Katalog

Renata Pierzchalska, 2013-06-21
Radom

Język angielski, Program nauczania

Program autorski do zajec wyrównawczych z języka angielskiego

- n +

PROGRAM AUTORSKI„Improving English”ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V
W PSP NR 33 W RADOMIU
W ROKU SZKOLNYM 2012/2013AUTOR: RENATA PIERZCHALSKA

1.Ogólna charakterystyka programu

Mając na uwadze dobro ucznia, podniesienie jakości pracy szkoły, a także w celu doskonalenia własnej pracy i zwiększenia jej efektów, zdecydowałam się napisać własny program. Przedstawiony poniżej program autorski został opracowany w zgodzie z aktualną podstawą programową określoną przez MEN. Program będzie realizowany w trakcie zajęć pozalekcyjnych i jest adresowany do uczniów którzy mają problemy w nauce i nie potrafią przyswoić sobie podstawowych zagadnień objętych programem nauczania. Słabsi uczniowie stanowią zwykle dość dużą liczbę osób, dlatego spotkania pozalekcyjne pozwolą im nadrobić zaległości w wiadomościach i podnieść własną samoocenę. Założeniem tego programu jest również wyrobienie w uczniach systematyczności i efektywności uczenia się języka obcego przy jednoczesnym ćwiczeniu różnorodnych sprawności językowych. Program będzie realizowany w wymiarze jednej godziny tygodniowo.2. Odbiorcy, adresaci programu

W zajęciach mogą brać udział dzieci z klasy V szkoły podstawowej, które mają problemy z przyswajaniem wiedzy i rozwijaniem umiejętności z języka angielskiego. Przyczyny tych problemów są różne. Często motywacja wewnętrzna (brak dążenia do zaspokojenia własnych potrzeb) takich uczniów jest niska. Uczeń słabszy posiada często niższe niż reszta klasy możliwości intelektualne, wolniejsze tempo pracy, brak ciekawości poznawczej. W przypadku języków obcych możemy również mówić o predyspozycjach językowych. Czasem zdarza się bowiem, że uczeń który osiąga dobre wyniki z innych przedmiotów, ma duże trudności w opanowaniu umiejętności niezbędnych w posługiwaniu się j. obcym. Niezmiernie ważna w takich przypadkach jest więc motywacja zewnętrzna – uświadomienie uczniowi jego zalet, dostrzeganie starań i najmniejszych nawet postępów.


3. Cele nauczania

Cele ogólne:

 uzmysłowienie uczniom jakie wiadomości i umiejętności powinni mieć opanowane
 uzupełnianie zaległości z lat poprzednich, braków z bieżącego materiału
 rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w możliwości;
 zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym;
 przybliżenie uczniom efektywnych metod ułatwiających uczenie się języka obcego a w rezultacie zwiększenie samodzielności w uczeniu się języka również z wykorzystaniem źródeł innych niż podręcznik i zeszyt przedmiotowy
 stworzenie dzieciom warunków do stosowania języka obcego w praktyce – tworzenie projektów.
 Zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych (ulotki, pocztówki, przeboje, teksty piosenek)


Cele szczegółowe:

Praca z uczniem słabym opierać się będzie:

1) W zakresie gramatyki na:
 powtórzeniu i doskonaleniu umiejętności posługiwania się czasami teraźniejszymi;
 powtórzeniu i doskonaleniu czasu przeszłego;
 powtórzeniu i doskonaleniu umiejętności stopniowania przymiotników;
 doskonaleniu wiedzy o rzeczownikach policzalnych i niepoliczalnych;

2) W zakresie słownictwa na:
 doskonaleniu słownictwa i wyrażeń z zakresu: nazwy dni tygodnia i miesięcy, czynności codzienne, nazwy zwierząt, środki transportu, rodzina, nazwy produktów spożywczych i napojów, słownictwo związane z otaczającym krajobrazem, pogoda, rodzaje programów telewizyjnych;

