AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Rembowska, 2013-06-13
Łódź

Religia, Projekty edukacyjne

Program Szkolnego Koła Caritas

- n +


PROGRAM SZKOLNEGO KOŁA CARITAS
1. WSTĘP
2. CELE PROGRAMU
3. METODY I FORMY PRACY
4. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
5. PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW
6. EWALUACJA

1. WSTĘP

Ucząc w szkole miałam okazję poznać, w jakiej sytuacji materialnej znajdują się moi uczniowie. Wielu z nich żyje w trudnych warunkach materialnych. Ich rodzice często są bezrobotni, część z nich samotnie wychowuje swoje dzieci. Podstawowym zadaniem każdego chrześcijanina jest pełnienie dzieł miłosierdzia. Wypełnienie dzieła miłosierdzia we współczesnym świecie przez Kościół powinno przejawiać się między innymi w wychowaniu młodego pokolenia. Istotnym staje się uwrażliwienie dzieci i młodzieży na drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na otaczający świat i możliwość jego zmiany na lepszy poprzez czynienie dobra na rzecz ludzi najbardziej potrzebujących. Od 2004 r. działa w mojej parafii, w której mieszkam i katechizuję, Parafialny Punkt Charytatywny, w którym udzielana jest pomoc w postaci żywności, odzieży, leków, a także pomoc prawna. Poprzez wywiady środowiskowe, współpracę ze szkolnym pedagogiem, próbowałam zorientować się, która z rodzin moich uczniów takiej pomocy potrzebuje. Większość rodzin zakwalifikowanych do pomocy w parafii, to rodzice uczniów korzystających ze świetlicy środowiskowej prowadzonej przez siostry służebniczki. Dzieci, wracając ze świetlicy, wstępowały do Punktu, gdzie czekały na rodziców, albo odbierały produkty w ich imieniu. Czekając, pomagały w pracy wolontariuszom parafialnym. Wtedy zrodził się mój pomysł, aby entuzjazm dzieci, ich spontaniczną chęć pomagania wykorzystać w praktyce szkolnej. Naukę miłości i miłosierdzia realizuje kościelna organizacja charytatywna – Caritas. Od 2003 r. z inicjatywy Caritas zaczęły tworzyć się szkolne koła, mające na celu szerzenie wolontariatu.
Na mocy statutu Caritas Archidiecezji ………….w porozumieniu z Dyrektorem szkoły zainicjowałam w 2005 r. powołanie Szkolnego Koła Caritas na terenie Szkoły Podstawowej nr …..w ……. Od listopada 2005 roku stałam się jego opiekunem i rozpoczęłam działalność charytatywną, opiekuńczą i wychowawczą angażując dzieci jako wolontariuszy.
Dzięki istnieniu Koła dzieci naszej szkoły dowiedziały się, czym zajmuje się Caritas. W początkowych latach mojej pracy katechetycznej, kiedy mówiłam uczniom o organizacji Caritas, niektóre dzieci komentowały moje słowa ze śmiechem, lekceważeniem. Po prostu słowo to kojarzyło im się z biedą, spowodowaną zazwyczaj alkoholizmem, a więc czymś godnym napiętnowania. Na katechezie niejednokrotnie muszę tłumaczyć dzieciom, że bieda nie jest rzeczą wstydliwą, bo nie zawsze wynika z nałogów, czy braku zaradności życiowej dorosłych. W dzisiejszych czasach ludzie, także liczni rodzice moich uczniów, doświadczają braku pracy, bardzo niskich zarobków, niemożności poradzenia sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Wiele rodzin korzysta z pomocy oferowanej