AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Witek, 2013-06-10
Wadowice

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593 z późniejszymi zmianami

Powinności nauczyciela kontraktowego:

§ 7.1. Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego;

3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Udział w szkoleniu „Planowanie zawodowe nauczyciela. Procedury i praktyka awansu zawodowego w świetle najnowszych przepisów” VIII – IX 2010r.
IX 2010r. • przedłożenie wniosku
o rozpoczęcie stażu
• opracowanie planu rozwoju zawodowego

• zaświadczenie o ukończeniu kursu
2. Współpraca
z opiekunem stażu. Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć. IX 2010r. • kontrakt
• harmonogram współpracy
3. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna
i innych nauczycieli. • obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
• omówienie obserwowanych zajęć cały okres stażu • notatki
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. • przeprowadzenie zajęć w obecności opiekuna
• omówienie przeprowadzonych zajęć w obecności opiekuna cały okres stażu • scenariusze zajęć
• notatki
5. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności w procesie aktywnego udziału
w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu. • udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli cały okres stażu
• zaświadczenia o ukończonych kursach, warsztatach, o udziale
w szkoleniach
• potwierdzenie udziału
w spotkaniach

6.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.


• gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki przedmiotowej
• uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych środków dydaktycznych
• opracowanie pomocy dydaktycznych
• dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania wiadomości i oceniania uczniów
• ewaluacja własnych działań
• aktywne uczestnictwo w WDN
• opracowanie scenariuszy apeli i akademii szkolnych systematycznie w okresie całego stażu
cały staż


wg harmonogramu imprez • zbiór kart pracy, testów, scenariuszy zajęć
● testy, sprawdziany● scenariusze
7. Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
• wpisy w dziennikach lekcyjnych, pozalekcyjnych i arkuszach ocen
w ciągu stażu • dzienniki lekcyjne, pozalekcyjne, arkusze ocen


8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. • gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym cały okres stażu

V 2013r.

VI 2013r. • wpisy w dokumentacji przebiegu stażu
• treść sprawozdania

• wniosek wraz
z dokumentacją formalną
§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznawanie środowiska uczniowskiego. • diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
• poznanie uczniów poprzez rozmowy
• konsultacje z pedagogiem szkolnym
• rozmowa z nauczycielami
• rozmowa z wychowawcami klas
• analiza opinii i orzeczeń z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej
• informacja o zachowaniu
• przeprowadzanie indywidualnych rozmów z rodzicami
• obserwacja i analiza możliwości uczniów cały okres stażu • bieżąca dokumentacja (adnotacje w dziennikach lekcyjnych), notatki

2. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi. • udział w akcjach organizowanych przez szkołę
• współpraca z innymi wychowawcami, pedagogiem szkolnym
• rozmowy indywidualne z uczniami cały okres stażu (według potrzeb) • notatki
• adnotacje w dziennikach
3. Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych. • realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
• opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
• planowanie sukcesów i osiągnięć uczniów w różnorodnej formie
• zajęcia profilaktyczne dotyczące zagrożeń współczesnego świata (realizacja programu profilaktycznego szkoły)
współpraca z pedagogiem szkolnym oraz specjalistycznymi poradniami (rozmowy indywidualne, skierowania uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej) cały okres stażu
(według potrzeb) • program profilaktyczny szkoły
• scenariusze zajęć
• notatki własne
• zapisy w dzienniku
4. Poszerzanie wiedzy
i umiejętności uczniów.• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek dydaktycznych
• organizowanie wyjść dla uczniów (do kina, muzeum, teatru, itp.)
• udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
• przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych, pozaszkolnych,
• współtworzenie gazetek szkolnych (gromadzenie materiałów w zależności od tematu realizowanej gazetki oraz wykonanie gazetki)
• organizacja pogadanek, spotkań z ciekawymi ludźmi (według zgłaszanego zapotrzebowania)
• prowadzenie zajęć dziennikarskich
• współprowadzenie zajęć kółka plastyczno – technicznego „Zręczne ręce”
• prowadzenie zajęć kółka kabaretowego


cały okres stażu
Od X 2010r.
Od IX 2010r.

Od IX 2010r. • sprawozdania, potwierdzenia
• adnotacje w dzienniku lekcyjnym lub pozalekcyjnym
• notatki, fotografie• artykuły w gazetce
• wpisy w dzienniku
• wpisy w dzienniku


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. • nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
• korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
• przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, testów, prac klasowych, sprawdzianów) na komputerze
• opracowanie dokumentacji szkolnej (np. planów pracy dydaktycznej, planów pracy wychowawczej itp.)
• redagowanie gazetki ,,SZKOLNIUSZEK’’
• przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
• wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
• wypisywanie świadectw w formie elektronicznej
• dokumentowanie przebiegu stażu cały okres stażu• scenariusze, dyplomy
• plany pracy
• testy, sprawdziany pisane przy pomocy komputera

2.


Publikacje w Internecie.
• umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej
rok szkolny 2010/2011 • strona internetowa (wydruki)

3.
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.


• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
• korzystanie ze stron MENiS, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, www.szkola.net/awans/ i innych
cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych. • udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, czy też umiejętności wychowawczych
• korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej i pedagogicznej(nowości książkowe i czasopisma)
• aktywna praca nad samokształceniem cały okres stażu • potwierdzenia udziału (zaświadczenia)
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. Współpraca ze szkołą:
• analiza programu wychowawczego szkoły
• aktywna realizacja zadań ujętych w dokumentach

Współpraca z uczniem:
• poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów
• pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów (wychowawczych lub dydaktycznych)
• rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
• objęcie szczególną troską uczniów słabych
• opieka nad uczniami uzdolnionymi - motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy poprzez udział w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowywaniu się do tych konkursów) i kołach zainteresowań
• wspólne wycieczki klasowe i szkolne
• imprezy klasowe (wigilia, Dzień Kobiet, Dzień Chłopaka, Dzień Dziecka, itd.)
• kształtowanie świadomości ekologicznej, poczucia odpowiedzialności, właściwych postaw wobec środowiska poprzez aktywne uczestnictwo w akcjach „Dzień Ziemi”
Współpraca z rodzicami:
• kontakty podczas wywiadówek, dni otwartych i spotkań indywidualnych, współpraca z trójką klasową
• angażowanie rodziców w działalność organizatorską
• informowanie o postępach uczniów w nauce cały okres stażu


wg harmonogramu
uroczystości
i imprez szkolnych • dokumentowanie wszystkich zadań wychowawczych w postaci zapisów w dzienniku lekcyjnym

● karty wycieczek
● wpisy w dzienniku

• adnotacje w dzienniku lekcyjnym

3. Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki. • studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
• wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych
z literatury fachowej cały okres stażu
(na bieżąco) • potwierdzenie opiekuna stażu
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
• udzielanie pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów do poradni psychologiczno – pedagogicznej
• organizowania pomocy dla uczniów z trudnościami w nauce i rodzin patologicznych
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
• statutu szkoły wraz z WSO
• programu wychowawczego szkoły
• szkolnego programu profilaktyki i innych cały okres stażu

• potwierdzenie opiekuna stażu
o analizie wymienionych dokumentów
• znajomość przepisów
• dokumentacja szkolna
2. Aktywne uczestnictwo
w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • udział w radach pedagogicznych i szkoleniowych
• praca w komisjach powoływanych w szkole
• organizacja imprez szkolnych i pozaszkolnych cały okres stażu • listy obecności
• potwierdzenia
Zatwierdzam do realizacji:


……………………………… …………………………………
data i podpis dyrektora podpis nauczyciela
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 690


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.