja zajęć) 2. grupowa ( kształtowanie umiejętności współpracy między poszczególnymi uczniów i formacjami wynikającymi ze specyfiki gry) 3. grupowo – indywidualna ( dostosowanie zajęć i wyznaczanie celów zespołu odpowiednich do poziomu indywidualnych umiejętności poszczególnych uczniów)4. zadań dodatkowych ( pełnienie funkcji sędziego, organizatora, asystenta, kapitana)5. różne formy współzawodnictwa ( rozgrywki szkolne, międzyszkolne, turnieje organizowane przez pozaszkolne organizacje i instytucje)
STANDARDY WYMAGAŃ Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
opracowanie zgodne z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 12 w Otwocku

Uczeń musi spełniać następujące wymagania na ocenę:
Celującą...6
· Prezentuje wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza realizowany program.
· Wzorowo reprezentuje szkołę w zawodach sportowych.
· Uczeń spełnia wszystkie wymagania na ocenę bardzo dobrą.
· Systematycznie uczestniczy w zajęciach Szkolnego Klubu Sportowego.
Bardzo dobrą...5
· Prezentuje ugruntowaną wiedzę i umiejętności objęte materiałem nauczania.
· Wykonał zadania w odpowiednim tempie, z właściwą techniką, estetycznie i dokładnie.
· Zna założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w programie.
· Potrafi je zastosować podczas gry.
· Wykazuje duże zainteresowanie przedmiotem
Dobra....4
· Opanował wymagany materiał programowy.
· Wykonał zadania poprawnie technicznie z małymi błędami, w dobrym tempie.
· Posiadane wiadomości potrafi wykorzystać praktyce przy pomocy nauczyciela.
Dostateczną....3
· Zna podstawowy materiał programowy i opanował przynajmniej zasadnicze jego treści
· Wykorzystuje wiedzę w sposób odtwórczy
· Zna podstawowe pojęcia
· Wykonał zadania z większymi błędami, w nieodpowiednim tempie
Dopuszczającą....2
· Wykonał zadania niechętnie z dużymi błędami technicznymi
· Nie wykazuje zainteresowania przedmiotem
· Realizuje zadania o niskim stopniu trudności

Niedostateczną....1
· Nie opanował minimum wiadomości i umiejętności objętych programem
· Uczeń nie wykonał zadań sprawdzających umiejętności
· Mimo zachęt wykazuje obojętny albo wręcz lekceważący stosunek do zdobywania wiedzy i umiejętności
· Jest bardzo często nieprzygotowany do lekcji

Podstawą wystawienia oceny na każdy semestr są oceny z:

1. Przygotowania się do zajęć sportowych – to jest przebranie się w strój sportowy ( koszulka, spodenki, obuwie sportowe)
· Ocena bardzo dobra – spełnienie wymagań zawsze
· Ocena dobra – brak stroju sportowego 2 razy
· Ocena dostateczna - brak stroju sportowego 3 razy
· Ocena dopuszczająca – brak stroju sportowego 3 razy i spóźnianie się na lekcję
· Ocena niedostateczna – brak stroju sportowego więcej niż 4 razy
2. Aktywnego udziału w zajęciach sportowych
· Ocena bardzo dobra – zawsze aktywny w zajęciach sportowych
· Ocena dobra – prawie zawsze aktywny w zajęciach sportowych
· Ocena dostateczna – czasami nie uważa na zajęciach i nie realizuje w pełni zadań sportowych
· Ocena dopuszczająca – czasami nie uważa na zajęciach i nie realizuje w pełni zadań sportowych i przeszkadza w zajęciach innym
· Ocena niedostateczna – stale nie uważa na zajęciach, nie realizuje zadań sportowych
3. Osiągnięć ze sprawdzianów przewidzianych w programie.
4. Wiadomości ucznia będą oceniane podczas realizacji określonych zadań z zakresu motoryki i
umiejętności.
5. W drugim semestrze uczeń otrzymuje dodatkową ocenę za postęp własny:
· Ocena bardzo dobra – za wyrównanie wszystkich zaległości
· Ocena dobra – za poprawienie większości wyników na sprawdzianach
KLASA IV
Semestr I
Zadanie 1 – Lekkoatletyka
· Bieg ciągły bez zatrzymania dz. 400 m , chł. 800 m
· Start wysoki i szybki bieg na dystansie 60 m.
· Rzut na odległość małym przedmiotem ( p. pal)
Zadanie 2 - gimnastyka
· Przewrót w przód z przysiadu podpartego do przysiadu podpartego
· 2-3 skoki zajęcze przez przeszkody ( np. piłki lekarskie 1 kg)
· leżenie przewrotne i przerzutne
Zadanie 3 – mini piłka ręczna
· 10 rzutów piłką do pustej bramki dowolnym sposobem zza linii pola bramkowego
· podanie i przyjęcie piłki w miejscu lub w ruchu
· kozłowanie piłki prawą i lewą ręką po linii prostej
Zadanie 4 – mini piłka nożna ( chłopcy)
· prowadzenie piłki prawą i lewą nogą po linii prostej
· uderzenie i przyjęci piłki od ściany nogą prawą i lewą z odległości 4-5 m.
· Strzał na bramkę z miejsca z odległości 6-8 m nogą prawą i lewą
Zadanie 5 – rytm -muzyka-taniec
· Poruszanie się różnymi krokami w rytm muzyki

Semestr II
Zadanie 6-mini siatkówka
· Przyjmowanie pozycji siatkarskiej na sygnał
· Zagrywka dolna zza linii 3 m.
· Odbicie piłki sposobem górnym lub dolnym o ścianę
Zadanie 7 – mini koszykówka
· Podanie i chwyt piłki oburącz w miejscu
· Rzut do kosza oburącz z miejsca
· Kozłowanie piłki w dowolnym tempie i kierunku ze zmianą ręki kozłującej i rzut do kosza oburącz z miejsca
Zadanie 8- gimnastyka
· Przejście po przyrządzie równoważnym
· Pokonywanie kilku przeszkód z zastosowaniem różnych skoków
Zadanie 9 –tenis stołowy
· Prawidłowe trzymanie rakietki
· Prawidłowe wykonanie serwisu / zgodnie z regułami gry/
Zadanie 10 – lekkoatletyka
· Odbicie jednonóż do skoku w dal
· Bieg na 400 m dz., 800 m chł.
· Rzut piłką lekarską 2 kg w tył z głowę
· Test Cooper’a

Normy oceniania dla klasy IV wg młodzieżowych tabel l.a.
W ocenie motoryki zaliczenie sprawdzianu gwarantuje ocenę co najmniej dobrą