w Punkcie Charytatywnym w mojej parafii. Wiem doskonale, jak bardzo dzieci boją się, by koledzy nie dowiedzieli się o trudnej sytuacji finansowej ich rodziców. By nie słyszały dokuczliwych komentarzy na temat noszonej przez nie „odzieży z Caritasu”. Dzięki działaniu w szkole Koła Caritas takie sytuacje już się nie zdarzają. Obecnie moi uczniowie wiedzą dużo o działalności Caritas. Dzieci, które należą do Szkolnego Koła wiedzą, że tu mogą uczyć się wrażliwości na potrzeby innych ludzi, mogą strać się pomagać innym, ale także szukać pomocy. Bardzo cenną umiejętnością zdobytą przez członków Koła było to, że dzieci uczestniczące w różnych imprezach Caritas i obdarowane słodyczami, potrafiły podzielić się w szkole z innymi członkami Koła oraz przekazać część własnych słodyczy dla biedniejszych dzieci.
Działalność Szkolnego Koła Caritas na terenie szkoły przyczyniła się do zaspokojenia duchowych i społecznych potrzeb naszych uczniów, ale też wzbudziła chęć do pełnienia dzieł miłosierdzia. Utworzenie takiej organizacji wśród dzieci i młodzieży daje szansę pogłębienia wartości chrześcijańskich, rozwoju i kształtowania człowieka w duchu miłosierdzia. Poprzez działania na rzecz Szkolnego Koła Caritas można kształtować młodych ludzi do silnej odpowiedzialności za druga osobę, w nadziei, że w przyszłości sami będą oni inicjatorami charytatywnych przedsięwzięć Kościoła.
Jan Paweł II przemawiając do przedstawicieli międzynarodowego wolontariatu w 1981 roku powiedział: „Jakże nie zachwycić się tym, że we wspólnotach chrześcijańskich rozwijają się grupy wolontariuszy, którzy pragną służyć braciom, by w ten sposób budować bardziej sprawiedliwy i ludzki świat. Wolontariat stanowi znak i wyraz ewangelicznej miłości, która jest bezinteresownym darem z siebie – darem ofiarowanym bliźnim, zwłaszcza tym najuboższym i potrzebującym.”
Moi uczniowie, którzy poznali już specyfikę pracy w dziełach Caritas, kiedy kończą szkołę podstawową, często pytają mnie, czy w gimnazjum, w którym zamierzają kontynuować naukę, działa Szkolne Koło Caritas, gdyż chcieliby dalej pomagać osobom potrzebującym. Koło Caritas działające w mieszczącym się w pobliżu szkoły Gimnazjum Publicznym Nr 12 „przejmuje” moich wychowanków. Wiem, że kontynuują tam pracę – spotykamy się na różnego rodzaju akcjach charytatywnych i imprezach integracyjnych.
Program zajęć koła Caritas skierowany jest do uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej, którzy pragną jako młodzi wolontariusze, pomagać bliźnim i realizować swoją naturalną potrzebę czynienia dobra dla innych. Uczestnictwo w zajęciach koła i w prowadzonych akcjach jest całkowicie dobrowolny. Działalność Koła jest dostosowana do poziomu intelektualnego i emocjonalnego uczniów biorących udział w tych zajęciach.
Zajęcia pozalekcyjne koła Caritas mają służyć rozwijaniu wrażliwości na potrzeby innych, integracji dzieci, doskonaleniu umiejętności komunikowania się z innymi. Mają uczyć odpowiedzialności, okazywania szacunku innym ludziom. Mają również wpłynąć na pogłębienie wiary, kształtowanie postaw moralnych i świadome uczestnictwo dzieci w życiu Kościoła.

