Katalog

Małgorzata Szatkowska, 2013-06-27
Gdańsk

Muzyka, Scenariusze

Scenariusz zajęć muzycznych dla kla 0-II

- n +

Scenariusz zajęć muzycznych dla klas 0-II

OBCOWANIE, GRANIE I ŚPIEWANIE – CZYLI MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE.
PROWADZĄCA: mgr Małgorzata Szatkowska

WSTĘP
Muzyka, czy piosenka bezpośrednio rozwija wrażliwość estetyczną, umożliwia łatwiejsze poznawanie rzeczywistości, oparte na doznawaniu i przeżywaniu piękna. Wzbogaca naszą świadomość, zmysły, wyobraźnię i uczucia, które uszlachetniają całą osobowość
Niniejszy program przewidziany był dla dzieci młodszych klas I-III. Zawierał on cele, treści, proponowane metody pracy oraz przewidywane osiągnięcia uczniów. Program realizowany był na zajęciach pozalekcyjnych, jeden raz w tygodniu. Zajęcia te miały charakter umuzykalniający. Miał on za zadanie wspomagać wszechstronny rozwój dzieci zaspakajać potrzebę twórczości, uświadomienia i odreagowana emocji i wyciszenia emocjonalnego, utwierdzenia się w poczuciu własnej wartości. Udział dzieci w takim rodzaju zajęciach pozwolił im przezwyciężyć słabości, rozwinąć zainteresowania, nauczyć pracy w grupie, wypełnić czas wolny oraz przyczynił się do wiary w sukces.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU:
Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające im wszechstronny rozwój osobowy.


CELE OGÓLNE:
1. rozbudzenie twórczej postawy wobec siebie i świata,
2. rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka,
3. rozwijanie muzykalności, wrażliwości muzycznej,
4. rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania,
5. rozwijanie zainteresowań i zamiłowania do muzyki,
6. rozbudzanie zamiłowania do zbiorowego śpiewania,
7. poznawanie pieśni historycznych, patriotycznych, ludowych, popularnych, dziecięcych,
8. stymulowanie różnych form aktywności muzycznej uczniów (śpiewanie, granie, tworzenie),
9. przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
PODSTAWOWE FORMY AKTYWNOŚCI NA ZAJĘCIACH:
1. praca zbiorowa,
2. udział w uroczystościach szkolnych,
3. ćwiczenia usprawniające narządy mowy /ćwiczenia języka, ćwiczenia warg, ćwiczenia oddechowe/,
4. ćwiczenia słuchowo-głosowe,
5. ćwiczenia relaksacyjne przy muzyce,
METODY ZASTOSOWANE PODCZAS ZAJĘĆ:
1. rozmowa,
2. pokaz,
3. działania praktyczne
TREŚCI NAUCZNIA:
1. kształtowanie prawidłowej postawy przy śpiewaniu,
2. ćwiczenia dykcyjne i oddechowe,
3. zapoznanie z muzyką patriotyczną „Mazurek Dąbrowskiego”,
4. śpiewanie piosenek zaproponowanych przez dzieci,
5. śpiewanie piosenek związanych z kalendarzem imprez (Jasełka, Dzień Mamy, Wigilia, i inne),
6. określanie nastroju,
7. rozwijanie wyobraźni muzycznej,
8. tworzenie układów tanecznych,
9. zapoznanie się z instrumentami Orffa,
10. zabawy ruchowe przy muzyce
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
Uczeń zna i umie:
1. ćwiczenia oddechowe, słuchowe, dykcyjne,
2. teksty śpiewanych piosenek,
3. zaśpiewać piosenkę,
4. określić nastrój słuchanej piosenki i występujące w niej instrumenty,
5. współdziałać w grupie,
6. zatańczyć krótki układ taneczny.
EWALUACJA
Dokonana na podstawie:
o obserwacji uczniów na zajęciach,
o analiza ankiety skierowana do uczniów,
ANKIETA SKIEROWANA DO UCZNIÓW:
1. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach świetlicowego koła muzycznego?
a) zdecydowanie TAK,
b) raczej TAK,
c) NIE,
d) zdecydowanie NIE.

2. Czy zajęcia spełniają Twoje oczekiwania?
a) Zdecydowanie TAK,
b) Raczej TAK,
c) NIE,
d) Zdecydowanie NIE.

3. Które z zadań najchętniej wykonujesz?
a) Ćwiczenia dykcyjne i oddechowe,
b) Zabawy muzyczno-ruchowe,
c) Tworzenie układów tanecznych,
d) Nauka piosenek, pląsów i wierszyków,
e) Zajęcia plastyczne przy muzyce.

4. Czy treści były podane w przystępny sposób?
a) Zdecydowanie TAK,
b) Zdecydowanie NIE.

5. Czy czegoś nauczyłyście się na świetlicowym kole muzycznym?
a) Zdecydowanie TAK,
b) Zdecydowanie NIE.
Wyświetleń: 1542


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.