AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Aneta Biernat, 2013-06-28
Lubin

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
na okres od 01 IX 2012r. do 31 V 2015r.

Imię i nazwisko: ..........................
Miejsce pracy: .........................................
Nauczany przedmiot: język polski
Stopień awansu: nauczyciel kontraktowy
Ubiegam się o stopień nauczyciela: mianowanego
Opiekun stażu : ..........................................
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2012 r.
Wymiar odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Moje cele główne:

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich.
2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe i samodoskonalenie.
3. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno - wychowawczych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
4. Poszerzanie wiedzy o poszczególnych obszarach pracy szkoły oraz określenie możliwości podejmowania działań w ich zakresie poprzez uczestnictwo w pracy organów szkoły.

Kierunki rozwoju:

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy i metod pracy.
2. Uczestniczenie w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której jestem zatrudniona.

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego

1.Wymagania egzaminacyjne:

$ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach .


LP.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI ZADANIA
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA
TERMIN
1


Poznanie procedur przeprowadzenia awansu zawodowego.

- Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.

Rozmowa z dyrektorem SP 8
w Lubinie i z opiekunem stażu.

Złożenie wniosku z prośbą o umożliwienie odbycia stażu.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Zaświadczenia dyrektora
i opiekuna stażu.

Wniosek o rozpoczęcie stażu.


Plan rozwoju zawodowego.


VIII-IX 2012
VIII 2012


IX 2012
2

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.- Konsultacje

- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.

Ustalenie zasad współpracy, sporządzenie kontraktu.

Plan Rozwoju Zawodowego


IX 20012
3Ocena własnych umiejętności.
- Przeprowadzenie ewaluacji własnych działań, bieżące monitorowanie obrazu pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie osiągnięć, uzupełnianie braków.
Notatki poświadczone przez opiekuna stażu.
Okres stażu.
4

Doskonalenie warsztatu pracy i własnych umiejętności.

- Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego (języka polskiego ) .

- Udział w otwartych
i koleżeńskich lekcjach prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli.

- Prowadzenie lekcji otwartych
i koleżeńskich.

- Udział w kursach tematycznych, konferencjach, warsztatach.

Poświadczenie przewodniczącego zespołu.Poświadczenie przewodniczącego zespołu przedmiotowego i opiekuna stażu.

Scenariusze i konspekty lekcji


Zaświadczenia, świadectwa.
Okres stażu.
5

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych
z realizacją jej podstawowych
funkcji i wynikających z nich zadań.

- Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli
na zebraniach Rady Pedagogicznej oraz zespołu samokształceniowego nauczycieli języka polskiego.

- Udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotu w klasach IV-VI.

- Udział w pracach komisji uchwał i wniosków.

- Udział w pracach zespołu do spraw współpracy z mediami.

Pełnienie funkcji przewodniczącej zespołu ds. ewaluacji Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.3. Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany.

Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji obszar1. Wymaganie 1.2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności.

Udział w pracach zespołów ds. uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.


Obecność na szkoleniowych Radach Pedagogicznych.

Zaświadczenie dyrektora
SP nr 8 w Lubinie .

Poświadczenie przewodniczącego zespołu samokształceniowego.Poświadczenia przewodniczących zespołów.Okres stażu.

Okres stażu.
6

Prowadzenie zajęć
w obecności dyrektora, wicedyrektora i opiekuna stażu.

- Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja z opiekunem stażu, dyrektorem, wicedyrektorem
SP nr 8 w Lubinie.

- Zrealizowanie zaplanowanych celów lekcji.

Konspekty lekcyjne, arkusze hospitacyjne, zaświadczenia opiekuna stażu, dyrektora
i wicedyrektora.

2 razy w roku. szkolnym przez okres trwania stażu.
7
Przygotowanie pomocy dydaktycznych.

- Gromadzenie materiałów dydaktycznych ;płyty CD z podkładami muzycznymi, prezentacji, ćwiczeń do wykorzystania na tablicy multimedialnej.

- Samodzielne wykonywanie krzyżówek rebusów ,gier dydaktycznych ,kart pracy .pomocy do zabaw integracyjnych wykorzystywanych na zajęciach wychowawczych.
Zgromadzenie teczek

Okres stażu.
8
Stosowanie nowoczesnych metod nauczania pozwalających na kształcenie umiejętności kluczowych zawartych w podstawie programowej oraz umiejętności wychowawczych.

- Stosowanie metod aktywizujących na lekcjach.

- Wykorzystanie różnorodnych i nowoczesnych środków dydaktycznych .
Scenariusze lekcji


Okres stażu.

9
Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekt, porównywanie wyników i skuteczności podejmowanych działań.
- Opracowanie arkusza pohospitacyjnego.

Formułowanie wniosków po obserwacji lekcji.