2. CELE PROGRAMU:
Założenia:
Głównym założeniem Szkolnego Koła Caritas wynikającym ze Statutu jest:
• włączanie się na zasadzie wolontariatu w działalność charytatywno-opiekuńczo-wychowawczą prowadzoną przez Szkołę i Caritas Archidiecezji ……………;
• autentyczne zaangażowanie w pracę na rzecz osób potrzebujących.
Stąd obszarem działania Szkolnego Koła Caritas są:
• Szkoła - a w niej kolega, koleżanka, którzy potrzebują bezpośredniej pomocy;
• Środowisko lokalne - w nim każdy potrzebujący człowiek czekający na pomoc, spotkanie, rozmowę, uśmiech,
• Parafia - a w niej ścisła współpraca z Parafialnym Punktem Charytatywnym, czynny udział w życiu Kościoła, Parafii;


Cele ogólne:
• praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie;
• pogłębianie wartości chrześcijańskich, rozwój i kształtowanie dzieci w duchu miłosierdzia i poczucia odpowiedzialności za innych ludzi,
• uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie; na różne obszary ludzkiej biedy i krzewienie ducha czynnej miłości bliźniego; rozeznawanie konkretnych potrzeb w najbliższym środowisku, szkole, domu, sąsiedztwie oraz organizowanie pomocy;
• budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro,
• włączenie uczniów w działalność charytatywną i opiekuńczo-wychowawczą szkoły,
• kształtowanie przyszłej kadry wolontariuszy znających problematykę dobroczynności,
• zaspokajanie naturalnych potrzeb duchowych i społecznych dzieci poprzez podejmowanie przez nie dzieł miłosierdzia,
• coraz większe zrozumienie, pogłębienie i szerzenie nauki Chrystusa o miłosierdziu Bożym;
• rozwijanie praktyk religijnych w życiu osobistym i wspólnotowym,
• stała współpraca i włączanie się w akcje prowadzone przez Caritas oraz własne działania podejmowane na rzecz pomocy, ludziom starszym, chorym, poszkodowanym przez sytuacje losowe;
• współdziałanie z innymi organizacjami prowadzącymi działalność charytatywną i opiekuńczą , w szczególności z parafią ,
• integracja wspólnoty przez udział w imprezach kulturalnych, charytatywnych, akademiach, przedstawieniach, koncertach, konkursach, imprezach rekreacyjno-sportowych, festynach.
Cele szczegółowe:
 Uczyć:
a. Miłości bliźniego;
b. Tolerancji i zrozumienia;
c. Wspólnej zespołowej pracy;
d. Poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
e. Wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
f. Podejmowania własnych inicjatyw;
g. Budowania właściwej hierarchii wartości;
h. Szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
 Uwrażliwiać na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
 Szerzyć i pogłębiać miłosierdzie;
 Kształtować wrażliwość na potrzeby innych;
 Przyczyniać się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
 Wzmacniać pożądane społecznie postawy;
3. METODY I FORMY PRACY:
a. spotkania formacyjne związane z tematyką dzieł miłosierdzia,
b. udział w cyklicznych akcjach charytatywnych organizowanych przez ………... Caritas:
- akcja „Torba Miłosierdzia” (zbiórka produktów spożywczych i chemicznych)
prowadzona zawsze w Tygodniu Miłosierdzia,
- Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom (sprzedaż świec na stół wigilijny – zbiórka
funduszy na dożywianie dzieci),
- adwentowa i wielkopostna zbiórka żywności w sklepie Biedronka na rzecz rodzin
korzystających z Parafialnego Punktu Pomocy,
- Jałmużna wielkopostna ,
- sprzedaż baranków, chlebków wielkanocnych i paschalików,
- udział w Biegu charytatywnym Szkolnych Kół Caritas.
c. udział w skupieniach modlitewnych organizowanych dla członków Kół w roku
liturgicznym w parafii p.w. Matki Boskie Zwycięskiej,
d. udział w akcji „Pola Nadziei” – wspieranie …….. hospicjum:
- utworzenie szkolnego Pola nadziei przez posadzenie cebulek żonkili,
- zorganizowanie akcji wiosennej na rzecz hospicjum,
- organizowanie akcji informacyjnej o pomocy osobom ciężko chorym.
e. organizowanie własnych akcji (Szkolna gorączka złota, zbiórka na rzecz schroniska dla zwierząt, udział w akcjach okolicznościowych )
f. włączenie się w przygotowanie uroczystości Dnia Papieskiego,
g. uczestniczenie w imprezach integracyjnych Caritas:
- Jesienny Rajd Pieszy,
- Bal Przebierańców,
- Festyn z okazji Dnia Dziecka,
- Piknik Szkolnych Kół.

3. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:

Uważam, że praca w Szkolnym Kole Caritas przyczyni się do:
• angażowania jak największej ilości uczniów wokół idei wolontariatu,
• budowania wzajemnej więzi i wspólnoty, zarówno pomiędzy członkami Koła jak i doświadczającymi pomocy;
• szacunku dla osób starszych, chorych i cierpiących;
• dostrzegania potrzebujących pomocy w swoich środowiskach;
• zdobycia umiejętności współpracy z koleżankami i kolegami i zgodnej współpracy w zespole oraz wzajemnego szacunku;
• umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów;
• nauki obowiązkowości, sumienności, odpowiedzialności za podjęte zadanie i bycia osobami, na których można zawsze polegać,
• umiejętnego dokonywania hierarchii wartości;
• posiadania podstawowych wiadomości o idei wolontariatu,
• wykorzystywania zdobytej wiedzy religijnej w sytuacjach doświadczeń życiowych,
• rozwijanie życia duchowego, życia w zgodzie z dekalogiem i przykazaniem miłości.
• propagowanie w swoim środowisku postaw miłosierdzia,
• umiejętności zachowania dyskrecji w sprawach innych ludzi,
• zaangażowania w przygotowywanie szkolnych i kościelnych uroczystościach religijnych.

4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

 Spotkania organizacyjne dotyczące podejmowanych akcji,
 Spotkania formacyjne,
 udział w ogólnopolskich akcjach organizowanych przez Caritas,
 wspólne wyjścia i wyjazdy,
 współpraca z instytucjami.

• Akcje inicjowane przez dzieci:
- Dzieci z Koła Caritas zawsze reagowały żywo na bieżące, ważne potrzeby bliźnich. Po katastrofie hali wystawowej w Katowicach w 2006 r., dzieci same, z własnej inicjatywy przeprowadziły zbiórkę pieniędzy wśród rodzin i sąsiadów - na rzecz osób poszkodowanych i ich rodzin, które przekazaliśmy na specjalne konto Caritas. Podobnie po wielkiej powodzi w 2010 r. przeprowadzona została zbiórka sprzętów, środków czystości artykułów chemicznych, koców, odzieży oraz funduszy dla powodzian. W akcję tę włączyła się cała społeczność szkolna. Środki zostały przekazanie za pośrednictwem łódzkiej Caritas dla osób poszkodowanych.
- Szkolna „Gorączka złota” – dzieci bardzo chętnie prowadzą zbiórkę złotych monet groszowych. Klasy rywalizują ze sobą. Zebrane monety zostają zważone na wadze w gabinecie lekarskim, następnie – z pomocą rodziców uczniów – przewożone do Banku PKO BP i przeliczone. Uzyskane w ten sposób pieniądze przeznaczyliśmy dotąd na: wsparcie inicjatywy Samorządu szkolnego pt. „Marzycielska poczta” , polegającą na pisaniu listów i wysyłaniu paczek ciężko chorym dzieciom, dofinansowanie do przejazdów członków Koła na spotkania i imprezy Caritas (wyjazdy do Kolumny, Sulejowa, Łasku),
- Słodycze na Wielkanoc ( 2011 r.) - zbiórka drobnych monet przeprowadzona w Wielkim Poście pozwoliła na zakupienie 19 tabliczek czekolady dla dzieci uczących się w naszej szkole, a korzystających z pomocy żywnościowej z Caritasu. Dwoje dzieci podzieliło się swoimi słodyczami z paczek świątecznych. Słodycze ta otrzymały dzieci ze szkoły z rodzin korzystających z pomocy żywnościowej w parafii.
- W kwietniu 2011 r. z okazji zbliżającej się beatyfikacji papieża Jana Pawła II, przygotowaliśmy w bibliotece szkolnej wystawę o Janie Pawle II. Dzieci upiekły ciasta, przygotowały napoje, które następnie sprzedawały. Pieniądze zarobione w ten sposób pozwoliły m.in. na dofinansowanie wyjazdów Koła na Piknik SKC do Łasku, festyn na Dzień Dziecka, a także wsparcie rodziny będącej w trudnej sytuacji życiowej.

