Katalog

Mariola Marek, 2013-06-17
Myszków

Język angielski, Program nauczania

Autorski Program Koła z Języka Angielskiego dla uczniów klas IV - VI

- n +

AUTORSKI PROGRAM
KOŁA JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS IV – VI
„ENGLISH CLUB”

AUTOR: Mariola Marek, ZSP Nr 1 w Myszkowie
SPIS TREŚCI

1. Charakterystyka programu …………………………………………….....
2. Warunki realizacji programu ………………………………………..…....
2.1.Odbiorca programu……………………………………………………..
2.2. Czas realizacji programu………………………………………………
2.3. Metody pracy…………………………………………..
2.4. Formy pracy ……………………………….......................
2.5. Techniki nauczania………………………………………………
2.6. Pomoce dydaktyczne……………………………………………
3. Cele nauczania .…………..………………………………………
3.1 Cele ogólne ………………………………………………….............
3.2 Cele szczegółowe …………………………………………………
4. Treści nauczania …………………………………………………
5. Ewaluacja programu ………………………………………………
5.1.Arkusz ewaluacyjny ……………………..……………………………........1. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU

Program jest przeznaczony do realizacji w szkole podstawowej na zajęciach pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas IV -VI którzy, chcieliby rozwijać i doskonalić swoje zdolności i umiejętności dotyczące znajomości języka angielskiego oraz zainteresowania kulturą i tradycją krajów anglojęzycznych. Program ten to również szansa na należyte przygotowanie się do konkursów z języka angielskiego. Uczestnicząc w zajęciach koła uczniowie nie tylko poszerzą swoje horyzonty, ale zdobędą tę wiedzę w sposób atrakcyjny i ciekawy.

2. WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Program został opracowany z myślą o uczniach w typowych warunkach szkolnych.

2.1. Odbiorcy programu.
W zajęciach mogą brać udział uczniowie zdolni, dzieci z klas IV, V i VI szkoły podstawowej, które chcą doskonalić umiejętności posługiwania się językiem angielskim, rozszerzyć wiedzę z zakresu gramatyki, słownictwa oraz kultury krajów anglojęzycznych.

2.2. Czas realizacji programu.

Program zakłada naukę w wymiarze jednej godziny tygodniowo w ramach zajęć pozalekcyjnych.

2.3. Metody pracy.

Na zajęciach dodatkowych, które objęte zostaną w/w programem, realizowane będą następujące metody:
- metoda komunikacyjna;
- metoda audiowizualna;
- metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
- praca indywidualna i w parach z komputerem;
- wyszukiwanie informacji w Internecie
- praca z oryginalnymi materiałami w języku angielskim

2.4. Formy pracy:

- praca indywidualna
- praca w parach
- praca w grupach

2.5. Techniki nauczania:

- aktywizujące;
- pytania i odpowiedzi;
- ćwiczenia typu prawda / fałsz;
- uzupełnianie luk w tekście;
- dopasowywanie tytułów, nagłówków do tekstów;
- test wielokrotnego wyboru;
- rozsypanki wyrazowe;
- uzupełnianie zdań wyrazami w odpowiedniej formie gramatycznej;
- wypracowanie - opis, list, e-mail;
- wykonywanie czynności zgodnie z usłyszanym poleceniem;
- uporządkowanie fragmentów tekstów;
- układanie ilustracji według kolejności;
- tworzenie map wyrazowych;
- podanie synonimu czy antonimu danego wyrazu;
- kształcenie poprawnej wymowy poprzez powtarzanie;
- opis ilustracji;
- rozmowa na podstawie ilustracji;
- dopasowywanie tekstów do ilustracji;
- powtarzanie za wzorem;
- odtwarzanie wypowiedzi po wysłuchaniu tekstu

2.6. Pomoce dydaktyczne:

W realizacji niniejszego programu niezbędne będą:

- słowniki angielsko-polskie i polsko-angielskie;
- pomoce dydaktyczne samodzielnie przygotowane przez nauczyciela; adekwatne do
realizowanych treści;
- odtwarzacz płyt CD;
- Plansze tematyczne, flashcards, plakaty tematyczne, mapy;
- komputery z dostępem do Internetu


3. CELE NAUCZANIA

3.1. Cele ogólne

Głównym celem koła językowego jest pogłębianie wiedzy i umiejętności językowych uczniów, przygotowywanie się do udziału w różnorodnych konkursach z języka angielskiego jak również rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów.