Arkusze pohospitacyjne.
Okres stażu.
10
Publikowanie własnych prac.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.

- Publikacja na stronach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli kilku konspektów z wykorzystaniem metod aktywizujących.
Kserokopie opublikowanych materiałów.
Okres stażu..

11


Podnoszenie kwalifikacji
i kompetencji zawodowych

- Uczestnictwo w warsztatach, seminariach ,kursach, konferencjach szkoleniowych, ukończenie studiów podyplomowych dotyczących np. kształcenia dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, terapii indywidualnej.

- Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki i zajęć wyrównawczych.

Zaświadczenia

Świadectwa

Dyplomy ukończenia studiów podyplomowych.


Bibliografia

Okres stażu

12
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadań podjętych w czasie stażu
- Analiza realizowanych zadań.

- Formułowanie wniosków.

- Przygotowanie sprawozdania.
Sprawozdania
Okres stażu.
2.Wymaganie egzaminacyjne:
$7 ust 2 pkt 1 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów ,problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych cywilizacyjnych środowiska lokalnego .

LP.
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA
TERMIN
1
Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami.

- Współpraca z OSiR w Lubinie


Zaświadczenie z OSiR-u

IX 2013- V 2014
2

Poznawanie środowiska lokalnego i rodzinnego.
Rozmowa z uczniami, obserwacje.

- Diagnozowanie środowiska uczniów.

- Spotkania z rodzicami.

- Podejmowanie działań naprawczych i korygujących.

- Rozpoznawanie
i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem szkolnym (zajęcia indywidualne, ćwiczenia
w grupach).
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.

Otoczenie szczególną opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo.

- W przypadku trudności wychowawczych spotkania z pedagogiem.


Notatki, wnioski z obserwacji, wpisy do dziennika.Poświadczenie pedagoga szkolnego.
Dokumentacja własna.

Okres stażu.
3
Diagnozowanie zainteresowań uczniów.
- Opracowanie ankiet.

Wyniki ankiet ,wnioski.
Okres stażu.
4
Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów.
- Opracowanie planu pracy zajęć zgodnych z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela
Dziennik zajęć dodatkowych.
Okres stażu.
5
Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych.


- Współpraca w działaniach dotyczących SKPD i SKKT.

Uwrażliwianie uczniów i rodziców na problemy wynikające z zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych na lekcjach języka polskiego, godzinach wychowawczych, a także zebraniach z rodzicami.

Podziękowania.


Potwierdzenie.


Tematyka godzin wychowawczych, protokoły zebrań z rodzicami.


2013/2014
2014/2015Okres stażu.
6
Współorganizowanie imprez i konkursów szkolnych.

- Współorganizacja szkolnego konkursu recytatorskiego.

- Organizacja szkolnego konkursu ortograficznego,

- Organizacja szkolnego konkursu ,,Mądrej głowie dość dwie słowie''.

- Współorganizacja konkursu międzyszkolnego„Moje miasto Lubin”.

- Organizacja akademii szkolnej z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Organizator akademii szkolnej z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości.

Koordynowanie na terenie szkoły ogólnopolskiego konkursu ortograficznego organizowanego przez Centrum Edukacji Szkolnej.

Scenariusze
Zdjęcia
DyplomyPodziękowania

I 2013, 2014, 2015

IV 2013, 2014, 2015

III 2013, 2014, 2015
V 2013


XI 2013X 2012, 2013, 2014
7

Nawiązanie współpracy
z instytucjami wg planu SKPD

- Nawiązanie współpracy z ;
Zespołem Szkół Specjalnych w Lubinie,
Fundacją im .Brata Alberta
w Lubinie,Potwierdzenie

Zdjęcia

Podziękowania.


Zgodne z planem SKPD w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015
8
Opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły.
- Prowadzenie działań wychowawczych na lekcjach przedmiotowych oraz zajęciach wychowawczych.
Plan pracy wychowawcy.

Wpisy w dzienniku.
Okres stażu.3.Wymaganie egzaminacyjne:

$ 7 ust 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.LP.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI ZADANIE
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA
TERMIN

1

Wykorzystanie komputera do pracy wychowawczej.

- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
i z Internetu na godzinach wychowawczych.

Scenariusz zajęć.Okres stażu.


2
Korzystanie z internetu, programów komputerowych oraz tablicy multimedialnej na lekcjach.
Przygotowywanie narzędzi potrzebnych na lekcjach języka polskiego na komputerze ( sprawdziany, testy, notatki dla uczniów).
Wykorzystywanie sprzętu multimedialnego oraz Internetu do przeprowadzania lekcji języka polskiego.
- Wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów i przez uczniów.
Scenariusze zajęć.Teczki i nośniki elektroniczne ze zgromadzonymi pomocami.