• Udział w spotkaniach formacyjnych
Szczególną metodą formacji duchowej uczestników SKC są skupienia adwentowe organizowane cyklicznie w parafii …………... W klimacie oczekiwania na święta Bożego Narodzenia udaliśmy się dwukrotnie do ………. sanktuarium Matki Bożej, uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, obejrzeliśmy prezentacje o pracy dzieci ze szkolnych kół, wysłuchaliśmy prelekcji o pracy wolontaryjnej i spotykaliśmy się z innymi dziećmi.

• Współpraca z Archidiecezjalną CARITAS
Dzieci uczestniczą systematycznie w akcjach charytatywnych Caritas. Są to następujące akcje:
o Tydzień Miłosierdzia
o Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,
o „Bombka z pomocą”
o „Serce na gwiazdkę,
o Jałmużna wielkopostna,
o Akcja wielkanocna: sprzedaż chlebków, baranków cukrowych, Paschalisów oraz kartek świątecznych wykonanych według nagrodzonych w konkursie plastycznym projektów dzieci ze Szkolnych Kół,
o Sprzedaż kredek Bambino ,
o zbiórki żywności w markecie „Biedronka” ,
o korzystanie z programu PEAD,
o Dzień Dziecka z Caritas ,
o Bieg Charytatywny pod hasłem „Biegnę z pomocą”,
o udział w konkursach plastycznych Caritas,
o nieodpłatne otrzymanie za pośrednictwem Caritas kilkunastu zestawów podręczników z wydawnictwa WSiP dla dzieci z biednych rodzin.

• Współpraca z Biurem Hospicjum - udział w ogólnopolskiej kampanii „Pola Nadziei”,

• Współpraca ze Schroniskiem dla zwierząt - zbiórka na rzecz psów i kotów

• Współpraca z parafią ……..:
o „Choinka serc” – grupa ok. 30 dzieci z uboższych rodzin z mojej szkoły otrzymuje paczki na Święta Bożego Narodzenia od parafian,
o Dzieci z SKC biorą systematycznie udział akcji „Tak, pomagam!” polegającej na zbiórce żywności w Biedronce. Zebrane produkty przekazujemy następnie do Punktu Charytatywnego w parafii , gdzie z pomocy korzystają też rodziny moich uczniów,
o Wykonanie dekoracji na choinkę dzieci w kościele,
o Święta chorych dzieci w Szpitalu im. ……………….. - przez dzieci z Koła zostały wykonane papierowe choinki, które przekazaliśmy księdzu – kapelanowi szpitala znajdującego się w pobliżu szkoły. Choinki te ksiądz ofiarował w imieniu naszych uczniów chorym dzieciom, zmuszonym do pozostania na święta w szpitalu. Samo przygotowywanie ozdób świątecznych, a zwłaszcza ich cel: sprawić radość innym, przyniosło dzieciom satysfakcję i poczucie dobrze spełnionego obowiązku wobec bliźnich.
• Współpraca z Towarzystwem Opieki nad Starym Cmentarzem przy ul. …….w …….
W październiku 2012r. po raz pierwszy uczestniczyliśmy w akcji wolontaryjnej na Cmentarzu Starym. Dzieci miały możliwość uporządkowania starych nagrobków do uroczystości Wszystkich Świętych, zgarnięcia liści z alejek, a przy okazji obejrzenia pięknych, zabytkowych budowli i nagrobków. Otrzymaliśmy zaświadczenia o wykonanej na cmentarzu pracy.