Próba/ocena 6 5 4
60 m dz. 10,6 11,0 11,2
60 m chł. 10,2 10,4 10,8
400 m dz. 1,35 1,40 1,50
800 m chł. 2,48 3,01 3,20
Rzut p.pal dz. 25 21 18
Rzut p.pal. chł 35 30 25
Rzut p.lek. 2 kg dz. 5,00 4,30 3,90
Rzut p. lek. 2 kg chł 6,00 5,20 4,50
Bieg ciągły 12 min dz. 1700 m 1500 m 1200 m
Bieg ciągły 12 min chł 1900 m 1700 m 1300 mDopuszcza się możliwość zmiany kolejności zaliczanych zadań w semestrach.
Ocenę celującą semestralną/roczną otrzymuje uczeń za reprezentowanie klasy i szkoły w zawodach sportowych jeżeli z innych zadań nie otrzymał oceny dopuszczającej.
KLASA V
Semestr I
Zadanie 1 - mini piłka ręczna
· bieg w zmiennym tempie z omijaniem przeszkód, podniesienie piłki z podłoża w biegu i rzut z biegu
· podanie piłki do partnera, chwyt piłki od partnera, kozłowanie, zwód pojedynczy i rzut na bramkę z wyskoku
Zadanie 2 - lekkoatletyka
· przyjmowanie niskiej pozycji startowej na poszczególne komendy startowe (znajomość przepisów, nazewnictwa, sędziowania)
· skok w dal sposobem naturalnym z krótkiego rozbiegu i lądowaniem obunóż.
· Bieg wytrzymałościowy dz. 600 m, chł 1000m
Zadanie 3 - gimnastyka
· Zwis przewrotny na drabince
· Wyskok kuczny na skrzynię (3-4 części) z rozbiegu na wprost i w tempo zeskok w głąb z wyprostem tułowia
Zadanie 4 - gimnastyka artystyczna (dziewczęta)
· Wykonanie krótkiego układu rytmiczno-tanecznego bez lub z użyciem przyboru
Zadanie 5 - mini piłka nożna ( chłopcy)
· Prowadzenie piłki w dwójkach
· Strzał do bramki z miejsca wewnętrznym podbiciem nogą prawą i lewą
Zadanie 6 - rytm – muzyka – taniec
· Podstawowy krok poloneza w parach
Semestr II

Zadanie 7- mini siatkówka
· 10 zagrywek sposobem dolnym – odległość wg uznania nauczyciela
· gra partnerów sposobem górnym z przebicie przez siatkę
Zadanie 8 - mini koszykówka
· 10 rzutów osobistych , zmniejszona odległość od kosza wg uznania nauczyciela.
· kozłowanie piłki ze zmianą ręki kozłującej, tempa biegu, rytmu i kierunku kozłowania zakończone zatrzymaniem doskokiem obunóż i rzutem z miejsca
· kozłowanie po prostej, minięcie obrońcy , podanie piłki do partnera, przewrót w przód, chwyt piłki od partnera, kozłowanie i rzut z biegu do kosza
zadanie 9- gimnastyka
· z uniku podpartego odbiciem jednonóż przewrót w przód do przysiadu podpartego i przewrót w tył do uniku podpartego( samoochrona i asekuracja)
· z rozbiegu skośnego ,skok zawrotny przez 3-4 części skrzyni o nogach ugiętych
zadanie 10- unihokej
· poruszanie się po boisku z prawidłowym prowadzeniem kija – slalom
· strzał na bramkę z miejsca
zadanie 11- lekkoatletyka
· ze startu niskiego bieg na 60 m
· bieg wytrzymałościowy 600 m dz., 1000 m chł
· Test Cooper’a
· rzut piłeczką palantową na odległość

Normy oceniania dla klasy V młodzieżowych tabel l.a.
W ocenie motoryki zaliczenie sprawdzianu gwarantuje ocenę co najmniej dostateczną
Próba/ocena 6 5 4 3
60 m dz. 10,2 10,5 11,0 11,5
60 m chł. 9,6 10,1 10,6 11,0
600 m dz. 2,25 2,40 2,50 3,00
1000 m chł. 4,20 4,25 4,30 4,40
Rzut p.pal dz. 32 28 25 20
Rzut p.pal. chł 40 35 30 28
Rzut p.lek. 3 kg dz. 5,00 4,30 3,90 3,50
Rzut p. lek. 3 kg chł 6,00 5,20 4,50 4.00
Bieg ciągły 12 min dz. 2000 m 1800 m 1500 m 1300 m
Bieg ciągły 12 min chł 2100 m 1900 m 1700 m 1500 m
Skok w dal dz. 3,60 3,45 3,20 3,00
Skok w dal chł 3,80 3,60 3,40 3,10