Okres stażu.

3Wykorzystanie
i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej
i informacyjnej.

- Korzystanie ze strony MEN jako źródła informacji na temat aktualnych przepisów obowiązujących w oświacie.

- Korzystanie z komputerowych baz danych (encyklopedia multimedialna, Internet).

- Przygotowanie przy pomocy komputera wszelkich dokumentów obowiązujących nauczyciela :plany wynikowe, harmonogramy, plany pracy, programy,, sprawozdania, dyplomy, itp.

- Gromadzenie w formie zapisu elektronicznego dokumentacji stażu, opracowanych programów, projektów ,itp.

- Korzystanie z poczty elektronicznej.

- Publikacja materiałów własnych i uczniów na stronach internetowych w celach dydaktyczno- wychowawczych oraz promowania szkoły w środowisku.

Plany pracy

Plany wynikowe

Referaty

Konspekty

Sprawozdania

Dyplomy


Wydruki publikowanych materiałów.

Okres stażu
Okres stażu4


Przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych
z wykorzystaniem technik multimedialnych.

- Opracowanie konspektu zajęć.

- Omówienie zajęć z opiekunem stażu.

Konspekt zajęć,

Arkusz obserwacji zajęć,

Poświadczenie opiekuna stażu.


Okres stażu
5
Uczestnictwo w projekcie ,,Cyfrowa Szkoła''.
Prowadzenie lekcji otwartych.

Przygotowywanie scenariuszy lekcji z wykorzystaniem możliwości jakie daje udział w programie ,,Cyfrowa szkoła''.


Współpraca z innymi szkołami zakwalifikowanymi do programu.
Konspekty lekcji.

Poświadczenie opiekuna stażu.
Rok szkolny 2012/2013.

4.Wymaganie egzaminacyjne :


$ 7 ust 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psycholog pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

LP.
ZADANIE
FORMY REALIZACJI ZADANIE
SPOSÓB UDOKUMENTOWANIA
TERMIN
1
Rozwijanie zasad poprawnego współżycia
w grupie.- Prowadzenie zajęć wychowawczych.


Wnioski z obserwacji po zakończeniu kolejnego semestru.
Okres stażu.

Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów.
Kierowanie uczniów na badania PPP.

Analizowanie orzeczeń PPP przebadanych uczniów.

Wdrażanie wniosków PPP w procesie edukacyjno-wychowawczym.

Sporządzanie teczek KIPU wychowanków.

Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych.
Teczki KIPU.

Orzeczenia PPP.


Dyplomy.
Okres stażu.
2
Pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych.
- Udział w kursach i warsztatach poszerzających wiedzę z zakresu pedagogiki i psychologii.

- Udział w kursach pozwalających na uatrakcyjnienie zajęć wychowawczych.
Dyplomy.
Świadectwa.
Okres stażu.
3
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy, ankiety obserwacje uczniów, współpraca z PPP.

- Organizowanie imprez klasowych, wyjść, wycieczek wg harmonogramu.
Zapisy w dzienniku klasowym.
Ankiety.
Notatki w zeszycie wychowawcy klasowego.
Karty wycieczek.
Zapisy w dzienniku klasowym.
Okres stażu.5. Wymaganie egzaminacyjne:
$7 ust 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dydaktycznymi systemu oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły ,w której nauczyciel odbywa staż.Lp
Zadanie

Formy realizacji Zadanie
Sposób udokumentowania
Termin


1

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty

- Samodzielna analiza dokumentów.

- Poznawanie treści przepisów.

- Opracowanie dokumentacji potrzebnej do rozpoczęcia stażu.

.

Poświadczenie opiekuna stażu.

Notatki


Plan rozwoju zawodowego.

Okres stażu
IX 2012 r.
2

Organizowanie pomocy psychologicznej dla uczniów z trudnościami w nauce, zachowaniu i z rodzin patologicznych.
- Współpraca z pedagogiem szkolnym.

- Współpraca z wychowawcami klas oraz nauczycielami przedmiotu.

- Rozmowy z rodzicami.

- Współpraca z opiekunem SKPDz.Zaświadczenie pedagoga szkolnego ,


Potwierdzenia

okres stażu
3
Realizacja znajomości aktów prawnych.
- Udział w pracach różnorodnych komisji m.in. konkursowych, egzaminacyjnych.

- Udział w radach pedagogicznych i zespołach uchwalających, modyfikujących lub opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne.

- Organizacja wycieczek i wyjść zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Potwierdzenia przewodniczących komisji.

Karty wycieczek, sprawozdania.
Okres stażu.

………………………………………………….. …………………………………………….
Podpis nauczyciela Podpis dyrektora szkołyZgłoś błąd    Wyświetleń: 1329


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.