• Wspólne wyjścia i wyjazdy
- Piknik Szkolny Kół Caritas . Od początku istnienia Koła wyjeżdżam z dziećmi, najaktywniejszymi członkami Koła na całodzienne pikniki. Było ich już dziewięć, przez kilka lat w ośrodku kolonijnym w Kolumnie, następnie w Łasku, a ostatnio w parku na Zdrowiu. Atrakcją był już sam przejazd pociągiem i dojście do ośrodka Caritas w Kolumnie, udział we wspólnych zabawach i konkursach, jak również zdrowa rywalizacja z innymi grupami dzieci z poszanowaniem ich odmienności. Od 2012 r. podczas pikników ma miejsce Bieg Charytatywny SKC hasłem „Biegnijmy z pomocą”, w którym dzieci biegną bardzo chętnie. Dzieci miały też możliwość odwiedzenia za darmo ……… ZOO. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w tych spotkaniach. Nie wszyscy mogą w nich uczestniczyć ze względu konieczność limitowania liczby uczestników, ale stanowi to pewną nagrodę za aktywność w działalności Koła.
- Rajdy jesienne – z dziećmi z Koła, chętnymi do wysiłku i dłuższej wędrówki pieszej, uczestniczyłam w dwóch rajdach: na trasie Witów – Sulejów oraz Nowosolan – Łagiewniki.
- Bal karnawałowy – od początku istnienia Koła uczestniczę z dziećmi w karnawałowych balach przebierańców, w ostatnich latach w Pałacu ……….. Dla dzieci, zwłaszcza tych z mniej zamożnych rodzin, jest to atrakcyjna forma spędzenia czasu, a także często jedyna możliwość zwiedzenia nieodpłatnie kilku sal muzealnych.

Dzieci uczestniczyły w wielu akcjach proponowanych przez łódzką Caritas, a także same inicjowały akcje mające na celu pomaganie koleżankom i kolegom ze szkoły oraz pomoc dla zwierząt w schronisku. Koło włączyło się aktywnie w akcję „Pola Nadziei”. Razem z Kołem Caritas uczestniczyliśmy w wielu imprezach integracyjnych, rekreacyjnych
i sportowych. Informacje o działalności naszego Szkolnego Koła przekazuję do łódzkiego Oddziału w formie dłuższej notatki, która umieszczana jest w Informatorze Łódzkiej Caritas wychodzącym każdego roku.
Bardzo ważną dla środowiska szkolnego akcją była zbiórka funduszy na operację chorego ucznia naszej szkoły, Arka w 2006 r. Wtedy włączyłam dzieci z Koła do pomocy w akcji. Zakupione w magazynie Caritasu kartki świąteczne sprzedawaliśmy, aby uzyskać fundusze dla Arka. Kwestę przeprowadziliśmy też pod kościołem. Poinformowałam księdza proboszcza o akcji. Po każdej mszy świętej w niedzielę księża informowali wiernych o zbiórce pieniędzy, podkreślając, iż chłopiec i jego rodzice są im dobrze znani z cotygodniowych mszy św. Ofiarność parafian nie skończyła się nawet wtedy, gdy zabrakło nam pocztówek. W rezultacie Koło Caritas mogło dołożyć do zbieranych w szkole pieniędzy kwotę ponad 640 zł.


6. EWALUACJA PROGRAMU:

Ewaluacja będzie dokonywana przez:
• Obserwację i samoobserwację;
• Zauważenie pracy Koła przez innych;
• Zaangażowanie poszczególnych członków;
• Ilość zdobytych funduszy;
• Ocenę skuteczności działań;
• Wypowiedzi osób doświadczających pomocy;
• Ocenę rodziców, dyrekcji;
• Wypowiedzi samych członków Koła;
Cele ewaluacji:
• Dostosowanie sposobu i zakresu działania do potrzeb środowiska lokalnego, możliwości realizacji programu i uwarunkowań szkoły,
• Określenie skuteczności działań..
Działania Koła będą poddawane ewaluacji zarówno na bieżąco jak i pod koniec roku szkolnego. Przez cały okres realizacji pracy Koła prowadzone będzie monitorowanie, obserwacja pracy uczniów, rozmowy z uczniami po każdej skończonej akcji, w której uczestniczyli członkowie Koła. Ewaluacja następuje systematycznie po zakończeniu każdego roku szkolnego. Służą do tego ankiety ewaluacyjne dla uczniów badające stopień zadowolenia uczestników z zajęć dodatkowych. W minionym roku szkolnym wg ankiety ewaluacyjnej Koło Caritas zyskało miano najpopularniejszego koła wśród uczniów.
Jako Koło Caritas współpracujemy z parafią, innymi nauczycielami i uczniami naszej szkoły. Prezentujemy efekty naszej pracy na gazetce, dokumentujemy naszą pracę w formie artykułów i zdjęć przesyłanych zarówno do łódzkiej Caritas ( Informator ……. Caritas i strona internetowa) jak i do Wydziału Katechetycznego.