3) W zakresie mówienia na:
 Ćwiczeniach przedkomunikacyjnych
 Ćwiczeniach ustrukturyzowanych i czasami wypowiedziach spontanicznych
 Wykorzystaniu obrazka jako bodźca wypowiedzi (wyszukiwanie różnic, odgadywanie treści obrazka itp.)
 Nazywaniu przedmiotów wokół siebie
 Udzielaniu odpowiedzi na zadane pytania oraz stosowaniu prostych pytań.
 Opowiadaniu krótko o sobie, najbliższych, własnych zainteresowaniach itp.
 Komunikowaniu się w sytuacjach życia codziennego np. wyrażanie odczuć, uczuć, próśb, itp.
 Opowiadaniu o czynnościach zwyczajowych,
 Relacjonowaniu wydarzeń z przeszłości,
 Komunikowaniu się w miejscach publicznych tj. sklep, kawiarnia, itp.
 Porównywaniu pór roku, jedzenia, itp.

4) W zakresie słuchania na:
 Zrozumieniu poleceń nauczyciela i wypowiedzi kolegów
 Zrozumieniu sensu wypowiedzi i odnajdywanie potrzebnych informacji
 Właściwym reagowaniu na podstawie pytania i polecenia

5) W zakresie czytania na:
 Rozwijaniu sprawności rozumienia ogólnego sensu tekstu
 Stosowaniu domysłu językowego
 Głośnym czytaniu z zastosowaniem zasad wymowy i intonacji

6) W zakresie pisania na:
 Utrwalaniu poznanego słownictwa
 Uzupełnianiu tekstów z lukami
 Stosowaniu technik zapamiętywania pisowni wyrazów
 Doskonaleniu umiejętności korzystania ze słownika
 Prowadzeniu dodatkowego zeszytu, w którym zapisywane będą zwroty i wyrazy
 Sformułowaniu własnego komunikatu lub krótkiej wypowiedzi

Cele wychowawcze:

 Rozwijanie wiary we własne możliwości;
 Pogłębianie i umacnianie zainteresowania kulturą krajów anglojęzycznych;
 Kształtowanie umiejętności pracy w grupach;
 Kształtowanie umiejętności komunikowania się w różnych sytuacjach;
 Kształtowanie tolerancji i otwartości na inne kultury.

4.Formy i metody pracy
Konstrukcja tego programu opiera się na komunikacyjnej metodzie nauczania. Zajęcia służą głównie wyrównaniu braków opanowanego do tej pory materiału przez komunikatywną wymianę informacji. W celu utrzymania odpowiedniego poziomu motywacji nauczyciel korzysta z metod aktywizujących. W celu osiągnięcia zaplanowanych efektów dydaktycznych zastosowane zostaną następujące techniki:
 Luźne wypowiedzi „burza mózgów”;
 Dyskusje;
 Projekty;
 Nauka przez piosenkę;
 Praca w grupie, w parach lub indywidualnie;
 Praca z Internetem;
 Słuchanie nagrań autentycznych, przebojów itp. oraz rozwiązywanie dobranych do nich ćwiczeń
 Wykorzystanie ilustracji w celu motywowania do wypowiedzi
 Odgrywanie ról w różnych sytuacjach
 Wyszukiwanie danych w tekście
 Przepisywanie
 Pisanie prostych komunikatów

Realizując cele programu należy korzystać z różnorodnych materiałów dydaktycznych, aby uatrakcyjnić tok zajęć, a zadaniem nauczyciela jest przede wszystkim zmotywowanie ucznia słabego do nauki języka obcego. Różnicowanie metod i form pracy oraz wykreowanie odpowiedniej atmosfery stanowi dobry i pewny sposób osiągnięcia celów.