3.2. Cele szczegółowe

Celem szczegółowym jest:

- dalszy rozwój wymagań ogólnych i integracja sprawności językowych nabytych przez uczniów;
- wykształcenie samodzielności poprzez naukę korzystania ze słowników, poszukiwanie
informacji w materiałach źródłowych;
- uczenie samodzielnego rozwiązywania problemów gramatycznych (odkrywanie własnych
sposobów dochodzenia do ich rozwiązania);
- wzbogacanie słownictwa z zakresu wybranych zagadnień;
- przyswajanie nowych zagadnień gramatycznych;
- poznawanie elementów kultury wybranych krajów anglojęzycznych
(patronowie, symbole, flagi, itp.);
- poszerzenie wiedzy uczniów na temat kultury, sztuki, tradycji i obyczajów krajów
anglojęzycznych;
- umiejętność samodzielnej pracy;
- reprezentowanie szkoły w konkursach.4. TREŚCI NAUCZANIA

1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych,
gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym
realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących
tematów:
- człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru,
uczucia i emocje, zainteresowania);
- dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich
wyposażenia);
- szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły, przybory szkolne);
- praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce
pracy);
- życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny,
koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania
czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy);
- żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie,
lokale gastronomiczne);
- zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie,
korzystanie z usług, reklama);
- podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie,
hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie);
- kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo
w kulturze, media);
- sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe);
- zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy
i leczenie, uzależnienia);
- świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie
i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe);
- elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka
- święta obchodzone w Anglii, obyczaje związane z Halloween, Świętami Bożego Narodzenia i
Wielkanocą;

2. Uczeń rozumie ze słuchu proste, krótkie, typowe wypowiedzi (np. instrukcje,
komunikaty, ogłoszenia, rozmowy)
- reaguje na polecenia;
- określa główną myśl tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencję nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników);

3. Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki
reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi)
- określa główną myśl tekstu;
- określa główną myśl poszczególnych części tekstu;
- znajduje w tekście określone informacje;
- określa intencje nadawcy/autora tekstu;
- określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu);
- rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu.

4. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne:

- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opowiada o wydarzeniach życia codziennego;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- relacjonuje wydarzenia z przeszłości;
- wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia;
- przedstawia opinie innych osób;
- przedstawia plany na przyszłość;


5. Uczeń tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. wiadomość, e-mail, opis)

- opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności;
- opisuje wydarzenia życia codziennego;
- przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości;
- wyraża i uzasadnia swoje poglądy, uczucia;

6. Uczeń reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach:

- nawiązuje kontakty towarzyskie , np. przedstawia siebie i inne osoby,
wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat
i pyta o dane rozmówcy i innych osób);
- rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę;
- uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia;
- prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia;
- wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie);

7. Uczeń reaguje w formie prostego tekstu pisanego, np. e-mail, wiadomość w typowych
sytuacjach:
- nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela pod stawowych
informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób).

8. Uczeń przetwarza tekst ustnie lub pisemnie:

- przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje
z tekstu w języku obcym;
- przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim.

9. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem
(np. korzystanie ze słownika, poprawianie błędów, zapamiętywanie nowych wyrazów,
korzystanie z tekstów kultury w języku obcym)
ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:

• Czasownik ‘to be’ w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących
• ‘Have got’ – wyrażanie posiadania; w zdaniach twierdzących, pytających i przeczących
• Czas Present Simple;
• Czas Present Continuous;
• Przedimki określone i nieokreślone
• Zaimki wskazujące i dzierżawcze;
• Konstrukcja there is, there are z określeniami some i any
• Przyimki czasu i miejsca;
• Czasownik ‘to be’ w czasie Past Simple;
• Czas Past Simple – czasowniki regularne i nieregularne;
• Stopniowanie przymiotników;
• Wyrażanie przyszłości – going to, Present Continuous, will;
• Can, could – wyrażanie umiejętności, możliwości, przyzwolenia, próśb;
• Must, mustn’t – wyrażanie obowiązku i zakazu;
• Have to – wyrażanie obowiązku, w zdaniach twierdzących, pytających i przeczacych
• Should – wyrażanie powinności, sugestii i rad;
• Tryb rozkazujący, wyrażanie propozycji i sugestii;
• Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne.

5. EWALUACJA PROGRAMU

Założeniem ewaluacji jest usprawnienie metod pracy oraz określenie stopnia realizacji przyjętych celów. Do przeprowadzenia ewaluacji wykorzystane zostaną testy gramatyczno-leksykalne, ankieta dla uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych, rozmowa z uczestnikami kółka.
Sugestie i wnioski płynące z ankiet pozwolą modyfikować program i dostosowywać go do potrzeb użytkowników.

5.1 ARKUSZ EWALUACYJNY

Podkreśl właściwą odpowiedź

1. Zajęcia języka angielskiego podobały mi się, były interesujące TAK / NIE
2. Czy ćwiczenia, które wykonywałem na zajęciach pomogły mi przyswoić nowy materiał i
utrwalić poznane zagadnienia TAK/NIE
3. Tempo prowadzenia zajęć było odpowiednie dla mnie TAK / NIE
4. Nauczyciel wyjaśniał ponownie dane zagadnienie, jeśli go nie zrozumiałam/em
TAK / NIE
5. Czy praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów? TAK/NIE
6. W jakim stopniu praca na zajęciach pomogła mi przygotować się do konkursów w skali od 1-6
na ……..
7. Na zajęciach podobało mi się : ........................................
8. Na zajęciach nie podobało mi się: …………………….OPRACOWAŁA :Mariola Marek
Wyświetleń: 7604


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.