Katalog

Beata Jędrusiak, 2013-06-28
Tarnów

Zajęcia pozaszkolne, Scenariusze

Scenariusz zajęć grupowych - agresja i przemoc wśród młodzieży.

- n +

Scenariusz zajęć grupowych.
Temat: Agresja i przemoc wśród młodzieży.
Cele:
- zapobieganie agresji i przemocy wśród młodzieży
- poznanie przez wychowanków definicji agresji i przemocy
- rozpoznanie sytuacji agresywnych wśród rówieśników

Miejsce:
- świetlica

Prowadzący:
- wychowawca
- przewodniczący grupy,
- wyznaczeni wcześniej wychowankowie do przeprowadzenia zajęć

Uczestnicy:
- wychowankowie grupy

Przebieg spotkania:
- przygotowanie przyjaznej atmosfery spotkania (ustawienie krzeseł w kręgu)
- zajęcie miejsc przez uczestników
-powitanie, rozpoczęcie zajęć
- wprowadzenie do tematyki agresji i przemocy
- rozwinięcie tematu
- dyskusja
- zakończenie spotkania

Metody pracy:
- pogadanka
- dyskusja

Forma:
- praca w kręgu

Wstęp:
Tematem naszego spotkania jest agresja i przemoc w kontaktach z rówieśnikami. Zapewne każdy z was spotkał się kiedyś z sytuacją, w której widać było przejawy agresji,
o tym jak zachować się w takich sytuacjach porozmawiamy podczas dzisiejszych zajęć.

Przedstawienie definicji agresji i przemocy:

Współczesna definicja agresji to świadome i celowe zachowania fizyczne lub werbalne, które są skierowane przeciwko komuś lub czemuś. Zmierzają one do wyrządzenia krzywd lub szkód innym. Przemoc występuje wtedy, gdy siły nie są w równowadze np. między dwoma osobami i ktoś posiadający przewagę fizyczną i psychiczną wykorzystuje ją w stosunku do słabszej osoby. W przypadku przemocy stosowane są te same formy zachowań jak w przypadku agresji, a więc przemoc fizyczna i werbalna. ( Źródło: J. Kołodziejczyk „Agresja i przemoc w szkole”).

Przedstawienie wychowankom klasyfikacji form przemocy:
Formy przemocy:
Fizyczne:
- bicie,
-kopanie,
-plucie,
-wymuszanie pieniędzy
Słowne:
-wyzywanie,
-przezywanie,
-ośmieszanie,
-grożenie,
-obrażanie
Niewerbalne:
-grożenie (pięścią)
-pokazywanie nieprzyzwoitych gestów
( Źródło: J. Kołodziejczyk „Agresja i przemoc w szkole”).


Objawy przemocy:

Objawy fizyczne - to różne rodzaje obrażeń i uszkodzeń ciała. Zaliczamy do nich obrzęki, siniaki, sińce, rany, złamania, blizny i trwałe ubytki na zdrowiu.
Objawy emocjonalne – zaliczamy do nich przede wszystkim wzrost lęku, zaniżoną samoocenę, uczucie odrzucenia, brak akceptacji, depresję, skłonności do izolacji, słabą kontrolę emocji oraz impulsywność. Te objawy w większości przypadków objawiać się mogą dużo później nawet po ustąpieniu przemocy np. w przypadku stresu sytuacyjnego lub jakiegoś nagłego problemu. Często rozwijają się one stopniowo i są zakamuflowane (np. fobie).
Objawy społeczne – to dość często spotykane zachowane jednostki, która doświadczyła przemocy i wzrosła w niej agresywność w stosunku do otoczenia. Do objaw społecznych zaliczamy: nieufność wobec innych, niekontrolowane wybuchy złości, nieumiejętność nawiązywania kontaktu, wrogość, wyuczona bezradność, spadek poczucia kompetencji. (Źródło: I. Pospieszyl „Razem przeciw przemocy”).

Gdzie szukać pomocy?
Instytucje państwowe:
- ośrodki pomocy społecznej
- policja
- sądy rodzinne
- Państwowe Pogotowia Opiekuńcze
- telefon zaufania dla młodzieży

Ćwiczenie rozładowujące agresję w grupie:
Na okręgu koła ustawione krzesła. Wychowankowie siedzą na swoich miejscach, jakie zajęli na początku zajęć. Wyznaczam jedną osobę, która wchodzi do kręgu (nie ma ona krzesła). Wyznaczona osoba zaczyna mówić „Wszyscy, którzy…” (np. urodzili się w zimie, mają na sobie niebieskie jeansy, lubią szpinak itd… każdy wymyśla swoje przykłady), w tym momencie te osoby, które mieszczą się w wymienionej kategorii wstają i muszą zmienić miejsce. Warunkiem jest to, że nie może to być miejsce obok tego, co siedzą. Osoba, która nie będzie miał miejsca zostaje na środku i zaczyna od nowa „wszyscy, którzy…” Uwaga: ten, kto stoi na środku nie musi spełniać wypowiedzianego przez siebie kryterium. ( Źródło: http://www.sprozewo.com/publikacje/zaj_socjo_agap.pdf).


Dyskusja
Dyskusja na temat najczęściej występujących przyczyn przemocy oraz sposobów radzenie sobie z przejawami agresji.

Podsumowanie i zakończenie zajęć

Bibliografia:
- J. Kołodziejczyk „Agresja i przemoc w szkole”.
- J. Wolińska „Agresywność młodzieży problem indywidualny i społeczny”.
- I. Pospieszyl „Razem przeciw przemocy”.
- http://www.sprozewo.com/publikacje/zaj_socjo_agap.pdf
Wyświetleń: 2101


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.