AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Mariola Marek, 2013-06-18
Myszków

Język angielski, Program nauczania

Autorski Program Koła Teatralnego

- n +

AUTORSKI PROGRAM KOŁA TEATRALNEGO
AUTOR: Mariola Marek, ZSP Nr 1 w MyszkowieWSTĘP


Teatr w życiu ucznia jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Choć jest to bardzo trudna forma pracy, to może ona przynieść znakomite efekty i dać możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Oprócz wiedzy przekazywanej w atrakcyjny sposób, spełnia wiele funkcji wychowawczych i korzystnie wpływa na rozwój emocjonalny uczniów.
Szeroko uaktywnia się fantazja ucznia, a także marzenia i zainteresowania. Współczesne założenia metodyki nauczania języków obcych uczniów w szkole podstawowej, zalecają stosowanie technik teatralnych, wychodzących naprzeciw naturalnej tendencji uczniów do zabawy w odgrywanie ról. Szczególną ich odmianę stanowią inscenizacje, będące świetnym sposobem integracji umiejętności i wiedzy uczniów z różnych dziedzin, a nadto niosą wiele korzyści w zakresie poszerzenia ich kompetencji językowych, stanowiąc szczególną formę aktywności i ekspresji twórczej. Teatr jest jedną z najciekawszych technik nauczania języka angielskiego, ponieważ stwarza możliwość prowadzenia dialogów, wypowiedzi językowych poprzez naśladowanie sytuacji rzeczywistych, codziennych w sposób zabawowy, a jednocześnie jest on adekwatny do zainteresowań uczniów – aktorstwo, zabawa w teatr, przebieranie się w stroje.
Bycie aktorem dowartościowuje dzieci, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem. Udział w spektaklu wiąże się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości.
Myślę, że taki rodzaj pracy z uczniem wzbogaca ofertę edukacyjną i wychowawczą szkoły.


ADRESAT:


Zajęcia Koła Teatralnego są adresowane dla uczniów uzdolnionych językowo, którzy przejawiają zainteresowanie teatrem i sztuką aktorską a także chcą doskonalić swoje umiejętności języka angielskiego i spróbować swoich sił „na scenie”. Program zakłada pracę z 8 – 20 osobową grupą uczniów. Założeniem programu jest udział w nim uczniów z podstawowym przygotowaniem językowym, a co za tym idzie - pewne różnice w poziomie językowym uczestników programu nie będą stanowiły przeszkody w jego realizacji.
W szkolnym kole teatralnym wszyscy uczniowie będą podejmować wysiłek dodatkowej pracy nad analizą tekstów literackich, szlifowaniem wymowy i opanowaniem podstawowych zasad sztuki aktorskiej.
Uczestnictwo w zajęciach daje możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów; mogą oni uzupełniać edukację w dziedzinie literatury i języka angielskiego.
Ponadto, uczniowie otrzymują szansę udoskonalenia swoich umiejętności językowych szczególnie w zakresie płynności mowy i poprawności wymowy.
Jako autorce programu zależało mi na zachęceniu uczniów do czytania tekstów w języku angielskim oraz na promowaniu kreatywności i aktywności dzieci.


CELE

Edukacyjne:
- rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
- poznawanie i ćwiczenie technik gry aktorskiej
- ćwiczenie emisji głosu, ekspresji
- doskonalenie umiejętności językowych: tłumaczenie, rozumienie tekstu
czytanego, płynność,
wymowa, intonacja, akcent
- ćwiczenie umiejętności analizy teksu

Wychowawcze:
- przygotowanie do świadomego uczestnictwa w odbiorze i tworzeniu kultury
- motywowanie do pokonywania trudności związanych z publicznymi
wystąpieniami
(nieśmiałość czy stres)
- kształtowanie postaw współpracy, pracy w zespole, tolerancji , kompromisu,
współodpowiedzialności
- promowanie kreatywnościREALIZOWANE TREŚCI

1. Zapoznanie się z fragmentami znanych bajek, np. O Rybaku i Złotej Rybce, Kopciuszek, Czerwony Kapturek, Królewna Śnieżka itp.
2. Głośne odczytywanie fragmentów z podziałem na role (ćwiczenia mowy intonacji, akcentu)
3. Ćwiczenia związane z grą aktorską:
- emisja głosu - barwa, tempo, głośność, nacechowanie emocjami, dykcja
- ekspresja – ruch, gest, mimika
- praca z rekwizytem
- krótkie scenki rodzajowe, improwizacja

PRACA NAD WYBRANYM UTWOREM

1. Szczegółowa analiza tekstu
2. Charakterystyka głównych postaci
3. Adaptacja utworu do wystawienia przez dzieci – napisanie scenariusza skróconej wersji
4. Opracowanie muzyki, światła, scenografii, kostiumów, charakteryzacji
5. Zapoznanie się z już istniejącymi ekranizacjami i inscenizacjami
6. Podział ról, próby indywidualne, poszczególnych scen, w całości
7. Wystawienie adaptacji
8. Ocena własnej pracy, słabe i mocne strony, sformułowanie wniosków do przyszłej pracy


HARMONOGRAM PRACY

1. Zajęcia koła teatralnego będą odbywać się raz w tygodniu w wymiarze 1 godziny lekcyjnej, natomiast w okresie przygotowań do wystawienia adaptacji ilość spotkań będzie zwiększona i dostosowana do potrzeb.