Dopuszcza się możliwość zmiany kolejności zaliczanych zadań w semestrach.
Ocenę celującą semestralną/roczną otrzymuje uczeń za reprezentowanie klasy i szkoły w zawodach sportowych jeżeli z innych zadań nie otrzymał oceny dopuszczającej.
KLASA VI
Semestr I
Zadanie 1 – atletyka terenowa
· bieg przełajowy dz. 800 m ,chł 1200 m
Zadanie 2 – lekkoatletyka
· start niski i bieg na 60 m
· bieg 600 m dz., 1000 m chł
· rzut piłką lekarską w tył z głowę –3 kg
Zadanie 3- mini koszykówka
· 10 rzutów osobistych z linii rzutów osobistych
· prowadzenie piłki slalomem i rzut piłki do kosza z biegu
· długie podanie do partnera, zebranie piłki z podłoża, kozłowanie, rzut z biegu z boku tablicy, wybiegnięcie do podania od partnera i drugi rzut ze środka spod kosza po zatrzymaniu na dwa tempa
Zadanie 4 – gimnastyka – dziewczęta
· przewrót w przód połączony z przewrotem w tył z postawy stojąc przez siad o nogach prostych do rozkroku
· z uniku przy drabince, zamachem jednonóż, stanie na rękach z asekuracją
· skok kuczny z rozbiegu na wprost (4-5 cz.) skrzyni wszerz, lub rozkroczny przez kozła wszerz ( wys. ok.90 cm)
Zadanie 5- gimnastyka – chłopcy
· skok kuczny z rozbiegu na wprost (4-5 cz.) skrzyni wszerz
· przewrót w przód z biegu, z odbicia obunóż i naskokiem na ręce
· z przysiadu podpartego, odbiciem obunóż, stanie na głowie o nogach ugiętych, z wytrzymaniem ok.3 sek.
Zadanie 6 – mini siatkówka
· 10 zagrywek: 5 sposobem dolnym, 5 sposobem górnym zza linii boiska do mini siatkówki
· odbicia wiązane /raz sposobem górnym raz dolnym/
Semestr II
Zadanie 7 – rytm- muzyka taniec
· krok podstawowy walca, taniec w parach
Zadanie 8 – tenis stołowy
· przebicie forhend do partnera lub serwis bekhend
Zadanie 9 – gimnastyka
· przerzut bokiem z postawy bokiem lub wymyk i odmyk na drążku
· wykonanie kompozycji własnej z zastosowaniem prostych ćwiczeń i podstawowych kroków aerobiku
Zadanie 10 – mini piłka nożna
· prowadzenie piłki prawą i lewą nogą z omijaniem przeszkód/ zwody/
· przyjęcie piłki /gaszenie/ stopą, prowadzenie piłki w parach i strzał na bramkę wewnętrznym podbiciem
Zadanie 11 –mini piłka ręczna
· 10 podań do wybiegających zawodników / podanie do szybkiego ataku/
· bieg, zebranie piłki z podłoża i wykonanie rzutu ze skrzydła, ze środka rzut z biodra, z drugiego skrzydła rzut po obrocie z wyskoku lub padu
Zadanie 12 – lekkoatletyka
· test Chromińskiego – start niski i bieg 60 m, oraz 600 m dz, 1000 m chł.
· rzut piłeczką palantową, skok w dal sposobem naturalnym
· Test Cooper’a
Normy oceniania dla klasy VI wg młodzieżowych tabel l.a.
W ocenie motoryki zaliczenie sprawdzianu gwarantuje ocenę co najmniej dostateczną

Próba/ocena 6 5 4 3
60 m dz. 9,9 10,4 10,6 11,00
60 m chł. 9,6 10,1 10,6 11,0
600 m dz. 2,25 2,35 2,50 2,58
1000 m chł. 4,10 4,20 4,25 4,30
Rzut p.pal dz. 35 31 28 21
Rzut p.pal. chł 42 40 33 25
Rzut p.lek. 3 kg dz. 7,00 6,00 4,90 4,40
Rzut p. lek. 3 kg chł 8,00 7,0 5,60 5.00
Bieg ciągły 12 min dz. 2200 m 1900 m 1700 m 1500 m
Bieg ciągły 12 min chł 2300 m 2100 m 1800 m 1600 m
Skok w dal dz. 3,80 3,60 3,40 3,20
Skok w dal chł 4,00 3,90 3,70 3,45