Efekty dla szkoły:
 Poszerzenie działania szkoły o konkretną pomoc materialną na rzecz społeczności związanej z naszą placówką ,
 Wypełnianie funkcji kształcącej, opiekuńczej i wychowawczej,
 Istnienie i działalność Szkolnego Koła Caritas wpisało się na stałe w pracę szkoły,
 Promocja szkoły jako organizatora akcji charytatywnych (co roku pojawia się w Informatorze Caritas przygotowana przeze mnie notatka o pracy Koła),
 Skupienie licznej grupy uczniów wokół idei niesienia pomocy,
 Pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom będącym w trudnej sytuacji (finansowanie obiadów, zakup podręczników, zeszytów, dofinansowanie do wypoczynku letniego, paczki na święta i Dzień Dziecka, podręczniki dla najbardziej potrzebujących))
 Zakup słodyczy na święta dla dzieci z biedniejszych rodzin,
 Organizowanie uroczystości (Dzień Papieski) – sekcja artystyczna SKC,
 dostarczenie dzieciom możliwości działania w ramach wolontariatu dziecięcego.
Efekty dla uczniów:
 Zdobycie wiedzy o istnieniu i działalności organizacji charytatywnej, jaką jest Caritas,
 Wzrost wrażliwości na potrzeby materialne koleżanek i kolegów,
 Integracja dzieci (udział w akcjach oraz imprezach organizowanych przez Caritas)
 Satysfakcja, poczucie bycia potrzebnym,
 Uczenie się bezinteresowności oraz bycia dyskretnym w sprawach osobistych koleżanek i kolegów,
 Otrzymywanie paczek świątecznych oraz słodyczy przez dzieci z najbiedniejszych rodzin,
 Otrzymywanie pomocy żywnościowej przez rodziny uczniów,
 Uświadomienie sobie przez dzieci, iż pomagać innym można nie tylko przez wyrzeczenie, smutek, trud, ale przez radość wspólnego przebywania, pieczenie ciast, przez rywalizację sportową, itp.,
 Uczenie się dzielenia z innymi słodyczami otrzymywanymi z okazji imprez,
 Kontakt z rówieśnikami z innych placówek, nawiązanie nowych znajomości
 Podejmowanie działań dla dobra swoich kolegów, dla dobra osób starszych, słabych, chorych czy potrzebujących pomocy
 udział w różnych formach spędzania czasu wolnego (akcje charytatywne, imprezy rekreacyjne i integracyjne)
 możliwość rozwoju moralnego, duchowego.
Efekty dla mnie:
 promowanie wartości chrześcijańskich,
 możliwość dotarcia do informacji o sytuacji materialnej rodzin, którym potrzebna jest pomoc,
 Skupienie licznej grupy dzieci wokół idei wolontariatu,
 Satysfakcja z pracy z dziećmi oraz z możliwości niesienia pomocy,
 Lepsze poznanie uczniów, ich rodzin, środowiska, w którym żyją,
 Pogłębienie procesu własnego kształtowania wrażliwości, otwartości, pomocniczości wobec ludzi.
 Pogłębienie wrażliwości na biedę i krzywdę innych poprzez szybką i umiejętną reakcję,
 Doskonalenie współodpowiedzialności za swoje działania i sumienne wypełnianie swoich obowiązków,
 Doskonalenie umiejętności organizacyjnych i współpracy z uczniami oraz innymi jednostkami służącymi pomocą potrzebującym.

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1406


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.