2. Treści programowe będą realizowane przy użyciu następujących metod:
- podających: objaśnienie,
- problemowych: różne metody aktywizujące: inscenizacja, dyskusja związana
z wykładem, burza mózgów
- eksponujących :film, sztuka teatralna
- praktycznych: pokaz

3. Forma pracy
Praca z uczniami będzie się odbywać w formie zajęć grupowych i
zbiorowych

4. Środki dydaktyczne

Zastosowane zostaną następujące środki dydaktyczne: teksty w języku
angielskim, nagrania z ekranizacjami wcześniejszymi, inscenizacjami, teksty
scenek do improwizacji, przybory piśmiennicze


OCZEKIWANE EFEKTY PRACY


Podniesienie jakości edukacji w szkole i wzbogacenie oferty dla uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania.
Oczekiwane efekty pracy uczniów na zajęciach :
- większa aktywność kreatywność uczniów
- promocja kultury w środowisku szkolnym
- promocja szkoły w mieście i regionie (wystawienie adaptacji w Myszkowie i
Częstochowie)
- umiejętna interpretacja tekstu literackiego
- doskonalenie umiejętności językowych we wszystkich sprawnościach:
mówienie, pisanie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem
- poszerzenie biernie i czynnie znanego słownictwa oraz struktur gramatycznych
i konstrukcji zdaniowych
- poznanie i doskonalenie technik gry aktorskiej oraz posługiwanie się głosem
- łatwiejsze pokonywanie trudności związanych z sytuacjami stresującymi
- wykształcenie postaw współpracy w grupie


EWALUACJA


Ewaluacja będzie przeprowadzona z mojego punktu widzenia, jako prowadzącej
zajęcia, oraz z punktu widzenia uczestników koła – na podstawie rozmów z nimi.
Przykładowe początki zdań do dokończenia przez uczniów, które prowadzący
przygotował w celu ewaluacji, samooceny :

Jestem z siebie zadowolony, ponieważ…
Na zajęciach najbardziej podobało mi się …
Na zajęciach najbardziej przeżywałem…
Dobrze czułem się w granej przez siebie roli, ponieważ…
Nie czułem się najlepiej w granej roli, gdyż…
Dobrze grałem swoją rolę, bo…
Dzisiaj zrozumiałem…

Oprócz ww. zdań uczestnicy koła jak i ich rodzice zostaną poproszeni o
wypełnienie anonimowej.
Oceny efektów pracy dokonają również dyrekcja, nauczyciele , rodzice, Jury na
przeglądach teatralnych jak również widzowie obecni na przedstawieniach.

Ocenie mogą być poddane:

- występ uczniów na scenie ( kostiumy, rekwizyty, scenografia, muzyka,
płynność i poprawność język, gra aktorska)
- stopień zaangażowania uczniów na zajęciach
- poziom umiejętności interpretacji tekstu
- poziom umiejętności językowych
- stopień rozwoju zainteresowań czytelniczych
- stopień zintegrowania grupy
- ilości uczniów kontynuujących pracę
- zaangażowanie prowadzącego w przygotowanie i prowadzenie zajęć
- korzyści jakie w wyniku wdrożenia programu odniesie szkoła

Wskaźnikami jakości działania koła będą poziom zaangażowania uczniów na zajęciach jak również mnie jako prowadzącej koło, wyniki osiągane przez uczniów na lekcjach języka angielskiego i przeglądach teatralnych, angażowanie się uczniów w inne imprezy szkolne, czytanie przez uczniów książek w języku angielskim, oraz chęć kontynuacji pracy przy wystawieniu kolejnych sztuk.ANKIETA EWALUACYJNA DLA UCZNIA :

Zakreśl prawidłową odpowiedź:

1. Czy chętnie uczestniczysz w zajęciach teatralnych?

tak, raczej tak, raczej nie, nie

2. Czy podobają Ci się zajęcia kółka teatralnego?

tak, raczej tak, raczej nie, nie

3. Czy dzięki tym zajęciom rozwijasz swoje zainteresowania?

tak, raczej tak, raczej nie, nie

4. Czy wiesz co zrobić, aby prawidłowo zagrać swoją rolę?

tak, raczej tak, raczej nie, nie

5. Czy chętnie wykonujesz ćwiczenia zalecane przez nauczyciela?

tak, raczej tak, raczej nie, nie

6. Czy czujesz się kimś ważnym w zespole?

tak, raczej tak, raczej nie, nie

7. Czy uczestnictwo, praca w zespole teatralnym pomogło Tobie udoskonalić
umiejętności językowe?

tak, raczej tak, raczej nie, nie

8.Czy chciałbyś (-abyś) zmienić coś w zajęciach kółka teatralnego?

tak, raczej tak, raczej nie, nie

Jeżeli tak, to co?

…....................................................................................................................


ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICA :1. Czy państwa dziecko chętnie uczestniczy w zajęciach kółka teatralnego?

tak, raczej tak, raczej nie, nie


2. Co państwa zdaniem rozwijają u dziecka takie zajęcia?

….......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3. Czy byli państwo w jakiś sposób zaangażowani w życie kółka teatralnego ?

tak, raczej tak, raczej nie, nie


Jeżeli tak to proszę powiedzieć w jaki sposób ?

…...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4. Czy chcieliby państwo żeby wasze dziecko dalej brało aktywny udział w takich
zajęciach?

tak, raczej tak, raczej nie, nie


Dziękuję bardzo za wypełnienie ankiety


Wyświetleń: 1734


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.