Dopuszcza się możliwość zmiany kolejności zaliczanych zadań w semestrach. Ocenę celującą semestralną/roczną otrzymuje uczeń za reprezentowanie klasy i szkoły w zawodach sportowych jeżeli z innych zadań nie otrzymał oceny dopuszczającej.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

1. Umożliwienie uczniom nabywania i doskonalenia umiejętności sportowo-rekreacyjnych w zakresie indywidualnych i
zespołowych form aktywności ruchowej, możliwych do realizacji w szkole.
2. Rozbudzanie zainteresowania uczniów różnymi formami aktywności ruchowej, zaszczepiać potrzebę ruchu w czasie
wolnym od zajęć.
3. Właściwie dobierać środki do realizacji treści kształcenia zajęć edukacyjnych.
4. Przestrzeganie zasad: wszechstronności, systematyczności, zdrowotności, świadomego uczestnictwa i aktywności, przydatności, stopniowania trudności.
5. Dokonywanie właściwego doboru metod i form nauczania umożliwiającym opanowanie umiejętności przez uczniów na jak najwyższym poziomie.
6. Kształtowanie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy ( korygowanie wadliwej postawy) w czasie zajęć poprzez stosowanie odpowiednich ćwiczeń.
7. Systematyczne kontrolowanie pracy ucznia w zakresie sprawności, umiejętności i wiadomości.
8. Stwarzanie możliwości dokonywania przez uczniów samokontroli i samooceny nabytych sprawności, umiejętności i wiadomości.
9. W każdych zajęciach realizować zadania z zakresu umiejętności, sprawności, wiadomości i postaw.
10. Indywidualizowanie doboru treści nauczania z uwzględnieniem tempa rozwoju psychofizycznego, zainteresowań, reakcji na wysiłek fizyczny.
11. Włączanie uczniów do organizacji i przeprowadzenia zajęć, zawodów i imprez sportowych.
12. Zapewnienie na zajęciach ćwiczącym warunków bezpieczeństwa.
13. Stwarzanie uczniom możliwości wykazania się sprawnością fizyczną, nabytymi umiejętnościami i wiedzą ( zawody klasowe, szkolne, międzyszkolne).
14. Eksponowanie osiągnięć uczniów w zespole klasowym, na tle szkoły; zamieszczanie wyników w gazetkach sportowych.
15. Wykorzystanie różnych form imprez sportowo-rekreacyjnych do kształtowania kultury zachowania się ucznia.
16. Współpraca z dyrekcją szkoły, gronem pedagogicznym, służbą zdrowia, rodzicami lub innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły w realizacji programu.
17. Umożliwienie podnoszenia sprawności i nabywania umiejętności techniczno-taktycznych z zakresu wybranej dyscypliny w sekcjach SKS lub pozaszkolnym klubie sportowym.


PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Podniesienie poziomu sprawności, umiejętności i wiadomości z zakresu treści nauczania objętych tym programem.
2. Podniesienie poziomu wiedzy na temat szeroko pojętej kultury fizycznej i jej związków z innymi dziedzinami aktywności
człowieka.
3. Ukształtowanie prawidłowych postaw wobec swojego zdrowia i środowiska naturalnego.
4. Wyposażenie uczniów w zasób umiejętności utylitarnych.

METODY EWALUACJI

1. Sprawdziany z zakresu sprawności, umiejętności i wiadomości.
2. Analiza prowadzonej dokumentacji przez nauczyciela.
3. Obserwacja uczniów.
4. Przeprowadzanie ankiet.

mgr Igor Jaworski


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5544


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.75Ilość głosów: 4

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.