AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Ewelina Muntowska, 2013-06-21
Sztum

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

Ewelina Muntowska
nauczyciel kontraktowy
Szkoła Podstawowa im. Jana Hinca
w Piekle
Nauczany przedmiot: język polski
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Opiekun stażu –........................

Data rozpoczęcia stażu – 01.09.2010r.

Planowany termin zakończenia stażu – 31.05.2013r.Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Data zatwierdzenia planu do realizacji


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.Zadania
do wykonania
Formy realizacji
Termin realizacji
Potwierdzenie realizacji

1. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
- rozmowy z opiekunem stażu
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
- ustalenie terminów spotkań
z opiekunem
- poznanie procedur awansu zawodowego
Wrzesień 2010
kontrakt

zapis
w dokumentacji przebiegu stażu


2. Doskonalenie warsztatu
i metod pracy
pedagogicznej.
- wybór programu nauczania w oparciu
o merytoryczne jego wartości
- opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka polskiego
- opracowanie planów wynikowych
z języka polskiego dla klas IV – VI
- stosowanie aktywnych metod nauczania
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany
- dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów
- ewaluacja własnych działań, bieżący obraz własnej pracy, równomierne rozłożenie planowanych prac, monitorowanie własnych osiągnięć, uzupełnianie braków- gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy

- aktywne uczestnictwo w WDN
- opracowywanie scenariuszy apeli
i akademii szkolnych

wrzesień 2010
cały staż

na bieżąco


cały staż

wg harmonogramu imprez


kryteria oceniania
plany wynikowetesty, sprawdziany


analiza wyników sprawdzianu kl. VI, podsumowanie
badania wyników nauczania,
pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć, przedstawień,


protokoły
scenariusze potwierdzenia

3. Publikowanie własnych prac.
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego
- publikacje scenariuszy, konspektów
październik 2010
cały staż

potwierdzenia

4. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
- poprawne prowadzenie dzienników lekcyjnych, dzienników zajęć pozalekcyjnych
na bieżąco
dzienniki lekcyjne

§ 7 ust.2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Zadania
do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Poznanie środowiska lokalnego
i rodzinnego uczniów.
- diagnozowanie środowiska uczniów
- otoczenie opieką dzieci z rodzin wielodzietnych i niewydolnych wychowawczo
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką
i zachowaniem
- opracowanie i realizowanie planu wychowawczego klasy w oparciu o plan pracy szkoły, potrzeby rodziców
cały staż


wrzesień
ankietywpis
w dzienniku

plan wychowawczy

2. Współpraca
ze Sztumskim Centrum Kultury

- przygotowanie uczniów do udziału
w konkursach organizowanych
przez SCK
cały staż
potwierdzenia
kopie dyplomów

3. Współpraca
z lokalną prasą.
- promocja szkoły poprzez zamieszczanie artykułów w Biuletynie Sztumskim oraz Dzienniku Bałtyckim oddział Sztum.
cały staż
ksero artykułów

4. Dostosowanie działań edukacyjnych
do potrzeb poszczególnych uczniów.
5. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno- Psychologiczną w Sztumie
- wyrównywanie szans edukacyjnych
- pomoc uczniom mającym trudności
w czytaniu i pisaniu poprzez uczestnictwo uczniów w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego

- kierowanie na badania
- organizowanie zajęć z pracownikami PPP dotyczących bieżących problemów i potrzeb uczniów
- konsultowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów
wg potrzeb

wg potrzeb
plany pracy, dzienniki zajęć pozalekcyjnychwpisy w dzienniku zajęć,
potwierdzenia


5. Praca z uczniem zdolnym.
- przygotowanie uczniów do udziału
w interdyscyplinarnym konkursie humanistycznym
- udział uczniów w konkursie recytatorskim o „Złote usta”
- udział uczniów w konkursie wiedzy mitologicznej
- udział uczniów w pracach kółka teatralnego oraz dziennikarskiego
- udział uczniów w szkolnych konkursach recytatorskich, czytelniczych oraz ortograficznych

na bieżąco
potwierdzenia,
ksero dyplomów uczniów,
plan pracy kółka teatralnego i dziennikar-skiego


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Doskonalenie umiejętności
korzystania
z komputera
i Internetu.
- przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową
- wykorzystanie Internetu i jego zasobów
w tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń
na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera
cały staż
testy, ankiety, dokumentacja przebiegu stażu wykonana
przy użyciu komputera

2.Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej
na zajęciach lekcyjnych.
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
- korzystanie z Internetu
- korzystanie z encyklopedii multimedialnej
wg potrzeb
konspekt lekcji§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania
do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Systematyczne pogłębianie wiedzy
z zakresu dydaktyki, psychologii
oraz pedagogiki.
- aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
na kursach, szkoleniach, warsztatach
- udział w szkoleniach rady pedagogicznej oraz konferencjach
- korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej (nowości książkowe, czasopisma)
- aktywna praca nad samokształceniem
-pedagogizacja rodziców – współpraca
z rodzicami
cały staż
zaświadczenia


potwierdzenia

wpisy
w dzienniku

2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych.- wspólne wycieczki klasowe, szkolne,
- imprezy klasowe ( Dzień Chłopaka, Andrzejki, wigilia szkolna, bal karnawałowy, walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka)
- kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez: aktywne uczestnictwo w akcjach „Sprzątanie Świata”, itp.
- opieka nad uczniami w czasie wycieczek, imprez, wyjść pozaszkolnych,
- aktywne pełnienie funkcji opiekuna
na bieżąco

wg harmonogramu uroczystości
i imprez szkolnych

cały staż
karty wycieczek,


wpisy
w dziennikupotwierdzenia


§ 7 ust. 2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywał staż

Zadania do wykonania Formy pracy Termin realizacji Potwierdzenie realizacji

1. Znajomość zasad funkcjonowania
i organizacji zadań szkoły.
- dogłębna analiza dokumentacji szkolnej: Statutu, WSO, regulaminów, ustawy
o systemie oświaty , Karty Nauczyciela itp
- udział w szkoleniach
- stworzenie podręcznej biblioteki podstawowych aktów prawnych obowiązujących w szkole
- złożenie wniosku o postępowanie kwalifikacyjne
- sporządzenie planu wychowawczego
w oparciu o programy szkolne
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- opracowanie planów wynikowych
z języka polskiego w oparciu o program nauczania
- opracowanie kryteriów oceniania z języka polskiego dla klas IV- VI
- przygotowanie planu pracy kółka teatralnego i dziennikarskiego oraz planu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych z języka polskiego
- udział w pracach różnorodnych komisji
na bieżąco


cały stażzaświadczenia

teczka

ksero wniosku

plan wychowawczypotwierdzenia


Podpis nauczyciela kontraktowego …………………………………………..

Podpis opiekuna stażu ………………………………………………………..
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 702


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.