5. Treści nauczania

UNIT 1 Giving personal information
UNIT 2 My every-day life
UNIT 3 Animals
UNIT 4 Travelling
UNIT 5 Food and drink
UNIT 6 The world around me
UNIT 7 Hobbies and free time activities

GRAMATYKA:
 Czas Present Simple ( forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
 Czas Present Continuous ( forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
 Czas Past Simple ( czasowniki regularne i czasowniki nieregularne, forma twierdząca, przecząca i pytająca, oraz krótkie odpowiedzi).
 Countable and uncountable nouns ( przedimki: a/an/the, some/any, wyrażenia określające ilość lub liczbę);
 Stopniowanie przymiotników;
 Wyrażenie ‘ to be going to’.

FUNKCJE KOMUNIKACYJNE:

• Powitania, pozdrowienia, pożegnania.
• Przedstawianie siebie i innych osób.
• Opis czynności zwyczajowych lub zachodzących w momencie mówienia
• Porównywanie osób, przedmiotów, miejsc, pór roku, jedzenia, itp.
• Opis przeszłych zdarzeń
• Przewidywania na przyszłość, opisy przyszłych zdarzeń
• Inicjowanie rozmowy
• Sygnalizowanie niezrozumienia lub zmiany tempa mówienia
• Zadawanie pytań, budowa twierdzeń
• Wyrażanie zamiarów i intencji na przyszłość
• Opis upodobań
• Podziękowania, przepraszanie, usprawiedliwianie, wdzięczność
• Formułowanie próśb
• Wyrażanie zakazów i nakazów
• Oferowanie pomocy
Komunikowanie się w miejscach publicznych np. sklep, kawiarnia, itd.,


6. Oczekiwane efekty

Spodziewane efekty związane z umiejętnościami zawartymi w podstawie programowej:

Rozumienie tekstu słuchanego
Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka:
1) reaguje na polecenia;
2) określa główną myśl tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencję nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);
6) rozróżnia styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi.

Rozumienie tekstu czytanego
Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, i teksty narracyjne):
1) określa główną myśl tekstu;
2) określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
3) znajduje w tekście określone informacje;
4) określa intencje nadawcy/autora tekstu;
5) określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
6) rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu;
7) rozróżnia styl oficjalny i nieoficjalny wypowiedzi.

Tworzenie wypowiedzi pisemnych i ustnych
Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, zaproszenie, pozdrowienia, życzenia, , pocztówka, e-mail, opis, krótki list prywatny):
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności używając najprostszych sformułowań;
2) opisuje wydarzenia życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
5) wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia;
6) przedstawia opinie innych osób;
7) opisuje intencje, zamierzenia i plany na przyszłość;
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:
1) opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
2) opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
3) przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
4) relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
5) wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
6) przedstawia opinie innych osób;
7) przedstawia intencje, zamierzenia i plany na przyszłość;
8) stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:
1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych;
2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym;
3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

Reagowanie językowe

Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
3) stosuje formy grzecznościowe;
4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
8) wyraża swoje opinie, intencje i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych;
9) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
12) przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.

Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. e-mail, wiadomość, pocztówka, krótki list prywatny) w typowych sytuacjach:
1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz);
3) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
4) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
5) wyraża swoje opinie, intencje i preferencje, pyta o opinie i preferencje innych;
6) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);
7) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby;
8) przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
9) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział rozmówca.7. Ewaluacja
Powyższy program będzie stosowany na zajęciach pozalekcyjnych wobec czego nie przewiduje on oceniania umiejętności poprzez stawianie stopni. O skuteczności niniejszego programu będą świadczyć: testy sprawdzające przyrost wiedzy ( test diagnostyczny przeprowadzony na początku zajęć oraz test końcowy), ich analiza i interpretacja oraz ankieta ewaluacyjna przeprowadzona po zakończeniu zajęć. Wszystko to pomoże w ewaluacji programu i umożliwi jego ewentualną modyfikację (np. rozszerzenie niektórych aspektów a rezygnacja z innych).


Wyświetleń: 6703


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.